Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Κωδικοποίηση (ανεπίσημη) του νόμου 4015/2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4015 (ΦΕΚ Α 210 /21.9.2011)

Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους

[Όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012
4072/2012, ΦΕΚ Α 86/11.4.2012
4099/2012, ΦΕΚ Α 250/2012.2012
4138/2013, ΦΕΚ Α 72/19.3.2013
4171/2013, ΦΕΚ Α 166/23.7.2013
4203/2013, ΦΕΚ Α 235/1.11.2013


4224/2013, ΦΕΚ Α 288/31.12.2013
4262/2013, ΦΕΚ Α 114/10.5.2014
4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014
4282/2014, ΦΕΚ Α 182/29.8.2014
4305/2914, ΦΕΚ Α 237/31.10.2014
4315/2013, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014

(Ανεπίσημη κωδικοποίηση για τις μεταβολές μέχρι 31.12.2014)


[Με τη παρ. 3α περ. ββ' του άρθρου τρίτου του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013) ορίζεται ότι: α) Καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν, οι διατάξεις του ν. 4015/2011 και του ν. 2810/2000 (Α 61), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ).

Ειδικότερα από τις 21.9.2011:
"ββ) Διαγράφονται οι συντομογραφίες «ΟΠ» και «Ο.Π.», όπου αυτές αναφέρονται στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4015/2011. Ομάδες Παραγωγών που τυχόν αναγνωρίσθηκαν ή/και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις, μόνο για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων έχουν τυχόν αναλάβει, και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών."]

[Με το άρθρο 61 παρ.11 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014, ορίζεται ότι:
"Στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις: «Συλλογική Αγροτική Οργάνωση» (ΣΑΟ), αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), όπου αυτές αναφέρονται και στην αντίστοιχη κλίση που αυτές απαντώνται".]

[Οι ανωτέρω διαγραφές και τροποποιήσεις έχουν εισαχθεί στην ανεπίσημη κωδικοποίηση που ακολουθεί. Οι τροποποιήσεις του νόμου 2810/2000, που έχει θεσπίσει ο νόμος 4015/2011, μαζί με τις τροποποιήσεις που τις ακολούθησαν μέχρι την 31.12.2014, έχουν μεταφερθεί στον νόμο 2810/2000.]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

«Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,

β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι:

αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

ββ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000.

δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

ε) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και δια του Δημοπρατηρίου.

στ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών
σχετικά με την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.»

[Το άρθρο 1, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3α άρθρου τρίτου του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.1 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

«Άρθρο 2
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣΟ και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣΟ και οι ΔΟ. Στο Μητρώο εγγράφεται και η Πανελλήνια Συνομο-σπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ). Επίσης στο Μητρώο εγγράφονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του Μητρώου.

3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοικητική μονάδα με την ονομασία «Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας» (στο εξής Εποπτική Αρχή).

4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣΟ ιδρύεται πενταμελές Γνωμοδοτικό Επιστημονικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, με συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εμπειρία.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Εποπτικής Αρχής, τρία μέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ένα μέλος που υποδεικνύεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα.»

[Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.2 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

Άρθρο 3
Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

«1. Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ, σύμφωνα και με το άρθρο 4, εποπτεύει τη σύννομη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει επίσης την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση των βιβλίων που απαιτεί ο νόμος αυτός. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις των ΑΣ προς αυτήν ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα.»

[Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.3 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

2. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Εμπορικά
Επιμελητήρια της περιφέρειας τους και στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.


Άρθρο 4
Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των ΑΣ

1. Οι ΑΣ, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου, καταχωρίζονται στο Μητρώο. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/ 2000. Οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως: α) ενεργοί ΑΣ και β) ανενεργοί ΑΣ.

«2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των ΑΣ, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:

α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τους ισολογισμούς, λογαριασμούς και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,

γ) αριθμό μελών, σύμφωνα με βιβλίο μητρώου μελών,

δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του ΑΣ. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό, επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και με βάση την πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την πρώτη εγγραφή.

4. Οι ΑΣ, οι οποίες για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του Συμβουλίου. Μετά τη λύση του ΑΣ ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται να παρατείνει το χρόνο της εκκαθάρισης.»

[Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 61 παρ.4 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

[Η παρ.5 καταργήθηκε με το άρθρο 34α του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]


Άρθρο 5

[Το άρθρο 5 καταργήθηκε, από τότε που ίσχυσε (21.9.2011), με την παρ.3α περ. αα` του άρθρου 3 του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013)]«Άρθρο 6
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Οι ΑΣ μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμμετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς μέτοχος μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε μία ΑΕΣ μπορεί να συμμετέχει και άλλη ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται και στο Μητρώο των ΑΣΟ με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.»

[Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.5 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

Άρθρο 7
[Βλ. Ν. 2810/2000, αρ. 33, «Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)»]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8
Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (ΑΊ54) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Διεπαγγελματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα από τους εκπροσώπους του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των ΑΣΟ, διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδια-τροφικού, δασικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς τομέα αγροτικής παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, μόνο σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αποσκοπούν κυρίως σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Στη συμβολή, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και γενικότερα στη θεσμική στήριξη των προϊόντων στις αγορές.

β) Στον καθορισμό ειδικών θεμάτων και την προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

γ) Στη συμβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των προϊόντων σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσής τους και καλύτερο συντονισμό της διάθεσής τους.

δ) Στην ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων του αγροδιατροφικού κυρίως τομέα, ιδιαίτερα με ελέγχους των προϊόντων, χάριν της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών και στην ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας, που χορηγούνται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).

ε) Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών, για τον προσανατολισμό της παραγωγής σε προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των εδαφών και υδάτων και γενικά το σεβασμό του περιβάλλοντος.

στ) Στην προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας.

3. Μόνο μια διεπαγγελματική οργάνωση μπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ανά ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν Οι αναγνωρισμένες διεπαγγελ-ματικές οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διεπαγγελματικών οργανώσεων ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται με την εγγραφή τους στο Μητρώο του παρόντος νόμου.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και δραστηριότητές τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις
τους έναντι της Εποπτικής Αρχής, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισης τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών
των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

γ) Κάθε άλλο συναφές θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων.

6. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, να χρηματοδοτεί Διεπαγγελματικές οργανώ-σεις που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.»

Άρθρο 9
Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας

1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:

α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των «καλαθιών της περιφέρειας».

Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.

«2. Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού μπορεί να συμπράττουν:

α) Η οικεία Περιφέρεια.

β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.

γ) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.

δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.

ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της Περιφέρειας».

[Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω, από τότε που ίσχυσε, με τη παρ.1α του άρθρου 3 του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013)]

3. Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, να χρηματοδοτεί Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας, που υποβάλουν σχετικό αίτημα, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.

Άρθρο 10
Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

1. Με ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μπορεί να ρυθμίζεται
η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΑΣΟ του παρόντος νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του άρθρου αυτού για λογαριασμό των μελών τους. Στις σχετικές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων

β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητα τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.

δ) Η τιμή του προϊόντος.

ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής,

στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.

ζ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (Ε.Α.Ε.) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

η) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατά το άρθρο 457 Κ.Πολ.Δ..

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων.

2. Αν οι Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων δεν πληρούν το ελάχιστο περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται υποχρεωτικά στους αγοραστές διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράλειψη ενός από τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχείων και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ συνολικά με απόφαση του προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας ύστερα από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.

3. Η εκ μέρους του αγοραστή μη πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος κατά τη δήλη ημέρα και κατά τους όρους της σύμβασης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.

4. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η
διαπραγμάτευση των συμβολαίων του άρθρου αυτού σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.


Άρθρο 11
Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

1. Τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες, καθώς και το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις ανώνυμες εταιρείες δημοπρατηρίων μετέχουν επίσης επιμελητήρια και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ΑΣΟ πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51 % του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι ιδιώτες παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί μπορεί να διαθέτουν τα προϊόντα τους δια των δημοπρατηρίων. Οι διαθέτες μπορεί να υπογράφουν πολυετή συμβόλαια διάθεσης
της παραγωγής τους με το δημοπρατήριο με όρους και εγγυήσεις που συμφωνούνται ή το τελευταίο έχει ορίσει από πριν. Τα δημοπρατήρια διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών, εφόσον έχει προηγηθεί διαλογή και τυποποίηση των προϊόντων αυτών.

2. Στα δημοπρατήρια προσέρχονται πωλητές αγροτικών προϊόντων που κατέχουν την προβλεπόμενη κάθε φορά άδεια πώλησης, καθώς και έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3955/2011 (Α` 89). Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εξόφληση των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων. Η παραβίαση της προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις και φορολογικές συνέπειες του άρθρου 6 του ν. 3955/2011.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.

