Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423/2016
ΦΕΚ 182/Α/27-9-2016
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμός - σκοπός - διαβάθμιση – δραστηριότητες

1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση, στο εξής ΔΑ.Σ.Ο., είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της, με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια. Οι ΔΑ.Σ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Οι ΔΑ.Σ.Ο. δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας.
2. Οι ΔΑ.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. είναι οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, στο εξής ΔΑ.Σ.Ε. και δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, στο εξής Ε.ΔΑ.Σ.Ε..
3. Οι ΔΑ.Σ.Ε. δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων. Δασικές εργασίες κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συλλογής εν γένει δευτερευουσών καρπώσεων από τα δάση, οι φυτεύσεις δασικών ειδών, οι κλαδεύσεις, αραιώσεις και οι καθαρισμοί δασών, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων για την προστασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, εργασίες για την προστασία και ανάπτυξη της βλάστησης και της αναγέννησης, εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Οι ΔΑ.Σ.Ε. δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.

4. Οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε. συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα μέλη τους -δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας- και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων των μελών τους.

5. Με απόφαση των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. δύναται να συσταθεί η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, στο εξής ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι το ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο των ΔΑ.Σ.Ο. και έχει ως σκοπό το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής δράσης των μελών της και την ανάληψη δραστηριοτήτων, που προάγουν τα συμφέροντα αυτών σε πανελλαδική κλίμακα. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. δεν αποτελεί βαθμό Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

6. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου.

7. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να συμπράττουν με άλλες ΔΑ.Σ.Ο., με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 2
Έδρα - περιφέρεια – επωνυμία

1. Έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο δήμος ή η δημοτική ή η τοπική κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.
2. Η περιφέρεια του ΔΑ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό του.
3. Η επωνυμία του ΔΑ.Σ.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά του ως δασικού καθώς και την έδρα του.
Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΔΑ.Σ.Ε. που έχει την ίδια έδρα ή περιφέρεια και τον ίδιο σκοπό.
Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΔΑ.Σ.Ε..
4. Τα έντυπα του ΔΑ.Σ.Ε. αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) του άρθρου 23.
Άρθρο 3

1. Για τη σύσταση ΔΑ.Σ.Ε. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι ένα (21) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.
2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Δ.Α.Σ.Ε. αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού, που προβλέπονται στο άρθρο 4, ή αυτό περιέχει διατάξεις αντίθετες προς το νόμο. Αν αρνηθεί την καταχώριση, με την ίδια πράξη καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και του υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνητικής πράξης του ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Δ.Α.Σ.Ε. και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εάν με την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης. Με την καταχώριση αυτή, ο Δ.Α.Σ.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση της απόφασης. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού.
Άρθρο 4
Τύπος - περιεχόμενο καταστατικού

1. Το καταστατικό του ΔΑ.Σ.Ε. καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.
2. Το καταστατικό για να είναι έγκυρο περιέχει υποχρεωτικά:
α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τη μόνιμη κατοικία και τον αριθμό ταυτότητας που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 των ιδρυτικών μελών.
β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
δ) Τους όρους και τη διαδικασία εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. Επίσης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δοκίμων μελών.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής της και τη διαδικασία απόδοσής της σε περίπτωση αποχώρησης.
στ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
ζ) Τους όρους σύγκλισης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο).
η) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.
θ) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού.
ι) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών έγκρισης του καταστατικού και το χρόνο σύγκλισης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ια) Τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού.
ιβ) Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.
ιγ) Κάθε άλλο θέμα που ο παρών νόμος ορίζει ότι υποχρεωτικά ρυθμίζεται στο καταστατικό.
3. Το καταστατικό μπορεί επίσης να ρυθμίζει και άλλα θέματα, τα οποία άπτονται της φύσης και της λειτουργίας του συνεταιρισμού και δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές προβλέψεις του δεν αντίκεινται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
Μέλη
1. Μέλη ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη σύμφωνα με την παράγραφο 2, η δε μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑ.Σ.Ε., όπως ορίζεται από το οικείο καταστατικό. Ως δασεργάτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως στις δασικές εργασίες του άρθρου 1.
2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η ιδιότητα του δασεργάτη:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες (υφιστάμενοι δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.) αποδεικνύεται από τα σχετικά με τις δασικές εργασίες ένσημα του ΙΚΑ και βεβαιώνεται από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτόν στην οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.
β) Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες (νεοεισερχόμενοι δασεργάτες οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.) αποκτάται μετά από θεωρητική εκπαίδευση στη Διεύθυνση Δασών και πρακτική με ευθύνη δασικού συνεταιρισμού εργασίας -σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής του- στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. Βεβαιώνεται ομοίως από την επιτροπή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.
Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται δόκιμα μέλη του συνεταιρισμού που τους εκπαιδεύει κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους και μετά την ολοκλήρωση αυτής με την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη γίνονται τακτικά μέλη του συνεταιρισμού εφόσον το επιθυμούν. Το Καταστατικό του συνεταιρισμού καθορίζει υποχρεωτικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δοκίμων μελών.
γ) Αποδεικνύεται με ταυτότητα που εκδίδεται στο όνομα του δασεργάτη από την οικεία Διεύθυνση Δασών και την οποία φέρει υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών.
3. Κάθε δασεργάτης έχει δικαίωμα να είναι μέλος σε έναν μόνο ΔΑ.Σ.Ε..
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις, απόκτησης, διατήρησης και απώλειας της ιδιότητας δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε. των παραγράφων 2α΄ και β΄ και ορίζεται η διάρκεια της προβλεπομένης στην περίπτωση β΄ της ως άνω παραγράφου εκπαίδευσης, το περιεχόμενό της, καθώς και η σχετική διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης καθορίζονται ο τύπος και οι λεπτομέρειες έκδοσης της ταυτότητας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου.
Άρθρο 6
Κωλύματα
1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος ΔΑ.Σ.Ε. όποιος:
α) Είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγος αυτού ή συγγενής του α’ βαθμού.
β) Έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
γ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου.
δ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας.
ε) Έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
2. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, η απαγόρευση ισχύει μέχρι τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό μητρώο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για μη συμμετοχή στο ΔΑ.Σ.Ε., αρκεί να μη δυσχεραίνεται υπέρμετρα η ελεύθερη εγγραφή μελών.

Άρθρο 7
Απόκτηση ιδιότητας μέλους

1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΔΑ.Σ.Ε. από την καταχώριση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3 και υποχρεούνται να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεταιριστική τους μερίδα όπως ορίζει το άρθρο 11.
2. Η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού και τηρείται η σχετική διαδικασία. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑ.Σ.Ε..
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται στο Καταστατικό.
4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
5. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να αποφασίσει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη λήξη των εργασιών της συνέλευσης.
6. Η ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης που δέχεται την αίτηση ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
7. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει για κάθε μεταβολή των μελών του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, την εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 24, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τηρεί το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

1. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού υποχρεούται:
α) Να καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα. Μέλος που καθυστερεί έστω και μία δόση της συνεταιριστικής μερίδας δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα εκλέγεσθαι.
β) Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του συνεταιρισμού.
2. Κάθε μέλος του ΔΑ.Σ.Ε. δικαιούται:
α) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και ως αντιπρόσωπος σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε..
β) Να ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει εγγράφως και άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.
γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτής, καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης».
δ) Να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ατομικών του λογαριασμών και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.
ε) Να συμμετέχει στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης.
Άρθρο 9
Αποχώρηση - θάνατος μέλους

1. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό δηλώνοντας εγγράφως τη θέλησή του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Η δήλωση αποχώρησης είναι ελεύθερα ανακλητή, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλήθηκε και ισχύει για το τέλος αυτής.
2. Το μέλος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας ή του τιμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη μείωσή της, σε περίπτωση ζημιών του συνεταιρισμού.
Το Καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης της συνεταιριστικής μερίδας.
3. Αν το μέλος που ζήτησε να αποχωρήσει είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού σε Δευτεροβάθμιες ΔΑ.Σ.Ε., εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του από την ημέρα που δήλωσε ότι αποχωρεί. Η ανάκληση της δήλωσης αποχώρησης δεν επιφέρει αναβίωση του αξιώματός του.
4. Αν η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή των ειδικότερων δραστηριοτήτων του ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή άλλους συνεταιρισμούς, τα μέλη που διαφωνούν μπορούν να αποχωρούν από το συνεταιρισμό και χωρίς την τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 1.
Στην περίπτωση αυτή η δήλωση για την αποχώρηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε αυτή να ανακληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που υποβλήθηκε.
Η αποχώρηση επέρχεται από τη δημοσίευση της εγκριτικής δικαστικής απόφασης της τροποποίησης του Καταστατικού ή με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
5. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, το μέλος που απεβίωσε διαγράφεται αυτοδίκαια. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 28 διαπιστωθεί ζημία, αναγόμενη στο χρόνο θανάτου, τότε η αξία της αποδιδόμενης στους κληρονόμους συνεταιρικής μερίδας μειώνεται ανάλογα.

Άρθρο 10
Διαγραφή μέλους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, υποχρεούται να διαγράφει το μέλος του Συνεταιρισμού όταν δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής του, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, καθώς και όταν επήλθε στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα κωλύματα εγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
2. Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για τη διαγραφή μέλους το οποίο:
α) έβλαψε ή βλάπτει με πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού,
β) παραλείπει αδικαιολόγητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το συνεταιρισμό, όπως αυτές ορίζονται στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
γ) δεν συμμετέχει στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού για ορισμένη περίοδο που ορίζεται στο Καταστατικό του και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο διαχειριστικών χρήσεων,
δ) δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή επήλθε στο πρόσωπό του ένα από τα κωλύματα που το Καταστατικό ορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την απόφασή του περί διαγραφής μέλους, τάσσει σε αυτό δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μετά από προηγούμενη ακρόαση του μέλους που πρόκειται να διαγραφεί καλουμένου τούτου προ δέκα (10) ημερών για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
7. Το Καταστατικό ορίζει τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιριστικών μερίδων σε περίπτωση διαγραφής μέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
Συνεταιριστική μερίδα

1. Συνεταιριστική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμμετέχει στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε μέλος συμμετέχει στον συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία μόνο συνεταιριστική μερίδα και έχει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση.
2. Το Καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και το χρόνο καταβολής της. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και ο χρόνος καταβολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη, αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
4. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για τη λήψη της οποίας απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2 και σε ύψος όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2.
Άρθρο 12
Ευθύνη του μέλους για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

1. Για τις υποχρεώσεις του ΔΑ.Σ.Ε. προς τρίτους τα μέλη ευθύνονται επικουρικά και περιορισμένα, μέχρι το τριπλάσιο του ύψους της συνεταιριστικής τους μερίδας και ισομερώς. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει υψηλότερο όριο ευθύνης των μελών ή να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης υψηλότερου ορίου, με απόφαση της Γ.Σ. των μελών, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2.
2. Η προσωπική ευθύνη των μελών απέναντι στους δανειστές του συνεταιρισμού γεννάται μόνον εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγγυητών.
3. Η ευθύνη του μέλους παύει μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία που περατώθηκε η εκκαθάριση του συνεταιρισμού, στην περίπτωση της πτώχευσης ή λύσης του, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί αγωγή εναντίον του.
4. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού για χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και συνεταιρισμού.
Άρθρο 13
Ευθύνη των μελών προς τρίτους

1. Οι δανειστές μέλους ΔΑ.Σ.Ε. για οφειλές του μέλους προς αυτούς, δεν έχουν δικαίωμα επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του συνεταιρισμού, επί των πλεονασμάτων χρήσεων και των συνεταιριστικών μερίδων.
2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των μελών προς τρίτους τα περιουσιακά στοιχεία των μελών που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο συνεταιρισμό, καθώς και το αντάλλαγμα που καταβάλλεται σε αυτούς για τη χρήση αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 14
Όργανα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας

Όργανα του ΔΑ.Σ.Ε. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15
Γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΔΑ.Σ.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα εγγεγραμμέναμέλη του που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.
Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού.
γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του συνεταιρισμού.
δ) Η συμμετοχή του συνεταιρισμού σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και η αποχώρησή του από αυτές.
ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε..
στ) Η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων, του ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυνσης των μελών για τυχόν ζημίες.
ζ) Η αύξηση της συνεταιριστικής ευθύνης των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
η) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας.
θ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο Καταστατικό.
ι) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
ια) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
ιβ) Η απόφαση για την αγορά, ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή και πώληση ακινήτων ή την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και μίσθωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης δασικών προϊόντων, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείων για τους σκοπούς αυτούς.
ιγ) Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει ο συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.
ιδ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο Καταστατικό και στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 16
Γενική Συνέλευση σύγκληση - ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της χρήσης.
Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το Καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για λόγους που προβλέπονται στο νόμο ή το Καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού.
3. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν δικαίωμα σύγκλησής της.
4. Το ίδιο ποσοστό μελών της παραγράφου 3 μπορεί να ζητήσει, κατά τους όρους του Καταστατικού, την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξή της. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών και η ενημέρωση των μελών πριν τη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική. Επίσης η Γενική Συνέλευση, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μπορεί να εισαγάγει θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.
Άρθρο 17
Γενική Συνέλευση - απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη (απαρτία).
2. Αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική συνεδρίαση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην:
α) διεύρυνση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού,
β) συγχώνευση του συνεταιρισμού,
γ) παράταση της διάρκειας ή διάλυση του συνεταιρισμού,
δ) τροποποίηση του Καταστατικού,
ε) εκποίηση ή δωρεά ακινήτων του συνεταιρισμού,
στ) ανάκληση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και αντιπροσώπων σε Ε.ΔΑ.Σ.Ε.,
ζ) επιβάρυνση των μελών για την κάλυψη τυχόν ζημιών ή επιβολή ειδικής εισφοράς,
η) μεταφορά κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε,
θ) για κάθε άλλο θέμα, όπου ο νόμος αυτός απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης τα μισά (1/2) τουλάχιστον μέλη.
4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται η ενισχυμένη απαρτία η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση - αποφάσεις

