Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

«Οι Συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη και την τήρηση του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών», Έκθεση του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, 2013


ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ Α/ 68/168 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22, Ιουλίου, 2013
Πρωτότυπο: Αγγλικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται ως απάντηση στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 66/123, στο οποίο η Συνέλευση ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να συντάξει έκθεση σχετικά με την τήρηση του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών 2012, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έτους. Η έκθεση ανασκοπεί το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής των συνεταιρισμών και συζητά τη συμβολή τους στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη, με βάση πραγματικά αποτελέσματα διεθνών διασκέψεων και συναντήσεων των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έτους. Συνοψίζει τις κύριες δραστηριότητες και δράσεις που αναλήφθηκαν σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τήρηση του Έτους συνέβαλε στην αύξηση της συνολικής συνειδητοποίησης ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν σημαντικούς εταίρους στην ανάπτυξη για την ενδυνάμωση των φτωχών, των νέων και των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της συνολικής και αειφόρου ανάπτυξης

1. Εισαγωγή

Ι. Η παρούσα έκθεση, η οποία υποβάλλεται εις απάντηση του ψηφίσματος 66/123 της Γενικής Συνέλευσης, εξετάζει το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής των συνεταιρισμών και συζητά τη
συμβολή τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, με βάση πραγματικά αποτελέσματα
διεθνών συνεδρίων, θεματικών διασκέψεων και άλλων φόρουμ που οργανώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών. Συνοψίζει τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για να τιμηθεί το Έτος των Συνεταιρισμών.

II. Ο συνεταιρισμός ως μοντέλο επιχείρησης

2. Το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών γιόρτασε τον συνεταιριστικό τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας: πρόκειται για τον τρόπο που δεν έχει ως μοναδικό κίνητρο το κέρδος αλλά πρωτίστως την προσφορά υπηρεσίας στα συνεταιρισμένα μέλη, τα οποία είναι ιδιοκτήτες και ελέγχουν δημοκρατικά την επιχείρηση. Τα οφέλη και τα πλεονάσματα από τις συνεταιριστικές δραστηριότητες τα απολαμβάνουν συλλογικά τα μέλη.

3. Το Παγκόσμιο Έτος παρείχε μια ευκαιρία να
ανανεωθεί το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, της
επιχειρηματικής κοινότητας και, το πιο σημαντικό, του ευρέος κοινού όσον αφορά τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του συνεταιριστικού μοντέλου τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπενθύμισε στους ανθρώπους ότι όταν εργάζονται συλλογικά, μπορούν να κάνουν τις κοινότητές τους πιο ασφαλείς, να οικοδομούν συνεταιριστικές επιχειρήσεις από κοινού, και να στηρίζουν την πραγματική οικονομία, στην πράξη. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη, όχι μόνο ενδυναμώνουν τις κοινότητες αλλά δίνουν δύναμη στους ανθρώπους και ελπίδα στα πλαίσια των πολλαπλών παγκοσμίων κρίσεως και καταστροφών και φιλοδοξίες κατά την αναζήτηση μιας νέας αναπτυξιακής ατζέντας για την μετά το 2015 περίοδο και την τελική επιτάχυνση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας ως το 2015.

4. Οι πρώιμοι σύγχρονοι συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν στην Ευρώπη πριν από περισσότερα από 200 χρόνια.
1 Πρώιμοι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν κυρίως ως αμυντικές απαντήσεις για τις κακουχίες και την πείνα, που προκλήθηκαν από τη βιομηχανική επανάσταση και τη φτώχεια στην ύπαιθρο Ευρώπη.1 Σήμερα, το συνεταιριστικό μοντέλο χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο και μπορεί να βρεθεί σε όλους τους κλάδους των εθνικών οικονομιών, όπου έχει προσφέρει ένα όλο και πιο μεγάλο μερίδιο εισοδήματος και απασχόλησης.

5. Νέες μορφές συνεταιρισμών, όπως κοινωνικοί και κοινοτικοί συνεταιρισμοί, έχουν εμφανισθεί ως απάντηση στην αυξανόμενη αδυναμία του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις επιλογές των πληθυσμών, από την άποψη των βασικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως λόγω των οικονομικών περιορισμών. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί αποσκοπούν στη διεύρυνση των συλλογικών ωφελημάτων και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Αναλαμβάνουν δύο κυρίως τύπους δραστηριοτήτων: δραστηριότητες μέριμνας, όπως η φροντίδα των παιδιών, φροντίδα των ηλικιωμένων, βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες, υγειονομική περίθαλψη και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και δραστηριότητες κατάρτισης που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των φτωχών και των μειονεκτούντων στην κοινωνία.

III. Το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του
συνεταιριστικού τομέα

6. Λαμβάνοντας υπόψη τη διπλή καταμέτρηση, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 650 εκατομμύρια
πρόσωπα, ή σχεδόν το 15 τοις εκατό του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη, είναι μέλη ενός ή περισσότερων συνεταιρισμών.
2
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών για τις Συνεταιριστικές και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν τρεις φορές περισσότερα μέλη σε συνεταιρισμούς από ό,τι φυσικά πρόσωπα μέτοχοι, επενδύοντες σε επιχειρήσεις. Στη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και η Ρωσική Ομοσπονδία, η αναλογία μεταξύ των μελών συνεταιρισμών και μετόχων εταιρειών είναι ακόμη μεγαλύτερη: 4 έως 1.

7. Οι συνεταιρισμοί κατέχουν σημαντική θέση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλισης, των καταναλωτικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, των τεχνολογιών της πληροφορίας και της βιοτεχνίας. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, με ένα μερίδιο περίπου 60 τοις εκατό στην επεξεργασία και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και εκτιμώμενο μερίδιο 50 τοις εκατό στην προμήθεια των εισροών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι μερίδιο περίπου 28 τοις εκατό στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και ένα μερίδιο 26 τοις εκατό στην προμήθεια εισροών.3 Στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί κατέχουν επίσης μια σημαντική συνιστώσα του γεωργικού τομέα. Για παράδειγμα, οι συνεταιρισμοί έκαναν την Ινδία έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γάλακτος στον κόσμο.

8. Οι χρηματοοικονομικοί συνεταιρισμοί είναι σημαντικοί παίκτες στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, εξυπηρετώντας τους φτωχότερους ανθρώπους με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Σε όλο τον κόσμο, εξυπηρετούν πάνω από 857 εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 78 εκατομμύρια ζουν με λιγότερο από $ 2 την ημέρα, και αντιπροσωπεύουν το 23 τοις εκατό του συνόλου των τραπεζικών υποκαταστημάτων.
4 Οι χρηματοοικονομικοί συνεταιρισμοί περιλαμβάνουν τόσο τις συνεταιριστικές τράπεζες (που εδρεύουν κυρίως στην Ευρώπη) και τις πιστωτικές ενώσεις (που συστάθηκαν αρχικά στη Βόρεια Αμερική και σε αναπτυσσόμενες χώρες), καθώς και τις τράπεζες που ανήκουν σε γεωργικούς ή καταναλωτικούς συνεταιρισμούς. Οι συνεταιριστικές τράπεζες, αν και ανήκουν στα μέλη τους, μπορούν να έχουν μη-μέλη ως πελάτες, ενώ οι πιστωτικές ενώσεις αδειοδοτούνται να εξυπηρετούν μόνο τα μέλη.

9. Στην Ευρώπη, υπάρχουν 4.000 συνεταιριστικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε 20 χώρες, με
50 εκατομμύρια μέλη, 780.000 εργαζόμενους, €5,65 δις σε περιουσιακά στοιχεία και μέσο
μερίδιο αγοράς 20 τοις εκατό.
5 Παγκοσμίως, υπάρχουν πάνω από 51.000 πιστωτικές ενώσεις, που δραστηριοποιούνται σε 100 χώρες, με 196 εκατ. μέλη και $1,56 δις. σε περιουσιακά στοιχεία. Κατά μέσο όρο, η διείσδυσή τους στην αγορά6 είναι 7,8 τοις εκατό, αλλά αυτό ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ περιοχών.
Η διείσδυση στην αγορά είναι υψηλότερη στη Βόρεια Αμερική, στην Ωκεανία και στην Καραϊβική, με 45 τοις εκατό, 23,6 τοις εκατό και 17,5 τοις εκατό, αντίστοιχα, και πολύ χαμηλότερα στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, με 7,2 τοις εκατό, 5,7 τοις εκατό, 3,5 τοις εκατό και 2,7 τοις εκατό, αντίστοιχα.
5

10. Οι ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί είχαν μερίδιο 25 τοις εκατό της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς το 2008, συμπεριλαμβανομένων 44 τοις εκατό στη Γερμανία, 39 τοις εκατό στη Γαλλία, 38 τοις εκατό στην Ιαπωνία και 30 τοις εκατό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τον Καναδά.
3

11. Στην Ευρώπη, 4.500 τοπικοί και περιφερειακοί συνεταιρισμοί καταναλωτών, που ασχολούνται κυρίως με το λιανικό εμπόριο, έχουν 450.000 εργαζόμενους, 30 εκατομμύρια μέλη, 35.000 σημεία πώλησης και 75 δις € ετήσιο κύκλο εργασιών.
7

12. Οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινής ωφέλειας έχουν σημαντική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σχεδόν 1.000 συνεταιρισμοί ηλεκτρικής ενέργειας κατέχουν και συντηρούν το 42 τοις εκατό των εθνικών γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που καλύπτουν το 75 τοις εκατό της επικράτειας της χώρας. Απασχολούν 70.000 άτομα και εξυπηρετούν κατ' εκτίμηση 42 εκατομμύρια πελάτες. Στην Αργεντινή και στο Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας, οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της υδροδότησης. Ένας μεγάλος αστικός συνεταιρισμός υδροδότησης εξυπηρετεί περίπου 700.000 πελάτες.
8

13. Οι συνεταιρισμοί είναι επίσης παρόντες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των κατασκευών, των μεταφορών και των υπηρεσιών. Υπάρχουν περισσότεροι από 25.000 συνεταιρισμοί εργαζομένων και πάνω από 10.000 συνεταιρισμοί εργαζομένων στην Ιταλία και την Ισπανία, αντίστοιχα.
3

14. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν γίνει βασικοί συμμέτοχοι στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και στον Καναδά, αλλά αναδεικνύονται επίσης ως σημαντικοί φορείς σε άλλες περιοχές του κόσμου. Στην Ιταλία, όπου είναι πιο ανεπτυγμένοι,
9 οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί κατέγραψαν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης που κυμαίνεται από 10 έως 20 τοις εκατό από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το 2008, υπήρχαν 3.938 ενεργοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ιταλία, απασχολούσαν περίπου 320.000 εργαζόμενους, εξυπηρέτησαν 4,5 εκατομμύρια χρήστες, ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους ήταν €9,0 δις και τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν €7.2 δις.10
Στη Δημοκρατία της Κορέας, η Κυβέρνηση αναμένει ότι έως και 10.000 κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα ιδρυθούν εντός των επόμενων πέντε ετών, στο πλαίσιο του νέου νομικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2012, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 40.000 έως 50.000 νέων θέσεων εργασίας.
11

IV. Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των συνεταιρισμών

15. Οι συνεταιριστικές δραστηριότητες εξασφαλίζουν τη διαβίωση 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και συμβάλλουν σημαντικά στην εθνική οικονομία.
3 Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, οι συνεταιρισμοί εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν μεταξύ 3 και 10 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), και οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί στον κόσμο έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών $ 2 τρισεκατομμύρια, το οποίο είναι περισσότερο από ό,τι το ΑΕΠ της Ιταλίας, της έβδομης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

16. Πέρα από τις ποσοτικές επιπτώσεις τους, οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη με διάφορους τρόπους.
3 Πρώτον, οι ιδιοκτησιακές δομές τους και οι στόχοι τους διαφέρουν από εκείνους των επιχειρήσεων που ανήκουν σε επενδυτές, επιτρέποντας στους συνεταιρισμούς να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση των αποτυχιών στην αγορά με τη συμβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Αυτό, με τη σειρά του, εμποδίζει το σχηματισμό μονοπωλίων, μειώνει τις λιανικές τιμές, παρέχει ευκαιρίες για καινοτομία, και περιορίζει την ασυμμετρία στην πληροφόρηση. Δεύτερον, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση της οικονομίας, ιδιαίτερα σε τομείς που χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα και διακυμάνσεις των τιμών, όπως χρηματοδότηση και γεωργία, όπως αποδεικνύεται από τη σταθεροποιητική επίδραση των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στο τραπεζικό σύστημα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Τρίτον, οι συνεταιρισμοί επικεντρώνονται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων που εξυπηρετούν. Τέταρτον, υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη προοπτική, που είναι εντελώς απαραίτητη για να αυξηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τέλος, οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, συμβάλλοντας στην αποφυγή της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας.

17. Η κοινωνικοοικονομική σημασία των συνεταιρισμών αναδεικνύεται σε εποχές πολλαπλών κοινωνικών κρίσεων. Το γεγονός ότι το 70 τοις εκατό των πεινασμένων ζουν σε αγροτικές περιοχές έχει οπλίσει τους γεωργικούς συνεταιρισμούς με τον καίριο ρόλο της βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας. Ομοίως, ο ρόλος τους για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών κρίσεων.
12
Οι συνεταιρισμοί βελτιώνουν τη γεωργική παραγωγικότητα των αγροτών και διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές, τις αποταμιεύσεις, τη δανειοδότηση, την ασφάλιση και την τεχνολογική βελτίωση. Οι συνεταιρισμοί έχουν αποδείξει την ικανότητά τους για αποτελεσματική ανασυγκρότηση και ειρήνη σε περιοχές καταστροφών, όπως φαίνεται από την πρόσφατη ανταπόκρισή τους μετά από μεγάλους σεισμούς και τσουνάμι.13 Επιπλέον, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν καλύψει το κρίσιμο κενό που προκλήθηκε από την οικονομική ύφεση, καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν μειώσει τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

18. Οι χρηματοοικονομικοί συνεταιρισμοί έχουν αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή τους από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2007-2008, προς όφελος των μελών τους, των υπαλλήλων και των πελατών τους. Έχουν διατηρήσει καλές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, αύξησαν το ενεργητικό και τον κύκλο εργασιών, και γνώρισαν αύξηση των μελών και της πελατειακής βάσης τους. Μεταξύ του 2003 και του 2010, τα κέρδη των συνεταιριστικών τραπεζών (μέση απόδοση 7,5 %) βελτιώθηκαν σε σύγκριση με τα κέρδη των τραπεζών που ανήκουν σε επενδυτές (μέση απόδοση 5,7 %). Μεταξύ του 2007 και του 2010, τα στοιχεία ενεργητικού τους αυξήθηκαν κατά 10 τοις εκατό και η πελατειακή τους βάση αυξήθηκε κατά 14 τοις εκατό. Οι αποταμιεύσεις των πιστωτικών ενώσεων αυξήθηκαν κατά 1% το 2008, 15% το 2009 και 7,3% το 2010. Τα αποθεματικά τους αυξήθηκαν κατά 14% και τα δάνειά τους μειώθηκαν ελαφρά το 2008, αλλά αυξήθηκαν κατά 7,6 % και 5,3%, αντίστοιχα, κατά τα επόμενα δύο
έτη.3
Στην Ευρώπη, μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνεταιριστικών τραπεζών (7 τοις εκατό)
υπέστησαν απώλειες και διαγραφές επισφαλειών από το τρίτο τρίμηνο του 2007 έως το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ το μέσο βάρος για τον τραπεζικό τομέα ήταν πολύ υψηλότερο (περίπου 20 τοις εκατό της αγοράς των καταθέσεων). Οι ζημίες χρηματοοικονομικών συνεταιρισμών καλύφθηκαν γρήγορα και μόνο μερικοί απ’ αυτούς χρειάσθηκε να δεχθούν κρατική βοήθεια.
14

19. Η Διάσκεψη του 2012 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναγνώρισε το ρόλο των συνεταιρισμών στη συμβολή τους στην κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (βλέπε ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης 66/288, Παράρτημα). Οι συνεταιρισμοί έχουν δώσει δύναμη στους ανθρώπους με παράλληλη προστασία του πλανήτη (έναν από τους στόχους της ατζέντας για την ανάπτυξη μετά το 2015) και έχουν αποδείξει ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.


20. Η κοινωνική ένταξη είναι μια διαδικασία με την οποία γίνονται προσπάθειες για να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες, έτσι ώστε ο καθένας, ανεξάρτητα από την προέλευσή του, να μπορεί να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του στη ζωή. Για πολλές ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τα άτομα με αναπηρία, οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα μονοπάτι για να την κοινωνική ένταξη, επιτρέποντας στα μέλη να ιδρύουν και να κατέχουν επιχειρήσεις, να εξασφαλίζουν ικανοποιητική ζωή και να παρακάμπτουν τις κοινωνικές διακρίσεις.

21. Οι νέοι πλήττονται από υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και έχουν μεταξύ των πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Πρόσφατες εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) δείχνουν ότι 73 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών παρέμεναν άνεργοι το 2013, με το ποσοστό ανεργίας να εξακολουθεί να είναι κοντά στην κορυφή της κρίσης (επί του παρόντος στο 12,6%). Οι συνεταιρισμοί νέων δεν προσφέρουν μόνο ένα μονοπάτι εξόδου από τη φτώχεια, παρέχοντας στους νέους δεξιότητες και ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά επίσης, δίνουν μια αίσθηση ευθύνης για τα μέλη τους. Για παράδειγμα, η
Κυβέρνηση του Παναμά, αναγνωρίζοντας τα οφέλη των συνεταιρισμών στη χειραφέτηση των νέων, θέσπισε το νομικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς των νέων από το 1981, και το 1990 έκανε την διδασκαλία του συνεργατισμού υποχρεωτική σε όλα τα σχολεία. Το Ινστιτούτο
Συνεταιρισμών του Παναμά συνεργάζεται με συνεταιρισμούς της νεολαίας, ευαισθητοποιώντας τους για την σημασία του περιβάλλοντος, καθώς και με σχολικά αγροκτήματα για την καταπολέμηση της πείνας και την προώθηση της ποικιλομορφίας, του πολιτισμού και της παράδοσης.

