Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και Αγορές Παραγωγών

(του Κ. Παπαγεωργίου1)

Οι «Αγορές Παραγωγών», που στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν τον Μάρτιο 2012 με πρωτοβουλία του Ομότιμου Καθηγητή Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλους του ΙΣΕΜ Χρ. Καμενίδη, έχουν γνωρίσει σημαντική επιτυχία, καθόσον παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για παραγωγούς και καταναλωτές. Πρόκειται για άμεση πώληση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι μεσάζοντες και οι τιμές διαμορφώνονται σε επίπεδα υψηλότερα για τους παραγωγούς και χαμηλότερα για τους καταναλωτές.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύστημα της άμεσης επαφής παραγωγών και καταναλωτών ωφελεί όχι μόνο παραγωγούς και καταναλωτές αλλά και την εθνική οικονομία, διότι καθιστά βιώσιμη την ελληνική γεωργική παραγωγή και τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα ανταγωνιστικά έναντι εισαγωγών, οπότε και η απασχόληση στο γεωργικό τομέα αυξάνεται. Επιπλέον, οι τιμές των Αγορών Παραγωγών θα επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά γενικότερα, διότι ο καταναλωτής θα έχει βάση σύγκρισης.
Η εμπειρία τριών χρόνων «πειραματικής» εφαρμογής του θεσμού την «Αγορών Παραγωγών», επιτρέπει τη διατύπωση κάποιων επισημάνσεων:
Πρώτον, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (πρωτίστως) αλλά και η οργανωμένη (;) Πολιτεία να εποπτεύουν για την τήρηση κανόνων, που πρέπει να διατυπωθούν, αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.
Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα δεν τα διαθέτουν ψευδο-παραγωγοί, δηλ. παραγωγοί που παράγουν κάποιο προϊόν αλλά αγοράζουν και πρόσθετες ποσότητες από τρίτους ή και άλλα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ως δικά τους, αποκομίζοντας κέρδος. Και
Τρίτον, πρέπει να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των παραγωγών μέσω των συνεταιρισμών τους (για να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας), χωρίς να εμποδίζεται η συμμετοχή μεμονωμένων παραγωγών, όταν δεν είναι μέλη συνεταιρισμού ή ο συνεταιρισμός τους δηλώνει αδυναμία ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας. Η συμμετοχή μέσω συνεταιρισμών περιορίζει τις δαπάνες διάθεσης (για πωλητές , μεταφορές, κλπ.), οπότε και η προσφερόμενη τιμή μπορεί να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

1 Ο Κ. Παπαγεωργίου είναι Ομότιμος Καθηγητής Συνεταιριστικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου