Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Μητροπούλου Α., Υπόδειγμα Καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4673/2020ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Έχει συνταχθεί, σύμφωνα  με τις διατάξεις του νέου νόμου 4673/2020 ΦΕΚ 52Α/11.3.2020 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Συντάκτης : Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου, Δικηγόρος, τ. Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΕΓΕΣ, Μέλος Δ.Σ Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ).
_____________________________________________________________
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  : 1. Η προσαρμογή του καταστατικού, των υφισταμένων αγροτικών συνεταιρισμών, στις διατάξεις του νέου νόμου 4673/2020,  γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του  συνεταιρισμού  που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου, δηλαδή με την απλή απαρτία  και όχι την αυξημένη, η δε απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών,  εντός προθεσμίας δυο (2) ετών  από την έναρξη της ισχύος του, που είναι η 11.3.2020. ( Άρθρο 36 παρ.2 του νόμου).
2. Η Αίτηση για την έγκριση και καταχώριση του καταστατικού, υποβάλλεται στην εποπτεύουσα  Αρχή του άρθρου 21 του νόμου,  στο  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
3.Το υπόδειγμα του καταστατικού, περιέχει υποσημειώσεις, επεξηγηματικές, αναφερόμενες κυρίως στις δυνητικές διατάξεις του νόμου. 
4. Στο ιδρυτικό καταστατικό  αναφέρεται  ο     ελεγκτής πρώτης χρήσης και η αμοιβή του.
5. Στο ιδρυτικό καταστατικό ορθό  είναι να αναφέρεται και η συστατική πράξη ως εξής :
Σήμερα, την …………… 2020, ημέρα …  και ώρα … συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη στ………του Νομού ….. οι υπογράφοντες  την παρούσα πράξη,  Έλληνες  πολίτες με πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, με σκοπό την ίδρυση  αγροτικού συνεταιρισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις   του ν.4673/2020, διαθέτοντες  όλα τα νόμιμα προσόντα που ορίζει η νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών (άρθρο 6 ν.4673/2020) και  αποφάσισαν ομόφωνα  τα εξής:
1.Την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ……ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ………….» και τον διακριτικό τίτλο «………………» με έδρα το Δήμο ……. του Νομού ………της Περιφέρειας ………. Ελλάδας και σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του συνεταιρισμού.
2.Την ψήφιση και έγκριση του καταστατικού του αγροτικού  συνεταιρισμού, το οποίο φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από ………… άρθρα, το οποίο και υπέγραψαν όλοι  οι υπογράφοντες.
3.Τον ορισμό  ……………μελούς προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο κατανέμονται σύμφωνα με την παρούσα πράξη  τα αξιώματα των μελών του  , όπως ορίζεται  στο άρθρο 4 παρ.1 του νόμου  και εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο  να  υποβάλει   αίτηση , σύμφωνα με το άρθρο 23  του νόμου  στην εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 του νόμου, για την έγκριση του καταστατικού του συνεταιρισμού,  και την εγγραφή του   στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 (ΕΜΑΣ). Ακολούθως  εξουσιοδοτούν  το προσωρινό Δ.Σ να συγκαλέσει  την  γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού  με σκοπό την εκλογή του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός  από την έγκριση της αιτήσεως και την εγγραφή  του συνεταιρισμού  στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του ΥΠΑΑΤ, ώστε ο συνεταιρισμός να αποκτήσει νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
Τα ορισθέντα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου , και τα κατανεμηθέντα  αξιώματα  αυτών είναι τα κατωτέρω :
1)……………   Πρόεδρος
2) ………………Αντιπρόεδρος
3)………………………… Γραμματέας
4)……………….Ταμίας
5) …………………. Μέλος
Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη, καθώς και το εγκριθέν καταστατικό του συνεταιρισμού ,  όπως ακολουθεί.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αγροτικού Συνεταιρισμού  με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ …[1] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ …[2]»
και τον διακριτικό τίτλο
«………………………»[3]
(Καταστατικό αγροτικού  συνεταιρισμού, το οποίο έχει συνταχθεί,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ A -52 / 11.03.2020) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα
1. Συνιστάται αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία :«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ……  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ……………», και τον διακριτικό τίτλο «…………» με έδρα   τον Δήμο……….[4] όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

2. Για τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός  τίτλος του συνεταιρισμού σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα
3. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και στις νομικές πράξεις του συνεταιρισμού .
4. Τα έντυπα του συνεταιρισμού  αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων  (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν.4673/2020  και την ονομασία της ιστοσελίδας του.

Άρθρο 2
Σκοπός – Δραστηριότητες
1. Ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη εθελοντική ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4673/2020  και επιδιώκει την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών της, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, της συγκέντρωσης,  της μεταποίησης, της  εμπορίας των προϊόντων των μελών του …………….. [5] καθώς και τρίτων μη μελών του.
3. Για την προώθηση της οικονομίας των μελών του, μπορεί να αναπτύσσει επίσης  και  δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτουν  ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας    των αγροτικών προϊόντων  των παραγομένων από τα μέλη του .
4.Προμηθεύεται και εμπορεύεται εφόδια (ζωοτροφές, δημητριακά, σπόρους κ.α.), αναμειγνύει ζωοτροφές και παράγει-συσκευάζει μείγματα ζωοτροφών. Προμηθεύεται και εμπορεύεται φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κτηνιατρικά φάρμακα. Αναπτύσσει δραστηριότητες, για τη διασφάλιση της ποιότητας των ζωοτροφών και εφαρμόζει την διαδικασία ελέγχου των ζωοτροφών με το σύστημα της ιχνηλασιμότητας.
5. Παρέχει στα μέλη του,   τα οποία παραδίδουν στο συνεταιρισμό τα παραγόμενα προϊόντα τους, υπηρεσίες λογιστικής, φορολογικής και φοροτεχνικής υποστήριξης (ενδεικτικά τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, υπηρεσία επιστροφής ΦΠΑ, σύνταξη κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων), δεδομένου ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα εξυπηρετεί την αγροτική οικονομία των μελών του συμπεριλαμβανομένης της οικιακής.  
6. Προβαίνει σε  εκπόνηση μελετών ή σχεδίων, υποβολή φακέλων για προγράμματα αναγνώρισης  εθνικού ή ευρωπαϊκού φορέα, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με  φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που άπτονται του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ή της αγροτικής εκπαίδευσης και της αγροτικής  οικονομίας.
7.Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους επιστήμονες, γεωτεχνικούς (κτηνιάτρους και γεωπόνους) καθώς και ειδικότερες υπηρεσίες της αρμοδιότητας των επιστημόνων αυτών (εμβολιασμούς ζώων, επισκέψεις των κτηνιάτρων και γεωπόνων στις κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες των παραγωγών μελών του συνεταιρισμού).
8. Παρέχει υπηρεσίες στα μέλη, για την υποβολή και καταχώριση αιτήσεων-δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης, τις οποίες μπορεί να συντάσσει για λογαριασμό των μελών του ή και τρίτων παραγωγών. 
9. Παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του, αποθήκευσης των προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.
10. Ασκεί εμπορία λιανική και χονδρική των προϊόντων των μελών του, αυτούσιων ή μεταποιημένων καθώς επίσης και των προϊόντων, που προμηθεύεται, για την εξυπηρέτηση των μελών του.
11. Ασκεί εμπορία λιανική και χονδρική δημητριακών,  σπόρων, γεωργικών  φαρμάκων, ζωοτροφών,  γεωργικών σκευασμάτων, κτηνιατρικών  φαρμάκων  και σκευασμάτων,  λιπασμάτων, αγροχημικών  προϊόντων και προϊόντων, για την εξυπηρέτηση της  οικιακής οικονομίας των μελών του .
12.Ασκεί λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, βιολογικών προϊόντων  και τροφίμων.
13. Τα παραγόμενα προϊόντα ο Συνεταιρισμός μπορεί να τα διαθέτει στην εγχώρια και ξένη αγορά. 
14.  Παρέχει  συνεταιριστική  εκπαίδευση  και επιμόρφωση  στα μέλη του και διαδίδει την  ιδέα του συνεργατισμού.
15. Ο συνεταιρισμός, μπορεί να συναλλάσσεται με τρίτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις, που λαμβάνει η γενική συνέλευση.