22. Τα άτομα με αναπηρία έχουν επίσης ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε συνεταιρισμούς. Στις Φιλιππίνες, η Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Ατόμων με Αναπηρία ιδρύθηκε το 1998 για την προώθηση των συνεταιρισμών ως εναλλακτικό όχημα για τη χειραφέτηση και την κοινωνικοοικονομική πρόοδο των ατόμων μεαναπηρίες. Ξεκινώντας με μόλις πέντε μέλη, η Ομοσπονδία έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει 16 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και ανήκει και στελεχώνεται εξ ολοκλήρου από άτομα με σωματική αναπηρία.
15 Με τη βοήθεια της Καναδικής Ένωσης Συνεταιρισμών, η Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

23. Οι συνεταιρισμοί έχουν επίσης συμβάλει στη χειραφέτηση των γυναικών παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν άμεση εμπειρία με τη λήψη αποφάσεων και με εκλογικές διαδικασίες εντός των συνεταιρισμών και παρέχοντάς τους αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εισροές, πιστώσεις, υπηρεσίες πληροφόρησης και συμμετοχή στη γνώση. Για παράδειγμα, το Παγκόσμιο
Συμβούλιο των Πιστωτικών Ενώσεων και Ελευθερίας από την Πείνα προσέφερε δάνεια και αποταμιευτική και πιστωτική εκπαίδευση σε φτωχές γυναίκες στις Φιλιππίνες και το Εκουαδόρ που ασχολούνται με μικροεπιχειρήσεις, που οδηγούν σε βελτιωμένο χρηματοοικονομικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς και με συλλογική δράση ευεργετική στις τοπικές τους κοινότητες.

24. Οι γυναίκες καταθέτες είναι ισχυρά μέλη των πιστωτικών ενώσεων. Στην Κένυα, την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και την Ουγκάντα, οι αποταμιεύσεις των γυναικών αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών αποταμιεύσεων και τα δάνεια των γυναικών περίπου το 35% του συνόλου των δανείων. Η συμπεριφορά των γυναικών καταθετών από απόψεως εξόφλησης είναι πιο ικανοποιητική από αυτή των ανδρών συναδέλφων τους. Η καθυστερημένη αποπληρωμή των γυναικών ανέρχεται σε 8,1% έναντι 19% στους άνδρες. Η μη εξόφληση των γυναικών ανέρχεται σε 3,4% έναντι 9,9% των ανδρών
.16

25. Οι Συνεταιρισμοί ενισχύουν τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω της υποστήριξης της άτυπης οικονομίας. Στην Ινδία, το 94% των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της άτυπης οικονομίας είναι γυναίκες. Ο τομέας αυτός συμβάλλει με 60% στο ΑΕΠ της Ινδίας, το 47% των εξαγωγών και το 55% της εθνικής αποταμίευσης. Ο Σύλλογος των Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών είναι η μεγαλύτερη οργάνωση γυναικών στην Ινδία, με 1,35 εκατομμύρια εργαζομένων γυναικών στον τομέα της άτυπης οικονομίας. Προσφέρει αύξηση ικανοτήτων, μάρκετινγκ και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και δημοσιεύσεις.
17

V. Η τήρηση της Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών 2012

A. Θεσμικές ρυθμίσεις

26. Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γραμματείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ήταν υπεύθυνο για την προώθηση του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών. Οι δραστηριότητές του επικεντρώθηκαν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των
συνεταιρισμών και την προώθηση της διάδοσης και της ανάπτυξής τους. Το Τμήμα συνεργάστηκε στενά με τα μέλη της Επιτροπής για την Προώθηση των συνεταιρισμών τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τη ΔΟΕ (
ILO) και το Τμήμα Πληροφόρησης του Κοινού της Γραμματείας για την προώθηση του Έτους. Οικονομική στήριξη για το Έτος χορηγήθηκε κυρίως από τον Όμιλο Rabobank, η οποία εκταμίευσε $ 200.000 για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση της εκστρατείας επικοινωνίας και άλλες δραστηριότητες, που εστιάστηκαν στην προώθηση και τη στήριξη του ρόλου των συνεταιρισμών στην κοινωνική ανάπτυξη.

27. Σε κάθε περιοχή του κόσμου, οι Κυβερνήσεις έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκαινίαση των δραστηριοτήτων που αφορούσαν το Έτος. Το Έτος προβλήθηκε στην Αφρική (συμπεριλαμβανομένων της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Σουαζιλάνδης, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας και της Ζιμπάμπουε), στην Ασία και την Ωκεανία (συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Μαλαισίας, Νεπάλ, Νέας Ζηλανδίας, Φιλιππίνων, Δημοκρατίας της Κορέας και της Σιγκαπούρης), στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (συμπεριλαμβανομένων των Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βραζιλίας, Ντομίνικο, Εκουαδόρ, Γουιάνα, Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, και Τρινιδάδ και Τομπάγκο), και στη Βόρεια Αμερική, ιδιαίτερα στον Καναδά.

B. Δράσεις σε εθνικό επίπεδο

Εθνικές επιτροπές

28. Οι κυβερνήσεις συγκρότησαν εθνικές επιτροπές για το συντονισμό των προπαρασκευαστικών, τιμητικών και επακόλουθων δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με το Έτος. Οι εθνικές επιτροπές συμπεριλάμβαναν φορείς σε επίπεδο χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών από διαφορετικούς κλάδους και μέλη συνεταιρισμών, ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι δραστηριότητες των εθνικών επιτροπών
περιλάμβαναν: (α) τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους συνεταιρισμούς για την ευαισθητοποίηση, ιδίως σχετικά με καλές πρακτικές και επιτυχημένους συνεταιρισμούς, μέσω φυλλαδίων, πολύπτυχων φύλλων, ηλεκτρονικών μέσων και κοινωνικών δικτύων, (β) την εγκατάσταση μιας ιστοσελίδας της εθνικής επιτροπής, (γ) τη χρήση των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής κάλυψης και προβολής συνεταιριστικών θεμάτων, (δ) τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων
και ειδικών εκδηλώσεων για συνεταιριστικά θέματα προτεραιότητας, τοπικού και εθνικού επιπέδου, (ε) την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την ίδρυση συνεταιρισμών, και (στ) το συντονισμό της κατάρτισης σχετικά με
συνεταιρισμούς.

29. Ιδρύθηκαν εθνική επιτροπές σε όλες τις περιοχές. Στην Αφρική, επιτροπές συγκροτήθηκαν στην Αλγερία, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Αιθιοπία, Γκάνα, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιο, Ηνωμένη Δημοκρατία, Τανζανίας, Σουαζιλάνδης και Ζιμπάμπουε. Στην Ευρώπη, εθνικές επιτροπές συγκροτήθηκαν στο Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Σλοβακία και Ισπανία. Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, εθνικές επιτροπές συστάθηκαν στις Κόστα Ρίκα, Ισημερινό, Ονδούρα, Παναμά, Περού, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, και Τρινιδάδ και Τομπάγκο. Στην Ασία και την Ωκεανία, εθνικές επιτροπές συστάθηκαν στην Αυστραλία, το Μπανγκλαντές, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Κίνα, Ιαπωνία, Ιορδανία, Λίβανο, Μογγολία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Κατάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Τουβαλού και Βανουάτου. Στη Βόρεια Αμερική, μια εθνική επιτροπή συστάθηκε στον Καναδά.

Ευαισθητοποίηση

30. Διάφορες ενέργειες έγιναν από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο για να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην ανάπτυξη των κοινωνιών τους. Αυτό βοήθησε
να αυξηθεί η αναγνώριση των ισχυρών σημείων και των πλεονεκτημάτων των συνεταιρισμών. Η αύξηση της ενημέρωσης επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί στο πλαίσιο των πολλαπλών κρίσεων.

31. Δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Έτος περιέλαβαν συνεντεύξεις τύπου, ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, διαγωνισμούς τραγουδιού και τέχνης, ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων και έκδοση αναμνηστικών γραμματοσήμων και νομισμάτων. Για παράδειγμα, η Οργάνωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Μογγολίας και η Μογγολική Συνεταιριστική Ένωση, μαζί με συνεταιριστικές τομεακές ενώσεις διοργάνωσαν συνεντεύξεις τύπου σχετικά με το Έτος. Χώρες όπως η Φινλανδία, η Μαδαγασκάρη και ο Παναμάς ξεκίνησαν έρευνα και εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για να προβληθεί η σημασία και να εκτιμηθεί η φυσιογνωμία των
συνεταιρισμών.

32. Ορισμένες χώρες διοργάνωσαν επίσης διαγωνισμούς πολιτιστικών τεχνών, χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο και εξέδωσαν ειδικά σήματα για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους συνεταιρισμούς. Για παράδειγμα, ο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και Τρινιδάδ και Τομπάγκο διοργάνωσαν διαγωνισμούς τραγουδιού με θέμα το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών. Επίσης, η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση οργάνωσε δικό της διαγωνισμό συνεταιριστικής τέχνης. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, ο Καναδάς, το Εκουαδόρ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ζωντανές μεταδόσεις από τα εγκαίνια του Έτους. Ορισμένες χώρες, όπως η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Κίνα, η Κόστα Ρίκα, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Τουρκία και η Ουρουγουάη, εξέδωσαν αναμνηστικά γραμματόσημα και νομίσματα.

