Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Οι μεγάλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Πηγή: COGECA. Εισαγωγικό σημείωμα Κ. Παπαγεωργίου)

Στην έκδοση “2014 Cogeca report on developments in EU agri-cooperatives”, Brussels 5th February 2015, μεταφέρουμε εδώ τις πληροφορίες που αναφέρονται στις 100 μεγαλύτερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά και κατά κλάδους. Ως μέγεθος εκλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών.
Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται 8 κλάδοι: Γεωργικά Εφόδια, Γαλακτοκομικά, Κρέατα, Πολλαπλού σκοπού, Δημητριακά, Οπωροκηπευτικά, Kρασί και Ελαιόλαδο-Ελιές. Για κάθε συνεταιριστική οργάνωση αναφέρεται ο κύκλος εργασιών για τα έτη 2011, 2012 κ1ι 2013, με εξαίρεση τους δύο τελευταίους κλάδους, για τους οποίους αναφέρεται ο κύκλος εργασιών μόνο του έτους 2013.
Από τον συνολικό πίνακα προκύπτει ότι από τις 28 χώρες μέλη της Ε.Ε. μόνο οι 12 έχουν μία ή περισσότερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν στις 10 μεγαλύτερες κάποιου κλάδου στην Ε.Ε. Οι τέσσερις πρώτες χώρες του συνολικού πίνακα (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία) έχουν το 80,7% του συνόλου του κύκλου εργασιών των 100 μεγαλύτερων συνεταιριστικών οργανώσεων των 12 χωρών του πίνακα.
Οι 100 μεγαλύτερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις είχαν το 2013 συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 223 δισεκ. €. Τα 2/3 αυτού του μεγέθους το διέθεταν οι 25 μεγαλύτερες (σε κύκλο εργασιών) από τις οργανώσεις αυτές.
Όπως αναφέρει ο Προηγούμενος Πρόεδρος της COGECA Paolo Bruni, προλογίζοντας μια προηγούμενη έρευνα1, «η πιο ανταγωνιστική γεωργία βρίσκεται στις χώρες μέλη και στους κλάδους με τον εντονότερο προσανατολισμό προς την αγορά και στις περιοχές εκείνες όπου οι συνεταιρισμοί ακολουθούν τις πιο επιχειρηματικές στρατηγικές και δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας με τη συγκέντρωση της προσφοράς και στη συνέχεια με επεξεργασία και εμπορία. Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα της γεωργίας εξαρτάται από το βαθμό οργάνωσης των αγροτών και των συνεταιρισμών τους. Στο μέλλον, ενώπιον των συνεχώς πιο ανταγωνιστικών αγορών και της μεγαλύτερης πολυμορφίας των αναγκών και των προτιμήσεων των καταναλωτών, οι συνεταιρισμοί θα καταστούν πιο σημαντικοί για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της γεωργίας».
Η Ελλάδα δεν εμφανίζεται σε κανένα πίνακα, ούτε στον κλάδο «Ελαιόλαδο-Ελιές», τον πίνακα που περιλαμβάνει 8 οργανώσεις από την Ισπανία, μία μόνο από την Ιταλία αλλά και μία από την Πορτογαλία, η οποία παράγει μόλις το 20% της ελληνικής παραγωγής. Αυτό δείχνει τη μεγάλη διασπορά των συνεταιριστικών μονάδων διάθεσης ελαιολάδου και ελαιών στην Ελλάδα, ή, με άλλα λόγια, την ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ συνεταιρισμών που έχουν το ίδιο προϊόν προς διάθεση. Να θυμίσουμε ότι η 6η Συνεταιριστική Αρχή για τη «συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών», ορίζει: «Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου». Στην Ελλάδα, προφανώς, θέλουμε να περιφρονούμε αυτή την Αρχή, με διάφορα προσχήματα. Είναι σαν να δηλώνουμε στους τρίτους «ελάτε να μας εκμεταλλευθείτε»!.
Καθένας θα συναγάγει τα συμπεράσματά του για την ευθύνη των ίδιων των ελληνικών συνεταιρισμών για την παντελή έλλειψη μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα, γεγονός που έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα γεωργικά εισοδήματα, και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων.

Κ. Παπαγεωργίου
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ, με βάση τον κύκλο εργασιών σε εκατ. €, έτη 2011, 2012, 2013, ή μόνο 2013

Πηγή: Cogeca report on development in EU agri-cooperatives, COGECA/Brussels 5.2.2015
(www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/o4518.pdf)


Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις του κλάδου εφοδίων

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
Bay Wa
Γερμανία
9586
10531
15957
2
DLG
Δανία
5494
6610
7939
3
Agravis
Γερμανία
6468
7108
7504
4
InVivo
Γαλλία
6083
5669
6138
5
Axereal
Γαλλία
3375
3400
3707
6
Danish Agro
Δανία
2130
2263
3400
7
RWZ Rhein Main, Koeln
Γερμανία
1910
2298
2683
8
RWA
Αυστρία
2513
2698
2657
9
ForFarmers
Ολλανδία
5224
6620
2825
10
Agrifirm
Ολλανδία
2272
2436
2532


Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις του κλάδου γαλακτοκομικών

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
FrieslandCampina
Ολλανδία
9626
10309
11418
2
Arla Foods
Δανία
7384
8450
9887
3
Kerry Group
Ιρλανδία
4700
5848
5836
4
DMK
Γερμανία
4575
4438
5310
5
Sodiaal
Γαλλία
4021
4421
4616
6
Glanbia
Ιρλανδία
2735
3038
3282
7
Irish Dairy Board
Ιρλανδία
1905
1977
2100
8
Even
Γαλλία
1800
1958
2060
9
Valio
Φινλανδία
1929
1999
2029
10
Maitres Laitiers du Cotentin
Γαλλία
1028
1305
1400


Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις του κλάδου κρέατος

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
Danish Crown
Δανία
6954
6940
7844
2
Vion Food*
Ολλανδία
8870
9620
7033
3
Agricola Tre Valli SCA**
Ιταλία
3056
..
3135
4
Westfleisch
Γερμανία
2207
2475
2507
5
HKScan
Φινλανδία
2491
2546
2100
6
Cooperl Arc Atlantique
Γαλλία
1700
1952
2100
7
Atria
Φινλανδία
1302
1343
1411
8
Gesco Consorzio Cooperativo SCA***
Ιταλία
..
..
1352
9
Coren
Ισπανία
1005
..
982
10
Grandi Salumifici Italiani
Ιταλία
605
652
675
*Μη-συνεταιριστική νομική μορφή αλλά ανήκει και ελέγχεται από γεωργούς
** και *** Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις

Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις πολλαπλού σκοπού

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
Terrena
Γαλλία
3871
4478
4667
2
Agrial
Γαλλία
2261
2715
3901
3
Lantmaennen
Σουηδία
4244
4302
3750
4
Triskalia
Γαλλία
2200
2200
2200
5
Cecab
Γαλλία
1300
2044
1910
6
Euralis
Γαλλία
1326
1321
1544
7
Maisadour
Γαλλία
1206
1230
1491
8
ADVITAM
Γαλλία
..
..
1349
9
Lur Berri
Γαλλία
610
1128
1125
10
Terres du sud
Γαλλία
553
616
685


Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις δημητριακών

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
VIVESCIA
Γαλλία
3483
3983
4209
2
Limagrain
Γαλλία
1555
1784
1938
3
CAP Seine
Γαλλία
698
716
9
4
SCAEL
Γαλλία
..
..
798
5
CAVAC
Γαλλία
..
..
798
6
Arterris
Γαλλία
594
678
778
7
EMC2
Γαλλία
491
474
602
8
AVEBE
Ολλανδία
565
595
591
9
ACOLYANCE
Γαλλία
..
..
525
10
Noriap
Γαλλία
455
499
518


Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις οπωροκηπευτικών

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2011
2012
2013
1
Flora Holland
Ολλανδία
4130
4281
4350
2
Landgard
Γερμανία
2024
2033
2035
3
Coforta (The Greenery)
Ολλανδία
1843
1397
1293
4
Conserve Italia
Ιταλία
1009
1033
980
5
Apo Conerpo
Ιταλία
696
702
723
6
Anecoop
Ισπανία
506
508
593
7
ZON fruit & vegetables
Ολλανδία
326
353
362
8
BELORTA
Βέλγιο
..
..
350
9
CONSORZIO MELINDA
Ιταλία
244
..
286
10
AGRINTESA
Ιταλία
250
..
274Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις κρασιών

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2013
1
Cooperativa Agricole Vitifrutticoltori Italiani Riuniti Organizzati
Ιταλία
302
2
Val D’ Orbieu
Γαλλία
274
3
CVC – Champagne Nicolas Feuiliattew
Γαλλία
210
4
Cantine Riunite & Civ – SCA*
Ιταλία
199
5
Mezzacorona Societa’ Cooperativa Agricola
Ιταλία
157
6
Cavit Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali Del Trentino
Ιταλία
154
7
Gruppo Cevico – Centro Vinikolo Cooperativo Ramagnolo
Ιταλία
128
8
SCA** Consortile Collis Veneto Wine Group
Ιταλία
108
9
Cantina Sociale Cooperativa Di Soave
Ιταλία
108
10
Alliance Champagne
Γαλλία
105
*και ** Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση

Οι 10 μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ελαιολάδου και ελαιών

α/α
Συνεταιριστική οργάνωση
Χώρα
2013
1
Dcoop (Hojiblanca)
Ισπανία
564
2
Agro Sevilla Aceitunas
Ισπανία
96
3
Jaencoop
Ισπανία
72
4
Oleoestepa
Ισπανία
71
5
Granada Oil “Tierras Altas” (Highlands)
Ισπανία
40
6
Ntra. Sra. Del Pilar
Ισπανία
32
7
Montalbano
Ιταλία
25
8
Manzanilla Olive
Ισπανία
22
9
Nuesta Senora De Las Virtudes
Ισπανία
22
10
Moura E Barrancos – Coopoerativa Agricola Crl
Πορτογαλία
15


1 Agricultural Cooperatives in Europe, COGECA 15.9.2010.