16. Επιπρόσθετες δραστηριότητες του συνεταιρισμού, για την υλοποίηση των  σκοπών του είναι οι εξής :
·       Η συγκέντρωση και παραλαβή  των προϊόντων που παράγουν τα μέλη του,    η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, η επεξεργασία και η μεταποίησή τους με σκοπό την ………………………………………….[6]και προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών. Η εξασφάλιση της αρίστης ποιότητας των προϊόντων αυτών, σε συνδυασμό με την λήψη μέτρων, για την μείωση του κόστους παραγωγής στα μέλη του.
           Ο προσανατολισμός των παραγομένων προϊόντων, και η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς και κυρίως του καταναλωτή.
           Η λήψη μέτρων για το περιβάλλον, η πρόνοια για τους φυσικούς πόρους, οι κανόνες ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.
           Η άντληση πόρων, για την δημιουργία επενδύσεων από κάθε εθνικό ή Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό  οργανισμό, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
           Η δημιουργία ταμείου αντιμετώπισης κρίσεων εντός του συνεταιρισμού, για χρονιές δύσκολες για τα μέλη.
           Η δημιουργία ταμείου συνεταιριστικής και γενικής αγροτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών και των επαγγελματικών στελεχών, του συνεταιρισμού.
           Η δημιουργία ισχυρών αποθεματικών κεφαλαίων, τα οποία εξασφαλίζουν την αυτοχρηματοδότηση του συνεταιρισμού, η οποία αυτοχρηματοδότηση του εξασφαλίζει την αυτονομία του.
           Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, η οποία σκοπό έχει την διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων των μελών  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η διοργάνωση παντός είδους  κοινωνικών  εκδηλώσεων.
·       Ο συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργεί και να αναγνωρίζεται ως ομάδα/οργάνωση παραγωγών (ΟΠ) για τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
           Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του, ασφαλιστικών εταιριών. Για την εγγραφή του συνεταιρισμού ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένου από τον συνεταιρισμό προσώπου ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση, που υφίσταται μεταξύ του προσώπου αυτού και του συνεταιρισμού. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση του συνεταιρισμού, καταβάλλεται στον συνεταιρισμό. Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του, οργανισμών ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.
           Η κατάρτιση προγραμμάτων,  για  την  κοινή  πειθαρχία  στους κανόνες της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων των μελών, για την εφαρμογή των οποίων, ο συνεταιρισμός, μπορεί να διαθέτει στους παραγωγούς μέλη του τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα ή να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό ειδικές συμβάσεις.
           Η τεχνική βελτίωση των μεθόδων και συστημάτων καλλιέργειας, η βελτίωση της εμπορευσιμότητας, αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις ,για το σκοπό αυτό.
           Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε οικόπεδα του συνεταιρισμού ή των μελών του, εφόσον συμφωνούν, ή τρίτων, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας (πώληση) ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων, για την παραγωγή και εμπορία κάθε μορφής ενέργειας. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό συνεταιρισμό, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.4673/2020 και της ειδικής νομοθεσίας, για την ενέργεια.
  Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.
• Η λειτουργία καταστημάτων πώλησης των προϊόντων των μελών του, η προμήθεια και πώληση προϊόντων, που εξυπηρετούν την οικιακή οικονομία των μελών του.
• Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας. Η αγορά ή μίσθωση χωραφιών για ομαδική καλλιέργεια εκ μέρους των μελών του. Η δημιουργία πρότυπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υποβοήθηση των μελών στην δημιουργία ομαδικών καλλιεργειών ή στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων.
·       Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, για την εξοικονόμηση και συγκέντρωση υδάτινων πόρων .
      Η συγκέντρωση των δηλώσεων παραγωγής από τα μέλη, για την προβλεπόμενη παραγωγή.
           Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων συναλλασσόμενων με τον συνεταιρισμό.
• Ο   συνεταιρισμός παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη του, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός παρέχει πληροφόρηση στο κοινό, ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.
           Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών καθώς και εργασιών οικοτεχνίας.
·       Η εκμίσθωση των παντός είδους εγκαταστάσεών του, καθώς και η μίσθωση εκ μέρους του εγκαταστάσεων, για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.
  • Η απόκτηση  κατά κυριότητα ή η μίσθωση   μεταφορικών  μέσων  (φορτηγά, επιβατικά Ι.Χ., βυτία μεταφοράς γεωργικές μηχανές/εργαλεία), για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.
           Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε συνεταιριστικές τράπεζες.
  • Η συμμετοχή σε προγράμματα  συμβολαιακής γεωργίας και η επένδυση σε τραπεζικά προϊόντα (μετοχές κ.α.).
           Η δημιουργία και συμμετοχή σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης υλικών και αειφόρου ανάπτυξης, για την  προστασία του περιβάλλοντος.
           Κάθε δραστηριότητα, για τη βελτίωση της κοινωνικής  κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου, η δημιουργία βιβλιοθηκών, η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαιδευτικών και ημερίδων. Ο συνεταιρισμός εργάζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων μέσα στις οποίες  κατοικούν τα μέλη του.
           Η παροχή  με αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών, σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του, μέσα στο πλαίσιο, που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο και που εμπίπτουν στο σκοπό του συνεταιρισμού.
           Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του .

17. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί:
Ενδεικτικά, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσα στο πλαίσιο της διακρατικής ή/και της διεπαγγελματικής συνεργασίας.
 • Να ιδρύει καταστήματα πωλήσεως προϊόντων  (super-markets).
     Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση και στην λειτουργία α) μονάδων  επεξεργασίας των προϊόντων και υποπροϊόντων τους, που παράγουν τα μέλη του β)  μονάδων βιολογικού καθαρισμού γ)μονάδων παραγωγής, μεταποίησης και επεξεργασίας βιολογικών προϊόντων.
     Να ιδρύει ή συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής, συγκέντρωσης, προμήθειας, μεταποίησης και εμπορίας ζωοτροφών και μειγμάτων ζωοτροφών.
   Να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση και στην λειτουργία μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας των προϊόντων των μελών του .
      Να προβαίνει στην αγορά ακινήτων, για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.
      Ο συνεταιρισμός μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνεταιρισμούς ή/και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση των προϊόντων των μελών του  ή και τρίτων.
           Να συμμετέχει σε ή/και να ιδρύει αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 34 του ν.4673/2020.
18. Ο συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις διεπαγγελματικές οργανώσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της  εθνικής νομοθεσίας ,για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις  και τις διατάξεις της  ενωσιακής νομοθεσίας.
19. Ο συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4673/2020.
20. Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων(ΕΜΑΣ)  του άρθρου 22 του ν. 4673/2020.
21.Ο συνεταιρισμός μπορεί να συνιστά συνεταιριστικές οργανώσεις , συμπράττοντας με συνεταιρισμούς του εξωτερικού  στο πλαίσιο, που ορίζει ο κανονισμός για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό (ΕΚ) 1435/2003.
22.  Ο συνεταιρισμός  μπορεί να  εγγράφεται μέλος στην Εθνική  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ) του άρθρου 38 του ν.4673/2020.
Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού
Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής
1. Μέλη του συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 α. Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, ασχολείται  με την ……………………..[7] εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, πληροί τους όρους του παρόντος καταστατικού  και δεν συντρέχει από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, περίπτωση αποκλεισμού του από τον συνεταιρισμό.
β. Συνταξιούχοι μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον διατηρούν  αγροτική  εκμετάλλευση,  και  χρησιμοποιούν   τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού ή και εξυπηρετούνται από τις δραστηριότητές του.
2. Μέλος-συνεταιριστής  του συνεταιρισμού μπορεί να εγγραφεί, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου [8] και άλλος αγροτικός συνεταιρισμός (ΑΣ) ή  αναγνωρισμένη Οργάνωση ή Ομάδα Παραγωγών  ή Ένωση Οργανώσεων  Παραγωγών ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) καθώς και κάθε   άλλο νομικό πρόσωπο, που έχει  ως καταστατικό του σκοπό την άσκηση επιχείρησης γεωργικής ή κτηνοτροφικής, η οποία  εξυπηρετείται από τον σκοπό και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση,  για να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού, νομικό πρόσωπο, που αναφέρεται στην προηγούμενη    παράγραφο  είναι η μη άσκηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο  δραστηριοτήτων,  οι οποίες είναι ανταγωνιστικές με αυτές  του συνεταιρισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.5 του ν.4673/2020[9] και  να μη τελεί υπό εκκαθάριση ή να ευρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης. Τα νομικά πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου  συμμετέχουν στον Συνεταιρισμό με ένα αντιπρόσωπο , ο οποίος υποδεικνύεται από τα ίδια ,αποκτούν μια υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και μια ψήφο στην γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.4673/2020.  Οι διατάξεις, για τα μέλη συνεταιριστές, εφαρμόζονται και για τα μέλη της παρούσας παραγράφου.
3. Στον συνεταιρισμό  εγγράφονται   μέλη - επενδυτές.[10]
α. Τα μέλη - επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο,  αλλά δεν υποχρεούνται[11]να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό. Τα μέλη - επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του  συνεταιρισμού  με δικαίωμα ψήφου και ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του συνολικού αριθμού των ψήφων, που διαθέτουν τα μέλη του συνεταιρισμού.
β. Τα μέλη επενδυτές δεν πρέπει να ασκούν τα ίδια ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές ή πράξεις  , με εκείνες του συνεταιρισμού.[12]
γ.  Μέλη-επενδυτές ,μπορούν να συμμετέχουν  στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού με περισσότερες από μια (1)υποχρεωτικές μερίδες και με μια ψήφο για κάθε υποχρεωτική μερίδα ,που κατέχουν.
δ. Τα μέλη-επενδυτές   εγγράφονται στον συνεταιρισμό κατόπιν αιτήσεώς τους προς το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο  έχει υποχρέωση να φέρει το θέμα εγγραφής μελών –επενδυτών στην πρώτη τακτική ή έκτακτη  γενική συνέλευση,  η οποία αποφασίζει  με γνώμονα το συμφέρον του συνεταιρισμού και επίσης αποφασίζει αν τα μέλη επενδυτές, θα μετέχουν στο διοικητικό ή και στο εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία  των άρθρων 19 παρ.3 και 21 παρ.2 του παρόντος. Η αίτηση του μέλους επενδυτή, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα και το καταστατικό του, νομίμως δημοσιευμένο.
ε. Τα μέλη επενδυτές  αποκτούν  υποχρεωτικές  συνεταιρικές μερίδες .Τον καθορισμό του αριθμού των μερίδων και το ύψος της αξίας τους θα καθορίσει η γενική συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει και την είσοδό τους στον συνεταιρισμό. [13]
στ. Τα μέλη επενδυτές, προκειμένου να εξέλθουν του συνεταιρισμού, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφο αίτημα στο συνεταιρισμό 6 μήνες πριν από την αποχώρησή τους, η οποία ισχύει για το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Η επιστροφή της αξίας των υποχρεωτικών τους μερίδων, γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο  θα καθορίσει τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής της αξίας  μερίδων  και  το οποίο έχει υποχρέωση να λάβει υπόψιν του  την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού , ώστε να μη προκληθεί  κλονισμός στην κεφαλαιακή του επάρκεια. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος επενδυτής , που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των άλλων μελών και να μετέχει στις γενικές συνελεύσεις, όπως οριζονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό.  Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης αποχώρησης το μέλος- επενδυτής θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού  ή σε άλλα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος-συνεταιριστής  και - επενδυτής  όποιος:
α) Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του συνεταιρισμού, ιδίως με τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων, την ενίσχυση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,  και την εν γένει αντισυνεταιριστική συμπεριφορά, όπως περιγράφεται στο παρόν καταστατικό και τον νόμο.
β) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για οποιοδήποτε αδίκημα  σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού. Τα νομικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.
γ) Ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα με τον συνεταιρισμό, είτε αυτοτελώς, είτε με παρένθετα πρόσωπα , συγγενείς εξ αίματος ή εξ  αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού, είτε με συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικό συνεταιρισμό ή επιχείρηση.

Άρθρο 5
Όροι εισδοχής
1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου,  για να εγγραφούν στον συνεταιρισμό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του νομικού προσώπου , το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά, που προβλέπονται στον νόμο και το καταστατικό  και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή τους στον συνεταιρισμό.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 60 ημερών.[14] Σε περίπτωση που,  το διοικητικό συμβούλιο, απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, εντός της άνω προθεσμίας, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη  γενική συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα.  
Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής, το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά κυρίως την δυνατότητα συνεργασίας του υποψήφιου μέλους με τον συνεταιρισμό.
3. Δεν εγγράφονται μέλη στον συνεταιρισμό κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.