Νομοθετικά πλαίσια και μέτρα πολιτικής
33. Ένας από τους σκοπούς του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών ήταν να ενθαρρύνει τις Κυβερνήσεις και τα ρυθμιστικά σώματα να καθιερώσουν και να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις πολιτικές, τους νόμους και τους κανονισμούς που ευνοούν την ίδρυση και την ανάπτυξη των
συνεταιρισμών. Οι εθνικές Κυβερνήσεις έχουν
υποστηρίξει σθεναρά την συνεταιριστική υπόθεση μέσα από την ψήφιση νομοθετημάτων και διακηρύξεων για ίδρυση ή ισχυροποίηση των συνεταιρισμών.

34. Το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών οδήγησε στην εισαγωγή νέων - ή σε αναθεώρηση των υφιστάμενων - συνεταιριστικών νόμων σε Αυστραλία, Βραζιλία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κούβα, Φινλανδία, Γαλλία, Γκάνα, Ελλάδα, Ινδία, Μαδαγασκάρη, Παναμά, Δημοκρατία της Κορέας, Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Μαδαγασκάρη και η Τουρκία έχουν προετοιμάσει ή ετοιμάζουν σχέδια συνεταιριστικής στρατηγικής και προγράμματα συνεταιριστικής ανάπτυξης.

Δημιουργία δυνατοτήτων προώθησης της ανάπτυξης των συνεταιρισμών

35. Η δημιουργία δυνατοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τον σχηματισμό και την ανάπτυξη συνεταιρισμών για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθώς και επωφελής για όλες τις πτυχές της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ηγεσία, τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη των μελών, για ισχυρά εσωτερικά λειτουργικά συστήματα και γενικά για επιτυχημένες πρακτικές.

36. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν υπάρξει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την προώθηση της
συνεταιριστικής ανάπτυξης. Η Μαδαγασκάρη και η Αυστραλία έχουν εισαγάγει νέους εθνικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ανάπτυξης των συνεταιρισμών.

37. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αναδείξει τον ρόλο των διεθνών υποστηρικτών και χορηγών για την προώθηση της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Μαδαγασκάρη, και ο Παναμάς έχουν αναφέρει υποστήριξη για τις δραστηριότητές τους να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών.

Γ. Δράσεις σε διεθνές επίπεδο

Ευαισθητοποίηση

38. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών. Μια σειρά από δραστηριότητες αναλήφθηκαν για την αύξηση της συνειδητοποίησης του ρόλου και της συμβολής των συνεταιρισμών. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν προβολή από τα μέσων μαζικής ενημέρωσης, μηνύματα πολιτικής, έρευνα, εκπαίδευση, κατάρτιση και εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

39. Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σε συνεργασία με τους εταίρους
εντός και εκτός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, χρησιμοποίησαν ενεργά τα μέσα ενημέρωσης, το Διαδίκτυο και τις τέχνες,
όλο το χρόνο, για τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων, για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ενθάρρυνση των ατόμων και των κοινοτήτων τους να υποστηρίξουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινότητές τους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Πολλά εργαλεία κοινωνικών μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιήθηκαν όπως το
Fecebook, το Twitter και μια ιστοσελίδα. Ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους οργανώθηκε. Το Τμήμα εξέδωσε επίσης πολλά συνοπτικά κείμενα πολιτικής για τους συνεταιρισμούς: "Συνεταιρισμοί στον τομέα της υγείας: Unimed do Brasil και Pay-for-performance", "Συνεταιρισμοί και Γυναίκες: Προώθηση Αυτο-ενδυνάμωσης" και "Συνεταιρισμοί και Κοινωνική δικαιοσύνη".

40. Ο FAO παρήγαγε υλικό επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο κλιπ, φυλλάδια, αφίσες και πολύπτυχα, για να επιδείξει το ρόλο των γεωργικών συνεταιρισμών. Τα γεγονότα αυτά
καλύφθηκαν από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλά μεταδόθηκαν από το Διαδίκτυο. Ιστοσελίδες ενημερώθηκαν για την κάλυψη εκδηλώσεων και συνεντεύξεων με εκπροσώπους συνεταιρισμών, αγρότες και συνεταιριστικούς εμπειρογνώμονες. Ο μέσω διαδικτύου πολιτικός διάλογος διευκολύνθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τη Διατροφή, το οποίο περιείχε βασικές συστάσεις για το μελλοντικό έργο του FAO για τους συνεταιρισμούς.

41. Ένα επίσημο φιλμ για το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών παρήχθη από τη Διεύθυνση Συνεταιρισμών της ΔΟΕ. Η ταινία προβλήθηκε
κατά τα εγκαίνια του Έτους και ήταν διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε όλο τον κόσμο για τον εορτασμό του Έτους και είχε υπότιτλους σε πολλές γλώσσες. Αναφέρεται στα 10 βασικά μηνύματα του Έτους για τους συνεταιρισμούς.

42. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του έτους 2012 του ανωτάτου τμήματος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, οργανώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου για την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών. Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις αγροτικές περιοχές για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον FAO, τη ΔΟΕ, το Διεθνές Ταμείο για τη Γεωργική Ανάπτυξη (IFAD) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2012. Ένα Πρόγευμα-Συνάντηση των Υπουργών με θέμα «Προώθηση της παραγωγικής ικανότητας για την αειφόρο διαβίωση: ο ρόλος των συνεταιρισμών», που διοργανώθηκε από το Τμήμα, σε συνεργασία
με τον FAO και την ΔΟΕ, πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2012.

43. Το Τμήμα οργάνωσε μια ανεπίσημη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2011, για να γιορτάσει την έναρξη του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών. Η συζήτηση ασχολήθηκε με το θέμα «Οι Συνεταιριστικές επιχειρήσεις χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη». Σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Τμήμα οργάνωσε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ο ρόλος των συνεταιρισμών στην εξάλειψη της φτώχειας», η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012, κατά τη διάρκεια της πεντηκοστής συνόδου της Επιτροπής για την Κοινωνική Ανάπτυξη. Την επόμενη μέρα, οργανώθηκε επίσης μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Απασχόληση των νέων μέσω της επιχειρηματικότητας: ο ρόλος των συνεταιρισμών". Η συζήτηση οργανώθηκε από το Τμήμα, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βραζιλίας, την οργάνωση Βορειοαμερικανοί μελετητές του συνεργατισμού και του Κέντρου Φοιτητικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Μασσαχουσέτης στο Amherst. Με την ευκαιρία της 56
ης συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Μογγολίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Τμήμα, ο FAO και η IFAD οργάνωσαν μια παράπλευρη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2012 με θέμα "Γυναίκες της υπαίθρου: καταφέρουμε χτυπήματα στις δεσμεύσεις μας;". Επιπλέον, μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διεξήχθη με θέμα "Συνεταιρισμοί και ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών», στις 6 Ιουνίου 2012, για να εξετάσει πώς οι τεχνολογίες πληροφορίας και των επικοινωνιών συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης της συνεταιριστικής κινήσεως. Στις 2 Ιουλίου του 2012, έγινε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η αειφόρος ανάπτυξη γίνεται τοπική: πώς οι συνεταιρισμοί της Νέας Υόρκης
προωθούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας». Το Τμήμα διοργάνωσε το επίσημο κλείσιμο του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2012. Η διήμερη εκδήλωση υπογράμμισε τα σημαντικότερα αποτελέσματα των διαφόρων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και επικείμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των συνεταιρισμών μετά το 2012.

44. Ο Γενικός Διευθυντής του FAO διόρισε δύο Ειδικούς Πρεσβευτές Καλής Θέλησης για τους Συνεταιρισμούς: την Ελισάβετ
Atangana αγρότισσα, ηγετική μορφή από το Καμερούν, και τον Roberto Rodrigues, από τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, Πρόεδρο και ηγέτη των αγροτών από τη Βραζιλία. Οι δύο Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως και οΓενικός Διευθυντής, καθώς και πολλά ανώτερα μέλη του προσωπικού, υποστήριξαν τους γεωργικούς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Γενικός Διευθυντής συναντήθηκε με αρχηγούς κρατών και υπουργούς, για να μεταδώσει το όραμα του FAO σχετικά με την σημασία των γεωργικών συνεταιρισμών και των οργανώσεων των παραγωγών ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και για τη μείωση της πείνας στον κόσμο. Οκτώ σημαντικές υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του FAO με κυβερνητικά όργανα και τεχνικές επιτροπές, με αποκορύφωμα διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Τροφίμων.

