Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Σημείωμα της Έκδοσης - Editorial Note

Σημείωμα της Έκδοσης

Ύστερα από πολλές δυσχέρειες, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και ζοφερή περίοδο, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε στο αναγνωστικό μας κοινό το 20ο Τεύχος του Περιοδικού μας (το δεύτερο εξαμηνιαίο για το 2020). Σε μία εποχή κατά την οποία, στο σύνολο του πλανήτη οι άνθρωποι δοκιμάζουν τις αντοχές τους και αγωνίζονται να εξέλθουν νικητές από μια πρωτόγνωρη πανδημία, οι αρχές και οι αξίες της Κοινωνικής Οικονομίας κατέχουν την πρωτοκαθεδρία και δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής προσφοράς και της συνεργατικής αλληλεγγύης.

Για τον λόγο αυτό, σ’ αυτό το τεύχος η συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας περιλαμβάνει ένα αξιόλογο κείμενο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία και η κρίση του Covid-19 : τρέχοντες και μελλοντικοί ρόλοι». Μάλιστα ένα ακόμα κείμενο του Προέδρου του ΙΣΕΜ και της Επιστημονικής Επιτροπής του 21ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, αναφέρεται στις οικονομικές ανισότητες και στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής σε χαλεπούς καιρούς, όπως στην περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία η πρόσθετη κερδοφορία των πλουσιοτέρων ανθρώπων στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, κατά τους 3 πρώτους μήνες της πανδημίας, ξεπέρασε τα 280 δις δολάρια. Η έκδοση του Περιοδικού αναφερόμενη στα προαναφερθέντα δύο κείμενα που ακολουθούν, θέλει να δείξει ότι η κοινωνική οικονομία γίνεται μια αδήριτη αναγκαιότητα μέσα σε μία χαώδη και ανεξέλεγκτη παγκόσμια πανδημική κατάσταση.      

Ένα ακόμη αξιόλογο κείμενο της κ. Άννας Μητροπούλου (η οποία άλλωστε μας έχει συνηθίσει να πρωτοτυπεί στα τεύχη του Περιοδικού μας με τα πρωτότυπα κείμενά της) αφορά στη διαφοροποίηση μεταξύ μελών-συνεταιριστών και μελών-επενδυτών στον αγροτικό συνεταιρισμό. Το θέμα το οποίο αναλύει η έγκριτη νομικός και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΕΜ καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς επιβάλλεται από το τεύχος αυτό να αναφερθούν οι λόγοι, οι οποίοι αποκλείουν τη διπλή ιδιότητα στο ίδιο πρόσωπο (δηλαδή του μέλους-συνεταιριστή και του μέλους-επενδυτή). Όπως ευθαρσώς η κ. Μητροπούλου καταλήγει «τη δυνατότητα της μη σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του μέλους-συνεταιριστή και του μέλους-επενδυτή κατά την έννοια του νόμου 4673/2020 θα πρέπει να την αποκλείσει η Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΑΤ στην περίπτωση σχετικής καταστατικής ρύθμισης». 

“Οι καιροί ου μενετοί” και ως εκ τούτου οφείλουμε από την πλευρά μας να προβάλουμε κατά την περίοδο αυτή την εφαρμογή των κανόνων και αρχών της κοινωνικής οικονομίας. Τα τρία προαναφερθέντα κείμενα δείχνουν ότι οι εκδότες αυτού του Περιοδικού επιθυμούν διακαώς να προτρέπουν μέσα από τις σελίδες του, τόσο για την εφαρμογή των σταθερών αξιών του συνεργατισμού, όσο και για τη διαφύλαξη αυτών κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται επίσης 4 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες δείχνουν αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογών της κοινωνικής οικονομίας. Μία εργασία των κ.κ. Επιτροπάκη, Αυγέρη, Αμπελίδου, Σεργάκη, Κοντογεώργου, Χατζηθεοδωρίδη αφορά στους ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 21ο Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων το οποίο είχε ως θέμα του το μέλλον και τις προκλήσεις της περιφερειακής επιστήμης στα πεδία της έρευνας και της εφαρμογής. Η άλλη εργασία των κ.κ. Βήκα, Αμπελιώτη, Αποστολόπουλου, που επίσης παρουσιάστηκε στο ίδιο συνέδριο, αναφέρεται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς δείκτες των ελληνικών οργανισμών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. καθώς αναδεικνύει τις προτεραιότητες αυτών των οργανισμών στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, εξετάζοντας στοιχεία ενός διεθνούς προτύπου. Η τρίτη εργασία των κ.κ. Κοντογεώργου ,Τρέμμα, Χατζηθεοδωρίδη αναφέρεται στο προφίλ του καταναλωτή συνεταιριστικών προϊόντων και αφορά μια πρώτη μελέτη τμηματοποίησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με τα συνεταιριστικά προϊόντα. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τέταρτη  επιστημονική μας εργασία των κ.κ. Μπέκα, Φεφέ επειδή διερευνά και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και δυναμική του εθνικού μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Η εκδοτική ομάδα του Περιοδικού υπόσχεται στο αναγνωστικό της κοινό και στους συνεργάτες της ότι στο δύσκολο και πρωτόγνωρα ζοφερό περιβάλλον που κινούμεθα, θα συνεχίσει να δίδει ό,τι καλύτερο ενδιαφέρει τους ιδεολόγους, ερευνητές και εφαρμοστές του τρίτου τομέα της οικονομίας, ήτοι της Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Ο Συντονιστής της Έκδοσης