Άρθρο 6
Απόκτηση ιδιότητας μέλους
1. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης του υποψηφίου μέλους από το διοικητικό συμβούλιο ή εάν αυτή δεν έγινε δεκτή, από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης από τη γενική συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος. ( Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο ΕΜΑΣ και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας σύμφωνα με το άρθρο  13 του παρόντος ).[15]
2. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μητρώου των μελών, που τηρεί ο συνεταιρισμός .

Άρθρο 7
Δικαιώματα μελών
1.Το μέλος του συνεταιρισμού πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.
2. Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται:
α) Να συμμετέχουν ενεργά και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις του.
β) Να εκλέγονται στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο,( στην  γενική συνέλευση αντιπροσώπων.) [16]
γ) Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις ομάδες και στις οργανώσεις παραγωγών του συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του συνεταιρισμού, κατά την έννοια του ν. 4673/2020  συμπεριλαμβανομένων των  ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 
δ) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα του συνεταιρισμού ή των μελών του.
ε) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια,  συνέδρια ,ημερίδες και εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο συνεταιρισμός, κυρίως σε θέματα εκπαιδευτικού συνεταιριστικού χαρακτήρα. Να επιδιώκουν την χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και να διατηρούν στενούς δεσμούς με συνεταιριστικούς οργανισμούς παροχής συνεταιριστικής παιδείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες αυτές.
στ) Να πληροφορούνται για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού και να λαμβάνουν αντίγραφα σχετικών εγγράφων.
ζ) Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και στην διανομή των κερδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και στον νόμο  καθώς  και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ,του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
η) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού σύμφωνα με τους σκοπούς του.
θ) Να απέχουν από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού ή από πράξεις, που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
 ι) Να συμμετέχουν  στη συνεταιριστική και εν  γένει  εκπαίδευση.
ια) Τα μέλη του συνεταιρισμού, μπορούν να παρέχουν την προσωπική εργασία τους στον συνεταιρισμό ,ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού.   Η προσωπική  αυτή εργασία  των μελών συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1  του άρθρου 8 του ν.4673/2020 και δεν θεωρείται, ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός ,για την αμοιβή της εργασίας,    εκδίδει παραστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 . Η αξία της προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του   συνεταιρισμού  της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέμεται στα δικαιούχα μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν.4673/2020.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις μελών
1. Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού τουλάχιστον για  τρία (3) χρόνια[17]  και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Οργάνωση Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική περίοδο, που απαιτείται  κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
2. Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται :
α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις  του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού, της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις αποφάσεις των συνελεύσεων και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν σε πράξεις, που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του συνεταιρισμού.
γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις, που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του συνεταιρισμού-ομάδας/οργάνωσης  παραγωγών.
δ) Να μη ανταγωνίζονται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη. Ο συνεταιρισμός είναι η επιχείρηση του κάθε μέλους, το οποίο δρα για την μέγιστη επίτευξη του σκοπού του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κάθε μέλους.
ε) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα όργανα του συνεταιρισμού, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.
στ) Να δηλώνουν στο συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες, που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του την παραγωγή τους ,της οποίας την συγκέντρωση έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση.
ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
η)  Να παραδίδουν στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, σε ποσοστό τουλάχιστον  του 75%[18]της παραγωγής τους  και της ποσότητας των εφοδίων , που το μέλος υποχρεούται  να προμηθεύεται από τον συνεταιρισμό, είτε για την αγροτική ,είτε για την οικιακή του οικονομία.  Η γενική συνέλευση αποφασίζει κάθε χρόνο για το είδος και τον όγκο των προϊόντων αυτούσιων ή μεταποιημένων , που πρόκειται να εμπορευθεί ο συνεταιρισμός.  
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και την πλειοψηφία  της παραγράφου 2  άρθρου 21  του  παρόντος καταστατικού, τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους  στο συνεταιρισμό, εφόσον:
α) Έχουν  αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσουν  την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι ή
β) πριν από την ένταξή τους στον  συνεταιρισμό  είχαν  συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο  συνεταιρισμός  έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης ή
γ) ο  συνεταιρισμός  αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
4. Συνέταιρος, που αδικαιολόγητα δε δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο συνεταιρισμό  ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού ή στο χώρο, που ο συνεταιρισμός ορίζει,  ή  το μέλος διαθέτει την παραγωγή του μερικά ή ολικά σε τρίτους  χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συνεταιρισμού:
α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού 30% [19]επί της αξίας κάθε κιλού προϊόντος , που δεν παραδίδεται, επιπρόσθετα της συνολικής αξίας του προϊόντος, το οποίο δεν παραδόθηκε στον συνεταιρισμό και   
β) διαγράφεται  με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την ρητή επιταγή του νόμου στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν.4376/2020.  Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνεταιρική μερίδα.

Άρθρο 9
Αποχώρηση μελών
1. Τα μέλη του συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα δέσμευσης ,που  η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίσει, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλουν, κυρίως εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Επίσης δεν μπορεί να αποχωρήσει, για το χρονικό διάστημα, που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη  αίτηση του μέλους προς το συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, η αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις γενικές συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του συνεταιρισμού  ή σε άλλα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Το μέλος , που ζήτησε να αποχωρήσει  από το συνεταιρισμό μπορεί να  ανακαλέσει την αίτησή του ,  με νεότερη  έγγραφη δήλωσή του προς τον συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, κατά την οποία  η αποχώρησή  του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων, που κατείχε, αποκλείεται.
4. Ο συνέταιρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης , όταν δεν συντρέχει η περίπτωση του σπουδαίου λόγου.
5. Το μέλος, που αποχωρεί λαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιρικής του μερίδας, εφόσον το μέλος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του στο συνεταιρισμό και η μερίδα/μερίδες σώζεται. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού θα καθορίσει τον χρόνο απόδοσης των μερίδων, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του συνεταιρισμού και εφόσον δεν προκαλείται κλονισμός στην κεφαλαιακή  επάρκεια του συνεταιρισμού.

Άρθρο 10
Διαγραφή μέλους
1. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διαγράφεται το  μέλος του συνεταιρισμού, όταν:
α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.
β) Τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο  του άρθρου 4 παρ.2 του παρόντος,  τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
γ) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
δ) Ανταγωνίζεται το συνεταιρισμό,  με  την συμμετοχή του άμεσα ή έμμεσα με παρένθετα πρόσωπα σε δραστηριότητες όμοιες ή συναφείς με αυτές του συνεταιρισμού.
ε) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών του συμφερόντων .
στ) Διαγράφεται υποχρεωτικά το μέλος,  το οποίο αδικαιολόγητα,    δεν συναλλάσσεται με τον συνεταιρισμό του  και κυρίως δεν παραδίδει την παραγωγή του , δεν προμηθεύεται τα εφόδιά  του  ή δεν χρησιμοποιεί τις εν γένει υπηρεσίες, που παρέχει ο συνεταιρισμός στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4673/2020 και του παρόντος  καταστατικού.
Ειδικότερα το  μέλος  διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν εκπληρώνει τις συναλλακτικές του  υποχρεώσεις , όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8  του ν.4673/2020 ή αν η γενική συνέλευση δεν απάλλαξε το μέλος από την υποχρέωση  της  συναλλαγής του, για χρονική περίοδο……………………… [20]
2. Το διοικητικό συμβούλιο, πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, τάσσει στο μέλος   δεκαήμερη ημερολογιακή προθεσμία, για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
3. Το μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στη πρώτη  γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Η προσφυγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου,  πρέπει να περιλαμβάνεται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, μετά την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία , που ανωτέρω ορίζεται , για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.
4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους, που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή του μέλους ενώπιόν της.
5. Η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας του μέλους επιστρέφεται μόνο στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών[21] από την διαγραφή, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ζημίες των προηγουμένων χρήσεων.  
Άρθρο 11
Θάνατος  Μέλους
1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, ο κληρονόμος, με αίτησή του  ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία των κληρονόμων, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους, που πέθανε.
2. Η δήλωση – αίτηση του κληρονόμου,  για τη συνέχιση στο πρόσωπό του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων  (4)[22] μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.
3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι συνεταιρικές μερίδες του μέλους που πέθανε, εφόσον σώζονται,  αποδίδονται στους κληρονόμους στην ονομαστική τους αξία, μετά από αίτησή τους, μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία θανάτου του μέλους.
4. Αν δεν υπάρχει    ή δεν υποδειχθεί  κληρονόμος η ονομαστική αξία της μερίδας, μειωμένης ανάλογα, εξαιτίας  τυχόν  ζημίας των προηγούμενων χρήσεων, παραμένει στο συνεταιρισμό.
Άρθρο 12
Δικαιώματα εξερχόμενων μελών
1. Το μέλος, που εξέρχεται από το συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή του, ούτε έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του συνεταιρισμού. Δικαιούται μόνο στην επιστροφή της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή των υποχρεωτικών του μερίδων[23]καθώς και το μέρος από το  πλεόνασμα και το κέρδος  της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν  οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.
2. Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας, καθώς και ο χρόνος της απόδοσης,  γίνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να σταθμίσει την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού, ώστε   να μη δημιουργηθεί οικονομικό πρόβλημα στο συνεταιρισμό, κυρίως στις περιπτώσεις, που ζητεί να αποχωρήσει σημαντικός αριθμός μελών. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα του αποχωρούντος  μέλους επί του πλεονάσματος ή κέρδους της διαχειριστικής χρήσης.
3. Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.
4. Το διοικητικό συμβούλιο παίρνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα, για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους απέναντι στο συνεταιρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 13
Συνεταιρική μερίδα- Συνεταιρικό κεφάλαιο
1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο, ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στον ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών μερίδων αποτελεί το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Κάθε μέλος συμμετέχει στο συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μια ψήφο. [24]
2. Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των ……. (…..) [25] ευρώ. Η προαιρετική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των…………(…) ευρώ.
3. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη- συνεταιριστές. 
4.  Τα μέλη - συνεταιριστές, οι  εργαζόμενοι  στον συνεταιρισμό, τα μέλη - επενδυτές και τρίτοι, μπορούν να αποκτούν προαιρετικές μερίδες. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια:
 α) Καταβάλλεται τόκος  στις προαιρετικές μερίδες , το ύψος του οποίου  καθορίζει η γενική συνέλευση των μελών,  εντός του πλαισίου  της ισχύουσας νομοθεσίας για την περίπτωση αυτή .
β) Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.  Οι προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του συνεταιρισμού, ή με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης, κατά την κρίση πάντοτε του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψιν του την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο, θα καθορίσει εύλογο  χρόνο για την απόδοση των μερίδων.[26]
5. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.
6. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος  καταστατικού.
7. Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, κατά προτεραιότητα σε συγγενικά πρόσωπα και βεβαίως σε πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του μέλους του  παρόντος καταστατικού και του νόμου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.
8. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό:
α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.
β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.