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν ή το Καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.
2. Κατ’ εξαίρεση, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 17, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του συνεταιρισμού.
Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
α) Αρχαιρεσίες.
β) Παροχή εμπιστοσύνης ή απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα παροχής εμπιστοσύνης στο πρόσωπό τους ή απαλλαγής τους από ευθύνη στο συνεταιρισμό.
Άρθρο 19
Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του καταστατικού είναι ακυρώσιμη.
2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αγωγή μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιείται στον συνεταιρισμό και την εποπτεύουσα αρχή αυτού.
3. Η άσκηση της αγωγής της παραγράφου 2 δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Αναστολή εκτέλεσης μπορεί να διαταχθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος.
Άρθρο 20
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από πέντε (5).
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση και τα καθήκοντα των μελών αυτού καθορίζονται στο Καταστατικό. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ..
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και συγκαλείται υποχρεωτικά σε έκτακτη συνεδρίαση όταν αυτό ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτού είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή στα τέκνα του.
5. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για κάθε ζημιά που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στο συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του συνεταιρισμού, το συνεταιρισμό εκπροσωπεί το ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στο Καταστατικό. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21
Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού δικαστικού λειτουργού, η οποία βεβαιώνεται με έγγραφο του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών, διορίζεται δικηγόρος, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατόπιν αιτήματος του συνεταιρισμού.
Κατ’ εξαίρεση οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την
E.ΔΑ.Σ.Ε. όταν διενεργούνται για πρώτη φορά μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα, η δε θητεία των αντιπροσώπων που θα εκλεγούν περιορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό σύμφωνα με το Καταστατικό.
3. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με τρία (3) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα για κάθε όργανο διοίκησης και ένα για τους αντιπροσώπους στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε.. Στα ενιαία ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
4. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του εκλεγόμενου οργάνου, καθώς και του όλου αριθμού των εκλεγόμενων αντιπροσώπων στην ανώτερου βαθμού συνεταιριστική οργάνωση. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως κατώτερος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
5. Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Το Καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες εκλογής της εφορευτικής επιτροπής, της υποβολής υποψηφιοτήτων, διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και κάθε συναφές θέμα.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό. Αν στο Καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα 2/3 του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
8. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από μέλη του συνεταιρισμού που ορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Τα μέλη που ορίζονται με την παραπάνω διαδικασία διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή εκλέγει νέα μέλη. Τα μέλη που εκλέγονται συνεχίζουν τη θητεία των παλιών μελών.
Αν ο αριθμός των θέσεων Δ.Σ. που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του, το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Η ως άνω διαδικασία της παραγράφου 8 ισχύει και για τη συμπλήρωση των θέσεων που κενώνονται στο Εποπτικό Συμβούλιο με τη διαφορά ότι στην μεν περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 8 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που λείπουν συμπληρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη δε περίπτωση του εδαφίου β΄ της ως άνω παραγράφου τη Γενική Συνέλευση για διενέργεια αρχαιρεσιών συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί ως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου όποιος καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, μέχρι τη διαγραφή της ποινής του από το ποινικό μητρώο κατά την κείμενη νομοθεσία. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή υποψηφιότητας συνοδεύεται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, άλλως είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί από την εφορευτική επιτροπή.
11. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας των οργάνων διοίκησης διαπιστωθεί για μέλος τους οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα, το μέλος αυτό εκπίπτει από μέλος του οργάνου, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του μέλους στο Μονομελές Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που κοινοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται δε οι διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 22
Εποπτικό Συμβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
2. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται στο Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), ένα εκ των οποίων εκλέγεται ως πρόεδρος.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον στους δύο (2) μήνες.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι:
α) Ο έλεγχος της τήρησης του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
β) Η διενέργεια του διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου του ΔΑ.Σ.Ε. και γενικά η παρακολούθηση της οικονομικής του κατάστασης.
γ) Η εξακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελιών και αναφορών των μελών του συνεταιρισμού ή τρίτων που έχουν υποστεί ζημία από τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ. και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με βάση την προβλεπόμενη στο καταστατικό διαδικασία.
δ) Η εισήγηση σχετικά με τα ανωτέρω α΄, β΄, γ΄ ζητήματα στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ..
5. Για τη διευκόλυνση του έργου του το Εποπτικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου και πληροφορίας για την πορεία των υποθέσεων του ΔΑ.Σ.Ε..
6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο αναλυτική έκθεση περί των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, την οποία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Την Έκθεση αυτή υποβάλλει ταυτοχρόνως με τη δημοσιοποίησή της στην εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 24.
7. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τα θέματα της εκλογής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, της διάρκειας της θητείας αυτών, της απαρτίας και πλειοψηφίας του Συμβουλίου και της ευθύνης των μελών του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1, 4 και 6 αντίστοιχα.
Άρθρο 23
Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

1. Για την ενάσκηση της κρατικής αρμοδιότητας και εποπτείας επί των Δ.Α.Σ.Ο. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή:
Α) «Κεντρικό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών», στη Γενική Διεύθυνση Ανά-πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), στο οποίο καταχωρίζονται οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε.). Στο Κεντρικό Μητρώο εγγράφεται και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο..
Β) «Περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών», στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, στο οποίο καταχωρίζονται οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, των οποίων η έδρα υπάγεται στην περιοχή ευθύνης της.
2. Στα ως άνω μητρώα εγγράφονται και οι υφιστάμενοι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, οι προϋποθέσεις παραμονής σε αυτά, οι λόγοι διαγραφής από αυτά, τα αναγκαία στοιχεία καταχώρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την τήρησή τους. Επίσης, οι σχέσεις κεντρικού και περιφερειακού μητρώου και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
Άρθρο 24
1. Οι ΔΑ.Σ.Ε. υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) τηρεί το κεντρικό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών σε ηλεκτρονική μορφή και εκδίδει τον κωδικό αριθμό καταχώρισης αυτών του άρθρου 2.
β) συνεργάζεται με τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, παρέχει διευκρινίσεις και εκδίδει οδηγίες εφαρμογής του.
3. Εποπτεύουσα αρχή των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας είναι η Διεύθυνση Δασών του Νομού η οποία:
α) τηρεί το περιφερειακό μητρώο των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών της περιοχής ευθύνης της σε ηλεκτρονική μορφή, χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής στο μητρώο και συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος για την ταυτόχρονη ενημέρωση του κεντρικού και περιφερειακού μητρώου,
β) συγκροτεί την επιτροπή του άρθρου 5 και εκδίδει την απόφαση απόκτησης της ταυτότητας του δασεργάτη του ιδίου άρθρου,
γ) υποβοηθά το έργο και τη λειτουργία των ΔΑ.Σ.Ε. της περιοχής ευθύνης της, παρέχοντας σε αυτούς διευκρινήσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,
δ) ελέγχει, πριν την ανάθεση των πάσης φύσεως δασικών εργασιών στους συνεταιρισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει των δικαιολογητικών και εγγράφων του σχετικού φακέλου που υποβάλλουν υποχρεωτικά οι συνεταιρισμοί:
1) τη λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού αυτών,
2) τη δυναμικότητά τους σε μέλη, μηχανικά μέσα, οχήματα και ζώα, καθώς και την οικονομική τους επάρκεια, ιδίως για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
Αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων του φακέλου που υπέβαλε κάποιος συνεταιρισμός είναι αναληθή, τότε ο συγκεκριμένος συνεταιρισμός αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα δικαιολογητικά, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που υποβάλλουν οι συνεταιρισμοί σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η μίσθωση μηχανικών μέσων, μηχανημάτων και ζώων από τους ΔΑ.Σ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 25
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Η εσωτερική λειτουργία του ΔΑ.Σ.Ε. ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ.. Η έγκριση αυτή αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας του συνεταιρισμού κατά τον παρόντα νόμο.
2. Η Γενική Συνέλευση για την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στον πρώτο χρόνο από την έγκριση του Καταστατικού ή την τροποποίησή του κατά τον παρόντα νόμο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η συνέλευση αποφασίζει με τη διαδικασία και ενισχυμένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 17, καθώς και με την ενισχυμένη πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει υποχρεωτικά:
α) Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση των σκοπών του.
β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των δασικών εργασιών που αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός.
γ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση των εγκαταστάσεων, των μέσων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
δ) Τις κυρώσεις για την αθέτηση των υποχρεώσεων των μελών και τη διαδικασία επιβολής τους.
ε) Τα θέματα της τήρησης των λογαριασμών μεταξύ συνεταιρισμού και μελών, ως και μεταξύ συνεταιρισμού και της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, αν ο συνεταιρισμός είναι μέλος Ένωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά που τηρεί ο συνεταιρισμός για τις συναλλαγές που διενεργεί.
στ) Την υποχρέωση του συνεταιρισμού - σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων που παράγει, μετά από παραχώρηση σε αυτόν της εκμετάλλευσης δημοσίων δασών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 136Α του Δασικού Κώδικα (Ν.δ.
86/1969, Α΄ 7) να τα διαθέτει μέσω δημοπρασιών, καθώς και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής αυτών. Οι δημοπρασίες διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, που εκλέγεται κατ’ έτος από τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, στην οποία και υποβάλλει λεπτομερή αναφορά για τις ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών. Εφόσον η δημοπρασία διάθεσης ματαιωθεί δύο φορές λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών, πιστοποιούμενου τούτου από το οικείο πρακτικό της ως άνω Επιτροπής ή διενεργηθεί δύο φορές και οι προσφερθείσες τιμές κρίνονται ασύμφορες, είναι δυνατή η διάθεση των προϊόντων σε τρίτους με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και του συνεταιρισμού.
4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα τα οποία θα καθορίζονται υποχρεωτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 26
Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται οι οφειλές των μελών προς το συνεταιρισμό.
2. Το μέλος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτό. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η πρώτη μετά την άσκηση της τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Αν η ένσταση της προηγουμένης παραγράφου δεν ασκηθεί ή απορριφθεί, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά τους όρους του ΚΠολΔ. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσβάλλει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19.
Άρθρο 27
Τηρούμενα βιβλία

Οι ΔΑ.Σ.Ε. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:
α) Βιβλίο μητρώου μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου.
ε) Βιβλίο απογραφής περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, ζωικού κεφαλαίου).
στ) Βιβλίο ισολογισμού.
ζ) Βιβλίο ημερησίων εργασιών και καταγραφής εργαζομένων δασεργατών ανά συστάδα, το οποίο πρέπει να επιδεικνύεται κατά τους σχετικούς ελέγχους της οικείας δασικής υπηρεσίας.
η) Βιβλίο ατυχημάτων.
θ) Βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Δημοπρασιών.
ι) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό και τη φορολογική νομοθεσία.
Άρθρο 28
Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση του ΔΑ.Σ.Ε. είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και καταρτίζεται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» με την υποχρεωτική συνδρομή και υπογραφή λογιστή, με τον οποίο συνεργάζεται ο συνεταιρισμός.
3. Με τη λήξη της χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Απολογισμό Πεπραγμένων για τη δραστηριότητά του κατά την υπόψη χρήση και Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από προϋπολογισμό δαπανών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Εποπτικό Συμβούλιο, ένα (1) μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα στοιχεία της παραγράφου 2, καθώς και τον Απολογισμό Πεπραγμένων, προκειμένου το Εποπτικό Συμβούλιο να συντάξει την κατά το άρθρο 22 παράγραφος 7 αναλυτική και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεσή του.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση να υποβάλλει για έγκριση τον Απολογισμό Πεπραγμένων, το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης, τον ισολογισμό και λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης». Πριν από την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση λαμβάνει γνώση της σχετικής έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου.

6. Η μη έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση ισοδυναμεί με υποβολή και υπερψήφιση πρότασης μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφέρει την παραίτησή του και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός διμήνου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διενέργεια των εκλογών και την εξυπηρέτηση των πάγιων και ανελαστικών υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.
7. Αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ανάκληση όλου ή μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον ανακληθεί το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου ή η πλειοψηφία των μελών του, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ανακληθεί η μειοψηφία των μελών του, αυτά αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες και σε περίπτωση έλλειψης επιλαχόντων η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει τα νέα μέλη η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», ο Απολογισμός Πεπραγμένων και το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης του ΔΑ.Σ.Ε. μετά την ψήφισή τους από τη Γενική Συνέλευση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών υποβάλλονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εποπτεύουσα αρχή και την οικεία Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο που τηρούν οι ανωτέρω για κάθε συνεταιρισμό.

Άρθρο 29
Διαχειριστικό υπόλοιπο - αποθεματικά

1. Το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης προκύπτει όταν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΔΑ.Σ.Ε. αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, ζημιές και αποσβέσεις.
2. Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης περιέρχεται σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το συνολικό ποσό φθάσει στο ύψος τουλάχιστον της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, οπότε η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική. Η κράτηση αυτή επαναφέρεται όταν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των συνεταιριστικών μερίδων. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ύψος αποθεματικού και ποσοστού κράτησης.
3. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται ακόμα:
α) Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το καταστατικό και τα ποσά που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στη συνεταιριστική οργάνωση από χαριστική αιτία, εκτός εάν υπάρχει ειδικός όρος.
Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση και συντήρηση του παγίου κεφαλαίου, για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού και ως κεφάλαιο κίνησης.
4. Μετά την αφαίρεση του ποσοστού για τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2 την κράτηση ποσοστού από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού.
Το έκτακτο αποθεματικό χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κάθε είδους ζημιών του συνεταιρισμού. Οι ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των μελών καλύπτονται μόνο, όταν η χρήση τους έχει παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό.
5. Το απομένον υπόλοιπο του καθαρού πλεονάσματος της διαχειριστικής χρήσης διανέμεται στα μέλη σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2, να μην διανεμηθεί μέρος ή και όλο το απομένον καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης στα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
Άρθρο 30
Έκτακτη εισφορά

1. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών ή αν υποβληθεί αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του ΔΑ.Σ.Ε. από πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑ.Σ.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
2. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
3. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2. Η έκτακτη εισφορά πρέπει να είναι μέσα στα όρια της περιορισμένης ευθύνης των μελών που προβλέπεται στο άρθρο 12. Η εισφορά αυτή βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο μέσα στο προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης διαχειριστικό έτος.
4. Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης στη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31
Συγχώνευση - διαδικασία

