Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία -Eυρωπαϊκή Επιτροπή «Xαρτογράφηση Συνεταιριστικού Κινήματος σε Παγκόσμια Κλίμακα»

 

Xαρτογράφηση Συνεταιριστικού Κινήματος σε Παγκόσμια Κλίμακα

 

Mέσω της συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://coops4dev.coop/en) προχωρά η χαρτογράφηση του συνεταιριστικού κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον αντίστοιχο διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη είναι προς το παρόν διαθέσιμα στοιχεία για 54 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Μέσω της παρουσίασης των δεδομένων, η έρευνα παρέχει σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το συνεταιριστικό κίνημα μια καλύτερη εικόνα του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου ανά χώρα. Παράλληλα προσφέρει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του συνεταιριστικού κινήματος στις συγκεκριμένες χώρες, όπως ο αριθμός των συνεταιρισμών και των μελών τους, καθώς και ιστορικές πληροφορίες. Τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι ολοκληρωμένα, όμως προκύπτουν σημαντικά στοιχεία αξιολόγησης και προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου. Για τη συγκεκριμένη καταγραφή αξιοποιήθηκε η συλλογή στατιστικών στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα για κάθε χώρα και καθώς και έρευνα των οργανώσεων μελών της ICA.

Αυτή η γνώση μπορεί να είναι κρίσιμη για την επικοινωνία της δυναμικής που αναπτύσσει η συνεταιριστική οικονομία καθώς και για τον εντοπισμό ευκαιριών δικτύωσης. Οι ελεύθερα προσβάσιμες εθνικές εκθέσεις βοηθούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους ερευνητές να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το συνεταιριστικό κίνημα σε κάθε χώρα.

Για την Ελλάδα , αναφέρονται δύο βασικές  συστάσεις. Η πρώτη σύσταση αφορά στην εναρμόνιση των υφιστάμενων νόμων σχετικά με τους συνεταιρισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την ταυτότητα ενός συνεταιρισμού και την ίση μεταχείριση για όλους τους συνεταιρισμούς. Ως δεύτερη  σύσταση αναφέρεται, ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί ένας γενικός συνεταιριστικός νόμος, που θα συμπεριλαμβάνει τον ορισμό της ICA για τους συνεταιρισμούς και θα μπορεί να περιορίσει τις αδικαιολόγητες αποκλίσεις στους διαφορετικούς τύπους συνεταιρισμών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία είναι κατακερματισμένη και ασταθής στην τρέχουσα μορφή της.

Συνεπώς, το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα θα ωφεληθεί τόσο από την αναθεώρηση των ειδικών συνεταιριστικών νόμων, όσο και από την καθιέρωση ενός γενικού συνεταιριστικού νόμου για όλες τις μορφές συνεταιρισμών.

 

Στοιχεία για το σύνολο των χωρών μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://coops4dev.coop/en/world

 

Στοιχεία για την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://coops4dev.coop/en/4deveurope/greece#general