45. Ο γενικός διευθυντής της ΔΟΕ έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους για την προώθηση και υποστήριξη της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Η ΔΟΕ μετείχε σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις σχετιζόμενες με το Έτος, που διοργανώθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και τους φορείς τους, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή για την Προαγωγή και Ανέλιξη των Συνεταιρισμών, τη συνεταιριστική κίνηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε όλες τις περιοχές του κόσμου και σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, συνοπτικά ενημερωτικά κείμενα και κείμενα πολιτικής παρήχθησαν από κοινού από τη Διεύθυνση Συνεταιρισμών και τις άλλες μονάδες της ΔΟΕ, για την διεύρυνση της γνώσης και την προώθηση νέων δραστηριοτήτων προς ενθάρρυνση των συνεταιρισμών. Τα θέματα περιέλαβαν τον κοινωνικό διάλογο, την απασχόληση των νέων, πράσινες θέσεις εργασίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το HIV / AIDS και αλλοδαπούς εργάτες. Η ΔΟΕ οργάνωσε επίσης εκδηλώσεις για τη διάδοση της γνώσης για τους συνεταιρισμούς.

46. ​​Στις ερευνητικές δραστηριότητες δόθηκε προβολή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών. Για παράδειγμα, η ΔΟΕ δημοσίευσε μια ερευνητική εργασία με τίτλο «Ανθεκτικότητα σε μια περίοδο ύφεσης: η δύναμη των χρημοτοοικονομικών Συνεταιρισμών», καθώς και έξι εργασίες για χώρες της Λατινικής Αμερικής σχετικά με την κατάσταση των συνεταιρισμών. Νέα άρθρα και αναλύσεις που δείχνουν ότι "οι συνεταιρισμοί χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο» δημοσιεύονταν τακτικά από τη ΔΟΕ, και το προσωπικό της ΔΟΕ ανταποκρίθηκε σε αιτήματα των μέσων ενημέρωσης. Παρουσιάσεις σχετικά με το Έτος περιλήφθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο της Διεύθυνσης Συνεταιρισμών.

47. Μια κοινή δημοσίευση των FAO-IFAD,
«Καλές Πρακτικές στην Οικοδόμηση Καινοτόμων Φορέων της Υπαίθρου για την Αύξηση της Επισιτιστικής Ασφάλειας» δόθηκε στην κυκλοφορία. Επίσης ετοιμάσθηκε και ένα κοινό φυλλάδιο των FAO-IFAD-ΠΕΠ σχετικά με το Έτος, με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Ανοίγοντας το δρόμο για τη Διατροφική Ασφάλεια και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου». Θεματικά συνοπτικά κείμενα για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς προετοιμάσθηκαν από τον FAO και σε συνεργασία με φορείς που έχουν έδρα στη Ρώμη. Τα κείμενα αυτά κάλυψαν θέματα όπως οι νέοι, η αλιεία, η δασοκομία, το φύλο, διασύνδεση με την αγορά, το αγρο-επιχειρηματικό μοντέλο, οι απώλειες τροφίμων και κλιματικά-έξυπνη γεωργία.

48. Ο FAO και η Παγκόσμια Τράπεζα προετοίμασαν από κοινού μια επανεξέταση των επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των αγροτικών οργανώσεων παραγωγών από το 2004 έως το 2010, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει τις τάσεις των επενδύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αγροτικών οργανώσεων παραγωγών. Η ετήσια έκθεση του FAO σχετικά με τις δραστηριότητες για τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών είναι υπό ολοκλήρωση.

49. Επιπλέον, η τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του έργου της ΔΟΕ, «Κατευθυντήριες γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2012. Το έργο αυτό προσφέρει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, στους νομοθέτες και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τρόπους εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων νόμων και σύνταξης νέων συνεταιριστικών νόμων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.Επιπλέον, 10 χρόνια μετά την έκδοσή της, μια μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της Σύστασης Νο 193 της ΔΟΕ για την προώθηση των συνεταιρισμών, δόθηκε στη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2012.

50. Το παγκόσμιο δίκτυο των Κέντρων Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών ανέλαβε επίσης πρωτοβουλίες για την προώθηση του Έτους των Συνεταιρισμών. Με θέμα " Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χτίζουν έναν Καλύτερο Κόσμο», το Κέντρο Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Άγκυρα εξασφάλισε κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης για την τελετή έναρξης του Έτους και κανόνισε ώστε ο Οργανισμός για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) να εκπροσωπήσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών σε ένα διεθνές συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης των Τουρκικών Αστικών Συνεταιρισμών. Το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών στη Βηρυτό κατέγραψε συνεντεύξεις τηλεοράσεως και ραδιοφώνου, έδωσε αγγλικά και αραβικά άρθρα σε παν-Αραβικές εφημερίδες, και παρουσίασε ιστορίες στην ιστοσελίδα του, στο Facebook και μέσω της περιφερειακής βάσης δεδομένων Αραβικών μέσων ενημέρωσης.

51. Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες οργάνωσε μια συνέντευξη τύπου με την πόλη της Τουλούζης, στη Γαλλία, και τη Σχολή Γεωπόνων Μηχανικών της Purpan, της Γαλλίας, στην οποία παρέστη ο Πρόεδρος των της Coop de France (σ.μ. επαγγελματικής οργάνωσης των γεωργικών συνεταιρισμών της Γαλλίας) και η οποία ερμηνεύεται στη νοηματική γλώσσα. Εκτός από αυτή τη συνέντευξη, το Κέντρο εγκαινίασε επίσημα το Έτος με έξι συνεταιρισμούς, από τη γεωργία, την τεχνολογία, τις τράπεζες και τις πιστωτικές ενώσεις. Το Κέντρο Πληροφοριών στη Βαρσοβία δημοσίευσε ένα άρθρο στο
Te c z a P o l s k a, ένα μηνιαίο περιοδικό για τους συνεταιρισμούς.

52. Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών αγκάλιασε επίσης το Έτος με ειδικές εκδηλώσεις. Στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Αρμενία πραγματοποιήθηκε μια έκθεση τέχνης του Samvel Sevada, ενός διάσημου Αρμένιου καλλιτέχνη, και το Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ στην Μπογκοτά στελέχωσε ένα εκθετήριο στην εικοστή πέμπτη Διεθνή Έκθεσης Βιβλίου και
παρουσίασε την εναρκτήρια ομιλία στο 12ο
Εθνικό Συνέδριο των Συνεταιρισμών στην
Cartagena de Indias, που διοργανώθηκε από την Συνομοσπονδία των Συνεταιρισμών της Κολομβίας.

53. Από την πλευρά του, το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών στη Μανίλα υποστήριξε την Αρχή Συνεταιριστικής Ανάπτυξης στα εγκαίνια του Έτους, εξασφαλίζοντας την παρουσία του Διευθυντή της ΔΟΕ για τη χώρα σε Εθνική Έκθεση 1.000 συνεταιρισμών. Το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, της Βραζιλίας, οργάνωσε και παρουσίασε εισήγηση σε ημερίδα το θέμα "Οι Συνεταιρισμοί χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο», με 300 συμμετέχοντες από συνεταιρισμούς όλης της χώρας, και είχε καλή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης κατά την παρουσίαση ενός βιβλίου με τίτλο «Σύγχρονος Συνεργατισμός: Πορεία προς τη Βιωσιμότητα».
.
54. Το Τμήμα Ενημέρωσης του Κοινού, βοήθησε στη δημοσιότητα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους για το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών. Τα κέντρα πληροφοριών προώθησαν το Φεστιβάλ με ενθουσιασμό και το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών του Κολόμπο στην πραγματικότητα σκηνοθέτησε, παρήγαγε και κέρδισε ένα βραβείο για το βίντεό του
Red Chillies (κόκκινες πιπεριές)! Το έγχρωμο βίντεο παρουσίασε πώς οι συνεταιρισμοί άλλαξαν τη ζωή γυναικών της Σρι Λάνκα που αδυνατούσαν να πετύχουν ικανοποιητικές τιμές για το προϊόν τους. Το Κέντρο Πληροφοριών των Ηνωμένων Εθνών στο Port of Spain, διέδωσε το μήνυμα στα μέσα ενημέρωσης όλης της περιοχής και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία
ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης μέσω
εθνικών και τοπικών μέσων ενημέρωσης, ενθαρρύνοντας συνεταιριστικές οργανώσεις να παραγάγουν και να υποβάλουν ταινίες στο Φεστιβάλ.

55. Εκτός από τις πολλές συναντήσεις που οργανώθηκαν από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και Κυβερνήσεις, άλλες διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια οργανώθηκαν από
συνεταιρισμούς και άλλους φορείς για τον εορτασμό του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα συνέδρια: «Η Έλευση του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών», Mashhad, Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, 10 και 11 Ιανουαρίου 2012, "Συνεταιρισμοί: Μηχανισμός Ανάπτυξης", Βόννη, Γερμανία, 3 - 5 Φεβρουαρίου, 2012, "Συνεταιρισμοί για Βιώσιμη Οικονομική και Κοινωνική Αλλαγή", Μποπάλ, Ινδία, 9 και 10 Φεβρουαρίου του 2012, Ένατη Διάσκεψη των Υπουργών Ασίας-Ειρηνικού για τους Συνεταιρισμός, Μπανγκόκ, 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2012, διεθνές σεμινάριο με θέμα "Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Χτίζουν έναν Καλύτερο Κόσμο», Petaling Jaya, Μαλαισία, 12 ως 14 Μαρτίου 2012, Αφρικανικό Φόρουμ Γυναικών για τις πιστωτικές ενώσεις, Μποτσουάνα, 17-23 Μαρτίου 2012, "Προώθηση της Κατανόησης των Συνεταιρισμών για έναν καλύτερο κόσμο», το
San Servolo, Βενετία, Ιταλία, 15 και 16 Μαρτίου 2012, "Συνεταιριστικές απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις», Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο, Γερμανία, 21 - 23 Μαρτίου 2012, Συνεταιριστική Έκθεση 2012, Latitpur, Νεπάλ, 24 - 26 Μαρτίου 2012, " Συνεισφορές των Συνεταιρισμών στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 23 - 27 Απρίλιος 2012, Δεύτερη Σύνοδος Κορυφής των Συνεταιρισμών της Αμερικής, Πόλη του Παναμά, 28 Μαΐου -1 Ιουνίου 2012, " Οι Συνεταιρισμοί προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη" Πεκίνο, 12 Ιουνίου 2012, Διάσκεψη για την Συνεταιριστική Έρευνα, Μόντρεαλ, Καναδάς, 25 - 27 Ιουνίου 2013, Δέκατη έβδομη Διεθνής Διάσκεψη για τις Συνεταιριστικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 18 ως 20 Σεπτεμβρίου, 2012, Συνέδριο για το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών, Λευκωσία, Κύπρος, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012, "Η καταπληκτική δύναμη των Συνεταιρισμών" Διεθνής Σύνοδος Κορυφής, Πόλη του Κεμπέκ, Καναδάς, 8 ως 11 Οκτωβρίου 2012, Πρώτη σύνοδος κορυφής για τους αποταμιευτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς της Αφρικής, Ναϊρόμπι, 11 και 12 του Οκτωβρίου, 2012, Εικοστό όγδοο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Λαϊκών Τραπεζών, Μαρακές, Μαρόκο 21 - 23 Οκτωβρίου 2012, "Δυνατότεροι Μαζί: Εορτασμός Συνεταιρισμών και Γεωργίας", Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, Ηνωμένες Πολιτείες, 23 Οκτωβρίου 2012, "Συνεταιρισμοί: Μια λύση για μια Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία », Nimes, Γαλλία, 24 Οκτωβρίου 2012, Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση, Expo 2012, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, 29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου, 2012, Έβδομο Διεθνές Συνέδριο Μικροασφάλισης, Rio de Janeiro, Βραζιλία, 8 έως 10Νοεμβρίου 2011, "Ο συνεταιρισμός, ένα οικονομικό μοντέλο για το αύριο;», Λωζάνη, Ελβετία, 13 Νοεμβρίου 2012, Διεθνές Συνέδριο για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς», Μασσαλία, Γαλλία, 16 Νοεμβρίου 2012, Σειρά Διαλέξεων Συνεταιριστικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο του Κόμπε, Ιαπωνία, 28 Νοεμβρίου 2012, και "Επιχειρηματική Στρατηγική Συνεταιρισμών», Logroño, Ισπανία, 14 Δεκεμβρίου 2011.

56. Παρά το γεγονός ότι τα θέματα ποίκιλαν ανάλογα με τα συνέδρια, η βασική εστίαση βρισκόταν στην ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου και τις δυνατότητές του για την προώθηση της γενικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα περισσότερα συνέδρια επικεντρώθηκαν σε αποτελεσματικές στρατηγικές για ενδυνάμωση των συνεταιρισμών και την ανάγκη για συνεχή συλλογική επικέντρωση, σε διεθνές επίπεδο, στους συνεταιρισμούς και τη συνεταιριστική ανάπτυξη. Η διεθνής συνεταιριστική κίνηση, εκπροσωπούμενη από την Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, συνέδεσε αυτά στο "Σχέδιο για μια Συνεταιριστική Δεκαετία», το οποίο επικεντρώθηκε στις στρατηγικές για την αύξηση της συμμετοχής και στη βιωσιμότητα και αναφέρθηκε σε θέματα ταυτότητας και κεφαλαίου, καθώς και στο νομικό πλαίσιο για να διεξάγονται οι συνεταιριστικές δραστηριότητες αποτελεσματικά.


Οικοδόμηση δυνατοτήτων για την προώθηση της ανάπτυξης των συνεταιρισμών

57. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών πρόσφερε ευκαιρίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις εθνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις των νέων να προωθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεταιρισμών.

58. Το παγκόσμιο φόρουμ και Ομάδα Εργασίας με θέμα «Αξιοποίηση του Συνεταιριστικού
Πλεονεκτήματος για το Χτίσιμο ενός Καλύτερου Κόσμου», πραγματοποιήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή για την Αφρική (ECA), Αντίς Αμπέμπα, 4-6 Σεπτεμβρίου 2012. Η εκδήλωση αυτή, μια πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την
ECA, τη Διεύθυνση Φύλου, Ισότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης του FAO, και το Συνεταιριστικό Υποκατάστημα, Τμήμα δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων της ΔΟΕ, σε συνεννόηση με διάφορους συνεταιριστικούς εταίρους. Το φόρουμ ήταν μια ευκαιρία για την ανταλλαγή ιδεών με και μεταξύ εμπειρογνωμόνων σχετικά με το συνεταιριστικό μοντέλο επιχείρησης και την ανάπτυξη, και περιλάμβανε ευκαιρίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους συμμετέχοντες από πολλές χώρες.

59. Το μακρόχρονο πρόγραμμα του FAO, Δήμητρα, μια μεθοδολογία ευαίσθητη στη διάσταση του φύλου, της συμμετοχικής
πληροφόρησης και των επικοινωνιών, αναβαθμίζεται σε ένα εργαλείο κοινωνικής κινητοποίησης, για τη βελτίωση της συμμετοχής των ανδρών και των γυναικών σε οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς, μέχρι και σε ηγετικούς ρόλους. Συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών (στην Μπουρκίνα Φάσο, τον Καναδά, τη Γαλλία και το Μαρόκο) ως ένας τρόπος οργάνωσης ανταλλαγής γνώσεων και δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, με σκοπό την προώθηση αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, αυτοδυναμίας και οικονομικά βιώσιμης και αειφόρου διακυβέρνησης.

60. Επιπλέον, η νέα ολοκληρωμένη μεθοδολογία της ΔΟΕ, με τίτλο «CoOPequity" αναπτύσσεται σε επίπεδο χώρας για τη βελτίωση της διατροφικής ασφάλειας ανδρών και γυναικών της υπαίθρου μέσω καλώς διοικούμενων αποδοτικών συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών που τηρούν την ισότητα των φύλων.

61. Η ΔΟΕ ξεκίνησε το πακέτο κατάρτισης και πλατφόρμα για το Έτος, με την ονομασία «My.COOP (ο συνεταιρισμός μου): Διευθύνοντας τον Αγροτικό Συνεταιρισμό σας". Προς το παρόν είναι διαθέσιμο στην Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα, αλλά σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην Αραβική, την Κινεζική, τη Γαλλική και την Ινδονησιακή
Bahasa. Το πακέτο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας εταιρικής προσέγγισης και θα διαδοθεί στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

62. Η ενθάρρυνση των νέων να ενταχθούν στη συνεταιριστική κίνηση είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του επείγοντος προβλήματος της αναγέννησης και της ένταξης μελών για τις επερχόμενες δεκαετίες. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποθαρρύνει τους νέους από την εμπλοκή με τα κοινά και οι περισσότεροι δεν είναι ούτε γνώστες ούτε ενήμεροι για τα οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία ενός επίσημου συστήματος, όπου οι νέοι θα μπορούν να μάθουν για τους συνεταιρισμούς αποτελεί προτεραιότητα.

63. Ένα φόρουμ με θέμα «Συνεταιρισμοί και Νεότητα: Χειραφέτηση, Απασχόληση,
Δέσμευση», που διοργανώθηκε από το Τμήμα
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων,
πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ως μέρος της τελετής λήξης του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών 2012. Το φόρουμ έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, διεθνείς οργανισμούς, κράτη μέλη και άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε διάλογο σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις που συνδέονται με την εμπλοκή των νέων σε συνεταιρισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της χειραφέτησης, της απασχόλησης και της κοινωνικής εμπλοκής. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με μια ηλεκτρονική διαβούλευση με νέους και άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Το σωρευτικό αποτέλεσμα του φόρουμ και της διαβούλευσης ήταν η Διεθνής Συνεταιριστική Δήλωση για τους Νέους 2012, που παρουσιάσθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012. Η Δήλωση περιέγραψε τη σημασία και τις δυνατότητες των συνεταιρισμών για τη χειραφέτηση της νεολαίας και την απασχόληση, ιδίως σε σχέση με τις δυσκολίες και τις προκλήσεις για τους νέους σε όλο τον κόσμο. Η δήλωση προβαίνει σε συστάσεις προς τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή κοινότητα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών και τον συνεταιριστικό τομέα για τρόπους με τους οποίους να προωθηθεί η συνεταιριστική χειραφέτηση της νεολαίας.

