Σχετικά με το περιοδικό "Κοινωνική Οικονομία"


Διαδικασία δημοσίευσης επιστημονικών μελετών και κειμένων γνώμης
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν τα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή (word) στον Συντονιστή Έκδοσης), ο οποίος, αναλόγως του αντικειμένου θα τα διαβιβάζει σε δύο μέλη του συμβουλίου έκδοσης προς έκφραση γνώμης.
  • Αν αμφοτέρων η γνώμη είναι θετική, το κείμενο εντάσσεται στην ύλη του περιοδικού. Το αντίθετο εάν η γνώμη είναι αρνητική. Αν οι γνώμες διίστανται, αποστέλλεται σε τρίτο μέλος και ακολουθείται η γνώμη των δύο εκ των τριών. Στην περίπτωση που θέτονται προϋποθέσεις για να δημοσιευθεί, αυτές διαβιβάζονται στον ενδιαφερόμενο.
  • Για τα ενημερωτικά κείμενα και τα σχόλια την ευθύνη επιλογής θα έχει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΙΣΕΜ και από τον εκάστοτε Συντονιστή Έκδοσης.
  • Όλα τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε αρχεία MS Word, σε 1,5 διάστημα, με μέγεθος στοιχείων 12 και πλην εξαιρέσεων, να μην ξεπερνούν τις 12 σελίδες. Η βιβλιογραφία θα πρέπει να παραθέτεται συνολικά στο τέλος του κειμένου. Στο τέλος των επιστημονικών μελετών πρέπει να υπάρχει συνοπτική περίληψη στα αγγλικά. 


Email :   isem.institute@gmail.com