Άρθρο 14
Ευθύνες και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους
1. Η ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού  για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ποσού της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας.[27]
2. Τα μέλη έχουν την ευθύνη της παραγράφου 1 και μετά την έξοδό τους από τον συνεταιρισμό,  για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν με την εγγραφή τους.
3. Αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού κατά τις άνω  παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών  από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
4. Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού  εκτός αν εντός του έτους έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή.
5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του συνεταιρισμού, για δικαιοπρακτικές υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, προς τρίτους, καθώς και για δικαιοπρακτικές υποχρεώσεις μεταξύ μελών και συνεταιρισμού .
6. Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού ,  δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του  συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για οφειλές των μελών προς τρίτους, τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόθηκαν στον   συνεταιρισμό  για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία, καθώς και το τίμημά τους. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται για οφειλές των μελών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.[28]
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισμού , ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχών σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται για οφειλές των μελών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.[29]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 15
Όργανα του συνεταιρισμού είναι:
α)Η γενική συνέλευση
β)Το διοικητικό συμβούλιο και
γ)Το εποπτικό συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16
Συγκρότηση – Ψήφοι
1.Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό.
2. Τα μέλη μετέχουν στη γενική συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού. 
3. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο, για κάθε μια υποχρεωτική μερίδα ,εκτός από τα μέλη επενδυτές , τα  οποία  μπορούν να έχουν ο καθένας περισσότερες από μία μερίδες με μία ψήφο για κάθε μερίδα, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ψήφων όλων των μελών - επενδυτών να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του συνολικού αριθμού των ψήφων, που διαθέτουν τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Τα νομικά  πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος και  τα μέλη- επενδυτές, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα,   συμμετέχουν  στην γενική συνέλευση του συνεταιρισμού δια του νόμιμου εκπροσώπου τους  ή από ειδικά για το σκοπό  αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Άρθρο 16Α
 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ [30]
Προτεινόμενες εκδοχές :
1. Ο συνεταιρισμός ασκεί δραστηριότητες στις ακόλουθες εδαφικές ενότητες …… οι οποίες  διαιρούνται  σε …….εδαφικές περιοχές. Κάθε περιοχή εκλέγει από την συνέλευση  της περιοχής (τοπική συνέλευση), αριθμό αντιπροσώπων ανάλογα με τον αριθμό των μελών του συνεταιρισμού στην  κάθε περιοχή  π. χ ανά  5 ή 10 ή 15 κ.λ.π  μέλη, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος, για την γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Ο ίδιος τρόπος εκλογής εφαρμόζεται και  για τους τομείς προϊόντων,(τομεακή συνέλευση)  που δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός . Κατά την άποψή μας ο αριθμός των  εκλεγομένων  αντιπροσώπων  πρέπει να συνδέεται με την ποσότητα του παραγομένου προϊόντος του τομέα  π.χ  τομέας ελαιοπαραγωγών : Εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος  στην γενική συνέλευση  του συνεταιρισμού, αν η παραγωγή του τομέα είναι μεταξύ…τόνων  προϊόντος και …..τόνων , δύο αντιπρόσωποι αν η παραγωγή είναι μεταξύ……τόνων και ….τόνων κλπ.    Εδώ θα πρέπει  να καθορισθεί  και ο κάθε τομέας. ( οινοπαραγωγικός  ελαιοπαραγωγικός, εσπεριδοειδών  κλπ.).
2.Όταν ο συνεταιρισμός διαθέτει περισσότερα από 200 μέλη, θα πρέπει η εκλογή των αντιπροσώπων, να συνδέεται με την κάθε περιοχή, (συνέλευση τοπική) ,όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. 
3.Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με την διαδικασία, που ορίζει το άρθρο 31 του παρόντος, από  την τοπική συνέλευση της περιοχής ή του τομέα. Η πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών αποστέλλεται από το  διοικητικό συμβούλιο  του συνεταιρισμού.
4.Η δημοσίευση των προσκλήσεων γίνεται με επιμέλεια του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο  31 του παρόντος  και οι εκλογές διεξάγονται στην έδρα του συνεταιρισμού, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
5. Με επιμέλεια του αντιπροσώπου, ο οποίος απευθύνεται εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο  καλούνται  από το διοικητικό συμβούλιο οι τοπικές ή τομεακές συνελεύσεις, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις , για τα θέματα, που τους αφορούν και αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Τοπικές ή τομεακές συνελεύσεις καλούνται τακτικά  τουλάχιστον μια φορά κάθε τρείς μήνες, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλουν την έκτακτη σύγκλησή τους. Την πρωτοβουλία σύγκλησης τοπικής ή τομεακής συνέλευσης την έχει και το 1/5 των μελών, που συγκροτούν τις συνελεύσεις αυτές.  Την προσωρινή προεδρία της τοπικής ή τομεακής   συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. Για την συγκρότηση και λειτουργία των συνελεύσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, για την γενική συνέλευση των μελών.  Ο συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία των τοπικών και τομεακών συνελεύσεων. Τα βιβλία των πρακτικών θεωρούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος.
6.Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν στη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού τον τομέα τους ή την περιοχή τους και έχουν υποχρέωση ενημέρωσης των συνελεύσεων αυτών για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού,  στις οποίες συμμετέχουν ως αντιπρόσωποι.
7. Η σύγκληση από το διοικητικό συμβούλιο τακτικής ή  έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού  είναι υποχρεωτική, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα των περιπτώσεων α) μεταβολής του σκοπού του συνεταιρισμού γ) οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού ή/και την σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού δ)  λύση του συνεταιρισμού.[31]
8. Η θητεία των αντιπροσώπων ακολουθεί την θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
9. Ο αντιπρόσωπος ανακαλείται για σπουδαίο λόγο από τη τοπική ή τομεακή συνέλευση, η οποία τον εξέλεξε. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου χάνεται αν διαγραφεί ή ανακληθεί ή εκπέσει, όπως ο νόμος  και το καταστατικό αυτό ορίζουν, για τα μέλη.
10. Η αναπλήρωση των αντιπροσώπων, γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 32 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού.
11.  Οι αντιπρόσωποι  οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη για κάθε θέμα, που συζητείται στην  γενική συνέλευση  του συνεταιρισμού καθώς και να ενημερώνουν τα μέλη της τοπικής ή τομεακής συνέλευσης  , για τα θέματα και τις αποφάσεις, που συζητούνται στην γενική συνέλευση  του συνεταιρισμού  και να τους παρέχουν κάθε πληροφορία και εγγράφως, όπως άλλωστε και ο συνεταιρισμός, για την πλήρη ενημέρωσή τους.
12. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει  στην γενική συνέλευση του συνέλευση  του συνεταιρισμού αριθμό ψήφων, ίσο με τον αριθμό ψήφων, που διαθέτουν τα μέλη του τομέα του ή της εδαφικής  περιοχή του. [32]

