Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Α. Μητροπούλου: Σχέδιο Καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού με βάση τον Νόμο 4384/2016ΑΝΔΡΙΑΝΗ Θ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Μ.ΔΣΑ 8172
Πρώην ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 35, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210/3626530, FAX: 210/3610525
Κιν.Τηλ.6944546666.ΑΦΜ.019321502 .Δ/ΔΟΥ
                                    

                                                                                               ΣΧΕΔΙΟ                                                              

                                     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ                                    


             Του Αγροτικού Συνεταιρισμού  με την επωνυμία

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  … ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  …»

(Καταστατικό συντεταγμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4384/2016 « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.  - ΦΕΚ Α 78/ 26.4.2016-  ).                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

                               ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


                                         Άρθρο 1

                        Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα1.  Συνιστάται  αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία :
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ …………………  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ………………..», και τον  διακριτικό τίτλο  «…………»  με έδρα  τον……………. του δήμου ………….., όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.
2. Για τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του συνεταιρισμού σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα και ο διακριτικός του τίτλος.
                                                      
                                      Άρθρο 2
                                    Περιφέρεια

Ο συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια των δημοτικών ενοτήτων ……………….του  δήμου ………., όπου  δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

                                      Άρθρο 3
                      Σκοπός – Δραστηριότητες

1. Ο συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής επιχείρησης. Ο συνεταιρισμός αποτελεί αυτοβοηθούμενο οργανισμό  και διέπεται από τις επτά (7)  διεθνείς  συνεταιριστικές αρχές και αξίες και ηθικές  συνεταιριστικές αρχές,  όπως κατωτέρω αναφέρονται.  

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, κατά κύριο λόγο………..………., παράγει, προμηθεύεται και εμπορεύεται  εφόδια  κτηνοτροφικά (ζωοτροφές, κ.α.),  φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αναπτύσσει δραστηριότητες για τη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των ζωοτροφών και παρέχει κατά κύριο λόγο  υπηρεσίες στα μέλη του αλλά και σε τρίτους, κάθε φύσεως σχετικές με την αγροτική παραγωγή και την παραγωγή ………… προϊόντων, στο πλαίσιο του ισχύοντος Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
Η συναλλαγή του συνεταιρισμού με τρίτους, τελεί υπό τον περιορισμό, που θέτει το άρθρο 23 παράγραφος 2  του ν. 4384/2016.

       Oι δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει ο συνεταιρισμός είναι ενδεικτικά οι εξής:

·     Οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού, προσβλέπουν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του, και υλοποιούνται  με την πώληση των παραγομένων από τα μέλη του  προϊόντων κατόπιν μεταποιήσεως, συσκευασίας ή όχι, στην  εξασφάλιση της αρίστης ποιότητάς των προϊόντων αυτών  σε συνδυασμό με την λήψη μέτρων για την μείωση του κόστους παραγωγής.
·     Ο προσανατολισμός των παραγομένων προϊόντων, και η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς και κυρίως του καταναλωτή.
·     Η λήψη μέτρων, για το περιβάλλον, η πρόνοια για τους φυσικούς πόρους, οι κανόνες ασφάλειας του παραγομένου προϊόντος.
·     Η άντληση πόρων, για την πραγματοποίηση επενδύσεων από κάθε εθνικό ή Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό  οργανισμό, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
·     Η δημιουργία ταμείου αντιμετώπισης κρίσεων εντός του συνεταιρισμού, για χρονιές δύσκολες για τα μέλη.
·     Η δημιουργία ταμείου συνεταιριστικής και γενικής αγροτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών και των επαγγελματικών στελεχών.
·     Η δημιουργία ισχυρών αποθεματικών κεφαλαίων, τα οποία εξασφαλίζουν την αυτοχρηματοδότηση του συνεταιρισμού , η οποία αυτοχρηματοδότηση του εξασφαλίζει την αυτονομία του.
·        Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, η οποία σκοπό έχει την διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων των μελών του, όπως κοινωνικές εκδηλώσεις κάθε είδους.
·        Ο συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργεί και να αναγνωρίζεται ως οργάνωση παραγωγών (ΟΠ), για τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
·        Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του, ασφαλιστικών εταιριών. Για την εγγραφή του συνεταιρισμού ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά για το σκοπό αυτό,  εξουσιοδοτημένου από τον συνεταιρισμό προσώπου ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση που υφίσταται μεταξύ του προσώπου αυτού και του συνεταιρισμού. Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση του συνεταιρισμού καταβάλλεται στον συνεταιρισμό. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.
·        Η κατάρτιση προγραμμάτων,  για  την  κοινή  πειθαρχία  στους  κανόνες  της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων, για την εφαρμογή των οποίων ο συνεταιρισμός μπορεί να διαθέτει στους παραγωγούς μέλη του τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα ή να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό ειδικές συμβάσεις.
·        Η τεχνική βελτίωση των μεθόδων και συστημάτων καλλιέργειας, η βελτίωση της εμπορευσιμότητας, αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για το σκοπό αυτό. Η συγκέντρωση των ………………., η από κοινού ……………. και πώληση του ……….. για λογαριασμό των παραγωγών μελών του.
·     Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.
·     Η δημιουργία συνεταιριστικών ενώσεων για την προμήθεια στα μέλη του καταναλωτικών αγαθών, μεγαλύτερης κλίμακας. Η λειτουργία καταστημάτων πώλησης των προϊόντων των μελών του, η  προμήθεια  και πώληση προϊόντων που εξυπηρετούν την οικιακή οικονομία των μελών του.
·        Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας. Η αγορά ή μίσθωση χωραφιών για ομαδική καλλιέργεια εκ μέρους των μελών του. Η δημιουργία πρότυπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υποβοήθηση των μελών στη δημιουργία ομαδικών καλλιεργειών ή στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων. Ο προγραμματισμός της επέκτασης διαφόρων ποικιλιών ……………..
• Η συγκέντρωση των δηλώσεων παραγωγής από τα μέλη για την προβλεπόμενη παραγωγή.
·     Η παρέμβαση και η λήψη κάθε είδους μέτρων προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων συναλλασσόμενων με τον συνεταιρισμό, στο πλαίσιο του νόμου.
·        Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται  σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, καθώς και στα υπηρεσιακά στελέχη, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους αρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με την 5η συνεταιριστική αρχή, ο συνεταιρισμός παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη του, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός παρέχει πληροφόρηση στο κοινό- ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.
·     Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών καθώς και εργασιών οικοτεχνίας.
·     Η εγκατάσταση  συστημάτων  στις κτιριακές εγκαταστάσεις και σε οικόπεδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας (πώληση) ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η υλοποίηση προγράμματος για την  παραγωγή και εμπορία κάθε μορφής ενέργειας.
·     Η  ίδρυση ή συμμετοχή σε συνεταιριστικές τράπεζες.
·     Η δημιουργία και συμμετοχή σε συνεταιριστικές  επιχειρήσεις ανακύκλωσης υλικών και αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της 7ης  συνεταιριστικής αρχής .
·     Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου, η δημιουργία βιβλιοθηκών, η διοργάνωση σεμιναρίων εκπαιδευτικών και ημερίδων. Ο συνεταιρισμός εργάζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια της περιφέρειάς του με πολιτικές, που εγκρίνονται από τα μέλη του.
·        Η παροχή  με αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών, σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του, μέσα στο πλαίσιο που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο και που εμπίπτουν στο σκοπό του συνεταιρισμού
·        Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

3.   Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί:

·        Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό και καταστήματα πωλήσεως αγροτικών γενικά και ειδικά………………….
·        Να ιδρύει καταστήματα πωλήσεως προϊόντων (super-markets). Να προμηθεύει στα μέλη του κάθε προϊόν, που θεωρείται απαραίτητο για  αυτά.
·        Να συμμετέχει σε ή/και να ιδρύει αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 33 του ν.4384/2016.
·        Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις  οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας, και βεβαίως πάντοτε, μέσα στο πλαίσιο, που  ορίζει ο σκοπός του συνεταιρισμού.

4.    Ο συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις διεπαγγελματικές οργανώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4384/2016, όπως ισχύει και τις διατάξεις της  ενωσιακής νομοθεσίας.

5.     Ο συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1  παρ. 2  του ν. 4384/2016,όπως ισχύει.

6.   Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο εθνικό μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών  και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016.

7.   Ο συνεταιρισμός μπορεί να συνιστά συνεταιρισμούς, συμπράττοντας με συνεταιρισμούς  του εξωτερικού  στο πλαίσιο, που ορίζει ο κανονισμός για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό   (ΕΚ) 1435/2003.

 8.  Ο συνεταιρισμός εγγράφεται μέλος σε σωματεία, ιδεολογικού και συντονιστικού συνεταιριστικού σκοπού, που προάγουν τον συνεταιριστικό θεσμό, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.

9.     Ο  συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες 7 διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες  αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους και συνιστούν την συνεταιριστική ταυτότητα.

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή.
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών.
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών.
Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα, β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία.
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, το πράττουν με όρους που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.

  Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών.
Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα.
         Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους

         Ο συνεταιρισμός στηρίζεται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Τα μέλη στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους.

                                             Άρθρο 4
                   Χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού

Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

                      ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
               ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

                                    Άρθρο 5
            Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής

1.  Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
 α. Μέλος του συνεταιρισμού  μπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας, και ιδίως στην παραγωγή ………… προϊόντων,   εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του, πληροί τους όρους του καταστατικού του και δεν συντρέχει από τον νόμο περίπτωση αποκλεισμού του  από τον συνεταιρισμό.
β. Συνταξιούχοι μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

2.  Mέλη επενδυτές, μπορούν να εγγράφονται στον συνεταιρισμό. Τα μέλη επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού. Τα μέλη επενδυτές δεν πρέπει να ασκούν τα ίδια ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού. Τα μέλη  εγγράφονται στον συνεταιρισμό κατόπιν αιτήσεώς τους προς το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο  αποφασίζει για την εγγραφή τους ή όχι, με γνώμονα το συμφέρον του συνεταιρισμού. Τα μέλη αποκτούν προαιρετικές  συνεταιρικές  μερίδες, η αξία των  οποίων είναι ίση με αυτή των υποχρεωτικών μερίδων. Ο αριθμός των προαιρετικών μερίδων και οι όροι αποπληρωμής τους καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του μέλους επενδυτή. Οι προαιρετικές μερίδες απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων που ορίζει το  άρθρο  14 του παρόντος καταστατικού.
Τα μέλη επενδυτές καλούνται και παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού με δικαίωμα λόγου. Ο σκοπός της συμμετοχής του μέλους επενδυτή στον συνεταιρισμό είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση του συνεταιρισμού. Κατ΄ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 4384/2016, τα μέλη επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα θέσει η γενική συνέλευση. Η αποχώρηση μέλους επενδυτή, γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον υπάρχει παραβίαση των υποχρεώσεων του μέλους, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η επιστροφή των προαιρετικών μερίδων του μέλους επενδυτή, γίνεται με απόφαση του  διοικητικού συμβουλίου, και εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο, με γνώμονα την κεφαλαιακή ισορροπία του συνεταιρισμού.

       3. Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να γίνει και άλλος αγροτικός συνεταιρισμός (ΑΣ),  ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία (1) υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και μία ψήφο. Για να γίνει άλλος αγροτικός συνεταιρισμός (ΑΣ) μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται να μην τελεί υπό εκκαθάριση ή να ευρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης.

4.  Δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος:
      α)  Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
      β) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού.
     γ) Ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα με τον συνεταιρισμό, είτε αυτοτελώς, είτε με παρένθετα πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος μέχρι  δεύτερου  βαθμού ή συζύγους, είτε με συμμετοχή τους  σε ανταγωνιστικό συνεταιρισμό ή επιχείρηση.

                                   Άρθρο 6
                              Όροι εισδοχής

1.        Τα φυσικά πρόσωπα και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, για να εγγραφούν στον συνεταιρισμό, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία του συνεταιρισμού, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, από αυτά που προβλέπονται από τον νόμο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή του στον συνεταιρισμό.

2. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο,  απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά. 
 Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής το διοικητικό συμβούλιο  εκτιμά κυρίως τη δυνατότητα συνεργασίας του υποψήφιου μέλους με τον συνεταιρισμό.

3.   Δεν εγγράφονται μέλη στον συνεταιρισμό κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.

                                          Άρθρο 7
                        Απόκτηση ιδιότητας μέλους

1.     Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης του υποψηφίου  μέλους  από το διοικητικό συμβούλιο ή εάν αυτή δεν έγινε δεκτή, από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης από τη γενική συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας που προβλέπεται  από το άρθρο 14 του παρόντος  Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών που τηρείται στο ειρηνοδικείο και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας σύμφωνα με το άρθρο  14  του παρόντος.

2.  Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο βιβλίο μητρώου των μελών .

                                         Άρθρο 8
                               Δικαιώματα μελών

1.Το μέλος του συνεταιρισμού πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.

2. Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται:

α) Να συμμετέχουν  ενεργά και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις του.
β) Να εκλέγονται στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο, στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση εφόσον υφίσταται, καθώς και ως αντιπρόσωποι στα νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός.  
γ)  Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις ομάδες και στις οργανώσεις παραγωγών του συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του συνεταιρισμού, κατά την έννοια του ν. 4384/2016, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 
δ)  Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα του συνεταιρισμού ή των μελών του.
ε)  Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια,  συνέδρια, ημερίδες στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο συνεταιρισμός, κυρίως σε θέματα εκπαιδευτικού συνεταιριστικού χαρακτήρα. Να επιδιώκουν τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και να διατηρούν στενούς δεσμούς με συνεταιριστικούς οργανισμούς παροχής συνεταιριστικής παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες αυτές.
στ) Να ζητούν με αίτηση τους στο διοικητικό συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή αίτησης γενική συνέλευση των μελών .
 ζ) Στα μέλη πρέπει να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση με όλα τα στοιχεία, που συντελούν στο σχηματισμό γνώμης αναφορικά με την εφαρμοζόμενη και τη σχεδιαζόμενη πολιτική του συνεταιρισμού. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι προσιτή σε όλα τα μέλη, να είναι ολοκληρωμένη και αντικειμενική και δοσμένη με τρόπο εύληπτο γι΄ αυτά. Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης, πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, όταν τα μέλη δεν έχουν ειδικές γνώσεις για την κατανόηση ειδικών όρων.
η) Να ζητούν με αίτηση  τους στο διοικητικό συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης .
θ) Να λαμβάνουν, με αίτηση τους στο διοικητικό συμβούλιο, γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές δραστηριότητες του συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για τη λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών.
ι) Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
ια)  Να  συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού σύμφωνα με τους σκοπούς του.
ιβ) Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να παρέχουν την εθελοντική εργασία τους στον συνεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του, και δεν θεωρείται ότι αυτή παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την παροχή της εργασίας αυτής.


                                          Άρθρο 9
                               Υποχρεώσεις μελών

1. Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται :
α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις  του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού, της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις αποφάσεις των συνελεύσεων και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού  συμβουλίου του συνεταιρισμού.
β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες  του συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του συνεταιρισμού.
γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του συνεταιρισμού-ομάδας/οργάνωσης  παραγωγών.
δ) Να μην ανταγωνίζονται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη. Ο συνεταιρισμός είναι η επιχείρηση του κάθε μέλους, το οποίο δρα για την μέγιστη επίτευξη του σκοπού του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κάθε μέλους.
ε) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα όργανα του συνεταιρισμού, που είναι  αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.
στ) Να δηλώνουν στο συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του την παραγωγή τους, της οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση, ή προκύπτει από τους καταστατικούς  του σκοπούς.
ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
η) Να απέχουν από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού ή από πράξεις που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
 θ) Να συμμετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη  στη συνεταιριστική εκπαίδευση.
ι)  Να παραδίδουν στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ή τις αποφάσεις της  γενικής   συνέλευσης, σε ποσοστό κατ’  ελάχιστον 80%  την παραγωγή τους, που προορίζεται για το εμπόριο των προϊόντων, για τα οποία η γενική συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία. Η παραγωγή του κάθε μέλους,  προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και από την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αρχής, το οποίο το μέλος έχει υποχρέωση να προσκομίσει στον συνεταιρισμό.

2.   Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και την πλειοψηφία  της παραγράφου 2  του άρθρου 23  τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στο συνεταιρισμό, εφόσον:
α) Έχουν αντικειμενική αδυναμία  ή άλλους σοβαρούς λόγους .
β) Ο συνεταιρισμός αδυνατεί για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
β) Το μέλος  πριν  από την ένταξή του στον συνεταιρισμό  είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων του σε τρίτους, εφόσον ο συνεταιρισμός, έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης.

3.   Συνέταιρος, που αδικαιολόγητα δε δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 1  του παρόντος ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού ή στο χώρο, που ο συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συνεταιρισμού:
α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού …………. επιπρόσθετα  με την αξία  κάθε κιλού προϊόντος που δεν παραδίδεται .
β) Διαγράφεται    με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την ρητή επιταγή του νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνεταιρική μερίδα.

 4.  Τα μέλη έχουν υποχρέωση να προμηθεύονται από τον συνεταιρισμό τις ζωοτροφές τους, τα λιπάσματα  και τα λοιπά εφόδια που παράγει ή διαθέτει ο συνεταιρισμός, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

                                            Άρθρο 10
                                    Αποχώρηση μελών

1.     Τα μέλη του συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα, που η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίσει, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλουν, κυρίως επενδυτικοί, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2.     Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη  αίτηση του μέλους προς το συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, η αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις γενικές συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού ή σε άλλα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3.     Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από τον συνεταιρισμό μπορεί να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς τον συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρησή  του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων, που κατείχε, αποκλείεται.

4. Ο συνέταιρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης , όταν δεν συντρέχει η περίπτωση του σπουδαίου λόγου.

                                          Άρθρο 11
                                    Διαγραφή μέλους

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διαγράφεται μέλος του συνεταιρισμού, όταν:
α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.
β) Τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή εάν πρόκειται για άλλον αγροτικό συνεταιρισμό, που συμμετέχει ως μέλος, εάν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση.
γ) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
δ) Ανταγωνίζεται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος με συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα με παρένθετα πρόσωπα σε δραστηριότητες όμοιες ή συναφείς με αυτές του συνεταιρισμού.
ε) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων του συνεταιρισμού.
στ) Διαγράφεται υποχρεωτικά το μέλος που δεν συναλλάσσεται με τον συνεταιρισμό και κυρίως δεν παραδίδει την παραγωγή του στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος  καταστατικού.

2.     Το διοικητικό συμβούλιο, πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη ημερολογιακή προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3.     Το μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Η προσφυγή πρέπει να περιλαμβάνεται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης μετά την άσκηση της προσφυγής, η οποία συγκαλείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της προσφυγής. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.

4.     Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή του μέλους  σ’ αυτή.

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4β) του άρθρου 9 του παρόντος, μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του μέλους του συνεταιρισμού, οι συνεταιρικές μερίδες επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία, μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία που το μέλος έχασε την συνεταιριστική του ιδιότητα.

                                             Άρθρο 12
                                      Θάνατος  Μέλους

1.     Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, ο κληρονόμος, με αίτησή του  ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις  του νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε.

2.     Η δήλωση – αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.

3.    Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι συνεταιρικές μερίδες του μέλους που πέθανε αποδίδονται στους κληρονόμους στην ονομαστική τους αξία, μετά από αίτησή τους, μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία θανάτου του μέλους.

                                           Άρθρο 13
                        Δικαιώματα εξερχόμενων μελών

1.     Ο συνέταιρος, που εξέρχεται από το συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή του, ούτε έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του συνεταιρισμού. Δικαιούται μόνο στην επιστροφή της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας καθώς και το μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν  οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.

2.     Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από το πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα και πάντως όμως όχι νωρίτερα από έξι μήνες απ’ αυτή.

3.     Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.

4.  Το διοικητικό συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους απέναντι στο συνεταιρισμό.

                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
                      ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΕΥΘΥΝΗ
                                                   Άρθρο 14
                      Συνεταιρική μερίδα- Συνεταιρικό κεφάλαιο 

.1.  Κάθε μέλος συμμετέχει στο συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μια ψήφο. Το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών μερίδων αποτελεί το κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

3.     Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των ……. Ευρώ.  Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας, καταβάλλεται με την εγγραφή του μέλους. Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή του μέλους.

4.     Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

5.     Τα μέλη  του συνεταιρισμού και τρίτοι  μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Το ύψος της προαιρετικής μερίδας  είναι το ίδιο με το ύψος της υποχρεωτικής μερίδας.


5.    Οι προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του συνεταιρισμού, ή με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης κατά την κρίση πάντοτε του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια:
α) Συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσματα, με τη διανομή στις προαιρετικές μερίδες ποσοστού των πλεονασμάτων ανάλογο με την ποσοστιαία συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στο άθροισμα υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων.
β) Δυνητική καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την γενική συνέλευση.
γ) Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.

6.     Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.

7.     Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποιήσεως του καταστατικού.

8.     Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, και βεβαίως σε πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του μέλους του παρόντος καταστατικού και του νόμου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

9.  Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό:
α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.
β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.

                                           Άρθρο 15
Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

1.     Η ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισμένα  στο ύψος της αξίας της υποχρεωτικής μερίδας ή σε πολλαπλάσιο αυτής.

2.     Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του συνεταιρισμού (πέραν της υποχρεωτικής μερίδας) γεννάται μόνον, εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα  περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγγυητών.

3. Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδό του σ’ αυτόν.

4.    Οι συνέταιροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά την έξοδό τους από τον συνεταιρισμό για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.

5.   Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος καταστατικού παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

6.    Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, εκτός εάν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.

7.   Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των Οργάνων  του συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και προς το Δημόσιο καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ των μελών και συνεταιρισμού.

                                              Άρθρο 16
               Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους

1.   Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων υποχρεωτικών ή προαιρετικών για οφειλές του μέλους προς αυτούς.

2.    Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους:
α)  Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό.
β)   Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
γ)    Το τίμημα των παραπάνω προϊόντων.

3.    Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισμού ως τρίτου:
α) Χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς του συνεταιρισμού επ’ ονόματι του μέλους.
β)  Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
                                   
                                
                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
                      ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
                                             Άρθρο 17

Όργανα του συνεταιρισμού είναι:
α) Η γενική συνέλευση-αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση.
β) Το διοικητικό συμβούλιο
γ) Το εποπτικό συμβούλιο.
                                       

                                     
                      
                          ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ    

        ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                      Άρθρο 18
                            Συγκρότηση – Ψήφοι

1.  Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό.

2.  Τα μέλη μετέχουν στη γενική συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού. 

3.      Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο.

4.   Άλλος συνεταιρισμός  συμμετέχει  στην γενική συνέλευση του συνεταιρισμού δια του νόμιμου εκπροσώπου του  ή από ειδικά για το σκοπό  αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και διαθέτει μια ψήφο.

5.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των φυσικών προσώπων μελών του συνεταιρισμού  υπερβεί τα πεντακόσια (500), τότε η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, ειδικότερα :
Αν τα μέλη του συνεταιρισμού είναι περισσότερα  από πεντακόσια (500) μέλη, εκλέγεται  αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Τα μέλη της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της παραγράφου 1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται στα τετρακόσια (400) μέλη. Ο αριθμός των τετρακοσίων (400) μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης αυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για τα επιπλέον μέλη του   συνεταιρισμού με πεντακόσια ένα (501) έως τρεις χιλιάδες (3.000) μέλη. Αν ο συνεταιρισμός  έχει  περισσότερα από τρεις χιλιάδες (3.000) μέλη, ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μελών.
Η αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Στην περίπτωση λειτουργίας αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσής, μπορεί να  συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού μετά από αίτημα του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των μελών του προς το διοικητικό συμβούλιο, για σπουδαίους λόγους, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση ή/και τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του  συνεταιρισμού.
 Η σύγκληση από το διοικητικό συμβούλιο έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού  είναι υποχρεωτική, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα των περιπτώσεων α) μεταβολής του σκοπού του συνεταιρισμού    β) συγχώνευσης με άλλον συνεταιρισμό   γ) λύση του συνεταιρισμού.

6.     Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τετραετής.

7.   Ο αντιπρόσωπος ανακαλείται για σπουδαίο λόγο από τη συνέλευση η οποία τον εξέλεξε. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου χάνεται αν διαγραφεί ή ανακληθεί ή εκπέσει, όπως ο νόμος  ορίζει, από το συνεταιρισμό του.

8.   Η αναπλήρωση των αντιπροσώπων, γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 32 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού.

9.    Οι αντιπρόσωποι  οφείλουν να ενημερώνουν  τα μέλη  για κάθε θέμα, που συζητείται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση, και να τους παρέχουν κάθε πληροφορία και εγγράφως, όπως άλλωστε και ο συνεταιρισμός, για την πλήρη ενημέρωσή τους.

10.  Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με την διαδικασία, που ορίζει το άρθρο 30  του παρόντος καταστατικού.

                                       
                                        Άρθρο 19
                                     Αρμοδιότητες

1.  Η γενική συνέλευση των μελών αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται από άλλο αρμόδιο όργανο.

2.    Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν :
α)   Η τροποποίηση του καταστατικού.
β)  Η συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.
γ)  Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε αγροτικές εταιρικές συμπράξεις  ή σε άλλους ΑΣ ή σε  άλλα νομικά πρόσωπα, που μετέχει ο συνεταιρισμός .
δ)  Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης.
ε)   Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων.
στ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών :
         i.    Για την αντιμετώπιση έκτακτης ζημίας.
        ii.    Για την αγορά   κινητών ή ακινήτων.
ζ) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
η) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
θ) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
ι) Η ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.
ια) Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του συνεταιρισμού, καθώς και η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας καθώς και ή έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς.
ιβ) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του συνεταιρισμού ως ομάδας/οργάνωσης παραγωγών, που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα του συνεταιρισμού.
 ιγ) Ο  ορισμός των ελεγκτών του άρθρου  21 του ν. 4384/2016,  όπως η διάταξη αυτή τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά, για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
ιδ) Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
ιε) Η απόφαση για συμμετοχή του συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε κοινωφελείς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, σε ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και η αποχώρησή του απ’ αυτές.
ιστ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη γενική συνέλευση.
ιζ) Η απόφαση  του άρθρου 9  παράγραφος  2 η) και η παράγραφος 3  του παρόντος καταστατικού.

3.   Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία (ι), (ια) και (ιε) της προηγούμενης παραγράφου αρμοδιοτήτων της.

                                            Άρθρο 20
                                           Σύγκληση

1.     Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του συνεταιρισμού, μέσα σε έξι το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

2.     Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη του συνεταιρισμού με την αποστολή πρόσκλησης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του συνεταιρισμού αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της  συνέλευσης δεν προσμετρώνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.

3.     Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση του συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού κατά την κρίση του συμβουλίου.

4.     Η γενική συνέλευση (ή η αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση) συγκαλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων. Η αίτηση υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο και σ’ αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
Το εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, όταν προκύπτει ανάγκη μετά από έλεγχο που έχει ασκήσει. Αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους τη γενική συνέλευση.

4.     Οι προσκλήσεις της γενικής συνέλευσης υπογράφονται:
α) Από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, όταν συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο.
β) Από όλους τους συνεταίρους, ή τους αντιπροσώπους ή τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης της συνέλευσης στην περίπτωση που η γενική συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη (ή τους αντιπροσώπους) ή το εποπτικό συμβούλιο κατά τα ανωτέρω.

                                          Άρθρο 21
                                           Απαρτία

 1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται  σε αυτήν και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη:
 α) Μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, β) συγχώνευση με άλλον ΑΣ, γ) λύση του ΑΣ, δ) τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ, ε) απαλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία,  που ορίζεται στην παράγραφο 2 και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

                                             Άρθρο 22
                    Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία

1.    Στην έναρξη της συνεδρίασης η συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο και γραμματέα, ως και εφορευτική επιτροπή, για τις μυστικές ψηφοφορίες,  που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Για τις φανερές ψηφοφορίες εκλέγονται δυο (2) ψηφολέκτες. Μέχρι την εκλογή του προέδρου, καθήκοντα προέδρου της συνέλευσης ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους, που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν εκλέγεται πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.

2.    Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κρατούνται πρακτικά από τον γραμματέα, υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

3.   Η συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει  αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

5.     Οι ψηφοφορίες στις  συνελεύσεις  διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με έγερση των μελών ή με ανύψωση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

6.      Η γενική συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
 α) Αρχαιρεσίες.
 β) Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 22.
 δ) Προσωπικά θέματα.
 ε) Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 στ) Διαγραφή μέλους συνεταιρισμού.
 ζ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών που παρίστανται στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης όπου λαμβάνεται η απόφαση.  Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.
7.   Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης  μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  
                                           Άρθρο 23
                                           Απόφαση

 1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

 2. Κατ’ εξαίρεση, η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών για:
 α) Τη μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού. β) Τη συγχώνευση με άλλον συνεταιρισμό, γ) Τη λύση του  συνεταιρισμού. δ) Την τροποποίηση του καταστατικού του συνεταιρισμού. ε) Την απαλλαγή (παράδοση παραγωγής) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 9, του παρόντος καταστατικού. 

 4. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 22, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, από την οποία πρέπει να προκύπτουν στοιχεία  τα οποία αιτιολογούν την ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου,  αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση των μελών του   συνεταιρισμού  με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

 5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους.

                                               Άρθρο 24
                           Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

1. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρες.

 2. Η ακυρότητα των αποφάσεων της παραγράφου 1 κηρύσσεται με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του συνεταιρισμού μετά από αίτηση μέλους του συνεταιρισμού ή της αρμόδιας αρχής του άρθρου 18 του νόμου 4384/2016 ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον  συνεταιρισμό.

3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε έφεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 του ν. 4384/2016 .  Αν η απόφαση δεν επιδοθεί, η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                               Άρθρο 25
                               Συγκρότηση - Λειτουργία

1.   Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από ………μέλη. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου είναι …….. χρόνια.

2.    Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του εκπρόσωπος του προσωπικού του συνεταιρισμού, αν τρεις (3) μήνες πριν από τις εκλογές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ο αριθμός του προσωπικού του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών του  προσωπικού δεν λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακοί εργάτες ή οι συνδεόμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με το συνεταιρισμό, που καλύπτουν ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες. Ο εκπρόσωπος του προσωπικού συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι με οποιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού και τα θέματα, που αφορούν στον γενικό διευθυντή.

3.   Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, διεξάγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του συνεταιρισμού. Οι σύμβουλοι (Δ.Σ. και Ε.Σ.) εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως ή σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
        Αν μετά τρεις συνεδριάσεις το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκροτηθεί σε σώμα ορίζεται προσωρινή διοίκηση από το δικαστήριο και οι εκλογές επαναλαμβάνονται.

5.    Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (3) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε  πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του συμβούλου.
6.   Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του προέδρου ή του αντιπροέδρου να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την αίτηση, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν τρία (3) μέλη.   

7.   Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να παραβρίσκονται άλλα μέλη του συνεταιρισμού εκτός από:
α)   Υπηρεσιακά στελέχη, συνέταιροι ή εμπειρογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι ή νομικοί σύμβουλοι, που προσκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο.
β)  Αν αποφασίσει διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο για ορισμένη συνεδρίασή του.

8. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα  μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

9.   Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των ψήφων, που έλαβε η πρόταση είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η λευκή ψήφος δεν προσμετράται.

10. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις για θέματα που αφορούν τον ίδιο, την σύζυγο  ή σε συγγενείς του εξ  αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

11. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α` 309), έχουν εφαρμογή για τον  πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή του συνεταιρισμού όταν έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

12. Όλα τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού  συμβουλίου του συνεταιρισμού παρακολουθούν άπαξ, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) μηνών της θητείας τους, τη βασική συνεταιριστική εκπαίδευση για θέματα, όπως είναι ιδίως ο σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών με σεμινάρια που οργανώνονται με την συνδρομή του ταμείου του άρθρου 39  του ν. 4384/2016.  Σε περίπτωση άρνησης ή υπαίτιας παράλειψης, τα μέλη αντικαθίστανται από μέλη που πληρούν την προϋπόθεση αυτή. Για την αντικατάσταση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 17 παρ. 5 και 7 του ν. 4384/2016.

13. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, τη διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής


                                           Άρθρο 26
                                        Αρμοδιότητες

       1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την  αναθέσει στον πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον γενικό διευθυντή (μάνατζερ). Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του συνεταιρισμού. Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα, που αφορούν στη διοίκηση, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων και γενικά στη λειτουργία του συνεταιρισμού για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού και των αποφάσεων της  γενικής  συνέλευσης  και των συνελεύσεων των οργανώσεων παραγωγών  (Ο.Π).

2.   Το διοικητικό συμβούλιο:
α) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Ο.Π., των αποφάσεων της διεπαγγελματικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει ο συνεταιρισμός ή εκπροσωπείται  και εποπτεύει την εφαρμογή τους από τα λοιπά όργανα και τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.
β) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες αντιπροσωπευτικές γενικές συνελεύσεις και γενικές συνελεύσεις των μελών του συνεταιρισμού,  και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτές.
     γ) Καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους.
δ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
ε) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων σ’ αυτά μέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
στ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης και λειτουργίας του συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό, που ο ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
ζ) Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του συνεταιρισμού και των μελών του.
η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στην γενική συνέλευση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού ως και τον κανονισμό καταστάσεως προσωπικού.
θ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού.
ι) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του συνεταιρισμού κατά τους όρους του κανονισμού του προσωπικού και του νόμου.
ια)Το διοικητικό συμβούλιο, διορίζει εκ των υπαλλήλων του  τον γενικό διευθυντή. Μπορεί όμως κατά την κρίση του να προσλαμβάνει γενικό διευθυντή. Στον γενικό διευθυντή, μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του  συνεταιρισμού. Η πρόσληψη  γενικού διευθυντή ή διευθυντή είναι υποχρεωτική αν ο κύκλος  εργασιών  του συνεταιρισμού είναι  πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή ή διευθυντή. Ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του συνεταιρισμού, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε μία περιοδική εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του συνεταιρισμού και σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον ιστότοπο του συνεταιρισμού  αν διαθέτει.
ιβ) Αποφασίζει για τις μισθώσεις κινητών και ακινήτων ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού και των όρων αυτών.

3.  Αν ο πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου είναι αντίδικοι του συνεταιρισμού, τον συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος  του, εκτός αν η  γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές. Μπορεί να προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους, για την επιβοήθηση του έργου του, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο και το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.

                                       Άρθρο 27
                         Αρμοδιότητες προέδρου

1.   Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   α) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
   β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης  και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου.
δ) Ενημερώνεται αρμοδίως για την επιχειρηματική πορεία του συνεταιρισμού.
ε) Φροντίζει μαζί με τον ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου καθώς και ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου.
στ) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων, για τις γενικές συνελεύσεις πλην αν στο παρόν καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.
ζ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
η) Εκθέτει την κατάσταση του συνεταιρισμού και τη δράση του διοικητικού συμβουλίου στην τακτική γενική ή αντιπροσωπευτική συνέλευση.
θ) Δίνει προς την εποπτεύουσα αρχή, την εποπτική αρχή  και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. Ο ενδελεχής έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του συνεταιρισμού, αποτελεί μια από τις πιο υπεύθυνες και χρήσιμες ενέργειες.
ι) Υπογράφει τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του συνεταιρισμού,     εφόσον δεν πρόκειται περί αναλήψεως υποχρεώσεων και κρατάει τη σφραγίδα του συνεταιρισμού.

                                     
                                         Άρθρο 28
                                          Ταμίας

1.  Ο ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού.
β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
δ) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει με το λογιστή ή το γραμματέα τον ετήσιο ισολογισμό.
ε) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
στ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του συνεταιρισμού κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του συνεταιρισμού στο υποκατάστημα τράπεζας, με την οποία συναλλάσσεται ο συνεταιρισμός.
2.    Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του ταμία να  ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισμού ή στον διευθυντή.
                       
                                             Άρθρο  29
Ευθύνη – Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου.

1. Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον  έκαστο για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στον  συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι αξιώσεις του  συνεταιρισμού παραγράφονται πέντε (5) έτη αφότου ο συνεταιρισμός διαπίστωσε τη ζημιά, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη. Σε κάθε περίπτωση επί της παραγραφής αξιώσεων του  συνεταιρισμού  κατά των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου από αδικοπραξία, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα.
 
2. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» εφαρμόζονται  και για τον πρόεδρο και  τον διευθυντή του συνεταιρισμού, στην περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού είναι άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

3.  Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν αμείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται αμοιβή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

4. Παρέχονται στα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου:
 α)Έξοδα  κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα του ΑΣ, και
 β) Έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών. Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.

                                            Άρθρο 30
                                         Αρχαιρεσίες

        1. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα,  που συμμετέχει ο συνεταιρισμός,  διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από το πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.  Αν με έγγραφο του οικείου πρωτοδικείου βεβαιώνεται η αδυναμία διορισμού δικαστικού λειτουργού, με αίτημα του συνεταιρισμού προς τον Δικηγορικό Σύλλογο διορίζεται δικηγόρος ύστερα από πρόταση του οικείου δικηγορικού συλλόγου.  Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος, που ορίζει τον δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της αμοιβής του.
        Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων, που μπορούν να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του συνεταιρισμού.  Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα.

        2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο για το διοικητικό συμβούλιο, ενιαίο για το εποπτικό συμβούλιο και ενιαίο για τους αντιπροσώπους στα νομικά πρόσωπα, που τυχόν μετέχει ο συνεταιρισμός.. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του συνεταιρισμού τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

3.  Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

        4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

        5.    Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου ή εκπροσώπων του συνεταιρισμού σε άλλο νομικό πρόσωπο. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη διαπίστωση αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
        Βασικό έργο της εφορευτικής επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν.
         Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντων.
        Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν.
        Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η εφορευτική επιτροπή παραδίδει με πρακτικό στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.
         6. Ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του δ.σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του.

 7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση με την εκλογή σε αυτήν μέλους του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, διενεργούνται αρχαιρεσίες.

8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού :
 α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο για τις ποινικές διατάξεις.
 β) Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο  και στο καταστατικό. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος (παράδοση της παραγωγής), βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε μέλος, που είναι υποψήφιο ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του  συνεταιρισμού πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
 γ) Πρόσωπο του οποίου η εκλογή προσκρούει σε όσα προβλέπονται στα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 16  του ν. 4384/2016  και συγκεκριμένα: Οι πρόεδροι των δύο συμβουλίων μπορούν να εκλεγούν μόνο για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και ανακαλούνται  ελεύθερα από τη γενική συνέλευση. Οι ιδιότητες μέλους του διοικητικού και μέλους του εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
 δ) Όποιος εργάζεται στον συνεταιρισμό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου.
 Για τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, εκτός από αυτό του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β`, της παραγράφου αυτής , κάθε υποψήφιο μέλος για το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο, υποχρεούται να προσκομίσει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) με την οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των περιπτώσεων αυτών.
 Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος.
   

                                            Άρθρο 31                                           

                                 Εποπτικό συμβούλιο

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή και την λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και το εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα μέλη του, που έχουν ισόχρονη θητεία με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του εποπτικού συμβουλίου είναι περιττός και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, ένα από τα οποία εκλέγεται μεταξύ των μελών του ως πρόεδρος. 
         2.   Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες στην έδρα του συνεταιρισμού, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του. Αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το εποπτικό συμβούλιο, δικαιούνται να το συγκαλέσουν τα μέλη του.
 
        3. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου ασκούνται συλλογικά.
 
        4. Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί και εποπτεύει την κανονική και μέσα στα όρια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής ή της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης και ελέγχει την νομιμότητα και την σκοπιμότητα των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και διενεργεί λογιστικό έλεγχο κάθε χρήσης. Για την επιτέλεση του έργου του το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, ή άλλου στοιχείου του συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου, να παρακολουθεί τις εργασίες του συνεταιρισμού, την λειτουργία των υπηρεσιών του και να ζητεί κάθε πληροφορία για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Ελέγχει κάθε δαπάνη  και υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την γενική συνέλευση των μελών, την οποία κοινοποιεί  και προς την εποπτική αρχή του ΥΠΑΑΤ. 
Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο, για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη του συνεταιρισμού  και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών, καθώς και των μελών του συνεταιρισμού. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους με σχετική έκθεσή του και συγκαλεί γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τη σχετική έκθεσή του και στην αρμόδια αρχή του άρθρου 18 του ν. 4384/2016.

5. Το εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται  σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία (3). Το  εποπτικό συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

                                              Άρθρο 32
           Ειδικές διατάξεις για τα όργανα της διοίκησης

1.   Εισηγητής των θεμάτων στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο γενικός διευθυντής ή υπάλληλος του συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό διευθυντή.

2.  Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ’ όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μπορεί να εκτελεί υπάλληλος του συνεταιρισμού, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο. Ο υπάλληλος δεν δικαιούται προσθέτου αμοιβής, όταν παρέχει την εργασία αυτή μέσα στο νόμιμο ωράριό του.

3.    Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το διοικητικό συμβούλιο το εποπτικό συμβούλιο και την γενική συνέλευση, καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα σ’ αυτή.

4.  Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται στην τελευταία τους σελίδα από το ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.

5.  Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσής τους πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6.  Τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης, αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους ή έκπτωσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.


                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
                                                  Άρθρο 33
                                   Εργασίες συνεταιρισμού

1.  Ο συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η γενική συνέλευση εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού ο οποίος καθορίζει:
α) Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού.
β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
γ) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους.
δ) Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών στην περίπτωση αναγνώρισης του συνεταιρισμού, ως ομάδας παραγωγών.

3.  Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων τους, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του συνεταιρισμού ως ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών  και γενικά για την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε.

4.   Ο συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων αγροτικών συνεταιρισμών, ή νομικών συνεταιριστικών προσώπων του ν. 4384/2016 ή και τρίτων, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν από τον συνεταιρισμό, ή άλλους συνεταιρισμούς, με τους οποίους συνεργάζεται ο συνεταιρισμός. Το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζημίωση ή την αμοιβή για τη χρησιμοποίησή τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού, την οποία εγκρίνει υποχρεωτικά το εποπτικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση, και εκ των υστέρων.

5.   Ο συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του και προς πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, με τους όρους που το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίζει. Σε καμία όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα μέλη του.

6.   Τρίτοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.

7.   Ο συνεταιρισμός ανεξάρτητα από την παροχή των υπηρεσιών του προς μη μέλη, που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ.5 του παρόντος άρθρου, μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του δημοσίου ή και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών συνεταιρισμών με αμοιβή, με εξαίρεση τις υπηρεσίες, που προσφέρει στα μέλη του, εκτός αντίθετης απόφασης της γενικής συνέλευσης.
         Επίσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αναπτύσσει ορισμένες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της γεωργικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους ή και των κανονισμών της Ε.Ε. με αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν, νομίμως.  Εξαιρούνται αυτών οι υπηρεσίες προς τα μέλη του, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

                                               Άρθρο 34  
                     Κανόνες παραγωγής και εμπορίας
                                        
1.   Ο συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που προσκομίζονται από τα μέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανά του της ποιότητας, της καλής κατάστασης κ.τ.λ. των προϊόντων, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για την κατά προορισμό χρήσης τους. Τα όργανα αυτά εφόσον είναι  υπάλληλοι του συνεταιρισμού έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού  με απόλυτη ισότητα καθώς και τους συναλλασσόμενους τρίτους, άλλως διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης.

2.   Ο συνεταιρισμός θεσπίζει τα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, συσκευασίας, παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων.

3.   Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των κανόνων που επιβάλλει.

                                         Άρθρο 35  
                    Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών

1. Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών.
α) Ο συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, φυτά, ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.
β) Τα είδη αυτά μπορεί ο συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.
2. Δάνεια προς το συνεταιρισμό.
Ο συνεταιρισμός  αποτελεί αυτοβοηθούμενο οργανισμό. Για το λόγο αυτό κύρια πηγή δανεισμού του, πρέπει να είναι τα μέλη του. Η προσφυγή δανεισμού από μη μέλη, πρέπει να αποτελεί την έσχατη επιλογή του συνεταιρισμού.
Τα δάνεια, που χορηγούνται στο συνεταιρισμό, για διάφορους γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα όρια, που έχει θέσει η γενική συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.
          3.  Δάνεια προς συνεταίρους.
α) Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς όρους του δανείου, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες.
β) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο αυτού να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε συνέταιρο, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης απ’ αυτό.
γ) Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που αποφασίζει η γενική συνέλευση και ο νόμος ορίζει.  Οι εγγυητές όπου χρειάζονται, πρέπει να είναι συνέταιροι. Ο τόκος των δανείων προς τα μέλη δεν μπορεί να είναι μικρότερος του τόκου των δανείων των νομίμως λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων, και πάντοτε μέσα στα όρια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για τον σκοπό αυτό. 
δ) Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική  εκμετάλλευση του δανειοδοτούμενου συνεταίρου. Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες χορηγούνται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία κάθε χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορούν να φθάσουν τα δάνεια αυτά. Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από πρατήρια του συνεταιρισμού.
4.     Καταθέσεις.
α) Ο συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία ανάληψής τους και ο τόκος καθορίζονται από τη γενική συνέλευση.
β) Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.
γ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από προειδοποίηση των καταθετών πριν από ορισμένο χρόνο, που ορίζεται από την γενική συνέλευση, ανάλογα με το ποσό των αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το διοικητικό συμβούλιο να ειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να τοκίζονται.
δ) Σε κάθε καταθέτη δίνεται από τον συνεταιρισμό παραστατικό καταθέσεων ονομαστικά, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων.
5.    Οι καταθέσεις των μελών του συνεταιρισμού στον συνεταιρισμό, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τον συνεταιρισμό στα μέλη του , τυγχάνουν των νόμιμων απαλλαγών.


                                     

                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
                ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
                                               Άρθρο 36
                                                Έλεγχος

1. Ο οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του άρθρου 22  του ν. 4384/2016  του συνεταιρισμού και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διενεργείται ετησίως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, του παρόντος  από έναν (1) τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α` 174), εφόσον   συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων των νομικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α` 251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α` 94). Άλλως  διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.δ. 475/1991 (Α` 176).

 2. Αν ο συνεταιρισμός έχει  λιγότερα από πενήντα (50) μέλη και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του είναι μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, μπορεί  να υποβάλει  τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον έλεγχο της παραγράφου 1 κάθε τρεις (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.

3. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του συνεταιρισμού,  που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.

4. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση  εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, μέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις.

5. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου τους μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες στο διοικητικό συμβούλιο του ελεγχόμενου  συνεταιρισμού,  το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καθώς και να υποβάλλουν αντίγραφο του πορίσματος στην αρμόδια αρχή του άρθρου 18 του ν. 4384/2016. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του συνεταιρισμού,   στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του. Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισμα στην πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των μελών του και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών το πόρισμά τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια  εποπτική  αρχή  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ως άνω υποβολή του πορίσματός τους.

6. Ο συνεταιρισμός, που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και λογαριασμούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου του.

 Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:

 α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού,  .
 β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
 γ) Την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού,   που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου.
 δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών.
 Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.

7. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
8. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008,  εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4336/2015 και 3693/2008.

                                               Άρθρο 37
                                     Διαχειριστική χρήση

 1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014  και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού,  για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

4. Ο  συνεταιρισμός, έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπο του συνεταιρισμού,  εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία τις εγκρίνει.


                                            Άρθρο 38
 Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα -  Κέρδη - Τηρούμενα βιβλία

 1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του  συνεταιρισμού,   αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον συνεταιρισμό. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και αποτελεί κέρδος. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.
Το πλεόνασμα δεν φορολογείται. Αντίθετα το κέρδος φορολογείται και ουδέποτε διανέμεται στα μέλη.
 2. Ο συνεταιρισμός με απόφαση της γενικής του συνέλευσης, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε τρίτους μη μέλη του, που δεν κατέχουν προαιρετικές μερίδες. Ο όγκος των συναλλαγών του ΑΣ με τους τρίτους σε σχέση με τα μέλη του καθορίζεται  στο…………………………. Οι όροι αγοράς προϊόντων τρίτων από τον συνεταιρισμό  και διάθεσης σε αυτούς εφοδίων δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους συναλλαγών του  συνεταιρισμού,   με τα μέλη του.

 3. Από τα πλεονάσματα κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του συνεταιρισμού και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών. Αν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων.

 4. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 3, διατίθεται για την:
 α) Απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό.
 β) Ανάπτυξη του  συνεταιρισμού, 
 γ) Υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και εφαρμογή δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης της κοινότητας όπου δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός,   σε ποσοστό που καθορίζεται από το καταστατικό του. Για τον σκοπό της περίπτωσης αυτής μπορεί να διατίθεται και μέρος των κερδών της παραγράφου 1 με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
 δ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του  συνεταιρισμού σε ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) των πλεονασμάτων.

 5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α` της παραγράφου 4, μπορεί να παραμείνουν στον συνεταιρισμό  ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο, που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του  συνεταιρισμού,   από τις τράπεζες.

6. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:
 α) Το σύνολο των κερδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν μέρος αυτών έχει διατεθεί για την εκπλήρωση του σκοπού της περίπτωσης γ` της παραγράφου 4.
 β) Η κράτηση της παραγράφου 3.
 γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον συνεταιρισμό από χαριστική αιτία.
 δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

                                               Άρθρο 39
                                        Τηρούμενα βιβλία

Τα  υποχρεωτικά βιβλία, που τηρεί  ο συνεταιρισμός  είναι  τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) και τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού :
 α) Βιβλίο μητρώου μελών.
       β)Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων του συνεταιρισμού, του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου.
      γ) Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού.
      δ)Βιβλίων πρακτικών και συνεργασιών των  ομάδων παραγωγών και των οργανώσεων παραγωγών.
      ε)Βιβλίο περιουσίας του συνεταιρισμού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο συνεταιρισμός.                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

                 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

                                         Άρθρο 40
                         Προσωπικό συνεταιρισμού

Το προσωπικό του συνεταιρισμού, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.