VI. Ενδυνάμωση των συνεταιρισμών
μέσω του διεθνούς σχεδίου δράσης των συνεταιρισμών για την ανάπτυξη μετά το 2012

64. Οι συνεταιρισμοί, όπως και οι άλλοι θεσμοί της κοινωνίας, έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις παρά το δυναμικό και την πραγματική συμβολή τους στις διαδικασίες ανάπτυξης. Μερικές από τις προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη ρύθμισης και εποπτείας σε ορισμένες χώρες ή, αντιστρόφως, περιοριστικές ρυθμίσεις σε άλλες, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, θέματα διακυβέρνησης, παραδοσιακές πρακτικές δανεισμού (δανεισμός βάσει μετοχών), περιορισμένη προσφορά προϊόντων, έλλειψη μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και πολιτικές παρεμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα εμπόδια για την συνεταιριστική ανάπτυξη, η ενδυνάμωση των συνεταιρισμών πρέπει να επικεντρωθεί στο περιβάλλον της πολιτικής, τη συνεταιριστική παιδεία, τους ανθρώπινους πόρους, τη βελτίωση της δικτύωσης και την αυξημένη συμμετοχή των μελών. Είναι επίσης σημαντικό να επεκταθεί και να ενισχυθεί η διάγνωση σχετικά με τις προκλήσεις και τις πιθανές λύσεις μέσω περαιτέρω έρευνας.

65. Με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Μογγολίας, μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων για τους συνεταιρισμούς, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, συνεταιριστές της πράξης και Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκαν στο
Ulan Bator το 2011, για να εξετάσουν ένα σχέδιο δράσης για τους συνεταιρισμούς, για να βοηθήσουν στην προώθηση της συνεταιριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ατζέντας για τη διεθνή ανάπτυξη και να παράσχουν καθοδήγηση στις εθνικές κυβερνήσεις για συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, προς υποστήριξη της εθνικής ανάπτυξης. Διάφορες διαδικασίες διαβούλευσης έλαβαν χώρα όλο το 2012, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης στην Έδρα του Οργανισμού, και άλλων συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών. Συμβολή ζητήθηκε από κράτη μέλη και τη Συμβουλευτική Ομάδα του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών, που αποτελείται από υψηλού επιπέδου επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες των συνεταιρισμών.

66. Οι συμμετέχοντες στους διάφορους διαλόγους συμφώνησαν ομόφωνα ότι, σε γενικές γραμμές, ένα διεθνές σχέδιο δράσης για τους συνεταιρισμούς αποτελεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών μετά το 2012, και ειδικότερα για την ενδυνάμωση των συνεταιρισμών. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, συμφωνήθηκε
ότι το σχέδιο θα πρέπει να σκιαγραφεί ενέργειες που επαναλαμβάνουν τους κύριους στόχους του Παγκόσμιου Έτους των Συνεταιρισμών στην παροχή καθοδήγησης για (α) θέσπιση
αποτελεσματικής πολιτικής, νομοθεσίας και κανονιστικών διατάξεων, (β) αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, (γ) προώθηση της δημιουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεσματικών συνεταιρισμών, και (δ) την προώθηση της έρευνας σχετικά με τους συνεταιρισμούς προς στήριξη της χάραξης πολιτικής. Εκφράστηκε η ελπίδα ότι τα κράτη μέλη θα σταθμίσουν και θα υιοθετήσουν το σχέδιο δράσης, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του ως μέσου πολιτικής, για το έργο τους με τους συνεταιρισμούς. Το σχέδιο δράσης έχει διανεμηθεί στα κράτη μέλη για σχόλια.

67. Στην προσωρινή του μορφή, το διεθνές σχέδιο δράσης για τους συνεταιρισμούς για την ανάπτυξη μετά το 2012, που βασίσθηκε στις υφιστάμενες εντολές των εθνικών κυβερνήσεων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των διεθνών οργανισμών για να περιγράψουν ένα σχέδιο ανάπτυξης, επικεντρώθηκε ειδικά στον ρόλο των συνεταιρισμών και στην ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Μόλις εγκριθεί, το σχέδιο δράσης, αναμένεται να ενισχύσει όλες τις προηγούμενες προσκλήσεις σε δράση και να τις προωθήσει με ένα συνεκτικό και προσιτό τρόπο, με αναφορά στον ρόλο και τις προσδοκίες των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών και των ίδιων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση μιας εστιασμένη παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Έτους των Συνεταιρισμών του 2012. Ιδανικά, το σχέδιο θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων.

Καθιέρωση αποτελεσματικών πολιτικών, νόμων και κανονισμών

68. Καθ' όλη τη συμβουλευτική διαδικασία που προαναφέρθηκε, οι ειδικοί τόνισαν την ανάγκη οι κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τις πολιτικές που επικρατούν, τους νόμους και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τους συνεταιρισμούς και να προσδιορίσουν τις στρατηγικές για τη δημιουργία περιβάλλοντος ενισχυτικής πολιτικής. Καθοριστική για την συζήτηση της στρατηγικής, ήταν η ανάγκη για αξιολόγηση των επιπτώσεων και άλλη
σχετική έρευνα, καθώς και η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόσβαση σε
πιστωτικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την πρόσβαση στις αγορές, καθώς και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα.

69. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν ένα ρόλο στην ανάδειξη της σημαντικής συμβολής των συνεταιρισμών στην παγκόσμια κοινότητα, καθώς και στη διατήρηση του προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Η ενσωμάτωση της διάστασης των συνεταιρισμών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τους ειδικευμένους οργανισμούς του, καθώς και σε περιφερειακούς οργανισμούς, πρέπει να συνεχίσει να προωθείται.

70. Ενίσχυση της συμμετοχής συνεταιρισμών σε διεθνείς οργανισμούς και σε διακυβερνητικές διαδικασίες, θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του κλάδου στη διεθνή σκηνή. Η συμμετοχή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την παροχή ανατροφοδότησης και επανεξέταση της καταλληλότητας των νομοθετικών και κανονιστικών προτύπων, που επηρεάζουν τους συνεταιρισμούς. Για παράδειγμα, οι χρηματοοικονομικοί συνεταιρισμοί που εργάζονται με οργανισμούς καθορισμού προτύπων, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι έχουν ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση σε συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού, ασφάλεια των καταθέσεων και δίκτυα μεταφοράς χρημάτων με κάρτα ή κινητό τηλέφωνο. Οι ρυθμιστικές αυξήσεις των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να εξετάζουν τον διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου και τον τρόπο διαχείρισης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

71. Ενίσχυση της συμμετοχής συνεταιρισμών στις διαβουλεύσεις της Κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συμβάλει στην καλύτερη εθνική και τοπική νομοθεσία. Συνεχής προβολή της Σύστασης Νο 193 της ΔΟΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να κατανοήσουν καλύτερα τα ρυθμιστικά θέματα και τις πολιτικές για τους συνεταιρισμούς.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού

72. Προκειμένου να προωθηθούν περαιτέρω οι συνεταιρισμοί, πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ορισμός και χαρακτηρισμός των συνεταιρισμών. Είναι επίσης ανάγκη να γίνουν γνωστές οι διαφοροποιήσεις του μοντέλου, στην πράξη, σε όλο τον κόσμο. Ενώ το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών έκανε πολλά για να τονισθούν οι δυνατότητες των συνεταιρισμών στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η συνεχής υποστήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών θα έδινε τη δυνατότητα να διαπιστωθεί και να εκτιμηθεί η συμβολή των συνεταιρισμών. Ο σωστός τρόπος προώθησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το συνεταιριστικό μοντέλο, συνδέεται στενά με την εκτεταμένη διάδοση των γνώσεων για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τα αποτελέσματά τους. Μια προφανής στρατηγική ευαισθητοποίησης θα ήταν να διασφαλιστεί ότι οι συνεταιριστικές αξίες και το επιχειρηματικό μοντέλο είναι σωστά ενταγμένα στα σχολικά προγράμματα σπουδών και σε άλλες μορφές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προώθηση της ίδρυσης και της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεσματικών συνεταιρισμών

73. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εργαστούν για να προσδιορισθούν, μέσω ουσιαστικής διαβούλευσης και έρευνας, οι βασικοί παράγοντες και πρακτικές που είναι αναγκαίες για την επιτυχή λειτουργία συνεταιρισμών και οι στρατηγικές προτεραιότητας για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την προώθηση και την ενίσχυση των συνεταιρισμών. Θα πρέπει να διερευνηθούν θέματα όπως η αντίδραση στην ανεπαρκή ρύθμιση και εποπτεία, ζητήματα διακυβέρνησης, παραδοσιακές πρακτικές δανεισμού, περιορισμένη προσφορά προϊόντων, έλλειψη μακροπρόθεσμου δανεισμού και πολιτικές παρεμβάσεις. Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική στρατηγική, όχι μόνο για τη βελτίωση των ικανοτήτων των υφιστάμενων και των παραδοσιακών μελών, αλλά και για την αύξηση του αριθμού των μελών, ιδίως μεταξύ των γυναικών, των νέων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων. Η αύξηση
ένταξης νέων θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου. Η ενδυνάμωση των συνεταιρισμών πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στα θέματα πολιτικής, τη συνεταιριστική εκπαίδευση και τη βελτίωση της δικτύωσης.