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο  του συνεταιρισμού   και αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο ή από παρόν το καταστατικό απόφαση άλλου αρμοδίου οργάνου.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η μετατροπή, η αναβίωση,  η παράταση της διάρκειας και η λύση του συνεταιρισμού. 
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του συνεταιρισμού .
δ) Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.
ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.
στ) Η μεταβολή του ύψους της αξίας της συνεταιρικής μερίδας, η έγκριση εισόδου στον  συνεταιρισμό  μελών - επενδυτών και ο καθορισμός του ύψους της μερίδας τους.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.
η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού  και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και των ετήσιων αμοιβών των οργάνων της διοίκησης.
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
ια) Η ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού εργασίας.
ιβ) Η απόφαση για την πώληση ακινήτων.
ιγ) Η απόφαση για ίδρυση ή συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 24 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
ιε) Ο ορισμός ειδικών εκπροσώπων του  συνεταιρισμού ,  για άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων και διεξαγωγή δικών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και δικών που προκλήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά του  συνεταιρισμού 
ιστ) Η έγκριση συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον συνεταιρισμό.
ιζ). Η διανομή κερδών. 
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 2.[33]
.  Άρθρο 18
Σύγκληση
1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο ή το εποπτικό συμβούλιο  σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του συνεταιρισμού, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.
2. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του συνεταιρισμού με την αποστολή της  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του συνεταιρισμού αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού ή τον πρόεδρο και ένα μέλος του εποπτικού συμβουλίου, όταν η πρόσκληση αποστέλλεται από το εποπτικό συμβούλιο.  Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της  συνέλευσης δεν προσμετρώνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών. Οι προσκλήσεις των γενικών συνελεύσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 13 του ν.4673/2020.
3. Το διοικητικό συμβούλιο ή το εποπτικό συμβούλιο , μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση του συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού κατά την κρίση του συμβουλίου.
4. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του  συνεταιρισμού  μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διοικητικό συμβούλιο ή το εποπτικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα. Αν το διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη αποκτούν δικαίωμα σύγκλησής της.
5.  Οι προσκλήσεις της γενικής συνέλευσης υπογράφονται:
α) Από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο ή τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, όταν η σύγκληση γίνεται από το εποπτικό συμβούλιο.
β) Από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της συνέλευσης στην περίπτωση ,που η γενική συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη,  κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 19
Απαρτία
1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη - συνεταιριστές του συνεταιρισμού  με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Τα μέλη - επενδυτές και οι ψήφοι τους σε κάθε περίπτωση δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας στη γενική συνέλευση.
2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) τη μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού ,
β) τη συγχώνευση με άλλον  του συνεταιρισμού,
γ) τη μετατροπή του συνεταιρισμού ,
δ) τη λύση του  συνεταιρισμού,
ε) την τροποποίηση του καταστατικού,
στ) την έγκριση εισόδου στον  συνεταιρισμό  μέλους – επενδυτή και τον καθορισμό του  αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας.
ζ) Την αναβίωση του συνεταιρισμού
η) την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον  συνεταιρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3  του άρθρου 8 του παρόντος,  η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα μέλη  του συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των ψήφων , εφόσον ο συνεταιρισμός έχει  κατά τον χρόνο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης  μέχρι χίλια πεντακόσια (1500) μέλη και το ένα δέκατο (1/10) του όλου αριθμού αυτών, εφόσον ο συνεταιρισμός έχει  κατά τον χρόνο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης  από χίλια πεντακόσια ένα (1501) μέλη και άνω. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό.[34]
Άρθρο 20
Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία
1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο και γραμματέα, ως και εφορευτική επιτροπή, για τις μυστικές ψηφοφορίες,  που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Για τις φανερές ψηφοφορίες εκλέγονται δυο (2) ψηφολέκτες. Μέχρι την εκλογή του προέδρου,  καθήκοντα προέδρου της γενικής συνέλευσης ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους ,που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα, υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
3. Η συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει  αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν μεταβάλλονται στην επαναληπτική γενική συνέλευση.  Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4. Οι ψηφοφορίες στις  συνελεύσεις  διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με έγερση των μελών ή με ανύψωση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την αντικειμενική  κρίση της εφορευτικής επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
5. Η γενική συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
 α) Αρχαιρεσίες.
 β) Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου  ή  του εποπτικού συμβουλίου.
 γ) Έγκριση του ισολογισμού ,του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.
 δ) Προσωπικά θέματα.
 ε) Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και  του εποπτικού συμβουλίου .
στ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, που ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.   Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.
6. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης  μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 21
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης .
1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό .Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές ,για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.
2. Κατ’ εξαίρεση η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, για θέματα που αφορούν : α) στη μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού:
β) στη συγχώνευση με άλλον  συνεταιρισμό,
γ)  στη μετατροπή του συνεταιρισμού, 
δ)  στη λύση του  συνεταιρισμού
ε)  στην τροποποίηση του καταστατικού,
στ)  στην αναβίωση του συνεταιρισμού,
ζ)  στην είσοδο στον  συνεταιρισμό  μελών - επενδυτών και στον καθορισμό του αριθμού και του  ύψους της αξίας εκάστης μερίδας μέλους - επενδυτή και
η) την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον συνεταιρισμό   σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.[35]
3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν ο ισολογισμός, ο απολογισμός και ο πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ή εποπτικού συμβουλίου. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο ή εποπτικό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού  με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ή εποπτικού συμβουλίου.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου δεν δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους. Η ύπαρξη απαρτίας και η πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης στην ψηφοφορία αυτή, κρίνεται επί του  συνόλου  του αριθμού  των ψήφων, από το οποίο αφαιρούνται οι ψήφοι,  που αντιστοιχούν στις μερίδες των μελών του κρινόμενου διοικητικού συμβουλίου ή εποπτικού συμβουλίου.
5. Για κάθε συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Τα πρακτικά διατηρούνται τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, που έγινε η γενική συνέλευση στην οποία αφορούν.
Άρθρο 22
Προσβολή αποφάσεων Γενικών  Συνελεύσεων.
1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στον νόμο ή στο καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση.
2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού  μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή της εποπτεύουσας Αρχής του άρθρου 21 του ν.4673/2020, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον συνεταιρισμό.
3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η εποπτεύουσα Αρχή.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 23
Συγκρότηση - Λειτουργία
1. Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο  αποτελείται από………[36] μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού, είναι επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ………  χρόνια.[37]
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, διεξάγονται με  μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του συνεταιρισμού. Οι σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού.
3. Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του το αργότερο μέσα σε ………[38] ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα  ορίζοντας  στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του,  τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία.[39] Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως ή σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Αν μετά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις  το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκροτηθεί σε σώμα ορίζεται προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο και οι εκλογές επαναλαμβάνονται. Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ιδίων προσώπων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.
4. Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του συμβούλου.[40]
5. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν  προσκλήσεως  του Προέδρου του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή  δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, όταν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης.[41] Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την αίτηση, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τρία (3) μέλη. [42]
6.  Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να παραβρίσκονται :
α) Υπηρεσιακά στελέχη, εμπειρογνώμονες , ειδικοί σύμβουλοι,  νομικοί σύμβουλοι, που προσκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο.
β) Μέλη του συνεταιρισμού,  μόνο αν το  αποφασίσει  το διοικητικό συμβούλιο για ορισμένη συνεδρίασή του.[43]
7.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των ψήφων, που έλαβε η πρόταση είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η λευκή ψήφος δεν προσμετράται.
8.Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του,  για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στον ή στη σύζυγό του ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
9. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του, ενημερώνει όλα τα μέλη του τακτικά και αναπληρωματικά,  για την διεξαγωγή των συνεδριάσεών του με τηλεδιάσκεψη  και  καθορίζει τις  τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, την  διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής καθώς και κάθε θέμα, που είναι αναγκαίο για την λειτουργία της τηλεδιάσκεψης.
10. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) έχουν εφαρμογή για τον Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου και τον  Γενικό  Διευθυντή  του συνεταιρισμού, όταν ο  ετήσιος κύκλος εργασιών  του συνεταιρισμού  είναι  άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Άρθρο 24
Αρμοδιότητες
1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό  δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του, ή, κατόπιν προηγουμένης εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση, στον Γενικό Διευθυντή του  συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του συνεταιρισμού  στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του, στην τήρηση των κατά νόμο λογιστικών βιβλίων, στη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην επιδίωξη του σκοπού του συνεταιρισμού.
3. Το διοικητικό συμβούλιο:
α) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Ο.Π., των αποφάσεων της διεπαγγελματικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει ο συνεταιρισμός ή εκπροσωπείται  και εποπτεύει την εφαρμογή τους από τα λοιπά όργανα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.
β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες   γενικές συνελεύσεις των μελών του συνεταιρισμού,   και καθορίζει τα θέματα , που θα συζητηθούν σ’ αυτές.
γ) Καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους.
δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
ε) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων σ’ αυτά μέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
στ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης  και λειτουργίας του συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό, που ο ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
ζ) Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του συνεταιρισμού και των μελών του.
η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στην γενική συνέλευση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού ως και τον κανονισμό εργασίας.
θ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό,  εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού.
ι) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του συνεταιρισμού κατά τους όρους του κανονισμού εργασίας  και του νόμου.
ια) Αποφασίζει για τις μισθώσεις κινητών και ακινήτων ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού και των όρων αυτών.
ιβ) Ορίζει τους αντιπροσώπους του συνεταιρισμού σε συνεταιριστικές ενώσεις , σε συνεταιριστικές εταιρείες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός.
3. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί να  αναθέτει  εξουσίες και αρμοδιότητές του  πλην εκείνων, που απαιτούν κατά τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του   συνεταιρισμού , ως εξής:
α) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα (1) ή περισσότερα μέλη του και
β) Η γενική συνέλευση, με απόφασή της,  στην οποία ορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και τα ελάχιστα προσόντα Γενικού Διευθυντή, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει σε αυτόν, με σύμβαση, τη μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
4. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση  να δημιουργεί και να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται το καταστατικό του συνεταιρισμού , όπως κάθε φορά ισχύει, η διεύθυνση της έδρας του, ο ΑΦΜ και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του, ο αριθμός ΕΜΑΣ, ο αριθμός των μελών του, τα ονοματεπώνυμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου και οι ιδιότητές τους, τον  Γενικό Διευθυντή του, εφόσον υπάρχει, τις  προς έγκριση και τις εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις  ανακοινώσεις του συνεταιρισμού  και τις  προσκλήσεις προς τα μέλη του,  για τις γενικές συνελεύσεις.
5.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές. Μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους, για την υποβοήθηση του έργου του, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργούν ανταγωνιστικές προς τον σκοπό του  συνεταιρισμού  πράξεις.
7. Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτημα άσκησης αστικής ή ποινικής αξίωσης του συνεταιρισμού  κατά μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διεξάγεται δίκη από μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά του συνεταιρισμού  τον συνεταιρισμό  εκπροσωπούν οι ειδικοί εκπρόσωποι που διορίζονται προς τούτο από τη γενική συνέλευση των μελών,  που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των μελών του συνεταιρισμού.

Άρθρο  25
Ευθύνη – Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται εις ολόκληρον,  για κάθε ζημία, που προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους στον συνεταιρισμό  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι να επιδεικνύουν ως προς αυτά την επιμέλεια που θα επιδείκνυαν στις δικές τους υποθέσεις.
2. Οι αξιώσεις του  συνεταιρισμού  εναντίον τους παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δεκαπέντε (15) έτη. Η άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων του συνεταιρισμού  κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από το δέκα τοις εκατόν (10%) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού.
3. Παρέχεται  στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: [44]
α) Αποζημίωση για την απασχόλησή τους με υποθέσεις του συνεταιρισμού , οι οποίες τους ανατίθενται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
β) Έξοδα  κίνησης και παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Το  ύψος της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 26
Αρμοδιότητες προέδρου
1.   Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
 β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης  και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου.
δ) Ενημερώνεται αρμοδίως για την επιχειρηματική πορεία του συνεταιρισμού.
ε) Φροντίζει μαζί με τον ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου καθώς και ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου.
στ) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων, για τις γενικές συνελεύσεις πλην αν στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.
ζ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
η) Εκθέτει την κατάσταση του συνεταιρισμού και τη δράση του διοικητικού συμβουλίου στην τακτική γενική συνέλευση.
θ) Παρέχει  προς την εποπτεύουσα  Αρχή του άρθρου 21 του ν.4673/2020   και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. Ο ενδελεχής έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του συνεταιρισμού, αποτελεί μια από τις πιο υπεύθυνες και χρήσιμες ενέργειες.
ι) Υπογράφει τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του συνεταιρισμού,     εφόσον δεν πρόκειται περί αναλήψεως υποχρεώσεων και κρατάει τη σφραγίδα του συνεταιρισμού.
2. Το Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 27
Ταμίας
1.  Ο ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού.
β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
δ) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει με το λογιστή ή το γραμματέα τον ετήσιο ισολογισμό.
ε) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
στ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του συνεταιρισμού κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του συνεταιρισμού στο κατάστημα τράπεζας, με την οποία συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του ταμία να  ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισμού ή στον διευθυντή.

