Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης


Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Patrizia Toia 
12 Ιουνίου 2013
(Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: + 45, - 4, αποχή 4) (Ψηφοφορία 2.7.2013)


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 54,
–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο της 3, παρ. 3,
–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(1),
–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας αναφορικά με τον ρόλο των εργαζομένων(2),
–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων (3),
–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (SCE)(4),
–   έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 94/1069/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1994 περί της μεταβίβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)(5),
–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μεταβίβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)(6),
–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM(2004)0018),
–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (COM(2011)0682),
–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Συνεταιρισμοί και αναδιάρθρωση»(7),
–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ 193 για την προώθηση των συνεταιρισμών, που εγκρίθηκε από τις κυβερνήσεις και των 27 σημερινών κρατών μελών, έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 2011 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τίτλο "Οι συνεταιρισμοί και η ανθρώπινη ανάπτυξη" και έχοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2012 Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών,
–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0222/2013),
Εισαγωγή
1.  επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί, μαζί με άλλες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδιαίτερα σε εποχή κρίσης, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή και δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο· επιπλέον, αναγνωρίζει πως για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας πρέπει να προβλέπεται ένα σαφέστερο και συνεπέστερο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον πλούτο της ποικιλότητας των θεσμικών οργάνων της κοινωνικής οικονομίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους·
2.  σημειώνει ότι στην ΕΕ οι συνεταιρισμοί αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα κι ότι υπάρχουν κάπου 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε 123 εκατομμύρια μέλη και παρέχουν 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας – συμπεριλαμβανομένων κάπου 50.000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, που παρέχουν 1,4 εκατομμύριο θέσεις εργασίας – κι ότι οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν κατά περίπου 5% κατά μέσον όρο στο ΑΕγχΠ κάθε κράτους μέλους· σημειώνει επίσης ότι τα λίγα τελευταία έτη δημιουργήθηκαν πολλές εκατοντάδες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν κρίση ή ήταν χωρίς διαδοχή, σώζοντας έτσι και αναζωογονώντας τοπικές οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας· ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών επέδρασαν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη ορισμένων από τις πιο βιομηχανικές περιοχές της ΕΕ· ότι οι λεγόμενοι «κοινωνικοί» συνεταιρισμοί που ειδικεύονται στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, παρέχουν θέσεις εργασίας σε πάνω από 30.000 ατόμων με ειδικές ανάγκες ή σε μειονεκτική θέση στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν μοντέλο για τους ανεξάρτητους εργαζομένους και του ελεύθερους επαγγελματίες, και ότι το μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε νέους τομείς, όπως είναι π.χ. οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η υποστήριξη επιχειρήσεων αλλά και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, που παλαιότερα τις παρείχε ο δημόσιος τομέας (π.χ. υπηρεσίες περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών χώρων, εκπαίδευσης και πολιτισμού αλλά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές)· ότι οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν κατά συνέπεια πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την απασχόληση της ΕΕ, πέρα από το ότι αποτελούν εφαλτήριο για κοινωνική καινοτομία, πολύ σπουδαίο θέμα τόσο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» όσο και του προγράμματος «Ορίζοντας 2010», και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων·