4. Τα δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε δημοπρατηρίου, με σκοπό τη σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της εποπτείας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΥΠΕΡ ΑΣΟ

Άρθρο 12
Δικαίωμα πρόσβασης

1. Μόνον καταχωρισμένοι στο Μητρώο ως Ενεργοί ΑΣ, καθώς και οι ΑΕΣ, που επίσης έχουν αναγνωριστεί και καταχωριστεί στο Μητρώο, έχουν Δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές και στα κίνητρα του συγκεκριμένου νόμου, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων.

2. Οι ΑΣΟ του παρόντος νόμου έχουν Δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Άρθρο 13
Αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ ΑΣΟ

1. Οι ΑΣΟ δικαιούνται ενίσχυση από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα προώθησης των προϊόντων τους. Επίσης, μπορεί να χρηματοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και μέχρι να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με σκοπό την ολική ή μερική κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι ΑΣΟ χρηματοδοτούνται από το ΤΓΚ αφού υποβάλλουν αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών και κόστους. Οι χρηματοδοτήσεις της παραγράφου αυτής υλοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΓΚ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη μετατροπή των ΑΣΟ, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου. Τα κίνητρα μπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣΟ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ` ωφελεία των μελών τους.


Άρθρο 14
Χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

1. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των ΑΣ με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τέλος κάθε έτους λογαριασμό, από τον οποίο θα προκύπτει ότι το κονδύλι της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης διατέθηκε για την εκπλήρωση των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο σκοπών. Ποσά που διατέθηκαν κατά παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο αναζητούνται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σε αυτή κάθε χρόνο ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα του, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 (Α’ 160). Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.

3. Από τα ίδια έσοδα της προηγούμενης παραγράφου επιχορηγείται μία ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει για το σύνολο των αποδεκτών το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Για τις οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου προς τις υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3698/2008, δεν αναζητούνται δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις διατάξεις αυτές και ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνει χώρα με το ποσοστό που προέβλεπε η παρ. 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 πριν την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης με την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 3698/2008. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση με βάση τα έσοδα του 2011 δίδεται ποσοστό 0,60% στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τις μεταγενέστερες ενισχύσεις, αυτές χορηγούνται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συνομοσπονδία που βάσιμα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν επιχορηγούνται.

4. Για τον υπολογισμό και την απόδοση στους παραπάνω φορείς της ενίσχυσης με βάση τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 και μέχρι την οριστική απόδοση του συνόλου της ενίσχυσης που προέρχεται από την εισφορά αυτής της διάταξης για τα έτη 2009 και 2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (Α` 61) οπότε και καταργούνται. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α` 160) καταργείται.

Άρθρο 15
Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΑΣΟ

1. Τα καταστατικά των ΑΣΟ και οι τροποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.

«2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων για τη συγχώνευση και μετατροπή επιχειρήσεων, εφαρμόζονται και στις ΑΣΟ του παρόντος νόμου, που μετατρέπονται-συγχωνεύονται. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νομικών προσώπων της παρούσας παραγράφου.»

[Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.7 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

«3. Αγορές μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής από ΑΣΟ έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο».

[Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 321 παρ.11.α. Ν.4072/2012, ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.]

4. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ και την ΠΑΣΕΓΕΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

5. Οι καταθέσεις των μελών των ΑΣ σε αυτούς, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τους ΑΣ στα μέλη τους απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.


[Η παράγραφος 6 καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε με την περ. β της παρ. 11 Ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α 86/11.4.2012, η οποία (περ. β) στη συνέχεια καταργήθηκε με τη παρ. δ` του άρθρου 34 του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]

7. Ειδικά για απαλλαγές από το Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (Α` 125).

8. Συμβάσεις μεταξύ ΑΣΟ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

9. Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.

10. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 12, 13 και 14 του παρόντος νόμου χρηματοδοτήσεις υπέρ ΑΣΟ απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

[11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ και ΑΕΣ που εγγράφονται
στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρηση τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση].

[Η παράγραφος 11 καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 321 παρ.11.β. Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012,η οποία (περ. β) στη συνέχεια καταργήθηκε με τη παρ. δ` του άρθρου 34 του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]

12. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσεως για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή ΑΣ σε ΑΕΣ, εφόσον η πλειοψηφία των μετοχών ή εταιρικών τους μεριδίων, αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει στους ΑΣ. Τα πιο πάνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων από ΑΣΟ ενεργή σε ΑΕΣ. Στις απαλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 (Α` 54) μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στις ΑΣΟ.

13. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ και των ΑΕΣ απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Η απαλλαγή της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται με την προϋπόθεση εμφάνισης της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Το μέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 (Α` 151), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

14. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣΟ, απαλλάσσεται επίσης από το φόρο εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο
αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα σε περίπτωση διανομής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω.

«15. Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από την ΑΣΟ στα μέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από την ΑΣΟ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

16. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατομικευμένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.»

[Οι παράγραφοι 15 και 16 προστέθηκαν με το άρθρο 61 παρ.7 Ν. 4277/2014,ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις» (Α` 61)

1. Όπου στο ν. 2810/2000 αναφέρεται ο όρος «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Αγροτικός
Συνεταιρισμός» (ΑΣ).

[Τα σημεία που τροποποιήθηκαν και έχουν ενταχθεί στο Ν. 2810/2000, με τις ενδεχόμενες πρόσθετες τροποποιήσεις μέχρι 31.12.2014, είναι τα ακόλουθα]:

2. Το άρθρο 1 του ν. 2810/2000, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη της παρ. 5 με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000.

4. Το άρθρο 5 του ν. 2810/2000.

5. Το άρθρο 7 του ν. 2810/2000, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003.

6. Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2810/2000.

8. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2810/2000.

9. Το άρθρο 14 του ν. 2810/2000, όπως η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και το άρθρο
αυτό συμπληρώθηκε με την προσθήκη της παρ. 5Α με την παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 3399/2005 (Α` 255).

10. Το άρθρο 15 του ν. 2810/2000, όπως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

11. Το άρθρο 17 του ν. 2810/2000.

12. Το άρθρο 23 του ν. 2810/2000.

13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2810/2000.

14. Το άρθρο 34 του ν. 2810/2000.

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να κωδικοποιούνται και να αναριθμούνται οι διατάξεις του ν. 2810/2000.


Άρθρο 17
Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 1361/1983
«Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» (Α` 66)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορεί να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους μπορεί να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.»

3. Το άρθρο 5 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων

Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1361/1983, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου ε την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.»

5. Το άρθρο 9 του ν. 1361/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειμένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:

α) Η σύμπραξη Αγροτικών Συλλόγων, ο αριθμός των οποίων ισούται τουλάχιστον
με το ήμισυ του αριθμού (50%) των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Από τους πιο πάνω Αγροτικούς Συλλόγους ένας τουλάχιστον δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους.

β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει την έδρα του.»

6. Το άρθρο 10 του ν. 1361/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Συνομοσπονδίας.»

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1361/1983 προστίθεται το εδάφιο ι`, το οποίο έχει ως εξής:

«ι) Η θέσπιση θεσμών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επί μέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.»

8. Το άρθρο 17 του ν. 1361/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Συμμετοχή σε εκλογές - Διεξαγωγή εκλογών

1. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησης τους και εκλέγονται γι" αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθοριστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που
ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία, διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων.

3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και ο κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται ατελώς.

5. Οι υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα
η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομο-σπονδιών).»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

[1. Κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο των ΑΣ που ήδη λειτουργούν σύμφωνα με
το ν. 2810/2000 δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η κάλυψη αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Οι ΑΣ που δεν θα υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευση τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη συγχώνευση τους σε ΑΣ που θα προκύψει κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου.]

[Η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 34β του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]

«2. Οι ΑΣ οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό ΑΣ, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.»

[Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ. 8 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

3. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί (αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί), αν δεν συγχωνευθούν ή δεν συστήσουν ΑΕΣ, συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000. Στους συνεταιρισμούς αυτούς δεν εφαρμόζονται η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 6 του νόμου αυτού.


[Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν, από τότε που ίσχυσαν και ειδικότερα από 21.9.2011, με τη παρ. 3α περ. αα` του άρθρου 3 του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013)]


6. Η πρώτη εγγραφή των ΑΕΣ στο μητρώο διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο δήλωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

7. Οι διατάξεις του ν. 2810/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και για τις ήδη υφιστάμενες ενώσεις δασικών συνεταιρισμών και μέχρι την αντικατάσταση τους με ειδικό νόμο.

