Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

Προτεινόμενα Βιβλία

 

Προτεινόμενα Βιβλία

  1. Αρ.Ν. Κλήμη, «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα», τόμοι 1 έως 6 στο διαδίκτυο (link)
  2. EdgarParnell, «Επανεφεύρεση των Συνεταιρισμών», στο διαδίκτυο (link)
  3. Περιοδικό «Συνεταιριστική Πορεία», στο διαδίκτυο (link)
  4. Κ. Παπαγεωργίου – Ο. Κλήμη-Καμινάρη, «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» τόμοι 7 και 8, (περίοδοι 1977-81 και 1982-93), έκδοση ΙΣΕΜ, Εκδ. οίκος Αμφιλύκη, Πάτρα, 2014 
  5. Κ. Παπαγεωργίου, «Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία - Θεωρία και Πρακτική (Τρίτη έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη, 2015 
  6. Χρ. Καμενίδη, "Συνεταιρισμοί: Αρχές | Οικονομική-Πολιτική Ανάπτυξη | Οργάνωση | Νομοθεσία", 3η έκδοση, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016
  7. Ο. Κλήμη-Καμινάρη - Κ. Παπαγεωργίου, "Κοινωνική Οικονομία - Μια πρώτη προσέγγιση", Ελληνοεκδοτική, 2010
  8. Gert van Dijk, Panagiota Sergaki and George Baourakis, "The Cooperative Enterprise: Practical Evidence for a Theory of Cooperative Entrepreneurship" Springer,204 pages.(2019)

                                                                                                        

 *Περιμένουμε άρθρα, βιβλία, και εκδόσεις σας για το επόμενο τεύχος