3.  επαναλαμβάνει ότι το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο συμβάλλει σε έναν αληθινό οικονομικό πλουραλισμό και αποτελεί ζωτικό στοιχείο της «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις αξίες της Συνθήκης της ΕΕ και με τους στόχους της «Στρατηγικής ΕΕ 2020»·
4.  επισημαίνει ότι πολλοί συνεταιρισμοί έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτικοί σε καιρούς κρίσης από ό, τι πολλές συμβατικές επιχειρήσεις, τόσο από άποψη ποσοστών απασχόλησης όσο και από άποψη αριθμού επιχειρήσεων που κλείνουν· τονίζει πως παρά την κρίση, δημιουργήθηκαν συνεταιρισμοί σε νέους και καινοτόμους τομείς κι ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή την ανθεκτικότητα, ιδίως σε ό, τι αφορά τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους συνεταιρισμούς των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (εργατικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, και συνεταιρισμοί μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)· επισημαίνει ότι, ως μοντέλο, οι ανάπτυξη συνεταιρισμών έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες και να προκαλέσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλύτερα απ' ό, τι άλλα μοντέλα, χάρη στη μεγάλη ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές και να συντηρούν οικονομικές δραστηριότητες ακόμη κι όταν αυτές διατρέχουν κίνδυνο, συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση της αποστολής τους· υπογραμμίζει επί πλέον τον στρατηγικό ρόλο των συνεταιρισμών που αποτελούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν τη συλλογική επίλυση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας· διαπιστώνει ακόμη την αυξανόμενη σπουδαιότητα των «κοινοτικών συνεταιρισμών» που, ιδίως σε απόμακρες και μειονεκτικές περιοχές, επιτρέπουν την απευθείας συμμετοχή των πολιτών στην κάλυψη διαφόρων αναγκών όπως π.χ. στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στις εμπορικές υπηρεσίες, στις επικοινωνίες κ.λπ.·
5.  εκτιμά ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν σε εποχές κρίσης να προαγάγουν αποτελεσματικά το επιχειρηματικό πνεύμα σε μικροοικονομική κλίμακα, δεδομένου ότι επιτρέπουν στους μικρούς επιχειρηματίες, συχνά και σε ομάδες πολιτών, να αναλάβουν επιχειρηματικές ευθύνες· υποστηρίζει από την άποψη αυτή την ανάπτυξη συνεταιρισμών στον κοινωνικό τομέα και της πρόνοιας καθώς αυτοί διασφαλίζουν στις ασθενέστερες ομάδες τη δυνατότητα μιας μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής·
6.  υποστηρίζει πως χάρη στην αποκεντρωμένη φύση του το συνεταιριστικό μοντέλο συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2020 που ορίζονται στην οδηγία (2009/28/EΚ) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στην μετάβαση από την πυρηνική και εξ ορυκτών πηγών ενέργεια στην ανανεώσιμη ενέργεια· σημειώνει σχετικά με το θέμα αυτό το γεγονός ότι πάνω από 1000 συνεταιρισμοί ανανεώσιμης ενέργειας έχουν δημιουργηθεί από πολίτες· πιστεύει πως οι συνεταιρισμοί οι ενεργοί στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να γίνουν συνεταιρικά μέλη τοπικών προγραμμάτων, και ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας, τα οποία με τη σειρά τους ενισχύουν την κοινωνική αποδοχή έναντι εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας· φρονεί πως η συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας μπορεί να αυξήσει τόσο την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά την ανάγκη βιώσιμης και αποδοτικής ενεργειακής κατανάλωσης όσο και τον έλεγχο επί των ενεργειακών τους δαπανών· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεταιρισμοί του κλάδου της ενέργειας στην προσπάθεια αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης·
