Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης " Η κοινωνική οικονομία και η κρίση του Covid-19 : τρέχοντες και μελλοντικοί ρόλοι "

Social economy and the Covid-19 crisis: current and future roles (ΟECD 2020)

 

Η κοινωνική οικονομία και η κρίση του Covid-19 : τρέχοντες και μελλοντικοί ρόλοι (ΟΟΣΑ 2020)

 

Περίληψη

Η κοινωνική οικονομία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και στον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης που έφερε η πανδημία του COVID-19 στην οικονομία και στην κοινωνία. Βραχυπρόθεσμα, οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας βοήθησαν στην ανάκαμψη από την κρίση, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τη συμπλήρωση της κυβερνητικής δράσης. Μακροπρόθεσμα, οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της οικονομίας μετά την κρίση, προωθώντας οικονομικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς. Βασιζόμενη σε δεκαετίες εμπειρίας, στα ειδικά χαρακτηριστικά και στις βασικές αρχές της, η κοινωνική οικονομία μπορεί να προσφέρει νέα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας και να δημιουργήσει μια αίσθηση σκοπού για τις συμβατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικονομία της αγοράς.

Βασικά σημεία της μελέτης:

-Η ζήτηση για την κοινωνική οικονομία δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη. Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας υπήρξαν αξιόπιστοι συνεργάτες της πολιτείας, που λειτουργούσαν στην πρώτη γραμμή της κρίσης για να αντιμετωπίσουν επείγουσες υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

-Παραδοσιακά, ο σκοπός της κοινωνικής οικονομίας έγκειται στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (όπως η έλλειψη στέγης, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και άλλες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν ευάλωτες ομάδες). Ωστόσο, η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη μετα-COVID εποχή και να εμπνεύσει για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία και κοινωνία.

-Η κοινωνική οικονομία έχει αποδειχθεί πρωτοπόρος στον εντοπισμό και στην εφαρμογή κοινωνικών καινοτομιών και εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι καινοτομίες συχνά ενσωματώθηκαν και υιοθετήθηκαν στη συνέχεια από την υπόλοιπη οικονομία (όπως το δίκαιο εμπόριο, οι οργανικές τροφές και η ηθική χρηματοδότηση), ενώ συνέβαλαν στον κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό και θα είναι πολύ απαραίτητες σε έναν κόσμο μετά την πανδημία του COVID-19.

Βασικές προτεινόμενες δράσεις σε επίπεδο πολιτικής για το μέλλον αποτελούν :

α. Η ύπαρξη ενός κοινού οράματος για το χτίσιμο του πλάνου ανάπτυξης της οικονομίας με την ενεργή συμβολή των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας.

β. Η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο ανάπτυξης, με σαφή ρόλο για την κοινωνική οικονομία.

γ. Η προώθηση πρακτικών και συνεργασίας κοινωνικής καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω πόρων για την υποστήριξη του πειραματισμού και της καινοτομίας, όπως γίνεται για την τεχνολογική καινοτομία.

δ. Η διαφοροποίηση χρηματοοικονομικών πόρων που διατίθενται σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας.

ε. Η δημιουργία και διάχυση εργαλείων  για την παροχή δεδομένων σχετικά με την τεκμηρίωση του κοινωνικού αντικτύπου, ώστε να προσδιορίζονται οι οργανισμοί με τον υψηλότερο αντίκτυπο.

 

Το σύνολο της μελέτης στην αγγλική γλώσσα βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/social-economy-and-the-covid-19-crisis-current-and-future-roles-f904b89f/