"8. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου αυτού, το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2014. Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων και των οργάνων διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών)"

[Η παρ. 8 όπως είχε αντικατασταθεί ως άνω με τη παρ.1β του άρθρου τρίτου του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013)]

9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 οι ΑΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής των οργάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων και όλων των οργάνων τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Αναλόγως και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρατείνεται η θητεία όλων των οργάνων των ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιρειών μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012.

«10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»

[Η παράγραφος 10 όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1α άρθρου 168 Ν. 4099/2012, ΦΕΚ Α 250/20.12.2012, παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166), με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α 288) αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 57 Ν. 4262/2014, ΦΕΚ Α 114.]


Άρθρο 19

Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ
- Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων

1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 2810/2000, όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αξιολογούνται και εγγράφονται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

2. Οι ήδη υφιστάμενες ΕΑΣ μετατρέπονται σε ΑΣ με απόφαση των γενικών συνελεύσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του άρθρου 21
του ν. 2810/2000, καθώς και του κ.ν. 2190/1920 αναλογικώς εφαρμοζομένων.

«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΣ, μελών των ΕΑΣ, περί συγχωνεύσεως και των ΕΑΣ περί μετατροπής σε ΑΣ ή ΑΕΣ, λαμβάνονται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2810/2000.

Οι ΕΑΣ, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευση- μετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή μέχρι 30.9.2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

β) Η μετατροπή μίας ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται με τη συγχώνευση των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών-μελών της, και δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) του νόμου αυτού.

αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - μετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συγχωνευόμενων ΑΣ και της ΕΑΣ και περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου ΑΣ.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) μέλη, η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων αγροτικών συνεταιρισμών ί μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και της μετατρεπόμενης ΕΑΣ, εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται με την απαρτία των αντιπροσώπων των μελών της ΕΑΣ, που αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με τη μετατρεπόμενη ΕΑΣ και την ίδια πλειοψηφία.

ββ) Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και φυσικά πρόσωπα-μέλη των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.

γγ) Οι ΕΑΣ, που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση εε), μπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000.

δδ) Οι ΕΑΣ, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων
τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε ΑΣΟ του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση, που γίνεται από τις ΕΑΣ λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση με την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών και πλειοψηφία
των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενες ΑΣΟ, για ένα έτος μετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η δέσμευση αυτή παύει να ισχύει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για την εκκαθάριση. Η μίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσμεύει και τον Εκκαθαριστή.

εε) Οι ΕΑΣ, οι οποίες έχουν αρνητική οικονομική θέση, μπορούν, εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, με το οποίο όμως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιμότητα του νέου ΑΣ ή της ΑΕΣ, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσης-μετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε.. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συμπεριλαμβανο-μένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσμεύει και το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Η διάταξη ισχύει και για τις ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ.

στστ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Δασικών-Αγροτικών Συνεταιρισμών, παραμένουν μέλη των Ενώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18.»

[Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]


[ 4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η ακίνητη και κινητή περιουσία των ΕΑΣ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ συνιστά οικονομικό σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 483 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) και αποκλείεται κάθε αυτούσια διανομή. Οι ΑΣ, οι οποίοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν στη μετατροπή δικαιούνται να λάβουν την αξία της μερίδας τους, η οποία αποτιμάται κατά τη διαδικασία των άρθρων 473 και επόμενα του ίδιου Κώδικα. Οι σχετικές με τη μερίδα τους αξιώσεις των ΑΣ δεν ικανοποιούνται
πριν από την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των ΕΑΣ που μετατρέπονται έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.]

[Η παρ.4 καταργήθηκε με το άρθρο 34γ του Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]

«5. Τα νομικά πρόσωπα των ΑΣ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΑΣ και ΕΑΣ που θα συγχωνευθούν- μετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν.
Η διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από τη μετατροπή του παρόντος άρθρου.»

[Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014. ]


6. [Για τις ΕΑΣ που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο ισολογισμός του 2011 είναι ισολογισμός μετασχηματισμού]. Για τις ΕΑΣ που αξιολογούνται κατά τη πρώτη εγγραφή στο μητρώο ως ανενεργές, ο ισολογισμός μετασχηματισμού συνοδεύεται και από «σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης» του νέου ΑΣ ή της νέας ΑΕΣ. Για τους σκοπούς της μετατροπής παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των ΕΑΣ έως την εκλογή των νέων οργάνων του προκύπτοντος ΑΣ ή ΑΕΣ.


