Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

Διεθνές Φθινοπωρινό Σχολείο στο Συνεταιριστικό Δίκαιο και τις Δημόσιες Πολιτικές

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,  από 8 έως  13 Νοεμβρίου ε.έ., το Φθινοπωρινό Σχολείο «Ε.-Συν.Νο.Δ.Ο.Σ» (Εκπαίδευση στη Συνεταιριστική Νομοθεσία, το Δίκαιο, την Οργάνωση και την Συνεργασία) που ασχολήθηκε με ζητήματα σχετικά με το συνεταιριστικό δίκαιο και τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές.

Το Φθινοπωρινό Σχολείο  ξεκίνησε ως μία πρόταση του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ και του IUSCooperativumπρος το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και το Παρατηρητήριο Θεσμικών Εξελίξεων για τους Συνεταιρισμούς και την Κοινωνική και Αλληλέγγυο Οικονομία (ΚΑΛΟ) για συνδιοργάνωση μιας επιπλέον εκπαιδευτικής δράσης στα πλαίσια της προώθησης των δράσεων συνηγορίας σχετικά με το  Μοντέλο Νόμου πλαισίου περί Συνεταιρισμών που ήδη έχει προταθεί  από τις δράσεις αυτές. Το Φθινοπωρινό Σχολείο (ΦΣ) εστίασε κυρίως στο να γίνει κατανοητή από τους αρμόδιους φορείς η  ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησης της κατακερματισμένης ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας

Το Φθινοπωρινό Σχολείο (ΦΣ) είχε ως στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου εστιάζοντας στην ανάγκη αντιμετώπισης  του κατακερματισμού της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα από την μία πλευρά και στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην συν-κατασκευή, την υλοποίηση, τη διάχυση και τον απολογισμό δημόσιων πολιτικών που διευκολύνουν την άνθιση τοπικών οικοσυστημάτων συνεταιρισμών και φορέων ΚΑΛΟ. Για τον λόγο αυτό  στράφηκε προς αυτή την κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι αν και μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει διαφορετικές προσπάθειες, και στους δύο αυτούς άξονες, δεν έχει υπάρξει κάποια χαρτογράφηση  και αξιολόγηση των μέχρι τώρα εφαρμοζόμενων πρακτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επομένως κρίθηκε  σκόπιμο  να χαρτογραφηθούν κάποιες από τις μέχρι τώρα εγχώριες προσπάθειες και να προβληθούν αξιόλογα παραδείγματα του Ευρωπαϊκού νότου σε  άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, προς τα οποία και απευθύνθηκε η δράση ήταν φοιτητές και φοιτήτριες με άμεση συνάφεια αντικειμένου σπουδών (όπως τμημάτων νομικής, κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής εργασίας, κοινωνιολογίας, πολιτικών επιστημών και συναφών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών όπως αυτό της ΚΑΛΟ), Συνεταιρισμοί, Φορείς ΚΑΛΟ και ειδικότερα δικτυώσεις τους, που αποτελούν και την κύρια ομάδα στόχο της διαδικτυακής διαβούλευσης του Μοντέλου Νόμου-Πλαισίου Περί Συνεταιρισμών που έχει προταθεί και τέλος αιρετά και εργαζόμενα μέλη της τοπικής  αυτοδιοίκησης που μπορούν να προάγουν την συν-κατασκευή δημόσιων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο,

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε  έξι θεματικές-συνεδρίες. Στις θεματικές αυτές αναλύθηκε η έννοια του  δημοτισμού,  αναφέρθηκαν οι  διευκολυντικές δημόσιες πολιτικές που υλοποιούνται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και εξετάστηκαν επιτυχημένα τόσο διεθνή (από Βαρκελώνη, Μπολόνια κ.ά.) όσο και εγχώρια παραδείγματα τέτοιων δημόσιων πολιτικών. Αναφέρθηκαν δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς και προγραμματικές συμβάσεις στην τοπική κλίμακα. Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που  δημιούργησε κατά καιρούς στην Ελλάδα η κατακερματισμένη συνεταιριστική νομοθεσία και αναλύθηκε η ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησής της προστρέχοντας σε επιτυχημένα παραδείγματα εναρμονισμένης και ενοποιημένης συνεταιριστικής νομοθεσίας από τον ευρωπαϊκό Νότο (Μάλτα, Γαλλία, Πορτογαλλία).Τέλος παρουσιάστηκε το προτεινόμενο μοντέλο νόμου-πλαισίου περί συνεταιρισμών και η αιτιολογική του έκθεση.