7.  εκτιμά πως αυτή η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο συνεταιριστικό μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο βασίζεται στην συνιδιοκτησία, στη δημοκρατική συμμετοχή και στο δημοκρατικό έλεγχο, στην οργάνωση και στη διαχείριση από τα μέλη-μετόχους, και στη σύμπνοια με την κοινότητα· τονίζει πως η ανθεκτικότητα των συνεταιρισμών οφείλεται επίσης στη χαρακτηριστική τους μέθοδο κεφαλαιοποίησης, η οποία εξαρτάται λιγότερο από την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και συνδέεται τόσο με την τοποθέτηση των πλεονασμάτων σε αποθεματικά, ει δυνατόν εν μέρει αδιαίρετα (και συγκεκριμένα υπό τη μορφή ενεργητικού που ενισχύει την συνεταιριστική κίνηση γενικότερα, μετά την αποπληρωμή οιωνδήποτε χρεών σε υποθέσεις εκκαθάρισης), όσο και με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, παρουσιάζοντας ισορροπημένους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και δραστηριότητάς τους· εκτιμά ότι το μοντέλο αυτό βοηθά τους συνεταιρισμούς να έχουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για πολλές γενεές και τις ενσωματώνει στην τοπική οικονομία, συμβάλλοντας στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και αποθαρρύνοντας τη μετεγκατάστασή τους, ακόμη κι όταν αυτοί διεθνοποιούνται·
8.  διαπιστώνει ότι οι συνεταιρισμοί είναι σε θέση να καλύπτουν υπάρχουσες ή νέες ανάγκες με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, σε τομείς όπως η διαχείριση πολιτιστικών πόρων και της δημιουργικότητας, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε σχέση με νέους τρόπους ζωής και κατανάλωσης· διαπιστώνει ότι οι συνεταιρισμοί έχουν ορίσει μεταξύ άλλων αξίες όπως προστασία της νομιμότητας: ένα παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, όπου σε αυτούς ανατίθεται η διαχείριση των στοιχείων που κατάσχονται σε βάρος οργανώσεων τύπου μαφίας·
9.  εκτιμά ότι οι συνεταιρισμοί πρέπει να ενταχθούν πλήρως στους στόχους των βιομηχανικών πολιτικών της ΕΕ και στις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των τελευταίων, λόγω μεταξύ άλλων της ουσιώδους συμβολής τους στις βιομηχανικές αναδιαρθρώσεις, που είναι ένα βασικό κεφάλαιο της νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής·
10. επισημαίνει επίσης ότι οι συνεταιρισμοί, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, μπορούν να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και να μοιράζονται εμπειρία και καλές πρακτικές, όπως επίσης και να συγκεντρώνουν και μεταβιβάζουν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, όποτε τούτο είναι αναγκαίο· τονίζει ότι αυτή η εγγενής ευελιξία επιτρέπει στους συνεταιρισμούς να επιβιώνουν ακόμη και στους πιο δύσκολους καιρούς·
11. επισημαίνει ότι στα διάφορα κράτη μέλη υπάρχουν διάφορες καλές πρακτικές με άριστα αποτελέσματα από συνεταιριστικές επιχειρήσεις από άποψη μεγέθυνσης, απασχόλησης, συντελεστών επιβίωσης και εκκίνησης νέων επιχειρήσεων, όπως π.χ. το σύστημα της «ενιαίας ενίσχυσης» στην Ισπανία, ο Νόμος Marcora στην Ιταλία, που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τη σύστασης νέων συνεταιρισμών μέσω των αποζημιώσεων ανεργίας, οι "συνεταιρισμοί απασχόλησης και δραστηριότητας" που δημιουργήθηκαν στη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο· επισημαίνει επίσης τους ομίλους μεμονωμένων συνεταιρισμών που μπορούν να μετατραπούν σε εθελοντική βάση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που καλύπτουν τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η διανομή, τα χρηματοπιστωτικά, η Έρευνα και Ανάπτυξη, και η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου· επισημαίνει ότι η κατά τα πρότυπα της βρετανικής επιχείρησης Trust, συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει και αποτελεσματικό υπόδειγμα χρηστής διαχείρισης επαγγελματικών ή ημι-επαγγελματικών αθλητικών οργανώσεων, καθιστώντας δυνατή μια στενή ανάμιξη των σημαντικότερων ενδιαφερομένων -των οπαδών- στη διαχείριση ενός επαγγελματικού ή μη σωματείου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εμπεριστατωμένα αυτές τις καλές πρακτικές και να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ενσωμάτωσής τους στις ευρωπαϊκές πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων·
12. θεωρεί σημαντική τη συμβολή των συνεταιρισμών στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη σταθερότητα της απασχόλησης, ιδίως σε περιόδους κρίσης· καλεί την Επιτροπή να επαναξιολογήσει το ρόλο της ΕΣΕτ (Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας-SCE) και να ενθαρρύνει τη σύσταση νέων συνεταιρισμών σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσα από την προώθηση της ομιλοποίησης εθνικών συνεταιρισμών από διάφορα κράτη μέλη·
13. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, του μοντέλου του Συνεταιρισμού Δραστηριοτήτων και Εργαζομένων, το οποίο οικοδομείται σταδιακά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μετόχων της και εξελίσσεται όσο αναπτύσσονται οι δραστηριότητές της·
14. παρατηρεί εντούτοις ότι οι συνεταιρισμοί δεν έχουν εξασφαλισμένη την επιτυχία·
15. επισημαίνει ότι στα διάφορα κράτη μέλη παρατηρούνται διαφορετικές καταστάσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν νομικές και εννοιολογικές διαφορές· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να προβεί σε μια εξέταση των υφισταμένων νομοθεσιών, σε αναζήτηση κοινών κατευθύνσεων που, με σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας, θα επιτρέψουν μια εναρμόνιση των βασικών στοιχείων, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών·
16. επισημαίνει ότι, με τη σύσταση ενός συνεταιρισμού ή με τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης στους εργαζομένους της, αυτοί αναλαμβάνουν ένα σημαντικό οικονομικό κίνδυνο· επισημαίνει ότι η χρηστή διαχείριση, ειδικά σε ένα συνεταιρισμό εργαζομένων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη και τον έλεγχο στη διαχείριση της επιχείρησης εκ μέρους των εργαζομένων·
Κανονιστικό πλαίσιο
17. εκτιμά πως αυτή η εγγενής ανθεκτικότητα θα πρέπει να ενισχυθεί με το να δώσουν τη σωστή προσοχή στους συνεταιρισμούς όλες οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ που αποβλέπουν σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, και μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα σέβεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αλλά και με το να εξορθολογιστεί η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ που αφορά τους συνεταιρισμούς· συγκεκριμένα, εκτιμά πως πρέπει να γίνει αναφορά στο σημαντικό ρόλο των συνεταιρισμών στο πρόγραμμα δράσης για την «Επιχειρηματικότητα 2020»· εκτιμά ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν δίκαιους κανόνες παιχνιδιού μεταξύ των συνεταιρισμών και των άλλων μορφών επιχειρηματικής οργάνωσης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τους σκοπούς και τις μεθόδους λειτουργίας των συνεταιρισμών καθώς και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα·
18. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα του να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσει ισότιμα μέσω των νομοθετικών διατάξεων τις διαφορετικές μορφές επιχειρήσεων προκειμένου να επιτύχει το σεβασμό της ελεύθερης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ανεξαρτήτως του καταστατικού μιας επιχείρησης· θεωρεί λυπηρό το ότι, στο «Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίνει έμφαση στο ρόλο των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, περιοριζόμενη στο να υπενθυμίσει τη συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική καινοτομία και τις μεγάλες δυσκολίες που συναντούν σε θέματα χρηματοδότησης συγκριτικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
19. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει τις υπηρεσίες της ιδρύοντας μια μονάδα αρμόδια για τους συνεταιρισμούς και τις άλλες οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας (όπως οι αλληλασφαλιστικές, τα ιδρύματα και οι ενώσεις με οικονομικές δραστηριότητες) με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των μέτρων με επαρκές επίπεδο πόρων και την εποπτεία και διεκπεραίωση της χάραξης πολιτικής για κοινωνικο-οικονομικές οργανώσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να επικεντρώσει όπως πρέπει την προσοχή της στην συνεταιριστικοποίηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που είναι σε κρίση ή χωρίς διαδοχή, μέσω της δημιουργίας αυτού του είδους των υπηρεσιών·
20. καλεί την Επιτροπή να προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων που διοικούνται από τους εργαζόμενους μέσω, λόγου χάρη, της πρόβλεψης κλειστής περιόδου υποβολής·
21. καλεί επιπλέον την Επιτροπή να μεριμνήσει για τον συντονισμό των προσπαθειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και για την μείωση των διοικητικών φραγμών μεταξύ των δύο πρωτοβουλιών·
22. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους εκείνη που αφορά τους συνεταιρισμούς γενικότερα και ειδικότερα σε ειδικές συνεταιριστικές τυπολογίες όπως οι εργατικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές τράπεζες, ώστε να υιοθετήσουν μια συνολική πολιτική που θα στηρίζει το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο και θα δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο ευνοϊκό για την αναγνώριση και την ανάπτυξη του ρόλου των συνεταιρισμών και των διευθυντικών τους οργανώσεων και για την ανάπτυξη συνεταιρισμών, ιδίως σε τομείς και κλάδους στους οποίους το μοντέλο αυτό αποδεδειγμένα έχει κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία· καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους λοιπούς κύκλους ενδιαφερομένων περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, τους στρατηγικούς εκείνους τομείς που προσφέρονται για συνεταιριστικά σχήματα· τονίζει ότι στα ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δημιουργία των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών και η αναγνώριση του ρόλου των συνεταιρισμών στο εθνικό κοινωνικό διάλογο, πέρα από το ρόλο των τραπεζών συνεταιριστικής πίστωσης που ανέκαθεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη βιώσιμη και κοινωνικώς αποδεκτή χρηματοδότηση και που έχουν τοπικές ρίζες· ζητεί να ληφθεί υπόψη η σύσταση αυτή κατά την αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (ΕΣΕτ/SCE
23. υπογραμμίζει ότι τα οποιαδήποτε κανονιστικά μέτρα πρέπει να εκπονηθούν στο πλαίσιο ενός εύρωστου και εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν αποκλίνουσες εθνικές ερμηνείες και οι κίνδυνοι εμφάνισης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων σε περιφερειακή, εθνική ή μακροπεριφερειακή κλίμακα·
24. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για μελλοντικές πρωτοβουλίες και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει η Ένωση και οι οποίες άπτονται των συνεταιρισμών·
Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και αναδιάρθρωση
25. εκτιμά πως η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης στους υπαλλήλους της μέσω της σύστασης ενός συνεταιρισμού και άλλων μορφών συμμετοχής των εργαζομένων μπορεί να αποδειχθεί η καλύτερη λύση για να διασφαλιστεί η αδιάπτωτη συνέχειά της μιας επιχείρησης· τονίζει ότι αυτού του είδους οι μεταβιβάσεις κυριότητας επιχειρήσεων στους μισθωτούς τους, ιδίως σε ό, τι αφορά τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και τις εξαγορές από τους εργαζομένους (workers buy-out), θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού της ΕΕ που να περιλαμβάνει και χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς· ζητεί να δημιουργηθεί επειγόντως, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων κύκλων του συνεταιριστικού κινήματος, ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός σχεδιασμένος να προαγάγει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και ειδικότερα τη μεταβίβαση της κυριότητας επιχειρήσεων μέσα από τη συνεταιριστική μορφή και, για παράδειγμα, με τη βοήθεια του μηχανισμού των αλληλασφαλιστικών ταμείων·
26. τονίζει ότι η εξαγορά από τους εργαζομένους (workers buy-out) γίνεται μια όλο και πιο διαδεδομένη πρακτική στα κράτη μέλη, απέναντι στην οικονομική κρίση· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ορίσει χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ή να επεκτείνει τους ήδη υπάρχοντες, ως κίνητρο υπέρ αυτής της πρακτικής·
27. τονίζει τον ενεργό ρόλο των συνεταιρισμών κοινωνικής οικονομίας στην αναδιάρθρωση των ΜΜΕ, ειδικά μέσω των «κοινωνικών παρελκόμενων» (spin-off) που διευκολύνουν την ένταξη όσων εργαζομένων μπορούν να χαρακτηρισθούν ως άτομα σε μειονεκτική θέση που αντιμετωπίζουν κρίσιμες εργασιακές συνθήκες, χάρη στο ότι μέσω της αλληλεγγύης ενισχύουν μια βελτιούμενη ικανότητα ανταπόκρισης στην κοινωνική ζήτηση·