Άρθρο 28
Εποπτικό   Συμβούλιο
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του συνεταιρισμού  ασκείται από το εποπτικό συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να ασκήσει το ίδιο εξουσία διοίκησης και διαχείρισης.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από ………………………[45] μέλη, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 1, 5, 6, 7, 9 και 12 του άρθρου 16 του ν.4673/2020.  Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του εποπτικού συμβουλίου μέλος του συνεταιρισμού, το οποίο   κατά την προηγούμενη θητεία, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου συνεταιρισμού  ή είναι σύζυγος μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Μέλος του συνεταιρισμού  δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. Η θητεία των μελών του  εποπτικού συμβουλίου  είναι……..[46]
3. Έργο του εποπτικού συμβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου για τον λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο και ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.
4. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο και για κάθε δραστηριότητα έκθεση, την οποία υποχρεούται να αποστείλει στην εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21του ν.4673/2020  και να την αναρτήσει στα γραφεία της έδρας του συνεταιρισμού  δέκα (10) ημέρες πριν από  την  σύγκληση τακτικής ή έκτακτης  της γενικής συνέλευσης.
5. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τέσσερις (4) μήνες. Αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το εποπτικό συμβούλιο, δικαιούνται να το συγκαλέσουν τα μέλη του.
Άρθρο 29.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, το εποπτικό συμβούλιο τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες και εκτάκτως κάθε φορά που παρίσταται αναγκαίο, για την πορεία των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού , για γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν συνέπειες στην εν γένει κατάστασή του και για τις προοπτικές εξέλιξής του. Το εποπτικό συμβούλιο ζητεί δια του Προέδρου του από το διοικητικό συμβούλιο κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον έλεγχο της διοίκησης και διαχείρισης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του εποπτικού συμβουλίου. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις που αφορούν στον έλεγχο και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις αναθέτει σε τρίτους, εφόσον το ίδιο αντιμετωπίζει δυσκολία ελέγχου.  Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.
Υποχρέωση εχεμύθειας
Τα μέλη των οργάνων του συνεταιρισμού  υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον συνεταιρισμό  οι οποίες, εφόσον αποκαλυφθούν, ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντά του ή των μελών του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 31
Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του  συνεταιρισμού.[47]
2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό για κάθε όργανο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.[48]
3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου.  Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη διαπίστωσή της  αν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων  οι σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Βασικό έργο της εφορευτικής επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν, για το λόγο αυτό ,ζητεί το μητρώο μελών του συνεταιρισμού.   Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων τακτικών και αναπληρωματικών ,μελών. Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν και τις καταχωρεί στο πρακτικό της, μαζί την απόφασή της.
Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η εφορευτική επιτροπή το παραδίδει με πρακτικό στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.
7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο ή το εποπτικό συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του συνεταιρισμού. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες ύστερα από πρόσκληση οιουδήποτε μέλους του συνεταιρισμού.
8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού  (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό, για τα αδικήματα του άρθρου 35 του ν.4673/2020  και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας. Η σε πρώτο βαθμό ποινική καταδίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του προηγουμένου εδαφίου, αναστέλλει αυτοδικαίως την άσκηση από το μέλος των καθηκόντων του, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού  (διοικητικό συμβούλιο ή εποπτικό συμβούλιο), όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του διαπιστωθεί για μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα του πρώτου και του τρίτου εδαφίου, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου .
9. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού   έχουν, από τα μέλη – συνεταιριστές, εκείνα που έχουν συναλλαγές με τον  συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις .
Για τα μέλη - συνεταιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις ως μέλη του συνεταιρισμού , η προϋπόθεση του προηγουμένου  εδαφίου περιορίζεται σε μία διαχειριστική χρήση.  Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις πρώτες αρχαιρεσίες , που διεξάγονται μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού.[49]
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στο εποπτικό συμβούλιο.
Άρθρο 32
Ειδικές διατάξεις για τα όργανα της διοίκησης
1. Εισηγητής των θεμάτων στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο γενικός διευθυντής ή υπάλληλος του συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό διευθυντή.
2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ’ όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μπορεί να εκτελεί υπάλληλος του συνεταιρισμού, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο .Ο υπάλληλος δεν δικαιούται προσθέτου αμοιβής, όταν παρέχει την εργασία αυτή μέσα στο νόμιμο ωράριό του.
3.  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το διοικητικό συμβούλιο το εποπτικό συμβούλιο και την γενική συνέλευση, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου , υπογράφονται από τα μέλη, που ήταν παρόντα σ’ αυτή.
4. Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, αριθμούνται οι σελίδες τους και μονογράφεται η  κάθε σελίδα τους από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου  καθώς και η τελευταία σελίδα , στην οποία αναγράφεται το σύνολο των σελίδων του βιβλίου και  τίθεται  η υπογραφή  του Προέδρου και κάτωθεν αυτής  η σφραγίδα του συνεταιρισμού.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του  συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους ή έκπτωσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν, μέχρι την λήξη της θητείας του οργάνου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 33
Εργασίες συνεταιρισμού
1.  Ο συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση, σύμφωνα με το παρόν  καταστατικό και μέσα στα όρια του νόμου.
2. Η γενική συνέλευση εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού ο οποίος καθορίζει:
α) Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού.
β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
γ) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους.
δ) Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών στην περίπτωση αναγνώρισης του συνεταιρισμού, ως ομάδας/οργάνωσης  παραγωγών.
3.  Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη, που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του συνεταιρισμού ως ομάδα/οργάνωση Παραγωγών.
4. Ο συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων αγροτικών συνεταιρισμών, ή νομικών συνεταιριστικών προσώπων  του ν. 4673/2020 ή και τρίτων, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν από τον συνεταιρισμό, ή άλλους συνεταιρισμούς, με τους οποίους συνεργάζεται ο συνεταιρισμός. Το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές, ορίζει την αποζημίωση ή την αμοιβή για τη χρησιμοποίησή τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού, την οποία εγκρίνει υποχρεωτικά το εποπτικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση εκ των υστέρων.
5. Ο συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, με τους όρους που το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ή το παρόν καταστατικό   καθορίζουν. Σε καμία όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από εκείνους , που ισχύουν για τα μέλη του συνεταιρισμού.
6.   Τρίτοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.
7.   Ο συνεταιρισμός ανεξάρτητα από  την παροχή των υπηρεσιών του προς μη μέλη, που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του δημοσίου ή και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών συνεταιρισμών   με αμοιβή, με εξαίρεση τις υπηρεσίες, που προσφέρει στα μέλη του, εκτός αντίθετης απόφασης της γενικής συνέλευσης, η οποία μπορεί να επιβάλει ειδική εισφορά στα μέλη, που μπορεί να απαιτούν οι ειδικές υπηρεσίες.
8. Επίσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αναπτύσσει ορισμένες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής του κράτους ή και των κανονισμών της Ε.Ε. με αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν, νομίμως.  Εξαιρούνται αυτών οι υπηρεσίες προς τα μέλη του, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, με την επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη.
Άρθρο 34
Κανόνες παραγωγής και εμπορίας
1.Ο συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που προσκομίζονται από τα μέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανά του της ποιότητας, της καλής κατάστασης κ.τ.λ. των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για την κατά προορισμό χρήσης τους. Τα όργανα αυτά, εφόσον είναι  υπάλληλοι του συνεταιρισμού έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού  με απόλυτη ισότητα καθώς και τους συναλλασσόμενους τρίτους, άλλως διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα ,που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης.
2.Ο συνεταιρισμός θεσπίζει τα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, συσκευασίας, παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων.
3. Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των κανόνων, που επιβάλλει.

Άρθρο 35
Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών
1. Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών.
α) Ο συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, φυτά, ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.
β) Τα είδη αυτά μπορεί ο συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
2.Δάνεια προς το συνεταιρισμό.
Ο συνεταιρισμός  αποτελεί αυτοβοηθούμενο οργανισμό. Για το λόγο αυτό κύρια πηγή δανεισμού του, πρέπει να είναι τα μέλη του. Η προσφυγή σε δανεισμό από  μη μέλη, πρέπει να αποτελεί την έσχατη επιλογή του συνεταιρισμού.
Τα δάνεια, που χορηγούνται στο συνεταιρισμό, για διάφορους γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα όρια, που έχει θέσει η γενική συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.
3.  Δάνεια προς συνεταίρους.
α) Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς όρους του δανείου, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες.
β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο αυτού να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε συνέταιρο, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης απ’ αυτό.
γ) Ο τόκος των δανείων,  που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που αποφασίζει η γενική συνέλευση και ο νόμος .  Οι εγγυητές όπου χρειάζονται, πρέπει να είναι συνέταιροι. Ο τόκος των δανείων προς τα μέλη δεν μπορεί να είναι μικρότερος του τόκου των δανείων των νομίμως λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων, και πάντοτε μέσα στα όρια, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για τον σκοπό αυτό. 
δ) Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική  εκμετάλλευση του δανειοδοτούμενου συνεταίρου. Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες χορηγούνται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία κάθε χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορούν να φθάσουν τα δάνεια αυτά. Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για τον εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από πρατήρια του συνεταιρισμού.
4.Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης ,και για την εκπλήρωση των σκοπών του , ο συνεταιρισμός  μπορεί  να παρέχει, ο ίδιος ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων, στα μέλη του, χρηματοδοτήσεις με τη μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ συνολικά για κάθε μέλος του, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4673/2020.

5.  Καταθέσεις.
α) Ο συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία ανάληψής τους και ο τόκος καθορίζονται από την γενική συνέλευση.
β) Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο και την καταβολή του.
γ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από προειδοποίηση των καταθετών πριν από ορισμένο χρόνο, που ορίζεται από την γενική συνέλευση, ανάλογα με το ποσό των αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το διοικητικό συμβούλιο να ειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να τοκίζονται.
δ) Σε κάθε καταθέτη δίνεται από το συνεταιρισμό παραστατικό καταθέσεων ονομαστικά, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων.
5.Οι καταθέσεις των μελών του συνεταιρισμού στον συνεταιρισμό, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τον συνεταιρισμό στα μέλη του , τυγχάνουν των νόμιμων απαλλαγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 36
Έλεγχος
1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων   του συνεταιρισμού  διενεργείται ετησίως, από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017,  όταν  ο κύκλος εργασιών   του συνεταιρισμού κατά την τελευταία χρήση είναι  άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Διαφορετικά  διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το π.δ. 475/1991 (Α΄ 176).
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του συνεταιρισμού  που ελέγχεται ή σύζυγοι ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.
3. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία ορίζει και την αμοιβή τους. [50]
4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου τους μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού  που ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καθώς και να υποβάλουν αντίγραφο του πορίσματος στο εποπτικό συμβούλιο. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του συνεταιρισμού  στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισμα στην πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των μελών του και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίστανται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών το πόρισμά τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην εποπτεύουσα Αρχή την ως άνω ενέργειά τους.
5. Ο συνεταιρισμός  που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία, παραστατικά και λογαριασμούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία, που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου τους. Οι ελεγκτές ελέγχουν, ιδίως:
α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων Διοίκησης του  συνεταιρισμού.
β) Τη λογιστική τάξη και, ιδίως, αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης και η νομοθεσία για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών.
γ) Την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού,  που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο στη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων, που τυχόν έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.
6. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά, που αναφέρονται στην αίτηση.
7. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4336/2015 και 4449/2017.
8. Η εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο του συνεταιρισμού.

Άρθρο 37
Διαχειριστική χρήση
1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του συνεταιρισμού,  ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 36 του παρόντος  και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος, που έληξε.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού, για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.
4. Ο συνεταιρισμός  έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στην ιστοσελίδα του, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία πρόκειται να τις εγκρίνει. Ο συνεταιρισμός  υποχρεούται επίσης να αναρτά στην ιστοσελίδα του την απόφαση έγκρισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων και να τις αποστείλει, εντός δέκα (10) μερών από την έγκρισή τους, μαζί με την εγκριτική απόφαση, στην εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 38
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα -  Κέρδη 
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του  συνεταιρισμού  αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα, προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές του συνεταιρισμού  με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι, προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. Για φορολογικούς σκοπούς τήρησης αποθεματικών, διανομής του πλεονάσματος και διανομής κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για τον σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.
2.(Αν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή και στα κέρδη,)[51]τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών, υπό την προϋπόθεση ότι η γενική συνέλευση θα έχει αποφασίσει την διανομή.
3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του συνεταιρισμού   και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. (Το καταστατικό)[52]ή απόφαση γενικής Συνέλευσης μπορούν να ορίζουν κράτηση μεγαλύτερου ποσοστού.
4.(Ο συνεταιρισμός  σύμφωνα με το καταστατικό του) ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, μπορεί να σχηματίζει από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη,  ειδικό αποθεματικό.[53]
5. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό αποθεματικό, λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών και δεν φορολογείται.
6. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 3 και αυτή της παραγράφου 4, εφόσον υφίσταται, διανέμεται στα μέλη ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους με τον συνεταιρισμό, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, η οποία θα αποφασίσει ή όχι   την διανομή.
7. Τα ποσά, που αποδίδονται στα μέλη βάσει του παρόντος καταστατικού ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορούν να παραμείνουν στον συνεταιρισμό  ως εξατομικευμένες έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του συνεταιρισμού  από τις τράπεζες.
8. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) Η κράτηση της παραγράφου 3.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον συνεταιρισμό  από χαριστική αιτία
γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.
9. Στο ειδικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.
β) Η κράτηση της παραγράφου 4.
10.α) Τα πλεονάσματα που δημιουργεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται. Τα κέρδη του συνεταιρισμού  φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. β) Τα πλεονάσματα ή τα κέρδη μπορούν να διανέμονται στα μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, όταν διανέμονται πλεονάσματα, αυτά φορολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4673/2020 και συγκεκριμένα : Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο ΕΜΑΣ, όταν διανέμονται στα μέλη τους, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 26 του ν.4673/2020 υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος των μελών, ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 8.
11.Το ήμισυ των κερδών μεταφέρεται υποχρεωτικά στο ειδικό αποθεματικό  και το υπόλοιπο  ήμισυ  διανέμεται  στα μέλη ,με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Από τα κέρδη που διανέμονται  το ήμισυ  αυτών διανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών μερίδων, που διαθέτει το κάθε μέλος και το υπόλοιπο ήμισυ ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών του κάθε  μέλους  με τον συνεταιρισμό. [54]
12. Τα κέρδη, που διανέμονται  στα μέλη  φορολογούνται ως μερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Άρθρο 39
Τηρούμενα βιβλία
Ο συνεταιρισμός  τηρεί  τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία, καθώς και τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου. [55]
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από στο παρόν  καταστατικό.

Άρθρο 40
Ειδικά Αποθεματικά Κεφάλαια Ειδικού Σκοπού.
1. Η   Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με  απόφασή της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων  19 παράγραφος 3  και  21 παράγραφος 2   του παρόντος καταστατικού μπορεί, μετά τις κρατήσεις για τακτικό και ειδικό αποθεματικό , να διαθέτει από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης ή και από τα κέρδη ποσοστό για το σχηματισμό  ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών.
2. Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των συνεταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση της  Συνέλευσης για ορισμένο σκοπό. Η  Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται όπως στην παρ. 1, μπορεί να μεταβάλει το σκοπό της χρησιμοποίησης των ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων  ή να αποφασίσει την κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του υφιστάμενου κεφαλαίου.
Άρθρο 41
Ειδική  Έκτακτη Εισφορά
1.   Εάν ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να πληρώσει τις οφειλές, που έχουν λήξει ή εάν διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει στη γενική συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και προτείνει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη.
3.  Για να επιβληθεί ή έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρέπει η γενική συνέλευση ν’ αποφασίσει μόνο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 3  και  21 παράγραφος 2 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Δημοσιότητα
Το καταστατικό του συνεταιρισμού, δημοσιεύεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ),  που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Άρθρο 43
Τροποποίηση καταστατικού
1. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 3  και  21 παράγραφος 2 .  
2.  Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία της  δημοσίευσης  στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ),  που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Άρθρο 44
Λύση
1. Ο  συνεταιρισμός  λύεται :
α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παράγραφος 3  και  21 παράγραφος 2 του παρόντος.  
γ) Αν κηρυχθεί  σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του συνεταιρισμού,  που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου ή των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του.
ε) Με αιτιολογημένη απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής, αν η λειτουργία του συνεταιρισμού   κατέστη παράνομη ή αν ο συνεταιρισμός  δεν υπέβαλε στο ΕΜΑΣ τις ετήσιες χρηματοοικονομικές του καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αν αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας. Πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής, η εποπτεύουσα Αρχή τάσσει στον συνεταιρισμό  εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες για εξάλειψη των λόγων λύσης. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής ή εφόσον δεν εξαλειφθούν οι λόγοι λύσης, η εποπτεύουσα Αρχή προβαίνει στη λύση.
2. Η εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις ενέργειες της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου  αυτού  από τη στιγμή, που θα λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής.
3. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του συνεταιρισμού , όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, η οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση του συνεταιρισμού.
4. Αν ο συνεταιρισμός ,  αδυνατεί να εκλέξει όργανα διοίκησης από τη γενική συνέλευση ή να διορίσει προσωρινή διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, λύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. Σε περίπτωση έλλειψης Διοίκησης, οποιοδήποτε δικόγραφο κοινοποιείται νομίμως σε οποιοδήποτε μέλος του τελευταίου διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
Εκκαθάριση
1. Με εξαίρεση την περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού, που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως, κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αμοιβής τους. [56]
2. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος  συνεταιρισμού  εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού,  διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα, με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.4673/2020. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού.  Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση λύσης συνεταιρισμού  με απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής κατά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.4673/2020 ή μη ορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση ή θανάτου, μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του συνεταιρισμού , το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού  διορίζει ή αντικαθιστά τους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
4. Για την εκκαθάριση των συνεταιρισμών  κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας.
Ενέργειες εκκαθαριστών
1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και σε κάθε περίπτωση εντός το πολύ έξι (6) μηνών από τον διορισμό τους, να προβούν σε απογραφή της περιουσίας του εκκαθαριζομένου συνεταιρισμού  και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές, μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού τους, δημοσιεύουν σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία (1) περιοδική εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του συνεταιρισμού , καθώς και στην ιστοσελίδα του, ανακοίνωση στην οποία περιέχεται περίληψη της απόφασης που προβλέπει τη λύση του συνεταιρισμού  και τον διορισμό τους, ως εκκαθαριστών και με την οποία καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτή. Παράλληλα, κοινοποιούν πρόσκληση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90), στην οποία αναφέρεται η ως άνω προθεσμία αναγγελίας. Οι εκκαθαριστές αποστέλλουν αντίγραφο της αποφάσεως διορισμού τους και των φύλλων των ως άνω εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ανακοίνωσή τους, καθώς και της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στην εποπτεύουσα Αρχή για την καταχώρισή τους στο ΕΜΑΣ.
2. Με την εξαίρεση απαιτήσεων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού  παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσης του.
3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις του συνεταιρισμού  να μετατρέπουν σε χρήμα τη συνεταιριστική περιουσία, να εισπράττουν τις απαιτήσεις του συνεταιρισμού ,να εξοφλούν τα χρέη του και να διανέμουν στα μέλη του, το τυχόν εναπομένον ενεργητικό.
4. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή πλειστηριάσματος σε περίπτωση έμμεσης εκτέλεσης.
5. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την εξόφληση των υποχρεωτικών, και τυχόν προαιρετικών μερίδων στην ονομαστική τους αξία διανέμεται στα μέλη.
6. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση για περίοδο έως και έξι (6) ετών από τη λήξη της προηγουμένης περιόδου μπορεί να δοθεί μόνον κατόπιν αίτησης πιστωτή ή μέλους του συνεταιρισμού  ή του εκκαθαριστή, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, από το Ειρηνοδικείο της έδρας του  συνεταιρισμού , που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Δεν μπορεί να οριστεί εκκαθαριστής το ίδιο πρόσωπο, για περίοδο μεγαλύτερη συνολικά των έξι (6) ετών.
Άρθρο 47
Ποινικές διατάξεις
( Άρθρο 35 του ν.4673/2020)
«1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιμωρείται με βαρύτερη ποινή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ και ΑΕΣ αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 νομικά πρόσωπα, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων, εφόσον περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία που διενήργησε σε αυτές, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιμωρείται με βαρύτερη ποινή.
3. Όποιος με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης, παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιμωρείται με βαρύτερη ποινή».

Άρθρο 48
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  -ΤΕΛΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με το άρθρο 36 παρ.2  του ν.4673/2020 , ορίστηκε ότι ,οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, πουλειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Η προσαρμογή του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου . Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 « Λύση του συνεταιρισμού»  και διαγράφονται από το ΕΜΑΣ.
Άρθρο 49
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 49 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο  και στο σύνολό του από την  γενική συνέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού, με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ…………….με έδρα τον  δήμο  ………., η οποία πραγματοποιήθηκε  στις  ……………. και θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του  από την εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 του ν.4673/2020 και την εγγραφή  του στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 (ΕΜΑΣ), του ιδίου ως άνω νόμου.
Από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής πραγματοποιείται η  έγκριση/τροποποίηση  του καταστατικού του αγροτικού συνεταιρισμού, η οποία γίνεται  σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 36 παράγραφος  2 του ν. 4673/2020 .[57]
…………………………………………………2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓραμματέαςΤης Γενικής Συνέλευσης.            Της Γενικής Συνέλευσης


[1] Στην επωνυμία  του Συνεταιρισμού αναφέρεται υποχρεωτικά ο σκοπός  ή τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας  π. χ Οινοποιητικός, Ελαιουργικός , Γαλακτοκομικός .
[2]. Συμπληρώνεται η έδρα του συνεταιρισμού, η οποία είναι  Δήμος.
[3] Συμπληρώνεται ο διακριτικός τίτλος, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικός.
[4] Αναφέρεται ο Δήμος.
[5] Εδώ αναφέρονται όλα τα προϊόντα, τα οποία συγκεντρώνει ή και μεταποιεί ο συνεταιρισμός.
[6]Γίνεται λεπτομερής αναφορά των προϊόντων, που συγκεντρώνονται ή και μεταποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων .
[7] Γίνεται αναφορά στα προϊόντα, που παράγει το μέλος και συγκεντρώνει ο συνεταιρισμός.
[8]Η διάταξη είναι δυνητική, που σημαίνει ότι το καταστατικό, μπορεί να αποκλείσει την εγγραφή των νομικών αυτών προσώπων, ως μελών.
[9]Η διάταξη είναι δυνητική, που σημαίνει ότι το καταστατικό μπορεί να ορίσει διαφορετικά .
[10] Επίσης η διάταξη είναι δυνητική, που σημαίνει ότι το καταστατικό, μπορεί να απαγορεύσει την συμμετοχή στον συνεταιρισμό των μελών- επενδυτών.
[11]Άρθρο 6 παρ.3 ν.4673/2020.
[12] Η διάταξη είναι δυνητική, δηλαδή το καταστατικό, μπορεί να ορίσει ότι τα μέλη επενδυτές, μπορούν να ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα.
[13] Η εγγραφή μελών-επενδυτών: άρθρο 13 παρ.3 στ) και 14 παρ.2 στ) ν.4673/2020.
[14] Το καταστατικό, μπορεί να ορίσει μικρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία.
[15]Η Διάταξη ισχύει για τους νεοϊδρυόμενους συνεταιρισμούς.
[16] Εφόσον το καταστατικό προβλέπει την δημιουργία γενικής συνέλευσης αντιπροσώπων.
[17] Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει λιγότερα ή και περισσότερα χρόνια παραμονής.Οχι όμως σε βαθμό, που να αποτρέπουν την εγγραφή νέων μελών.
[18] Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει μεγαλύτερο ποσοστό του 75%, όχι όμως μικρότερο.
[19] Το ποσόν της ποινικής ρήτρας, μπορεί  να μειωθεί, όχι όμως να αυξηθεί ,κατά την άποψή μας.
[20]Ο νόμος αναφέρει ότι η χρονική περίοδος   ορίζεται από το καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων.
[21]  Μπορεί το καταστατικό να ορίσει μικρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία.
[22]Ομοίως, καθώς και στην άνω παράγραφο 3,μπορεί να οριστούν μικρότερες ή μεγαλύτερες προθεσμίες.
[23] Άρθρο  9 παράγραφος 7 του ν.4673/2020.
[24].ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με τον ν.4673/2020 (άρθρο 9 παρ.7) αν το καταστατικό αυτό επιτρέψει την μεταβίβαση της υποχρεωτικής μερίδας ενός μέλους σε άλλο μέλος , τότε το μέλος, που απέκτησε και δεύτερη μερίδα ή και τρίτη κλπ, θα διαθέτει στην γενική συνέλευση αριθμό ψήφων  ανάλογο με τον αριθμό των μερίδων, που κατέχει. Στην περίπτωση, που το καταστατικό επιτρέψει την μεταβίβαση αυτή, τότε το μέλος υποχρεούται να αναγγέλλει εγγράφως στον συνεταιρισμό  την απόκτηση της μερίδας αυτής, ώστε να καταχωρισθεί στο βιβλίο μελών. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει τημεταβίβαση και να φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος μέλους, με θεώρηση του γνησίου αυτής. Αν η μεταβίβαση δεν καταχωρισθεί στο βιβλίο μελών, το μέλος που την απέκτησε δεν μπορεί να συμμετάσχει σε Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού  με τη μερίδα αυτή.

[25] Στο σημείο αυτό αναφέρεται η αξία της υποχρεωτικής και ακολούθως της προαιρετικής μερίδας.

[26] ΠΡΟΣΟΧΗ : Το καταστατικό αυτό μπορεί να προβλέψει και διανομή πλεονασμάτων ή/και κερδών στις προαιρετικές μερίδες. Στην περίπτωση, που υπάρξει τέτοια πρόβλεψη τα ποσά που αναλογούν στις προαιρετικές μερίδες αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρήση των πλεονασμάτων ή των κερδών.

[27] Μπορεί να ορισθεί και πολλαπλάσιο της αξίας της συνεταιρικής μερίδας.
[28]ΠΡΟΣΟΧΗ,  η διάταξη αυτή   εισάγεται  για πρώτη φορά.
[29] Επίσης η διάταξη εισάγεται για πρώτη φορά.
[30]Η διάταξη  τίθεται, εφόσον ο συνεταιρισμός, αποφασίσει  να περιλάβει στο καταστατικό του διάταξη, γενικής συνέλευσης από αντιπροσώπους.  Ο νόμος ορίζει τα εξής :Αν ο ΑΣ αναπτύσσει διαφορετικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές ενότητες ή έχει περισσότερα από διακόσια (200) μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει Γενική Συνέλευση από αντιπροσώπους μέλη του ΑΣ, που εκλέγονται από τομεακές ή τοπικές συνελεύσεις.
[31] Η διάταξη είναι δυνητική, που σημαίνει ότι το καταστατικό αυτό, μπορεί να προβλέψει διαφορετικά.

[32] Προτείνεται η ανωτέρω ρύθμιση, διότι στην γενική συνέλευση των αντιπροσώπων, συμμετέχουν, σύμφωνα με τον νόμο και τα μέλη –επενδυτές, εφόσον βεβαίως το παρόν καταστατικό επιτρέψει την συμμετοχή των μελών επενδυτών. Τα μέλη επενδυτές, διαθέτουν το 35% των ψήφων του συνόλου των μελών. Συνεπώς πρέπει να εκφράζεται το σύνολο των ψήφων.

[33] Στις παραπάνω αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης, που είναι αποκλειστικές, μπορεί η γενική συνέλευση να προσθέσει και άλλες .
[34]Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

[35]Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτούνται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

[36] Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
[37] Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3)ετών ούτε μεγαλύτερη των πέντε(5).
[38] Προτείνεται ο εύλογος χρόνος των δέκα (10)ημερών .
[39] Ο νόμος δεν ορίζει αξιώματα. Συνεπώς βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του καταστατικού η απονομή των αξιωμάτων.
[40] Η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί.
[41] Η διάταξη διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.
[42]Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ είναι μικρότερος, μειώνεται και ο αριθμός των προσώπων, που κάνουν την σύγκληση.
[43] Και η διάταξη αυτή είναι προαιρετική, η γενική συνέλευση μπορεί να την καταργήσει ή να την τροποποιήσει.
[44] Η διάταξη τίθεται δυνητικά. Δηλαδή το καταστατικό μπορεί να μη περιλαμβάνει και σχετική διάταξη, που αφορά στην αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των εξόδων κίνησης και παράστασης.
[45] Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Το καταστατικό αυτό  μπορεί να προβλέψει μεγαλύτερο αριθμό μελών.
[46]  Η θητεία  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, ούτε μικρότερη των τριών (3) ετών.
[47] Αν ο συνεταιρισμός έχει λιγότερα από 30 μέλη ,δηλαδή 29 και κάτω τότε δεν είναι απαραίτητος ο διορισμός Δικηγόρου, ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
[48]   Το καταστατικό , μπορεί  να συμπεριλάβει την ακόλουθη ρύθμιση, εφόσον  το αποφασίσει η γενική συνέλευση : «    Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του συνεταιρισμού τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών».
[49]Η διάταξη τίθεται μόνο στους νεοϊδρυόμενους συνεταιρισμούς.
[50] Για τους νεοϊδρυόμενους  συνεταιρισμούς , Οι  ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης,  ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών  της πρώτης εταιρικής χρήσης, ορίζεται  από το καταστατικό.

[51] Η διάταξη μέσα στην παρένθεση,  περιλαμβάνεται στο άρθρο ,μόνο αν αποφασισθεί η συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη, ή και σε αμφότερα.
[52] Το καταστατικό του συνεταιρισμού, μπορεί να ορίσει κράτηση, για το τακτικό αποθεματικό μεγαλύτερη του 10%, που προβλέπει η παράγραφος 3, η μπορεί να αποφασισθεί από την γενική συνέλευση υψηλότερο ποσοστό.
[53] Ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή ορίζεται στο καταστατικό.
[54]Η  παράγραφος αυτή αποτελεί μια πρόταση, αφού ο νόμος δεν καθορίζει τον τρόπο της διανομής των κερδών. Το καταστατικό αυτό, μπορεί να ορίσει διαφορετικά. Επίσης προϋποθέτει και την δημιουργία ειδικού αποθεματικού.
[55] Εφόσον ο συνεταιρισμός έχει εκλέξει εποπτικό συμβούλιο.
[56]Το καταστατικό μπορεί να ορίσει διαφορετικά, για τον διορισμό εκκαθαριστή. π. χ ο εκκαθαριστής να ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υφίσταται μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή.
[57] Το ιδρυτικό καταστατικό υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει και την συστατική πράξη του νεοϊδρυόμενου συνεταιρισμού καθώς και τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου και τον ελεγκτή πρώτης χρήσης καθώς και την αμοιβή του. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εγκρίνονται από την  εποπτεύουσα Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  του  άρθρου 21 του ν.4673/2020 .