1. Δύο ή περισσότεροι ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να συγχωνευθούν. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση νέου ΔΑ.Σ.Ε., είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων ΔΑ.Σ.Ε. από άλλον.
2. Για τη συγχώνευση απαιτούνται διαδοχικά:
α) Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 17 και 18.
β) Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, η οποία γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συγχωνευόμενο συνεταιρισμό και ένας (1) εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής. Για την απογραφή και αποτίμηση η παραπάνω επιτροπή συντάσσει έκθεση.
γ) Έγγραφη κατάρτιση σχεδίου πράξης συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την επωνυμία, την έδρα των ΔΑ.Σ.Ε. που συμμετέχουν στη συγχώνευση, τον αριθμό καταχώρισης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τον κωδικό αριθμό καταχώρισης στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τη μορφή της συγχώνευσης που θα επέλθει, ββ) την ακριβή καταγραφή και περιγραφή των περιουσιακών στοιχειών των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής του ανωτέρω στοιχείου β΄, γγ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε. θεωρούνται λογιστικά τελούμενες για λογαριασμό του νέου ΔΑ.Σ.Ε., και δδ) εφόσον πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., το καταστατικό αυτού, που πρέπει να περιλαμβάνει όσα στοιχεία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ενώ, αν η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση, τις αλλαγές οι οποίες ενδεχομένως θα επέλθουν λόγω της συγχώνευσης στο καταστατικό του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε..
δ) Απόφαση κοινής Γενικής Συνέλευσης των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., με την οποία: αα) εγκρίνεται το σχέδιο πράξης συγχώνευσης, ββ) αν υπάρχει ανισότητα συνεταιριστικών μερίδων μεταξύ των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., καθορίζεται το ύψος της νέας συνεταιριστικής μερίδας, ο τρόπος καταβολής της διαφοράς για τα μέλη που έχουν μερίδες μικρότερες από τη νέα και διευθέτησης της διαφοράς για τα μέλη που έχουν μεγαλύτερες, γγ) εξουσιοδοτούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε. για την υπογραφή της ανωτέρω πράξης, και δδ) εφόσον πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου συνεταιρισμού, εκλέγεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
ε) Δημοσίευση του σχεδίου πράξης συγχώνευσης που εγκρίθηκε σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., καθώς και στους διαδικτυακούς τους τόπους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
στ) Υπογραφή της πράξης συγχώνευσης από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε..
ζ) Έγκριση της πράξης συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία παρέχεται, αφού υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως στ΄, και εξακριβωθεί από το δικαστήριο αυτό η τήρηση των αντιστοίχων διατυπώσεων, καθώς και η νομιμότητα κάθε σχετικής πράξης και
η) Καταχώριση της πράξης συγχώνευσης στο οικείο βιβλίο και αποστολή αυτής, καθώς και της σχετικής απόφασης του Ειρηνοδικείου στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3. Από τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω διατυπώσεων αα) εκείνες που αφορούν τις διατυπώσεις οι οποίες ορίζονται στα στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ γίνονται με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., και ββ) εκείνες που αφορούν τη διατύπωση που ορίζεται στο στοιχείο ζ΄ γίνονται με επιμέλεια, αν μεν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το οποίο εκλέχθηκε σύμφωνα με το στοιχείο δ΄, περίπτωση γγ΄, ενώ, αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση, του Διοικητικού Συμβουλίου του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε..
3. Η συγχώνευση συντελείται από την καταχώριση της σχετικής πράξης στο οικείο βιβλίο του άρθρου 3, σύμφωνα με το στοιχείο η΄ της προηγούμενης παραγράφου. Από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής, επέρχονται αυτοδίκαια, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τόσο για τους συγχωνευόμενους ΔΑ.Σ.Ε. όσο και έναντι των τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) Αν πρόκειται για συγχώνευση με ίδρυση νέου ΔΑ.Σ.Ε., ο νέος αυτός ΔΑ.Σ.Ε. υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ΔΑ.Σ.Ε., οι συγχωνευόμενοι ΔΑ.Σ.Ε. παύουν να υφίστανται, τα μέλη αυτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, γίνονται μέλη του νέου ΔΑ.Σ.Ε., με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του, συγκαλούνται δε από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αυτού σε γενική συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραπάνω καταχώριση, και οι δίκες με διάδικο οποιονδήποτε από τους συγχωνευόμενους ΔΑ.Σ.Ε. συνεχίζονται από τον νέο ΔΑ.Σ.Ε. χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
β) Αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση, ο απορροφών ΔΑ.Σ.Ε. υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του ή των απορροφώμενων, οι απορροφώμενοι ΔΑ.Σ.Ε. παύουν να υφίστανται, τα μέλη αυτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, γίνονται μέλη του απορροφώντος και οι δίκες με διάδικο οποιονδήποτε από τους απορροφώμενους ΔΑ.Σ.Ε. συνεχίζονται από τον απορροφώντα χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.
4. Η υποκατάσταση των πρώτων εδαφίων των στοιχείων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από άδεια ή παραχώρηση δημόσιας αρχής και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης.
5. Αν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση νέου ΔΑ.Σ.Ε., ο νέος αυτός ΔΑ.Σ.Ε. εγγράφεται στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και λαμβάνει τον κωδικό αριθμό καταχώρισης αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Στην περίπτωση αυτή, οι ΔΑ.Σ.Ε. που συγχωνεύτηκαν διαγράφονται από το Μητρώο και τίθενται στο αρχείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ΔΑ.Σ.Ε. που απορροφήθηκαν, αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση. Μέλη ΔΑ.Σ.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού του υπό συγχώνευση ΔΑ.Σ.Ε., του οποίου είναι μέλη.
6. Οι συνεταιριστικές μερίδες των ΔΑ.Σ.Ε. που συγχωνεύτηκαν, μετά την αφαίρεση της αξίας των μερίδων των μελών που αποχώρησαν, αποτελούν το κεφάλαιο του νέου ΔΑ.Σ.Ε., αν πρόκειται για συγχώνευση με σύσταση τέτοιου νέου συνεταιρισμού, ή το κεφάλαιο του απορροφώντος ΔΑ.Σ.Ε., αν πρόκειται για συγχώνευση με απορρόφηση.

Άρθρο 32
Πτώχευση - Διαδικασία

1. Αν υποβληθεί αίτηση κήρυξης του ΔΑ.Σ.Ε. σε πτώχευση από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από πιστωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30, προκειμένου να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης.
2. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτή έχει υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή από την επίδοση αυτής στο ΔΑ.Σ.Ε., αν η αίτηση πτώχευσης έχει υποβληθεί από πιστωτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο πτωχευτικό δικαστήριο, αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές.
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών λόγω αποτυχίας της διαδικασίας του άρθρου 30, κηρύσσει το συνεταιρισμό σε πτώχευση.
4. Από την κήρυξή του σε πτώχευση, ο ΔΑ.Σ.Ε. λύεται. Η πτώχευση του συνεταιρισμού δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του.
5. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, αυτός επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, οπότε ο ΔΑ.Σ.Ε. αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Η απόφασης επικύρωσης του πτωχευτικού συμβιβασμού υποβάλλεται από τον ίδιο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στο βιβλίο Δασικών Συνεταιρισμών που τηρείται εκεί, καθώς και στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, για την καταχώρισή της στο Περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
6. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 33
Λύση

1. Ο ΔΑ.Σ.Ε. λύεται:
α) Αυτοδίκαια, στις εξής περιπτώσεις:
αα) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του,
ββ) αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο Καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση,
γγ) αν αποφασίσει τη λύση η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 παράγραφος 2,
δδ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκτός αν ακολουθήσει πτωχευτικός συμβιβασμός.
β) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του ΔΑ.Σ.Ε. που εκδίδεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία μετά από αίτηση του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής, στις εξής περιπτώσεις:
αα) αν η λειτουργία του ΔΑ.Σ.Ε. έχει αποβεί παράνομη,
ββ) αν ο ΔΑ.Σ.Ε. αδρανεί για δύο (2) τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις ή αν από τη μείωση της δραστηριότητάς του για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του,
γγ) αν ο ΔΑ.Σ.Ε. αδυνατεί να εκλέξει διοίκηση ή να διορίσει προσωρινή για χρονικό διάστημα ενός έτους.
2. Η λύση του συνεταιρισμού επέρχεται:
α) Στην περίπτωση αα΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, μόλις συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι πέντε (25) και εφόσον εντός του έτους αυτού δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι πέντε (25) μελών.
β) Στην περίπτωση ββ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του.
γ) Στην περίπτωση γγ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφασή της ή σε περίπτωση προσβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 19, από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
δ) Στην περίπτωση δδ΄ του στοιχείου α΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την ημερομηνία της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τον ΔΑ.Σ.Ε. σε κατάσταση πτώχευσης.
ε) Στις περιπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ του στοιχείου β΄ της προηγούμενης παραγράφου, από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που κήρυξε τη λύση του ΔΑ.Σ.Ε..
3. Η λύση του συνεταιρισμού γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε., την εποπτεύουσα αρχή και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. και καταχωρίζεται στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των Δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Τη λύση του ΔΑ.Σ.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις αμέσως επόμενες διατάξεις, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ή το αρμόδιο δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν άλλους εκκαθαριστές. Λόγους αντικατάστασης των εκκαθαριστών αποτελούν ιδίως ο θάνατος, η παραίτηση, η αδράνεια ή η μόνιμη αδυναμία των εκκαθαριστών να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
3. Το νομικό πρόσωπο του ΔΑ.Σ.Ε. εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής. Το Εποπτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία του.
Άρθρο 35
Ενέργειες εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε απογραφή της περιουσίας του συνεταιρισμού και συντάσσεται ο ισολογισμός με την υποχρεωτική συνδρομή και υπογραφή λογιστή. Ο ισολογισμός υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή και στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε. της οποίας ο συνεταιρισμός είναι μέλος. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε χρόνου. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν χωρίς καθυστέρηση για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών του συνεταιρισμού. Γνωστοποιούν τη διάλυση του συνεταιρισμού σε μία ημερήσια ή περιοδικού τύπου εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της έδρας του και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.
4. Η περιουσία του ΔΑ.Σ.Ε. σε περίπτωση λύσης ρευστοποιείται μέσω δημοπρασίας. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους κατά τη σειρά που ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Τα ποσά των επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Αν στην περιουσία του ΔΑ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται ακίνητα, μέλος ή πιστωτής αυτού μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης αυτών. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Αν για ένα (1) έτος μετά την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων του ΔΑ.Σ.Ε., τότε παύει να ισχύει η δέσμευση της παρούσας παραγράφου. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει μετά την κάλυψη των απαιτήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιριστικών μερίδων διανέμεται στα μέλη.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι αδύνατη ή δεν εγκριθούν οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης, αυτοί κατατίθενται από τους εκκαθαριστές στο Ειρηνοδικείο και ζητείται απ’ αυτό η έγκρισή τους από τους εκκαθαριστές ή μέλη που εκπροσωπούν το 1/3 του αριθμού των μελών. Η εκκαθάριση τελειώνει με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των Δασικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός ή, στην περίπτωση αδυναμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, με την κατάθεση του τελικού ισολογισμού στο Ειρηνοδικείο. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.
7. Τα βιβλία και τα αρχεία του ΔΑ.Σ.Ε. που λύθηκε παραδίδονται στην οικία Διεύθυνση Δασών του Νομού, φυλάσσονται για δέκα (10) έτη και είναι προσιτά στους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται με βάση τη φορολογική νομοθεσία, τα οποία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 36
Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) - Σύσταση

1. Πέντε (5) ή περισσότεροι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να συνιστούν την Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.). Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνιστάται μόνο μία Ε.ΔΑ.Σ.Ε.. Αν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα είναι λιγότεροι του αριθμού πέντε (5) επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
α) η σύσταση Ε.ΔΑ.Σ.Ε. με μικρότερο αριθμό μελών, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερα από τρία (3) ή
β) να γίνουν οι ΔΑ.Σ.Ε. της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας μέλη Ε.ΔΑ.Σ.Ε. όμορης Περιφερειακής Ενότητας.
2. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι δασική συνεταιριστική οργάνωση δευτέρου βαθμού. Έδρα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι η έδρα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Για τα έντυπα της Ένωσης ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 για τους ΔΑ.Σ.Ε..
3. Για τη σύσταση Ε.ΔΑ.Σ.Ε. απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των ΔΑ.Σ.Ε. που σκοπεύουν να συστήσουν την Ε.ΔΑ.Σ.Ε., η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., καθώς και η καταχώριση στο οικείο βιβλίο, σύμφωνα με το άρθρο 3, που εφαρμόζεται ανάλογα.
4. Τα μέλη της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που έχασαν για οποιοδήποτε λόγο τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και διαγράφηκαν από το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και διαγράφονται από το Μητρώο μελών της.
Άρθρο 37
Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας - Σκοπός - Δραστηριότητες - Καταστατικό - Εποπτεία

1. Σκοπός της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλη της.
2. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε. για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Παρέχει στα μέλη της κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με μέσα και υλικά, που είναι απαραίτητα στις δασικές εργασίες, στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα.
β) Φροντίζει, για λογαριασμό των μελών της, για τη διαφήμιση, διακίνηση και εμπορία, μέσω δημοπρασίας, των δασικών προϊόντων τους, εφαρμοζομένου ως προς τη διενέργεια της δημοπρασίας, αναλόγως του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25.
γ) Ιδρύει και διευθύνει μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων των μελών της, μόνο όταν για τη λειτουργία τους απαιτείται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων μελών της Ένωσης.
δ) Φροντίζει για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της με κύκλους σεμιναρίων ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
3. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε. δεν μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των μελών της δασικές εργασίες. Στις δασικές εργασίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας.
4. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα του περιεχομένου και του τύπου του Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 4.
5. Εποπτεύουσα αρχή της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ένωσης. Η Ε.ΔΑ.Σ.Ε. καταχωρείται στο περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών της Διεύθυνσης Δασών του Νομού στον οποίο υπάγεται η έδρα της Ένωσης.

Άρθρο 38
Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.

1. Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο
2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλη της, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.
3. O αντιπρόσωπος κάθε ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλος της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. εκπροσωπεί το ΔΑ.Σ.Ε. στη Γενική Συνέλευση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., δεσμευόμενος, κατά την ενάσκηση των παραπάνω καθηκόντων του, από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του οικείου ΔΑ.Σ.Ε..
4. Κάθε ΔΑ.Σ.Ε. αντιπροσωπεύεται στην Ένωση ανάλογα με τον αριθμό των μελών του. Για κάθε δέκα (10) μέλη ΔΑ.Σ.Ε. εκλέγεται από αυτόν ένας αντιπρόσωπος. Αν με την αναλογία αυτή προκύπτει υπόλοιπο μελών ίσο ή μεγαλύτερο από πέντε (5) τότε εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
5. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι Πρόεδροι των πρωτοβάθμιων ΔΑ.Σ.Ε. μελών της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Οι αντιπρόσωποι των ΔΑ.Σ.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ε.ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δεν υπολογίζονται στην απαρτία αυτής. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.ΔΑ.Σ.Ε..
6. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση όμως λήγει πάντοτε με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ του ΔΑ.Σ.Ε..
7. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ο αντιπρόσωπος παύει να είναι μέλος του ΔΑ.Σ.Ε. ή ανακληθεί με απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Με την απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου, αυτός παύει αυτοδίκαια και να ασκεί τα καθήκοντά του αν έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.
8. Οι μερίδες κάθε ΔΑ.Σ.Ε. στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε. ορίζονται από το Καταστατικό της ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων - μελών του ΔΑ.Σ.Ε.. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 750 ευρώ.
9. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της με το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 21.
10. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται στο Καταστατικό της Ένωσης και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον πέντε (5), ενώ του Εποπτικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρία (3). Κατ’ εξαίρεση για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 μπορεί τα μέλη του

11. Για τα θέματα που αφορούν στα μέλη, στις σχέσεις μελών με την Ε.ΔΑ.Σ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, τα όργανα διοίκησης της Ένωσης και δεν ρυθμίζονται από τα άρθρα 36, 37 και 38, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες διέπουν τους ΔΑ.Σ.Ε..

Άρθρο 39
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.)

1. Επτά (7) ή περισσότερες Ε.ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίες προέρχονται υποχρεωτικά από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές Περιφέρειες, μπορεί να συνιστούν την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.).
2. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι εθελοντική συντονιστική οργάνωση των ΔΑ.Σ.Ο. και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Σε όλη τη χώρα συνιστάται μόνο μία ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. με περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και με έδρα το δήμο που ορίζεται στο Καταστατικό της.
3. Για τη σύσταση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων όλων των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που σκοπεύουν να συστήσουν την ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο., η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών της, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο., σύμφωνα με το άρθρο 3 που εφαρμόζεται ανάλογα.
4. Σκοπός της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των Ε.ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλη της. Για το σκοπό αυτό η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.:
α) Εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.
β) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τα συμφέροντα των ΔΑ.Σ.Ο.. Δεν αναλαμβάνει η ίδια δασικές εργασίες, ούτε πράξεις διακίνησης μεταποίησης ή εμπορίας δασικών προϊόντων των μελών της.
γ) Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
δ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν τις ΔΑ.Σ.Ο. και ενισχύει το έργο των μελών τους.
ε) Ενημερώνει τα μέλη της σε θέματα αγοράς, τιμών μεταποίησης, προμήθειας υλικών και μέσων.
5. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ε.ΔΑ.Σ.Ε., που μετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος. Σε κάθε τρεις (3) αντιπροσώπους ενώσεων, που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38, αναλογεί ένας (1) αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. ρυθμίζονται από το Καταστατικό της. Τα άρθρα 20 και 21 εφαρμόζονται αναλόγως.
6. Για την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβούλιου της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 21.
7. Η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. υποχρεούται να τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα μέλη της.
8. Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 και 19 αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
1. Τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων αν:
α) Εν γνώσει τους παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία ή γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν στην οικονομική κατάσταση των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς αυτών.
γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση του ελέγχου ή της εποπτείας.
2. Τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή εκείνοι που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο που διενήργησαν σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και αντιπροσώπων των δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 41
Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα στα κίνητρα και τις παροχές των άρθρων 42 και 43 έχουν μόνο οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε., Ε.ΔΑ.Σ.Ε.), που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο..
Άρθρο 42
Αναπτυξιακά κίνητρα

1. Οι ΔΑ.Σ.Ε. και οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε., πέραν των άλλων πόρων που δικαιούνται να λαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μπορούν να ενισχύονται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να προωθούν, βάσει σχετικών προγραμμάτων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Τον εφοδιασμό των πρωτοβάθμιων δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων με μέσα (μηχανικό εξοπλισμό, ζώα μεταφοράς και έλξης δασικών προϊόντων και λοιπά μέσα) και υλικά παραγωγής και της συντήρησης αυτών, τα οποία είναι απαραίτητα στις δασικές εργασίες, στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα.
β) Τη διαφήμιση, διακίνηση και εμπορία των δασικών προϊόντων.
γ) Την ίδρυση και διεύθυνση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων αυτών.
δ) Την επιμόρφωση των μελών τους με κύκλους σεμιναρίων ή με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα συνεργατισμού ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
H ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν ομοίως να ενισχύονται για όσες εκ των ως άνω δραστηριοτήτων σχετίζονται με την υλοποίηση του σκοπού τους.
Οι ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να ενισχύονται για τις δραστηριότητές τους που συμβάλλουν στην προστασία των δασών από πυρκαγιές.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη συγχώνευση, καθώς και την ανάπτυξη των ΔΑ.Σ.Ο. και να ορίζεται η σχετική διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η σχετική διαδικασία για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) της κατηγορίας «αγροτικές», για τα οχήματα των ΔΑ.Σ.Ο. και των φυσικών προσώπων - μελών των ΔΑ.Σ.Ε. που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητές τους.

Άρθρο 43
Φορολογικές απαλλαγές

1. Τα καταστατικά των ΔΑ.Σ.Ο. δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.
2. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στους ΔΑ.Σ.Ε., που συγχωνεύονται, εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.
3. Οι εισφορές των μελών προς τις ΔΑ.Σ.Ο. δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
4. Ειδικά, για απαλλαγές από το Φ.Π.Α., έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του N. 2859/2000 (Α΄ 248).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Προσωπικό Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Υγιεινή και Ασφάλεια

1. Οι ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να απασχολούν επιστημονικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό για τις ανάγκες λειτουργίας τους. Οι σχέσεις εργασίας του προσωπικού των ΔΑ.Σ.Ο. διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το ανωτέρω προσωπικό δεν μπορεί να απασχολείται σε δασικές εργασίες, οι οποίες εκτελούνται μόνο από τους δασεργάτες μέλη του συνεταιρισμού.
2. Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με τους συγχωνευόμενους σύμφωνα με το άρθρο 30 ΔΑ.Σ.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταφέρονται αυτοδίκαια με την ίδια σχέση εργασίας στο νέο συνεταιρισμό που προέκυψε από τη συγχώνευση, αν έγινε συγχώνευση με σύσταση νέου συνεταιρισμού, ή στον απορροφώντα συνεταιρισμό, αν έγινε συγχώνευση με απορρόφηση μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται το Π.δ. 178/2002 (Α΄162).
3. Τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις δασικές εργασίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 73 του N. 3850/2010 (Α΄ 84).

Άρθρο 45
Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο Ειρηνοδικείο

1. Το Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
2. Καθένας μπορεί να λαμβάνει γνώση των εγγραφών του βιβλίου Μητρώου και να παίρνει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό.
3. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής.
Άρθρο 46
Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

1. Η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1627/1939 (Α΄ 64) απαγορεύεται.
2. Ο ως άνω Α.Ν.
1627/1939 ισχύει περιορισμένα μόνο για τους υφισταμένους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Όπου στον Α.Ν.
1627/1939 γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2169/1993 (Α΄ 149) και των νόμων 2810/2000 (Α΄ 61) και 4015/2011 (Α΄ 210), ως ίσχυαν μέχρι την 26.4.2016. Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78), δεν ισχύει για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις1. Οι ΔΑ.Σ.Ε., που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, χορηγουμένη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, να μεριμνήσουν:
α) για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών,
β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλον δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους - κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις - είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια,
γ) για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων 17 και 18, αντιστοίχως, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, ΔΑ.Σ.Ε. που δεν προσάρμοσαν το καταστατικό τους, κατά τα ως άνω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 λύονται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον,
δ) για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 23, στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας της παραγράφου 1 οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΔΑ.Σ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν δασικές εργασίες ανεξαρτήτως της εγγραφής τους ή μη στο Μητρώο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ΔΑ.Σ.Ε. μεριμνούν για την προσαρμογή του καταστατικού του, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 21.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ΔΑ.Σ.Ε. παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, κατά τα ως άνω.
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση ή θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της παρατεταμένης θητείας τους -κατά τα ως άνω- και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει τις κενές θέσεις με μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον ο αριθμός των μελών που λείπουν είναι μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.. Αν ο αριθμός των θέσεων του Δ.Σ. που κενώνεται είναι μεγαλύτερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του διενεργούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.
3. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) ακόμη μήνες, χορηγούμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Ε.ΔΑ.Σ.Ε. μεριμνούν:
α) για τη διαγραφή από το Μητρώο τους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 35, όσων μελών τους δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1,
β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους, εφόσον αυτά - κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου - είναι λιγότερα από τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο. Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια. Αν η προβλεπομένη από την παράγραφο 4 του άρθρου 32, που εφαρμόζεται αναλόγως, γνωστοποίηση της διάλυσης στην εποπτεύουσα αρχή και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργείται από τον πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) για την προσαρμογή του καταστατικού τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου,
δ) για την εγγραφή τους, μετά από αίτησή τους, στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23. Κατά τα λοιπά, ως προς τα θέματα της προσαρμογής του Καταστατικού, της εγγραφής στο Μητρώο και της παράτασης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ενώσεις αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄και δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, αντίστοιχα.
4. ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι μετέχουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 26 του Ν. 2810/2000 με λοιπά μέλη αγροτικούς συνεταιρισμούς, απασχολούμενους σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας και οι οποίες Ενώσεις υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είτε επειδή δεν μετατράπηκαν σε Αγροτικό Συνεταιρισμό, είτε επειδή δεν τέθηκαν σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 4015/2011, διαγράφονται αυτοδίκαια από την αντίστοιχη Ένωση.