28. επισημαίνει ότι πολύ συχνά το πρόβλημα στο οποίο προσκρούει η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης στους υπαλλήλους της δεν είναι μόνο πρόβλημα των μακρών διαδικασιών αλλά, ίσως και πιο σημαντικό, είναι και πρόβλημα έλλειψης γνώσεων στον τομέα του "επιχειρηματικού σεναρίου" μεταξύ των αρμοδίων επαγγελματιών (π.χ. δικηγόρων και λογιστών) και εντός του νομικού και εκπαιδευτικού συστήματος· τονίζει ότι η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση όλων των συντελεστών που εμπλέκονται στη σύσταση ή τη μεταβίβαση της κυριότητας των επιχειρήσεων θα μπορούσαν να συμβάλουν τα μέγιστα στην προαγωγή αυτής της πρακτικής· συνιστά συνεπώς να αφιερώσουν τα οικεία προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και των σχολών διαχείρισης επιχειρήσεων εκτενή χώρο στη μορφή της συνεταιριστικής επιχείρησης· εκτιμά ακόμη ότι θα πρέπει επίσης να προωθηθεί μια καλύτερη γνώση του θέματος των συνεταιρισμών και να υποστηριχθεί οικονομικά η μεταβίβαση της κυριότητας επιχειρήσεων στους εργαζόμενους υπό συνεταιριστική μορφή, ακόμη και μέσω της στοχοθετημένης και έξυπνης χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων, μεταξύ των συνδικάτων και των φορέων που αναλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ίδρυση ή μεταβίβαση της κυριότητας επιχειρήσεων· τονίζει την πραγματογνωμοσύνη που έχουν αποκτήσει οι συνεταιριστικές ομοσπονδίες σε ορισμένα κράτη μέλη σε θέματα σύστασης και μεταβίβασης επιχειρήσεων υπό μορφή συνεταιρισμού και ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει διατάξεις για να διευκολύνει κυρίως τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των επιχειρήσεων στο θέμα αυτό και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα·
29. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων στους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών σχεδιασμένων για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να επενδύσουν σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση ή είναι χωρίς διαδοχή, καθώς και να θεσπίσουν προτιμησιακά δικαιώματα για τους υπαλλήλους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες εν όψει της κατάθεσης μιας προσφοράς εξαγοράς για μια επιχείρηση που ετοιμάζεται να κλείσει·
30. εκτιμά επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που να διευκολύνουν τους υπαλλήλους να συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεών τους, μέσω συγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών υπό άλλες μορφές επίσης και στις επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου και του κλάδου των υπηρεσιών, και με την αναγκαία νομική προστασία και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στη διοίκηση, στην εποπτεία, στη λήψη αποφάσεων και στην ευθύνη της επιχείρησης· υπενθυμίζει ότι παρόμοιες δραστηριότητες θα αυξήσουν ενδεχομένως την ανταγωνιστικότητα του αντίστοιχου τομέα στο σύνολό του·
31. υπογραμμίζει το θετικό στοιχείο μηχανισμών τυπικών του συνεταιριστικού μοντέλου, όπως είναι το αδιαίρετο των αποθεματικών, που επομένως δεν μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη ούτε καν σε περίπτωση εκκαθάρισης, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος, και οι νομικές διατάξεις που διέπουν τη δυνατότητα τρίτων να εισφέρουν σε συνεταιρισμούς σε κεφάλαια κινδύνου, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως π.χ. ισχύει για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία και την Cooperazione Finanza Impresa (CFI) στην Ιταλία, το Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) στη Γαλλία, και η επενδυτική δομή της Mondragon Corporation στην Ισπανία·
32. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει πολιτικές και μέτρα υπέρ της διαφύλαξης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και όχι μόνο υπέρ της δημιουργίας νέων θέσεων σε νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες για τις νέες επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί ο συνεταιριστικός τύπος επιχειρήσεων μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης και των πρωτοβουλιών κατάρτισης·
33. τονίζει ότι η μετατροπή μιας επιχείρησης που είναι σε κρίση σε έναν οικονομικώς βιώσιμο συνεταιρισμό απαιτεί επακριβή και έγκαιρη ανάλυση· καλεί τις αρχές όλων των επιπέδων να συνεργάζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και το συνεταιριστικό κίνημα για τη διενέργεια τέτοιων έγκαιρων αναλύσεων και για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και χρησιμότητας της μετατροπής μιας επιχείρησης σε συνεταιρισμό· πιστεύει ότι τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες συνεταιρισμών πρέπει επίσης να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία·
