Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Α. Μητροπούλου (Δικηγόρος), Άκυρη η Διάταξη για Διαγραφή από το Μητρώο, αγροτικών συνεταιρισμών με κύκλο εργασιών κάτω των 30.000 ευρώ


Άκυρη η Διάταξη για Διαγραφή από το Μητρώο, αγροτικών συνεταιρισμών με κύκλο εργασιών κάτω των 30.000 ευρώ.

Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου-Δικηγόρος
Πρώην Νομικός  Σύμβουλος  ΠΑΣΕΓΕΣ.

Από πολλούς  αγροτικούς  συνεταιρισμούς  τίθενται ερωτήματα, σχετικά με την ισχύ της διάταξης  της περιπτώσεως  δ) του άρθρου 6 της Απόφασης με αριθμό 2062/2016, όπως ισχύει, του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την άνω διάταξη ορίζεται ότι διαγράφονται από το Εθνικό   Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αγροτικοί  συνεταιρισμοί  των οποίων ο κύκλος εργασιών, ο οποίος  πρέπει να  προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από παραγωγική δραστηριότητα  δεν υπερβαίνει το ποσόν των 30.000 ευρώ, κατά μέσον όρο ,σε χρονικό διάστημα   μιας   τριετίας, ή το ποσόν των 10.000 ευρώ, για συνεταιρισμούς γυναικών, βιολογικών προϊόντων, μικρών νησιών και ορεινών περιοχών.

Άποψή μας είναι, ότι η διάταξη αυτή, η οποία διαλαμβάνεται  στην με αριθμό 2062/2016 Υπουργική Απόφαση και την τροποποιητική της 656/2018, η οποία  αναφέρεται στην λειτουργία του Μητρώου δεν είναι νόμιμη, συνεπώς άκυρη,  διότι έχει εκδοθεί καθ΄ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως.

Συγκεκριμένα: Με τις παραγράφους  4 και 5 του άρθρου 20 του ν.4384/2016, ορίζεται ότι, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διαγράφονται από το μητρώο, για λόγους που αφορούν στη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται στην τακτική  ετήσια δήλωσή τους  καθώς   και  για  μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους, όπως οι λόγοι αυτοί εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα εκδοθεί και με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων, επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τους, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το μητρώο και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Σύμφωνα με την άνω διάταξη του νόμου, παρέχεται η εξουσιοδότηση στο κ. Υπουργό  ΥΠΑΑΤ, να εξειδικεύσει με την απόφασή του, την οποία θα εκδώσει, τους λόγους, που αναφέρονται στον νόμο (4384/2016), η παράβαση των οποίων επιφέρει την διαγραφή του αγροτικού συνεταιρισμού από το Μητρώο.

Όμως ο ν. 4384/2016, σε ουδεμία διάταξή του προβλέπει, ότι ένας συνεταιρισμός για να χαρακτηρίζεται « μη αδρανής», θα πρέπει, να έχει κύκλο εργασιών από παραγωγική αποκλειστικά δραστηριότητα, 30.000 ευρώ κατά μέσον όρο τριετίας.
Συνεπώς ο κανονιστικός νομοθέτης,  κ. Υπουργός ΥΠΑΑΤ, θέσπισε με την εκδοθείσα Απόφασή του διάταξη, η οποία βρίσκεται έξω από τα όρια της δράσης, που του έθεσε ο νομοθέτης, καθιστώντας, όμως έτσι την συγκεκριμένη διάταξη της αποφάσεώς του άκυρη.

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι, κατά την άποψή μας, διαγραφή από το Μητρώο αγροτικού συνεταιρισμού, με βάση την παραπάνω διάταξη, είναι άκυρη, συνεπώς ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει. Στην περίπτωση μιας τέτοιας διαγραφής,  οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, θα πρέπει να προσβάλουν την απόφαση  της Διοικητικής Αρχής, με την οποία θα διαγράφονται από το Μητρώο, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 4 της Απόφασης Ένσταση.
Η  Διαγραφή ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού από το Μητρώο, επιφέρει την λύση και θέση του σε εκκαθάριση, για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, να επιδείξουν την πρέπουσα επιμέλεια.

Όμως πέραν των νομικών σφαλμάτων, που παρατηρήσαμε, η άνω επίμαχη διάταξη, στην ουσία της, ακυρώνει το σύνολο των προμηθευτικών αγροτικών συνεταιρισμών και γενικά των αγροτικών συνεταιρισμών, που προσφέρουν υπηρεσίες στα μέλη τους. Ο καταστατικός σκοπός του αγροτικού συνεταιρισμού, αποτελεί υπόθεση, αποκλειστικά και μόνον των μελών του.
Συνεπώς, αν ένας αγροτικός συνεταιρισμός αποφασίσει την προμήθεια στα μέλη του γεωργικών εφοδίων, κτηνιατρικών φαρμάκων, παροχή λογιστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σύνταξης αιτήσεων για την είσπραξη επιδοτήσεων, ο συνεταιρισμός αυτός, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εμφανίζει ένα κύκλο εργασιών αρκετά σημαντικό, αλλά σε κάθε  περίπτωση να εξυπηρετεί τα μέλη του, σύμφωνα με την άνω διάταξη, διαγράφεται από το Μητρώο και τίθεται σε εκκαθάριση.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η διάταξη έχει τεθεί από προφανή παραδρομή, διότι δεν είναι δυνατόν να διαλύονται οι προμηθευτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι η παρέμβαση του νομοθέτη στον συνεταιριστικό σκοπό βάλλει ευθέως κατά της συνεταιριστικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης, συνεπώς προσβάλει ανεπίτρεπτα τον πυρήνα του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι,  παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές πρωτίστως και ακολούθως το Σύνταγμα.

Συνεπώς για την αποκατάσταση της συνεταιριστικής/ συνταγματικής νομιμότητας, η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί.