Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Συνεταιρισμοί: Η δύναμη δράσης για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών - Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής των Συνεταιρισμών


11-13 Οκτωβρίου 2016 – Κεμπέκ Καναδά

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2012 «Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών» και κάλεσε τον κόσμο να ρίξει μια φρέσκη ματιά στους συνεταιρισμούς και στα ταμεία αλληλασφάλισης. Την ίδια χρονιά, η πόλη Κεμπέκ του Καναδά, φιλοξένησε την πρώτη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής των Συνεταιρισμών. Μεταξύ της τελικής δήλωσης της άνευ προηγουμένου συνάντησης και της εφαρμογής του Σχεδίου Συνεταιριστικής Δεκαετίας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, επιβεβαιώθηκε η παγκόσμια σημασία της συνεταιριστικής κίνησης και της κίνησης των αλληλασφαλιστικών ταμείων.
Κατά τη δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής των Συνεταιρισμών το 2014, η κίνηση των συνεταιρισμών και των αλληλασφαλιστικών ταμείων έθεσε για τον εαυτό της ως στόχο να αποδεικνύουν την ικανότητα των συνεταιρισμών να καινοτομούν και να προσαρμόζονται. Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώνησαν στον στόχο της δημιουργίας περισσότερων συνεταιρισμών και την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων. Ο στόχος ήταν να ενθαρρυνθούν οι συνεταιρισμοί να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων, να συνεχίσουν τον ρόλο τους ως δημιουργών πλούτου και απασχόλησης, να εντείνουν τις δράσεις τους για την προώθηση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη και σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλους τους ανθρώπους, και να συνεχίσουν να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.
Το 2016, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις συγκεντρώθηκαν και πάλι στην πόλη του Κεμπέκ, αυτή τη φορά για να επικεντρωθούν στην ικανότητα των συνεταιρισμών να δραστηριοποιούνται για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα. Σε απάντηση προς τους Στόχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), οι συνεταιρισμοί και τα ταμεία αλληλασφάλισης αναγνωρίζουν ότι μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα από την άποψη της δυνατότητάς τους να εισαγάγουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλουν στην επίλυση μεγάλων παγκόσμιων ζητημάτων.

ΔΗΛΩΣΗ
Σύμφωνα με τον Στόχο 17 της Ατζέντας του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος ενθαρρύνει αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών για να εξασφαλιστεί επιτυχής βιώσιμη ανάπτυξη, οι συνεταιρισμοί αναγνωρίζουν επίσης το καθήκον τους να συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων.
Οι συνεταιρισμοί έχουν επίσης πλήρη επίγνωση του ζωτικού ρόλου των νέων ανθρώπων και των γυναικών στην επίτευξη των SDGs, καθώς και τις προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν πριν μπορέσουν να είναι πραγματικά πλήρεις εταίροι σε όλο τον κόσμο. Οι συνεταιρισμοί έχουν δεσμευτεί να δοθεί προτεραιότητα στη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να γίνουν παράγοντες αλλαγής.
Με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 1,5 δισεκατομμύριο μέλη, οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν πάνω από 250 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ως δημιουργοί ποιοτικής απασχόλησης.
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ήταν οι πρώτοι οργανωμένοι σε παγκόσμιο επίπεδο όμιλοι επιχειρήσεων που υποστήριξαν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαίωσαν ότι η μοναδική φύση του επιχειρηματικού μοντέλου και οι συνεταιριστικές αξίες τους, τούς δίνουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη σε πραγματική δράση προς όφελος όλων των ανθρώπων.
Το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ικανοποιεί τις νέες προσδοκίες των σημερινών καταναλωτών, οι οποίοι απαιτούν από τις επιχειρήσεις να είναι περισσότερο κοινωνικά και οικονομικά υπεύθυνες και να στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Σύνοδος Κορυφής υποστηρίζει τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την οικοδόμηση συμμαχιών, την παροχή στους διαχειριστές των πρακτικών εργαλείων, την ανάπτυξη νέων αγορών και την προώθηση της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης του συνεταιριστικού μοντέλου σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κόσμο.
Η συνεταιριστική κίνηση είναι πεπεισμένη ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των SDGs, που είναι ο λόγος για τον οποίο έθεσε για τον εαυτό της μετρήσιμους στόχους για την προώθηση της ανάπτυξης του μοντέλου και τη βελτίωση της φήμης των επιχειρήσεών της. Μέχρι το 2030, η συνεταιριστική κίνηση ελπίζει να περιλαμβάνει:
2 δισ. μέλη, και
4 εκατ. επιχειρήσεις.
Οι συνεταιρισμοί που συμμετείχαν στη Διάσκεψη Κορυφής του 2016 γνωρίζουν το τεράστιο μέγεθος του έργου που βρίσκεται μπροστά τους, αλλά είναι αποφασισμένοι να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των SDGs. Έχουν προσδιορίσει πέντε τομείς όπου η δύναμή τους για δράση μπορεί να τεθεί σε καλή χρήση.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι επισιτιστική ασφάλεια σημαίνει πρόσβαση σε υγιεινή, θρεπτική και επαρκή τροφή για όλους, ώστε να μπορούν να είναι ενεργοί και υγιείς
Εκτιμώντας ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, το γεγονός ότι υπάρχουν 795 εκατομμύρια υποσιτιζόμενων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι μια πηγή σοβαρού προβληματισμού,
Δεδομένου ότι μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και προκειμένου να διατραφούν όλοι, η γεωργική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί κατά 60%,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μια σειρά από φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων της αστικοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, των ενόπλων συγκρούσεων, της κερδοσκοπίας και των φυσικών καταστροφών, που απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων, την εξάλειψη της πείνας και τη μείωση της φτώχειας, και
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν άμεσα στον Στόχο 2 (Εξάλειψη της πείνας), και στον Στόχο 1 (Εξάλειψη της φτώχειας) και στον Στόχο 3 (Καλή υγεία) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με:
 • το να καταστούν ένα απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση και την εμπορία της γεωργικής παραγωγής και την παροχή φωνής στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές πολιτικές,

 • το να προσφέρουν στους παραγωγούς και στους εργαζόμενους έναν τρόπο να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη μέσω της συλλογικής εκπροσώπησης και των οικονομιών κλίμακας, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων της επισιτιστικής ανασφάλειας για τους νέους και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ιδιαίτερα στο αυξανόμενο κόστος των βασικών τροφίμων, στις καταστροφές των εσοδειών και στην απώλεια των τροφίμων,

 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των οικογενειακών και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της βελτίωσης της πρόσβασης στις αγορές, την ενέργεια, τις υπηρεσίες, την πληροφόρηση, τη γνώση και τις τεχνολογίες,

 • τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις και νερό και την υποβοήθηση διατήρησης της τοπικής ιδιοκτησίας,

 • την υποστήριξη της επόμενης γενιάς των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, και συγκεκριμένα με την παροχή βοήθειας και την παροχή κινήτρων στους νέους, τις γυναίκες και τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε θέματα γεωργικής παραγωγής, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην κατάρτιση, την πληροφόρηση και την τεχνολογία, και

 • την προστασία και την προώθηση των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών που θα συμβάλουν στην αυτάρκεια των απομονωμένων κοινοτήτων.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισοδηματική ανισότητα συνεχίζει να επιδεινώνεται, ακόμη και στις προηγμένες οικονομίες, και ότι περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι σε όλο τον κόσμο το 2016 και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επόμενα χρόνια,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι, ιδίως οι νέες γυναίκες, υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των ανέργων, και κοντά στο 30% των νέων δεν έχουν δουλειά, πηγαίνουν στο σχολείο ή αποκτούν κατάρτιση,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασταθής απασχόληση βρίσκεται σε άνοδο στις αναδυόμενες χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων σε ασταθή απασχόληση ανέρχεται σήμερα σε 1,44 δισεκατομμύρια,
Εκτιμώντας ότι οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% του συνολικού πληθυσμού στον ανεπτυγμένο κόσμο και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το κλείσιμο κάθε χρόνο εξαιτίας συνταξιοδότησης των ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να βρουν τους κατάλληλους διαδόχους,
Εκτιμώντας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σύντομες περιόδους οικονομικής δυσπραγίας συχνά κλείνουν, ακόμα και όταν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν με τη μεταφορά της ιδιοκτησίας στους εργαζομένους τους με τη μορφή του συνεταιρισμού,
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν άμεσα στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης, στην προώθηση της καινοτομίας τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλουν στην οικονομική κυριαρχία τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, και αποτρέπουν τη μετεγκατάσταση και τη μετανάστευση επιχειρήσεων,
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί έχουν δείξει ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, και

Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν άμεσα στον Στόχο 8 (Καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη), στον Στόχο 4 (Ποιοτική εκπαίδευση), στον Στόχο 5 (Ισότητα των φύλων), και στον Στόχο 10 (Μείωση ανισοτήτων) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Τώρα, συνεπώς, οι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κατάστασης της αξιοπρεπούς εργασίας, με:
 • διευκόλυνση της επιβίωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την προώθηση εξαγορών από τους εργαζόμενους και προώθηση του συνεταιριστικού μοντέλου ως μέσου για την εξασφάλιση διαδοχής στις επιχειρήσεις,

 • ενθάρρυνση της συλλογικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της ενεργού συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των αυτόχθονων πληθυσμών σε συνεταιριστικές νεοσύστατες επιχειρήσεις,

 • χειραφέτηση των γυναικών μέσω της ένταξης τους στον τομέα της διαχείρισης και της διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων σε βάρος τους,

 • διευκόλυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων ως δημιουργών ποιοτικών θέσεων εργασίας και συλλογικού πλούτου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

 • προώθηση και προσφορά απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας (δημιουργία θέσεων εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική προστασία, κοινωνικός διάλογος), σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων την Σύσταση (Νο 193) του 2002 για την Προώθηση των Συνεταιρισμών,

 • προώθηση της ένταξης του συνεταιριστικού και του αμοιβαίου επιχειρηματικού μοντέλου στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων,

 • δημιουργία δυνατότητας στους πλέον μειονεκτικούς πληθυσμούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, ώστε να είναι σε θέση να συσσωρεύουν περιουσιακά στοιχεία, να αναδιανέμουν τον πλούτο και να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων για θέματα οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης,

 • υποστήριξη της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και απασχόληση μέσω του συνεταιριστικού μοντέλου,

 • ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βοηθούν συνεταιριστικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν, από το στάδιο της εκκίνησης μέσω των σταδίων ενοποίησης και ανάπτυξης,

 • ενθάρρυνση των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών να σχηματίσουν ενώσεις,

 • προώθηση της αμοιβαιοποίησης της καινοτομίας μεταξύ των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

 • διασύνδεση σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μετατραπεί η σημερινή οικονομική διάρθρωση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών σε μια πιο δίκαιη και πιο διανεμητική, και

 • καταπολέμηση των ανισοτήτων, ιδίως μέσω της συνεταιριστικής αρχής της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής, καθώς και της αρχής της οικονομικής συμμετοχής, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη αναδιανομή του πλεονάσματος μεταξύ των μελών και επανεπένδυση για την επίτευξη της αποστολής του συνεταιρισμού.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, και 6% των κατοίκων των χωρών με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας λόγω του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες εφαρμογής της καθολικής κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης, που πολλές χώρες εξακολουθούν να μην έχουν,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν όλοι πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, πρωτοβάθμια περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες για διάφορους λόγους, όπως η ακανόνιστη γεωγραφική κατανομή των ιατρών, των κέντρων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών, σε βάρος των απομακρυσμένων περιοχών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες η αύξηση του πληθυσμού, η γήρανση του πληθυσμού και η εξάπλωση των χρόνιων παθήσεων συμβάλλουν στην αύξηση τόσο της ζήτησης όσο και του κόστους και της περιπλοκότητας της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες της αμοιβαιότητας και η κοινωνική φύση των συνεταιρισμών μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση του κερδοσκοπικού κινδύνου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε τέτοιους κινδύνους,
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί και τα ταμεία αλληλασφάλισης προσφέρουν πρακτικές και πρωτότυπες λύσεις για το χειρισμό πολλών από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες, και
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του Στόχου 3 (Καλή υγεία), καθώς και του Στόχου 1 (Εξάλειψη φτώχειας) και του Στόχου 10 (Περιορισμό ανισοτήτων) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με:
 • προστασία των ανθρώπων από τους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των φαρμάκων, μέσω της ανάπτυξης λύσεων αλληλασφάλειας για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης,

 • βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος των απομακρυσμένων περιοχών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών,

 • εγκατάσταση ενός πλήρους φάσματος υγειονομικής περίθαλψης, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών, που θα είναι διαθέσιμο στους ευάλωτους και περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων λαών,

 • παροχή δυνατότητας στις κοινότητες να αναλαμβάνουν την κυριότητα των υπηρεσιών πρόληψης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών που αυτές χρειάζονται και να αναπτύσσουν μια ολοκληρωμένη προσωπο-κεντρική προσέγγιση, μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών
 • και συνεταιρισμών πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών που να περιλαμβάνουν τόσο τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης όσο και τους χρήστες,

 • ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας μέσω διεπιστημονικών δικτύων με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείων,

 • βοήθεια στους ηλικιωμένους και στα άτομα που αντιμετωπίζουν απώλεια της αυτονομίας τους να παραμείνουν στο σπίτι και να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη το σπίτι, και

 • συνεργασία με τις κυβερνήσεις και υποστήριξη των μη κυβερνητικών εταίρων για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης για γυναίκες και κορίτσια, που συχνά στερούνται την πιο βασική φροντίδα και διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο.ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ενήλικες δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ένταξη και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της φτώχειας,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 50 χώρες και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν θέσει στόχους για την επέκταση της χρηματοπιστωτικής ένταξης,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικοί συνεταιρισμοί είναι οι οδηγοί της οικονομικής ένταξης και σε ορισμένες χώρες είναι σε θέση να φθάσουν πολλούς περισσότερους ανθρώπους από ό,τι άλλα είδη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικοί συνεταιρισμοί έχουν μια ισχυρή παρουσία στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες μόλις και μετά βίας εξυπηρετούνται, αν όχι καθόλου, από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε προϊόντα αποταμίευσης συμβάλλει θετικά στην αυτονομία των γυναικών, των νέων και των αυτόχθονων λαών, όπως και στις παραγωγικές επενδύσεις, την κατανάλωση, και την αύξηση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε τρεχούμενο λογαριασμό μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους ανάπτυξης,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία μικροασφάλιση αναγνωρίζεται ως ένας αποδοτικός και αποτελεσματικός μηχανισμός περιορισμού του κινδύνου που ανακουφίζει τη φτώχεια, παρέχει χειραφέτηση των δύο φύλων και βοηθά τις αγροτικές κοινότητες και πρέπει να προωθηθεί, να ενθαρρυνθεί και να επιτραπεί να υπάρχει, και
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις προκλήσεις της φτώχειας και της οικονομικής ένταξης και άμεσα να βοηθήσει στην επίτευξη του Στόχου 1 (Εξάλειψη της φτώχειας), του Στόχου 2 (Εξάλειψη της πείνας), του Στόχου 4 (Ποιοτική εκπαίδευση), του Στόχου 8 (Καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη) και του Στόχου 10 (Περιορισμός ανισοτήτων) της Ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη βελτίωση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης, με:
 • την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών ώστε να μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες και προσιτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

 • τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για να προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε γεωγραφικά απομακρυσμένες και σε αποκλεισμένους οικονομικά ή κοινωνικά πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων λαών,

 • την παροχή χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών,

 • τη διαφοροποίηση πολιτισμικά αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μηχανισμών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων,

 • την προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης μέσω μικρών δανείων σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και σε κοινότητες,

 • την παροχή πρόσβασης σε αμοιβαία μικροασφάλιση για φτωχές κοινότητες,

 • την προώθηση της αποταμίευσης και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε άτομα και κοινότητες,

 • την παροχή δυνατότητας σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και στις οικογένειές τους για να βελτιώσουν την οικονομική τους ασφάλεια,

 • την υποστήριξη αποτελεσματικής και αποδοτικής δικτύωσης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ενώσεων,

 • την υποστήριξη θέσπισης της κατάλληλης νομοθεσίας και εποπτείας για τη διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών και την ένταξή τους στα επίσημα χρηματοπιστωτικά συστήματα των χωρών τους, και

 • την παροχή δυνατότητας στις γυναίκες, στη νεολαία και στους αυτόχθονες λαούς να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες, στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιωθεί η πολιτική, κοινωνική, δημοκρατική και οικονομική επιρροή τους.


ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους παγκόσμιους κινδύνους για το μέλλον των κοινωνιών και των βιολογικών συστημάτων του πλανήτη, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θερμαίνεται λόγω των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών, απειλώντας έτσι, μεταξύ άλλων, την παραγωγή τροφίμων,
Εκτιμώντας ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει επειγόντως και σημαντικά να μειωθούν, προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη,
Εκτιμώντας ότι θα απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού, κατά τη διαπραγμάτευση στο COP211 και εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015, να διατηρηθεί μια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να γίνουν προσπάθειες να περιορισθεί η αύξηση αυτή ακόμη περισσότερο στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, και
Εκτιμώντας ότι οι συνεταιρισμοί είναι σε θέση να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων που σχετίζονται με το στόχο 13 (Δράση για το κλίμα), καθώς και με τον Στόχο 6 (Καθαρό νερό και αποχέτευση), τον Στόχο 7 (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), τον Στόχο 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες) και τον Στόχο 12 (Υπεύθυνη κατανάλωση) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
Τώρα, ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και να δράσουν προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη με:

 • ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο κλίμα και προώθηση μιας ισχυρότερης πολιτιστικής αίσθησης της βιώσιμης ανάπτυξης,

 • προώθηση των συνεταιρισμών στην παραγωγή και διανομή ενέργειας, ιδίως στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και συμβολή στην εκτέλεση και τη χρηματοδότηση πράσινων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

 • υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης,

 • προστασία των πληθυσμών έναντι του κινδύνου φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,

 • προώθηση και παροχή μηχανισμών προστασίας του αμοιβαίου κινδύνου και λύσεων σε κοινότητες που επηρεάζονται από αυξημένες φυσικές καταστροφές, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής,

 • διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και συγκεκριμένα με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών, έξυπνης γεωργίας, και έξυπνης διαχείρισης υδάτινων πόρων,

 • υποστήριξη της διαχείρισης υδάτων και αποχέτευσης από συνεταιρισμούς των πολιτών,

 • προώθηση της ισότητας των φύλων και της αυτονομίας των γυναικών στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις στρατηγικές για την επίτευξη δίκαιης και ολικής βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς οι γυναίκες θα πρέπει να ακούγονται σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, από την οικογενειακή ζωή μέχρι την πολιτική,

 • υποστήριξη των νέων και των αυτόχθονων πληθυσμών, έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο περιβάλλον και στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την κλιματική αλλαγή,

 • επένδυση στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, καθώς είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για το μέλλον του κόσμου, που θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το πετρέλαιο,

 • καταπολέμηση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των επικίνδυνων εξορυκτικών πρακτικών,

 • επιδίωξη τοπικής, αρμονικής και αειφόρου ανάπτυξης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων και

 • προώθηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν ήδη οι συνεταιρισμοί σε πολλές χώρες στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης των αποβλήτων, ως μέρος της νέας αστικής πράσινης πολιτικής.


Η ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Η δύναμη δράσης που έχουν οι συνεταιρισμοί είναι εκτεταμένη και εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων προκλήσεων που επιδιώκουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η παγκόσμια συνεταιριστική κίνηση υπόσχεται τη δέσμευσή της να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), προκειμένου να κάνει μια αισθητή και μετρήσιμη συμβολή στην αναζήτηση λύσεων σε όλο τον κόσμο.
Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από μια τεράστια αύξηση της ανισότητας, της ανεργίας, της ανασφάλειας και των συγκρούσεων, με πρωτοφανή επίπεδα διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων που δεν είχαν υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, και με αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών στη συνεργατική και κυκλική οικονομία, το συνεταιριστικό μοντέλο είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ, η απάντηση που χρειάζεται ο κόσμος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Με τη δέσμευση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με έναν μετρήσιμο τρόπο και με την υιοθέτηση των στόχων της ανάπτυξης για το 2030, η παγκόσμια συνεταιριστική κίνηση προωθεί την εμπειρία της συλλογικότητας και τη δύναμή της να ενεργεί.
Η διεθνής συνεταιριστική ανάπτυξη και η διασυνεταιριστική συνεργασία αντιπροσωπεύουν την συλλογική μας δέσμευση για τον σχηματισμό μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Αλλά θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων, από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, καθώς και την υποστήριξη όλων των γενεών.
Για να φανεί η πρώτη μας συλλογική δράση, υποβάλλουμε προς τον ΟΗΕ τα 403 έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και τις 345 προτάσεις έργων που προέκυψαν από τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής των Συνεταιρισμών το 2016. Σκοπός είναι να προετοιμαστεί ένας κατάλογος των συγκεκριμένων έργων, να καταγραφεί ό,τι έχει ήδη γίνει σε σχέση με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να εμπνεύσει άλλους συνεταιρισμούς και αλληλασφαλιστικά ταμεία να δημιουργήσουν παρόμοια έργα, και να αναπτυχθούν εργαλεία για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά.
Όσο για τις προτάσεις έργων, πρόθεσή μας είναι να δημιουργηθεί μια τράπεζα των έργων που να μπορεί να καθοδηγηθεί με την υποστήριξη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία.
Μετάφραση Κ. Παπαγεωργίου

1 COP 21: Το COP αναφέρεται στο COnference of the Parties, δηλαδή τις χώρες που υπέγραψαν το 1992 τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Το 21 αναφέρεται στη 21η Σύνοδο στο Παρίσι.