34. προτείνει να κάνει η Επιτροπή μια λεπτομερή απογραφή των καλύτερων πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, και των εθνικών νόμων που ευνοούν την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων υπό μορφή συνεταιρισμού, και ιδίως τους νόμους που αφορούν την εξαγορά επιχειρήσεων, το νομικό καθεστώς της πτώχευσης, τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, τους φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, και την "οριζόντια" επιχειρηματική ομαδοποίηση συνεταιριστικών επιχειρήσεων· τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των συνεταιρισμών σε μια τέτοια απογραφή για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να μελετήσει την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα συλλέγει συστηματικά τις περιπτώσεις και πληροφορίες σχετικά με τη συνεταιριστικοποίηση με σκοπό τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή συνεκτικών δεδομένων·
35. ζητεί από την Επιτροπή κι από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προαγάγουν τη δημιουργία συσπειρώσεων (clusters) συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας για να τις βοηθήσουν να συγκεντρώσουν τους πόρους που χρειάζονται για να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής και να επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες οικονομίες κλίμακας για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·
Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην επιχειρηματική στήριξη
36. τονίζει ότι οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου και του κλάδου των υπηρεσιών, και ιδίως οι μικρές και μεσαίες εξ αυτών, δεν είναι σε θέση, για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η φύση της επιχειρηματικής τους μορφής, να βρουν επιχειρηματικά κεφάλαια και πιστώσεις στην κεφαλαιαγορά· επισημαίνει επίσης ότι οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων σε τομείς έντασης κεφαλαίου δεν μπορούν συνήθως να αντλήσουν μεγάλες ποσότητες κεφαλαίων από τα μέλη τους κι ότι ενδείκνυται επομένως να δημιουργηθούν κατάλληλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που θα επιτρέπουν να γίνουν σεβαστές οι δικές τους επιχειρηματικές μορφές·
37. υπενθυμίζει ότι το θέμα της πρόσβασης στις πιστώσεις για τους συνεταιρισμούς έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιδιαίτερης δομής τους· καλεί επομένως την Επιτροπή, την Επιτροπή της Βασιλείας και την ΕΤΕ να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ποιοτικές παραμέτρους, επίσης σε ό, τι αφορά την χορήγηση πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, ώστε να διαφοροποιηθεί ο ρόλος των συνεταιρισμών, μεταξύ των οποίων είναι και οι συνεταιρισμοί κοινωνικής οικονομίας, έναντι των άλλων επιχειρηματικών μορφών·
38. θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης και αυτοχρηματοδότησης των συνεταιρισμών που αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους που μπορούν να συνεισφέρουν οι συνεταίροι· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες υπέρ της αυτοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πλεονεκτημάτων, έστω χρονικά περιορισμένων, μετά τη σύσταση ή τη διενέργεια εξαγοράς (buy-out), χωρίς τούτο να θεωρείται κρατική ενίσχυση·
39. επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη οι εξωτερικοί συμβαλλόμενοι μπορούν να παράσχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε συνεταιρισμούς αποκτώντας μόνο περιορισμένα ή και μηδενικά δικαιώματα ψήφου, προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των μελών και οι δομές ελέγχου, κι ότι αυτή η δυνατότητα επέτρεψε σε συνεταιρισμούς να βελτιώσουν το διάλογο με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· επιδοκιμάζει αυτές τις πολιτικές και προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών στην πίστωση·
40. εκτιμά πως η Επιτροπή, από κοινού με την ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι συνεταιρισμοί να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς ευρωπαϊκού επιπέδου -συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι σκόπιμο, του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είχε προταθεί από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά – και να κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια μαζί με τον τραπεζικό συνεταιριστικό τομέα ώστε τούτο να καταστεί όντως δυνατό· επισημαίνει ότι παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία της ενιαίας αγοράς·
41. εκτιμά ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να ληφθούν υπόψη στον κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην εκτελεστική νομοθεσία που ακολουθεί·