Η προώθηση της έρευνας για τους συνεταιρισμούς

74. Υπάρχει ανεπαρκής κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων, που προκαλούν οι συνεταιρισμοί, πάνω και πέρα ​​από τα μεγέθη και τις ποσοτικές αξίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η συνεταιριστική διαφορά πρέπει να ποσοτικοποιηθεί καλύτερα, να μετρηθεί πιο συστηματικά, και να είναι αρκετά τεκμηριωμένη, ώστε να αντέχει σε επαγγελματική διερεύνηση. Η σαφής άρθρωση του συνεταιριστικού μοντέλου θα αποτελούσε τον καλύτερο συνήγορο για την υποστήριξη μέτρων πολιτικής του δημοσίου. Στρατολόγηση της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας να εντάξουν στα ενδιαφέροντά τους το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, θα επιτρέψει μεγαλύτερη έκθεση και κατανόηση και θα οδηγήσει στην αποδοχή του ως ενός βιώσιμου μοντέλου, συμπληρωματικού προς το κερδοσκοπικό επιχειρηματικό μοντέλο που επικρατεί.

75. Η ακαδημαϊκή κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να επεκτείνει τον κατάλογο των θεμάτων που ερευνά και την εκπαίδευση, ώστε να δημιουργηθεί μια ευρύτερη βάση γνώσεων για τους συνεταιρισμούς, με την υποστήριξη μελετών περιπτώσεων, τόσο επιτυχημένων όσο και αποτυχημένων, βέλτιστων πρακτικών και
μεθοδολογιών. Προς αυτές τις κατευθύνσεις, ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στη συνεταιριστική εκπαίδευση θα πρέπει να συγκροτηθεί, προκειμένου να καθοριστούν και να ιεραρχηθούν θέματα έρευνας, σε συνεργασία με τη συνεταιριστική κίνηση και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα από πολλού αναμενόμενο μακροπρόθεσμο σχέδιο θα ήταν η συστηματική συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τους συνεταιρισμούς όλου του κόσμου.

76. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατανόηση της επίδρασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη συνεταιριστική επιτυχία ή αποτυχία θα ήταν ένα άλλο σημαντικό πεδίο έρευνας.

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών

77. Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών - όχι μόνο στο εσωτερικό του τομέα, αλλά και μεταξύ των τομέων σε όλους τους τομείς – ωφελεί τους συνεταιρισμούς μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, της παροχής τεχνικής εμπειρίας και της ανάπτυξης στρατηγικών δεσμών. Η συνεργασία μπορεί να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί μεταξύ συνεταιρισμών χώρας Νότου με συνεταιρισμούς χώρας Νότου, όπως στην περίπτωση της εταιρικής σχέσης συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών γαλακτοκομικών προϊόντων της Ινδίας και της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας και μεταξύ συνεταιρισμών χώρας του Βορρά με συνεταιρισμούς χώρας του Νότου, όπως στην περίπτωση του γεωργικού συνεταιρισμού,
Land O'Lakes, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υποστηρίζει συνεταιρισμούς στην Ουγκάντα. Η αξιοποίηση δια-τομεακών ευκαιριών μεταξύ πιστωτικών ενώσεων και γεωργικών συνεταιρισμών θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί. Η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης και συνεταιριστικών οργανώσεων πρέπει να διατηρηθεί ως δίαυλος για την καθιέρωση κοινών διεθνών στόχων.

VII. Συμπεράσματα και συστάσεις

78. Το Παγκόσμιο Έτος των Συνεταιρισμών 2012 ήταν ένας αξιοσημείωτος εορτασμός των συνεταιρισμών, ως επιχειρήσεων που ανήκουν στους ανθρώπους που εξυπηρετούν. Οι Συνεταιρισμοί επικεντρώνονται στην ευημερία των μελών και των πελατών τους, όχι σε κυνήγι του κέρδους. Το Έτος θύμισε στον κόσμο τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από το συνεταιριστικό μοντέλο τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
79. Το Έτος επιβεβαίωσε ότι η συνεταιριστική κίνηση αποτελεί έναν ισχυρό εταίρο στην ανάπτυξη, που μπορεί να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη για την χειραφέτηση των φτωχών, των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων. Οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην εκρίζωση της φτώχειας, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, στη συνολική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως με αναφορά στους κοινωνικούς και οικονομικούς άξονες, και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και εξασφάλιση κοινωνικής προστασίας. Ως επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη, οι συνεταιρισμοί δίνουν στους ανθρώπους ελπίδα, σε μια περίοδο πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων και καταστροφών. Ομοίως, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα εναλλακτικό επιχειρηματικό μοντέλο κατά την αναζήτηση μια νέας, μετα-2015, αναπτυξιακής ατζέντας.

80. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να έχει τη βούληση να εξετάσει τις ακόλουθες συστάσεις για την προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης των συνεταιρισμών και περαιτέρω επέκτασης των κοινωνικοοικονομικών τους επιπτώσεων και να καλέσει κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, από κοινού με συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές οργανώσεις, να:

(α) Ενισχύσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα όλων των μορφών συνεταιρισμών, ειδικά εκείνων που διοικούνται από φτωχούς, νέους, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες, έτσι ώστε να μπορούν να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους, ώστε να μεταμορφώσουν τη ζωή και τις κοινότητές τους θετικά και να οικοδομήσουν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.
(β) Εξετάσουν τις επικρατούσες πολιτικές, νόμους και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν
συνεταιρισμούς και να προσδιορίσουν στρατηγικές για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, με τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων προς υποστήριξη της συνεταιριστικής ανάπτυξης.

(γ) Ευαισθητοποιήσουν το κοινό, όσον αφορά τη φύση των συνεταιρισμών, τα ισχυρά χαρακτηριστικά τους, τις αξίες και τις αρχές τους, καθώς και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
(δ) Εντατικοποιήσουν και επεκτείνουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της έρευνας για την λειτουργία και την συμβολή των συνεταιρισμών και να ορίσουν μεθοδολογίες για
τη συλλογή και διάδοση συγκρίσιμων παγκόσμιων δεδομένων για τους συνεταιρισμούς και τις καλές πρακτικές τους.

(ε) Ενθαρρύνουν και υποστηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, προς προαγωγή της περαιτέρω ανάπτυξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επέκτασης της συμβολής τους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.Μετάφραση: Κ. Παπαγεωργίου
1 Johnston Birchall, Co-op: The Peoples Business
(Manchester, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, Manchester University Press, 1994).

2 Claudia Sanchez-Bajo and Bruno Roelants,
Capital and the Debt Trap: Learning from
Cooperatives in the Global Crisis (New York, Palgrave Macmillan, 2011).

3 European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, Report of the Conference on “Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World”, organized in Venice, Italy on 15 and 16 March 2012 by the Research Institute and the International Cooperative Alliance.

4 David Grace, “Five lessons for growing financial coops”, presentation at the United Nations Expert Group Meeting on Harnessing the Cooperative Advantage to Build a Better World, Addis Ababa, 4-6 September 2012.

5 International Labour Organization, Resilience in a downturn: The power of financial cooperatives
(Geneva, International Labour Office, 2013).

6 Αναλογία του αριθμού μελών προς τον συνολικό οικονομικά ενεργό πληθυσμό (ηλικίας 15-64 ετών).
7 Consumer co-operatives in Europe: overview”, presentation by Rodrigo Gouveia, Secretary- General of the European Community of Consumer Cooperatives, 26 February 2012. Available from http://www.uk.coop/.

8 National Rural Electric Cooperative Association of the United States of America, “Cooperative Facts and Figures: A National Overview”. Available from http://www.nreca.coop/members/ Co-opFacts/.

9 Στην Ιταλία, η νομοθεσία για την ίδρυση και τον ορισμό των κοινωνικών συνεταιρισμών υφίσταται από το 1991. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θέσπισε τέτοια νομοθεσία.

10 Chiara Carini and others, “The Italian social
cooperatives in 2008: A portrait using descriptive
and principal component analysis”. Euricse Working Paper, No. 35|12 (2012).

11 Jasper Kim, “Business Law: Social Coop Law (South Korea) — 5 things to know” (Asia-Pacific Global Research Group, 2012).

12 Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Fund for Agricultural
Development and World Food Programme,
Agricultural cooperatives: paving the way for food
security and rural development (2012). Available from http://www.fao.org/docrep/016/ap431e/ ap431e.pdf.

13 Για παράδειγμα, η Συνεταιριστική Ένωση Εργαζομένων Ιαπωνίας έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και με δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τον πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν από το τσουνάμι μετά τον σεισμό του Μαρτίου 2011. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες από το http://english.roukyou.gr.jp/.
14 J. Mooij and W. W. Boonstra, eds.
Raiffeisen’s Footprint: The Cooperative Way of Banking (Amsterdam, VU University Press, 2012).
15 Jo-Anne Ferguson, “Generating sustainable livelihoods: the role of cooperatives”, presentation at the United Nations Expert Group Meeting on Harnessing the Cooperative Advantage to Build a Better World.

16 Erick Sile, “Women and cooperatives: Promoting empowerment and equality through financial
cooperatives”, presentation at the United Nations Expert Group Meeting on Harnessing the
Cooperative Advantage to Build a Better World.


17 Lalita Krishnaswami, “Cooperatives: Our strength, struggle and development”, presentation at the United Nations Expert Group Meeting on Harnessing the Cooperative Advantage to Build a Better World.