Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Ένα συνεταιριστικό μανιφέστο


Η περιφερειακή οργάνωση Ευρώπης (Cooperatives Europe) της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA), με την ευκαιρία των εκλογών για την Ευρωβουλή του 2014, διένειμε ένα Συνεταιριστικό Μανιφέστο, που καταρτίσθηκε με τη συνεργασία των μελών της1.
Στην εισαγωγή του Μανιφέστου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Στα επόμενα πέντε χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο θα κληθεί να ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομία και με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Εμείς θα στηρίξουμε το έργο του Ευρωκοινοβουλίου προς οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και καινοτόμου οικονομίας, που να υπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.
Το Συνεταιριστικό Μανιφέστο αναδεικνύει τις δικές μας προτεραιότητες πολιτικής. Επιθυμία μας είναι να συνεργασθούμε με μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στην προετοιμασία συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την επίτευξη τριών κυρίων στόχων: Μια πιο ανθεκτική οικονομία, απασχόληση των νέων και έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων».

Τα περιεχόμενο του Μανιφέστου είναι το ακόλουθο: (παρατίθεται και το πρωτότυπο του κειμένου)


COOPERATIVES EUROPE

A cooperative manifesto

Cooperatives in Europe
Cooperatives create a diverse
European economy, contribute
to business start-ups and growth, and generate jobs and wealth.
Cooperatives are businesses owned and run by their members. Whether the members are employees, customers or local communities, they are everyday people who have an equal say in what their business does and a share in the profits. Cooperatives come in all shapes and sizes, from micro enterprises to multinationals. They operate in all parts of the economy: from healthcare to housing, farms to pharmacies, supermarkets to sports clubs, banks to bakeries, energy, to education.We want to work with you


Cooperatives Europe represents 160,000 businesses across Europe. Between them, Europe’s cooperatives employ 5.4 million people and have 123 million
members, meaning they are owned by one in five Europeans.With such a large constituency, Cooperatives Europe is an active member of the European Parliament Social Economy Intergroup. In 2013 the EU Parliament adopted a report recognising the positive role of cooperatives through the economic crisis.
Cooperatives Europe wants to build on this and work with MEPs to develop effective measures to strengthen Europe’s economy.


Our vision of Europe


  • A Europe that focuses on a real economy, serving people’s needs and aspirations rather than financial markets.

  • A Europe with a resilient and innovative economy that allows a diverse range of business models to flourish.


  • A Europe in which young people are equipped to realize their entrepreneurial aspirations.

  • A Europe with an environment that supports the start-up and growth of people-centered businesses.


Following consultation with cooperatives across Europe, Cooperatives Europe would like to work with MEPs to develop three concrete measures. Together these measures can deliver important policy objectives: a more resilient economy, youth employment and business start-ups and growth.
1
A supportive EU policy framework
for cooperatives

To create a resilient and diverse economy, the European Union and its member states need a regulatory environment that allows different
business forms to develop on a level playing field.


As distinct member-owned rather than investor-owned businesses, legislation makes it harder for cooperative businesses to raise capital and for people to start and run a cooperative.
Cooperatives Europe would like to work with MEPs to revise the EU’s ‘one-size-fits-all’ approach and develop measures that will make it as easy to start, run and grow a cooperative as any other business.2

Increase cooperative awareness
amongst younger people

With younger people increasingly interested in socially responsible business, youth employment in Europe would benefit if younger people’s knowledge of cooperatives and other innovative business models was developed.

The teaching of entrepreneurship in
schools, colleges and universities across member states is, however, focused on conventional business models.


Cooperatives Europe would like to work with MEPs to put in place policies that encourage educational institutions in member states to include the cooperative model in their curricula
3

A cooperative roadmap to support
business start-ups and growth


To create an environment in which people can start and grow different forms of business, entrepreneurs require appropriate education, finance and business support.


The European Commission last year established a permanent cooperative working group. Working with the Commission, the group is developing a ‘cooperative roadmap’, to be presented in 2014, to support cooperative start-ups and growth.

Cooperatives Europe would like MEPs to support the cooperative roadmap and assist in its implementation in the forthcoming legislative period.

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe is the voice of
cooperative enterprises in Europe.
Representing 90 member organisations from
35 European countries, we advocate for a level
playing field between cooperatives and other
forms of enterprise.
We work to increase the knowledge of the
cooperative business model across Europe and to
facilitate the development of cooperative enterprises.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ένα συνεταιριστικό μανιφέστο


Οι Συνεταιρισμοί στην Ευρώπη


Οι Συνεταιρισμοί δημιουργούν μια ποικιλόμορφη Ευρωπαϊκή οικονομία. Συμβάλλουν στην έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και πλούτο.Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους και διοικούνται από τα μέλη τους. Είτε τα μέλη τους είναι εργαζόμενοι, πελάτες ή τοπικές κοινότητες, είναι καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ισότιμη γνώμη για τις δραστηριότητες της επιχείρησής τους και μερίδιο στα οφέλη. Οι Συνεταιρισμοί εμφανίζονται με ποικιλία μεγεθών από τις μικρο-επιχειρήσεις μέχρι τις πολυεθνικές.. Δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας: από τη φροντίδα υγείας μέχρι την κατοικία, από τη γεωργική εκμετάλλευση μέχρι τα φαρμακεία, από τα σούπερ-μάρκετ μέχρι τους αθλητικούς ομίλους, τους φούρνους, την ενέργεια, την εκπαίδευση.