42. τονίζει πως τα προγράμματα και ταμεία που δημιουργούνται βάσει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2014-2020) θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο ως μηχανισμοί στήριξης των συνεταιρισμών· υποστηρίζει ότι, κατά την κατάρτιση των διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων συνεταιρισμών, παρέχοντας στήριξης για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και για μια υπεύθυνη αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα μέτρων σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας των επιχειρήσεων στους υπαλλήλους, τους κοινωνικούς συνεταιρισμοί, στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική, τεχνολογική και διαδικαστική καινοτομία, με τη χρήση συνολικών επιχορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·
43. εκτιμά πως στο πλαίσιο του ενωσιακού και εθνικού χρηματοδοτικού σχεδιασμού ιδιαίτερη προσοχή (ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό) θα πρέπει να δοθεί στους συνεταιρισμούς που έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση οι "εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση" σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού ΕΚ 2204/2002, ώστε να παγιωθούν και να αναπτυχθούν υψηλότερα και καλύτερα επίπεδα κοινωνικής προστασίας·
44. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει, στο πλαίσιο της επόμενης οικονομικής χρήσης, ένα πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης της μεταβίβασης της κυριότητας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κρίση στους εργαζομένους τους, ώστε αυτοί να μπορούν να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους, και με τον τρόπο αυτό να δημιουργούν νέους συνεταιρισμούς που θα μπορούν να ανορθώνουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κρίση ή είναι υπό πτώχευση·
45. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων στον τομέα των συνεταιρισμών· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εντός των κρατών μελών εξάπλωση του συνεταιριστικού μοντέλου, ως προνομιακού μέσου για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·
46. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης, διότι τούτο θα τους βοηθήσει να συμβάλουν περαιτέρω σε μια βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών τους· προτρέπει επομένως τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισμών στις πιστώσεις, ιδίως δε των συνεταιρισμών εργαζομένων, των κοινωνικών συνεταιρισμών, των βιοτεχνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών που σχηματίζονται από μικροσκοπικές επιχειρήσεις·
47. εκτιμά πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα για την άρση κάθε φραγμού νομικής, διοικητικής ή γραφειοκρατικής φύσης που εμποδίζει ή περιορίζει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών·
48. φρονεί ότι η πρόσβαση των μικρών συνεταιριστικών πιστωτικών ενώσεων στις αγορές πρέπει να διευκολυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη·
49. εκτιμά ακόμη ότι τα δίκτυα συνεργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως εκείνα που ήδη υπάρχουν στην ΕΕ υπό συνεταιριστική μορφή (βιοτεχνικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμοί δημιουργίας δραστηριοτήτων και απασχόλησης κ.λπ.), θα πρέπει να ενθαρρύνονται, δεδομένου ότι ενισχύουν σημαντικά τη δημιουργία και βιωσιμότητα των μικροσκοπικών και μικρών επιχειρήσεων μέσα από το κοινό μάρκετινγκ, τις κοινές αγορές ή άλλες υπηρεσίες και βοηθούν τις εν λόγω επιχειρήσεις να καταστούν πηγές καινοτομιών·
50. πιστεύει ότι, για να υποστηριχθεί η δημιουργία νέων συνεταιρισμών, πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες για τις νέες συνεταιριστικές επιχειρήσεις· πιστεύει επιπλέον ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες που προάγουν το συνεταιριστικό μοντέλο μεταξύ επίδοξων νέων επιχειρηματιών (π.χ. σε προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων)·
51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και κοινοβούλια των κρατών μελών  1. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062
  2. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0071
  3. Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005
  4. ΕΕ L 207, 18.8.2003, σ. 1
  5. ΕΕ L 385, 31.12.1994, σ. 14
  6. ΕΕ C 93, 28.3.1998, σ. 2
  7. CCMI/093