Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

Έργο Social B «Οικοσύστημα εκπαίδευσης για την Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη του Κοινωνικού Επιχειρείν

Εκπαίδευση υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών  στο βιώσιμο κοινωνικό επιχειρείν

 

Μια πρωτοβουλία για την ουσιαστική εκπαίδευση υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών κοινωνικών επιχειρηματιών σε θέματα διαχείρισης, βιωσιμότητας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε  εξέλιξη στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου SocialB.

 

Το έργο SocialB «Οικοσύστημα εκπαίδευσης για την Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη του Κοινωνικού Επιχειρείν» αποτελεί μία συνεργασία 8 εταίρων από τους τομείς  της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του κοινωνικού επιχειρείν, και της κατάρτισης από 4 χώρες της Ευρώπης, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Σλοβενία. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική. Το έργο  χρηματοδοτείται από  το πρόγραμμα Erasmus+ Συμμαχίες γνώσης.

 

Το SocialB υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022 και τα αποτελέσματα του αναμένεται να εμπλουτίσουν τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων και φορέων επαγγελματικής κατάρτισης. Το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται σεμαθητο-κεντρικές προσεγγίσεις, και εστιάζει στην επίλυση προβλημάτωνκαι ανάπτυξησύγχρονων δεξιοτήτων που αφορούν τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

 

Η ομάδα έργου του SocialBέχει ήδη διεξάγει σχετική έρευνα, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, για την διερεύνηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Στην παρούσα φάση, η ομάδα έργου του SocialBβρίσκεται στην διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού ελεύθερης πρόσβασης για την υποστήριξη της ατομικής και οργανωσιακής μάθησης στα πεδία της διαχείρισης, βιωσιμότητας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Έχουν αναπτυχτεί ήδη 24 εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες ομαδοποιούνται σε 6 θεματικές ενότητες και είναι οι εξής:

 

Θεματικές ενότητες

Εκπαιδευτικές  ενότητες

Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

 

1.       Ιστορία και εξέλιξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη

2.       Αναμόρφωση της επιχειρηματικής αλυσίδας αξίας σε κοινωνική αλυσίδα αξίας

3.       Εισαγωγή στην κοινωνική καινοτομία

4.       Καλή διακυβέρνηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Σχεδιασμός και διοίκηση έργων

 

5.       Ευρωπαϊκά Έργα - Ευκαιρίες της ΕΕ για ανάπτυξη και χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων

6.       Σύναψη δημόσιων συμβάσεων, αιτήσεις χρηματοδότησης και σύνταξη προτάσεων

7.       Διοίκηση έργων

8.       Μαλακές δεξιότητες (Softskills)

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

 

9.       Ο ρόλος των Ανθρώπινων Πόρων

10.   Προσέλκυση καιεπιλογήεργαζομένωνκαιεθελοντών

11.   Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων

12.   Ηγεσία και επικοινωνία για την μεγιστοποίηση του  αντίκτυπου

Αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου

 

13.   Εισαγωγή στην αξιολόγηση  του κοινωνικού αντίκτυπου

14.   Μεθοδολογίακαιεργαλείαγιατηναξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου

15.   Ανάλυση δεδομένων και οπτικοποίηση

16.   Η επικοινωνία του κοινωνικού αντίκτυπου στους κύριους ενδιαφερόμενους

Χρηματοοικονομική διοίκηση και οικονομική βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων

 

17.   Στρατηγικόςσχεδιασμόςκαικύκλοςζωήςτωνκοινωνικών επιχειρήσεων

18.   Ανάπτυξη επιχειρηματικού  σχεδίου (businessplan)

19.   Χρηματοοικονομικόςσχεδιασμός και περιορισμοί χρηματοροών

20.   Πρόσβαση σε πιστώσεις  και ευκαιρίες για κοινωνικές επιχειρήσεις: Κοινωνική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικού αντικτύπου

Στρατηγικές ανάπτυξης, μάρκετινγκ και προσέλκυση πόρων για κοινωνικές επιχειρήσεις

 

21.   Στρατηγικές ανάπτυξης και μακροπρόθεσμη κερδοφορία των κοινωνικών επιχειρήσεων

22.   Αξιολόγησητηςαγοράςκαιεκτίμηση της ανταγωνιστικότητας

23.   Εξεύρεση πόρωνκαι χρηματοδοτικά μοντέλα  για κοινωνικές επιχειρήσεις

24.   Μάρκετινγκ, πωλήσεις και δεξιότητες δικτύωσης

 

Το εκπαιδευτικό υλικό των 24 εκπαιδευτικών ενοτήτων θα είναι σύντομα διαθέσιμο onlineστην πλατφόρμα του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μελετήσουν το υλικό μπορούν να επιλέξουν την δική τους διαδρομή μάθησης και εκπαίδευσης, επιλέγοντας τις εκπαιδευτικές ενότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες τους. 

 

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που προτείνεται από το SocialB για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι μικτή (διαζώσης, εξ αποστάσεως και εκπαίδευση στην εργασία) και βασίζεται σε σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές. Στις αρχές του 2022 θα διεξαχθεί πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλες τις χώρες των εταίρων της σύμπραξης του SocialB.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ενδιαφέρον για συμμετοχή στην πιλοτική εκπαίδευση  παρακαλούμε  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.socialb-erasmus.eu