Επιθυμία μας είναι να συνεργασθούμε μαζί σας

Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης εκπροσωπούν 160.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν 5,4 εκατ. άτομα και έχουν 123 εκατ. μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι ιδιοκτήτες είναι ένας στους πέντε Ευρωπαίους.


Με τέτοια ευρεία συμμετοχή, οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης είναι ένα δραστήριο μέλος στην ομάδα Κοινωνικής Οικονομίας του Ευρωκοινοβουλίου. Το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε μια έκθεση που αναγνώριζε τον θετικό ρόλο των συνεταιρισμών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης επιθυμούν να αξιοποιηθεί η έκθεση αυτή και να συνεργασθούν με Ευρωβουλευτές για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων προς ισχυροποίηση της οικονομίας της Ευρώπης.

Το όραμά μας για την Ευρώπη


  • Μια Ευρώπη που επικεντρώνεται σε μια πραγματική οικονομία, που υπηρετεί της ανθρώπινες ανάγκες και προσδοκίες και όχι τις χρηματοοικονομικές αγορές.

  • Μια Ευρώπη με ανθεκτική και καινοτόμο οικονομία, που επιτρέπει ένα ποικίλο φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων να ανθίζει.

  • Μια Ευρώπη στην οποία οι νέοι άνθρωποι έχουν τα εφόδια να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές προσδοκίες τους.

  • Μια Ευρώπη με ένα περιβάλλον που στηρίζει την έναρξη και ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών επιχειρήσεων.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με συνεταιρισμούς από όλη την Ευρώπη, οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης θα ήθελαν να συνεργασθούν με Ευρωβουλευτές για να επεξεργασθούν τρία συγκεκριμένα μέτρα. Από κοινού τα μέτρα αυτά μπορούν να καταλήξουν σε σημαντικούς στόχους πολιτικής: μια πιο ανθεκτική οικονομία, θέσεις απασχόλησης για τους νέους και έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων.
1
Ένα πλαίσιο πολιτικής υποστηρικτικό για τους συνεταιρισμούς της Ε.Ε.
Για να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική και ποικιλόμορφη οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν ανάγκη από ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που επιτρέπει στις διάφορες επιχειρηματικές μορφές να αναπτυχθούν επί ίσοις όροις.

Ενώ οι επιχειρήσεις που ανήκουν στα μέλη τους διαφέρουν από τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε επενδυτές, η νομοθεσία καθιστά δυσχερέστερη την άντληση κεφαλαίων στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις καθώς και στους ανθρώπους να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν συνεταιρισμό.

Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης θα ήθελαν να συνεργασθούν με Ευρωβουλευτές για την επανεξέταση της ίδιας για όλους αντιμετώπισης από την Ε.Ε. και να διαμορφώσουν μέτρα που θα καταστήσουν εξίσου εύκολο να αρχίσει, να λειτουργεί και να αναπτυχθεί ένας συνεταιρισμός, όπως κάθε άλλη επιχείρηση.
2

Αύξηση της συνεταιριστικής ενημέρωσης των νέων

Με το συνεχώς διευρυνόμενο το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, η απασχόληση των νέων στην Ευρώπη θα ωφεληθεί εάν επεκταθεί η γνώση των νέων για τους συνεταιρισμούς και άλλα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Όμως, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στα σχολεία, στην ανώτερη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη μέλη επικεντρώνεται στα συμβατικά επιχειρηματικά μοντέλα.
Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης θα ήθελαν να συνεργασθούν με μέλη του ευρωκοινοβουλίου, ώστε να υιοθετηθούν πολιτικές που ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να περιλάβουν το συνεταιριστικό μοντέλο στα προγράμματά τους.


3

Ένας συνεταιριστικός οδικός χάρτης για την υποστήριξη έναρξης και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι να μπορούν να αρχίζουν και να αναπτύσσουν διάφορες μορφές επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες χρειάζονται κατάλληλη εκπαίδευση, χρηματοδότηση και επιχειρηματική υποστήριξη.
Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότηση μια μόνιμη Ομάδα Εργασίας. Η Ομάδα αυτή, σε συνεργασία με την Επιτροπή επεξεργάζεται έναν «συνεταιριστικό οδικό χάρτη», για να παρουσιασθεί εντός του 2014, προς υποστήριξη έναρξης και ανάπτυξης συνεταιρισμών.
Οι Συνεταιρισμοί Ευρώπης θα ήθελαν την υποστήριξη του συνεταιριστικού οδικού χάρτη από τους Ευρωβουλευτές και τη βοήθειά τους; Για την εφαρμογή του κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο.
Συνεταιρισμοί Ευρώπης

Οι «Συνεταιρισμοί Ευρώπης» αποτελούν τη φωνή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Εκπροσωπώντας 90 οργανώσεις μέλη από 35 Ευρωπαϊκές χώρες υπερασπιζόμαστε την ισοτιμία μεταξύ συνεταιρισμών και άλλων μορφών επιχειρήσεων.
Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την ενημέρωση για το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο σε όλη την Ευρώπη και να διευκολύνουμε την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων


1 Να σημειωθεί ότι εκ μέρους της Ελλάδος δεν μετέχει καμιά κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση στην ICA, στην οποία μετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου. Ως συνέπεια δεν μετέχει και στην περιφερειακή Οργάνωση «Συνεταιρισμοί Ευρώπης».