                                          Άρθρο 41
                                        Δημοσιότητα

Με τη φροντίδα και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου αποστέλλεται  στην αρμόδια εποπτική αρχή  του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης  και στο μητρώο των αγροτικών συνεταιρισμών αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του ειρηνοδικείου και του καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού.
                                           Άρθρο 42
                            Τροποποίηση καταστατικού

1.     Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η  συνέλευση θα αποφασίζει διαφορετικά. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος.
2.  Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία που καταχωρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου στο ειδικό μητρώο των αγροτικών συνεταιρισμών, που τηρείται στο ειρηνοδικείο της έδρας   του συνεταιρισμού.

                                                 Άρθρο 43
                                                   Λύση

 1. Ο   συνεταιρισμός   λύεται:
 α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.
 β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2  του παρόντος καταστατικού.
 γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
 δ) Με απόφαση του ειρηνοδικείου της έδρας του  συνεταιρισμού, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 αα) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν από το ανύπαρκτο της δραστηριότητάς του συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του.
 ββ) Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του άρθρου 18, του ν. 4384/2016 αν ο  συνεταιρισμός δεν έχει υποβάλει στο  εθνικό  μητρώο  τις εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και αν ο  συνεταιρισμός  διαγραφεί από το εθνικό μητρώο, κατά τους όρους του νόμου.

2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του συνεταιρισμού, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, η οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση του συνεταιρισμού.

3. Αν ο συνεταιρισμός  λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειας του, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2  του παρόντος καταστατικού.  Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ λυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του συνεταιρισμού.
 4. Η λύση του συνεταιρισμού και η απόφαση αναβίωσης της παραγράφου 3 κατατίθεται με φροντίδα του συνεταιρισμού  στο αρμόδιο ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στα βιβλία μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και στην αρμόδια εποπτική  αρχή του  υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, για την καταχώρισή της στο μητρώο.

                                                    
                                          Άρθρο 44
                                        Εκκαθάριση

1. Τη λύση του συνεταιρισμού ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του συνεταιρισμού   που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού που λύεται εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης για τις ανάγκες της. Η γενική συνέλευση διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα με την απλή απαρτία και πλειοψηφία. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση ή το διοικητικό συμβούλιο. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 26,του ν. 4384/2016, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση του ΑΣ.

4. Σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του συνεταιρισμού, το ειρηνοδικείο της έδρας του  συνεταιρισμού που δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει άλλους εκκαθαριστές. Το ίδιο ισχύει και αν η γενική συνέλευση δεν όρισε εκκαθαριστές, ή το διοικητικό συμβούλιο.

 5. Οι εκκαθαριστές μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού τους δημοσιεύουν σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του  συνεταιρισμού   και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε μία (1) περιοδική εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του  συνεταιρισμού  και στον ιστότοπο του συνεταιρισμού, περίληψη της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση και το διορισμό τους, καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και κοινοποιούν πρόσκληση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (A` 90). Οι εκκαθαριστές αποστέλλουν την απόφαση αυτή και στην αρμόδια εποπτική  αρχή του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για την καταχώρισή της στο εθνικό μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών.


 6. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή της περιουσίας του συνεταιρισμού που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια  εποπτική  αρχή, εφόσον έχουν στη διάθεσή τους τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη λύση του. Την ίδια υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα του συνεταιρισμού μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση του.

8. Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση του, μέλος ή πιστωτής του συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει από το ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων του συνεταιρισμού. Η απόφαση του ειρηνοδικείου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Αν για ένα (1) έτος μετά την έκδοση της απόφασης του ειρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων του συνεταιρισμού τότε παύει να ισχύει η δέσμευση της παρούσας παραγράφου.

 9. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παραγράφου 5.

 10. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις του συνεταιρισμού, να μετατρέπουν σε χρήμα τη συνεταιριστική περιουσία, να εξοφλούν τα χρέη του και να εισπράττουν τις απαιτήσεις του συνεταιρισμού. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του συνεταιρισμού.

 11. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μελών, με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποστέλλουν αντίγραφό τους στην αρμόδια εποπτική  αρχή του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για την καταχώρισή της στο εθνικό μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών.  

12. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του  συνεταιρισμού  που  εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται μετά την ικανοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων του ελληνικού δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έπεται η εξόφληση των υποχρεωτικών μερίδων.  Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται σε άλλον συνεταιρισμό ή για άλλο κοινωνικό σκοπό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και  ουδέποτε  διανέμεται στα μέλη.

13. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε (5) έτη, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης για έγκριση. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση του συνεταιρισμού από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις, καταγγελίες συμβάσεων ή και σύναψη νέων.
 Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέλη του συνεταιρισμού  που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το ειρηνοδικείο της έδρας του  συνεταιρισμού  με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, δεν μπορεί όμως να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

 14. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ανακοινώνουν άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν αξιόποινες πράξεις των μελών της διοίκησης του υπό εκκαθάριση ΑΣ, τις οποίες διαπίστωσαν ή πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

15. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομίας.

 16. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη, για χρέη του ΑΣ προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν να οριστούν εκκαθαριστές ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του.

                                            Άρθρο 45

                                  Ποινικές διατάξεις


1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος  του συνεταιρισμού  αν:
 α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο του συνεταιρισμού ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
 β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του συνεταιρισμού ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς.
 γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από το εποπτικό συμβούλιο ή από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

 2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο σε συνεταιρισμό αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτόν.

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών του συνεταιρισμού, με χρήση ή με απειλή σωματικής βίας ή με άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

 4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
 α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.
 β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρεί παρά το νόμο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων, μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12, ελεγκτών και αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε άλλα νομικά πρόσωπα.

5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιμωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι  του συνεταιρισμού στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη εκτέλεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.


                                          Άρθρο 46

                  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  -ΤΕΛΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αν μέλη ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4384/2016, κατέχουν πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες είτε επιστρέφονται οι μερίδες αυτές στην ονομαστική τους αξία, αυξημένη ή μειωμένη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης, είτε μετατρέπονται σε προαιρετικές μερίδες, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

                                         Άρθρο 47


Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 47 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο  και στο σύνολό του από την   γενική συνέλευση των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού, με την επωνυμία «Αγροτικός………… Συνεταιρισμός ………..», που εδρεύει στο ………. του δήμου ……….., η οποία πραγματοποιήθηκε  στην ………………. και  θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του παρόντος καταστατικού  από το αρμόδιο ειρηνοδικείο και της καταχώρησης στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών, που τηρείται σ’ αυτό.
Από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής πραγματοποιείται η τροποποίηση του καταστατικού του αγροτικού συνεταιρισμού, η οποία πραγματοποιείται σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49  παράγραφος  2  του ν. 4384/2016  με την οποία ορίστηκε ότι : «Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να προσαρμοστούν στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως προς τον αριθμό των μελών τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαγράφονται από το μητρώο».

Τόπος……….                                       Ημερομηνία……

Ο πρόεδρος της συνέλευσης                       Ο γραμματέας της συνέλευσης