[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 διαγράφηκε με τη παρ. 1δ του άρθρου τρίτου του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013).]

«7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι ΑΣΟ του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει εκάστη.»

[Η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]


«8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), των άρθρων 29 και 30 του ν. 2810/2000 μετατρέπονται σε ΑΕΣ ή ΑΣ. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης-μετατροπής τους, μέχρι 30.9.2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.
"Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής."


[Η παράγραφος 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α` 182/29/08/2014)]

9. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ.

Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτηση τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

«10. Οι ΑΣ, οι ΕΑΣ, οι ΚΕΣΕ οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ, που συγχωνεύονται - μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Η διάταξη ισχύει από 21.9.2011.»

[Η παράγραφος 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 παρ.9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

«11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - μετατροπή της ΕΑΣ και ερευνά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - μετατροπή ΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000.

12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000.

Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως -συνεταιρισμοί, οφείλουν εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.

13. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση, στην οποία ήταν μέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30.9.2014 με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των θητειών τους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.

14. α) Η μετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ σε ΑΕΣ κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: αα) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, ββ) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση μιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη μετατροπή, δεν ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της μετατροπής ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσμία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της μετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΑΕΣ στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ και πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

β) Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ, ο οποίος προήλθε από τη μετατροπή ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίες ασκούνται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

[Οι παράγραφοι 11,12, 13,14 και 15 προστέθηκαν με το άρθρο 61 παρ. 9 Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]


«Άρθρο 19α
Ευθύνη εκκαθαριστών - Ευθύνη νομικών προσώπων και Διοικήσεων».

[Ο τίτλος του άρθρου 19α συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 4 Ν. 4138/2013, ΦΕΚ Α 72/19.3.2013.]

1.Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), των Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), των Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ), που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση της, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των οργανώσεων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι των ανωτέρω οργανώσεων.»

[Το κείμενο του άρθρου 19α, το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 1β άρθρου 168 Ν. 4099/2012, ΦΕΚ Α 250/20.12.2012, αριθμήθηκε ως παράγραφος 1 με το άρθρο 8 περ.β΄ Ν. 4138/2013]

"2.Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, με εξαίρεση τις φορολογικές παραβάσεις της παραγράφου 1 του εδαφίου 4 του άρθρου 19,

[Η διόρθωση «του άρθρου 19» αντί του «του άρθρου αυτού» έγινε με το άρθρο 61, παρ. 10 του Ν. 4277/2014, ΦΕΚ Α’ 156/1.8.2014.]

όπως ισχύουν, του άρθρου 55 του ν. 2859/2000, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται, τα δε επιβληθέντα αίρονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους, για τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν. 2810/ 2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ του άρθρου 32 του ιδίου νόμου), καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειριστές, τους Γραμματείς, τους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ` οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθαρίσεως και αυτή δεν έχει περατωθεί. Για τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και όλες οι ποινικές υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η άνω διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τις περιπτώσεις, που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".

Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου.

Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.»

[Η παράγραφος 2, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 8 περ.β΄ Ν. 4138/2013, ΦΕΚ Α 72/19.3.2013, τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 19 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013)]
«Η άνω προθεσμία της αναστολής ισχύει μέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως, της ειδικής εκκαθαρίσεως και της πτωχεύσεως»

[Το ως άνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α 269/24.12.2014)]

«Η διάταξη καταλαμβάνει και την περίπτωση της πτωχεύσεως όλων των προαναφερομένων νομικών προσώπων.»

[Το ως άνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 61 παρ. 10 του Ν. 4277/2014,ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.]

Άρθρο 20
Καταργούμενες και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις

Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 16, 35, 36 του ν. 2810/2000 (Α` 108), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 1361/1983 (Α` 66) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

«Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/ 2000 (Α` 108) καταργούνται από 1η Μαΐου 2014, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26».


[Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.1γ άρθρου 168 Ν. 4099/2012, ΦΕΚ Α 250/20.12.2012, και με τη παρ.1ε του άρθρου τρίτου του Ν. 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166/23.7.2013), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013)]


Άρθρο 21

"1" Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α` 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

«2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α` της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται: α) φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3851/2010 (4.6.2010) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21.9.2011),

β) σταθμοί λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ. και γ) έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος.»

[Η μόνη παράγραφος του άρθρου 21 αριθμήθηκε ως παρ. 1 και η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ.8 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α 235/1.11.2013.]


Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