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Oμότιμος Καθηγήτης Πανεπιστημίου

 

Ο Αρχισυντάκτης της Έκδοσης

Δρ. Ιωάννης Βήκας
Editorial Note

 

After many difficulties, in a particularly gloomy period, we are pleased to present to our readers the 20th Issue of our Journal (the second of 2020). At a time when, all over the world, people are testing their resilience and struggle to emerge victorious from an unprecedented pandemic, the principles and values​ of social economy take precedence and show the way towards social solidarity.

 For this reason, in this issue the editorial board of our magazine includes remarkable text from the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) on "The social economy and the Covid-19 crisis: current and future roles". Another text by the President of the Greek Institute of Cooperative Studies refers to the economic inequalities and the quality of human life in difficult times, such as the period we are going through, during which the additional profitability of the richest people worldwide in first 3 months of the pandemic, exceeded 280 billion dollars. The Editorial Board of the Journal, with the two aforementioned texts wants to indicate that the social economy is becoming an absolute necessity in a chaotic and uncontrollable global pandemic situation.

            Another important text by Mrs Anna Mitropoulou concerns the differentiation between cooperative members-partners and cooperative members-investors in the agricultural cooperatives. The issue which is analyzed by the lawyer and member of the Board of Institute of Cooperative Studies is becoming very relevant today, as it states the reasons, which exclude the dual status of the same person ( the member-partner and the member-investor). As Mrs Mitropoulou bluntly concludes, "the possibility of non-coincidence in the same person of the status of member-partner and member-investor within the meaning of Law 4673/2020 should be ruled out by the Supervisory Authority of the respective Ministry in case of relevant statutory regulation ».

            Times are changing and therefore, we must from our part, promote the application of the rules and principles of the social economy during this period. The three aforementioned texts show that we are eager to urge through our pages, for the application and preservation of the values ​of ​cooperativism. 

In the current issue you may also find 4 scientific papers, which present corresponding cases of applications for social economy. The first paper ( Epitropakis, Avgeris, Ampelidou, Sergaki, Kontogeorgos, Hatzitheodoridis) concerns the olive cooperatives in Greece and was recently presented at the 21st Conference of Greek Regionalists which had as its theme the future and the challenges of regional science in the fields of research and application. The other work of Vikas, Ambeliotis, Apostolopoulos, who was also presented at the same conference, refers to the publication of data on the social, environmental, economic indicators of Greek organizations and has particular interest as it highlights the priorities of these organizations in the field of corporate social responsibility and sustainable development. The third work of Kontogeorgou, Tremma, Hatzitheodoridis refers to the consumer profile of cooperative products and concerns a first study of segmentation of consumer behavior in relation to cooperative products.Finally, the fourth scientific work  Mpekas and Fefes examines the necessity and the dynamics of the national register of agricultural cooperatives and other collective bodies of the social economy.

            As editorial team of the Magazine we promise our readers and partners that in the difficult situation that we are facing, we will continue our work to inform the ideologists, researchers and practitioners of the third sector of the economy, namely social economy.

 

The Managing Director of the Journal

Emeritus Professor Constantinos D. Apostolopoulos

 

The Chief Editor of the Journal

Dr. Giannis Vikas