Άρθρο 48
Καταργούμενες - τροποποιούμενες - λοιπές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α) του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 135 και της παρ. 9 του άρθρου 151 του Δασικού Κώδικα (Ν.δ.
86/1969, Α΄ 7) και
β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτό ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 151 του Δασικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η διαχείριση δασών τα οποία ανήκουν σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου κατά κυριότητα, νομή ή περιορισμένα δικαιώματα καρπώσεως διενεργείται,ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιούχων και της έκτασης του δάσους, ως εξής:
α) Από υφισταμένους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς ιδιοκτησίας (κυριότητας ή νομής) ή καρπώσεως δασικών περιορισμένων δικαιωμάτων του Α.Ν.
1627/1939.
β) Αν δεν υφίστανται συνεταιρισμοί της προηγούμενης περίπτωσης, από αναγκαστικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.δ. της 11/19 Ιουλίου 1923 «Περί αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής», εφόσον οι συνεταιρισμοί αυτοί διαχειρίζονται δάση.
γ) Αν δεν υφίστανται συνεταιρισμοί της προηγούμενης περίπτωσης, από εταιρία οποιασδήποτε μορφής που συνιστάται με τη συμμετοχή όλων των δικαιούχων και σκοπό τη διαχείριση του αδιαίρετου δάσους.
δ) Αν δεν έχει συσταθεί εταιρία της προηγούμενης περίπτωσης, κατά τις περί κοινωνίας, εντολής και αντιπροσώπευσης διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 785 επ. 713 επ. και 211 επ. αντίστοιχα).
Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των δασών αυτών διενεργείται κατά τις περί διαχειρίσεως των ιδιωτικών δασών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπό τη δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ιδιωτικά δάση ως και δάση του άρθρου 152 του Δασικού Κώδικα (συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου δάση), των οποίων η διαχείριση και εκμετάλλευση έχει από εικοσαετίας και πλέον εγκαταλειφθεί, τίθενται από την αρμόδια δασική αρχή υπό διαχείριση, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και προαγωγής της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις περί διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ενέργεια της δασικής αρχής, είναι η διαπίστωσή της, με ειδικά αιτιολογημένη σχετική πράξη της, ότι οι κάτοχοι των δασών αυτών, παρουσιάζουν αντικειμενική αδυναμία να τα διαχειριστούν ή να τα εκμεταλλευτούν. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των παραπάνω δασών, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και των δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, αποδίδονται από το Δημόσιο νομίμως στους δικαιούχους. Κατά την απόδοσή τους, υφίσταται επιπλέον παρακράτηση, ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%), το οποίο όπως και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου κατατίθενται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθενται αποκλειστικά για έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και προστασίας δασών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου».
4. Στο άρθρο 117 του Δασικού Κώδικα προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Μέχρι την 31η Αυγούστου εκάστου έτους, οι Διευθύνσεις Δασών Νομών, καταρτίζουν και εγκρίνουν, μετά από εισήγηση των οικείων Δασαρχείων, Πρόγραμμα Εκμετάλλευσης των δασικών συμπλεγμάτων ευθύνης τους για το επόμενο διαχειριστικό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή στους εγκεκριμένους πίνακες υλοτομίας. Το Πρόγραμμα Εκμετάλλευσης είναι ετήσιο, συντάσσεται ανά δασικό σύμπλεγμα και περιλαμβάνει:
α) τις προς υλοτομία συστάδες και την έκταση αυτών,
β) τον τρόπο εκμετάλλευσης κάθε συστάδας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Δασικού Κώδικα όπως ισχύουν,
γ) τα δασοπονικά είδη, το προβλεπόμενο λήμμα ανά κατηγορία ξυλείας, το είδος υλοτομίας, τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, τις ποσότητες που πρόκειται να δεσμευθούν για την κάλυψη ατομικών αναγκών, τις αναγκαίες πιστώσεις όπου απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία ανά συστάδα.
Η σύνταξη και έγκριση του ανωτέρω Προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης εκάστου διαχειριστικού έτους. Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας για την κατάρτιση και έγκριση του Προγράμματος Εκμετάλλευσης, λόγω αδυναμίας έγκαιρης σύνταξης και έγκρισης Διαχειριστικής Μελέτης ή Πίνακα Υλοτομίας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους το οποίο αφορά το Πρόγραμμα Εκμετάλλευσης με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της κατά τόπο δασικής υπηρεσίας, υποβαλλομένης ιεραρχικώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
6. Ποσοστό μέχρι 10% των ετήσιων εσόδων του Πράσινου Ταμείου στον κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών που προέρχονται από την εκμετάλλευση των δασών (δημοσίων και μη δημοσίων) κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα διατίθεται αποκλειστικά από αυτό για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης δασοπονικών μελετών των δημοσίων δασών».
5. Μετά το άρθρο 136 του Δασικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 136A ως εξής:
«Άρθρο 136Α
Παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών σε πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο.
1. Η εκμετάλλευση των δημοσίων δασών μπορεί να παραχωρείται σε πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.
O..
Σε κάθε πρωτοβάθμια ΔΑ.Σ.Ο. παραχωρείται η εκμετάλλευση τουλάχιστον μιας διαχειριστικής μονάδας, ήτοι συστάδας, αποκλειόμενης της παραχώρησης μέρους αυτής.
Στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. μπορούν να ανατίθενται και εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των ως άνω δασών.
2. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης των υπό διαχείριση συστάδων γίνεται χωρίς μίσθωμα, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. της περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από αίτησή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών του Νομού περί της νόμιμης λειτουργίας, της δυναμικότητας και της οικονομικής τους επάρκειας, με βάσει ελέγχου που διενεργεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης περί αυτών νομοθεσίας.
Η παραχώρηση στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. γίνεται με την ακόλουθη σειρά προτίμησης:
α) στις ΔΑ.Σ.Ο, των οποίων η έδρα υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου εμπίπτουν οι υπό παραχώρηση συστάδες,
β) στις ΔΑ.Σ.Ο., των οποίων η έδρα και οι υπό παραχώρηση συστάδες υπάγονται στα γεωγραφικά όρια του Νομού,
γ) στις ΔΑ.Σ.Ο., των οποίων η έδρα και οι συστάδες υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας και
δ) στις ΔΑ.Σ.Ο., των οποίων η έδρα και οι συστάδες κείνται εντός της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν η εκμετάλλευση να παραχωρηθεί σε πρωτοβάθμια ΔΑ.Σ.Ο. άλλης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Της απόφασης παραχώρησης έπεται υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο του οικείου Δασαρχείου ή της οικείας Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου και τον Πρόεδρο της πρωτοβάθμιας ΔΑ.Σ.Ο.. Στο συμφωνητικό παραχώρησης περιλαμβάνονται οι όροι εκτέλεσης των απαραίτητων για την εκμετάλλευση, συντήρηση και βελτίωση του δάσους, δασικών εργασιών. Εάν η πρωτοβάθμια ΔΑ.Σ.Ο. παραβιάζει τους όρους του συμφωνητικού κηρύσσεται έκπτωτη και αποκλείεται η ανάθεση σε αυτήν της εκμετάλλευσης δασών για τα επόμενα δύο (2) χρόνια με όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις του δασικού κώδικα.
4. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα υποδείγματα συμφωνίας, οι εγγυήσεις, οι κυρώσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δημοσίων δασών στις πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο.. Με το ως άνω Προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το τίμημα που αποδίδουν οι πρωτοβάθμιες ΔΑ.Σ.Ο. στους οικείους ΟΤΑ και στο Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
5. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις του Δασικού Κώδικα που αφορούν την προστασία και διαχείριση των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης, οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 περί προστατευόμενων περιοχών, καθώς και κάθε άλλη διάταξη του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου που αφορά προστατευόμενες περιοχές.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα δάση που ανήκουν στους ΟΤΑ, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.
3463/2006 (Α΄ 114)».
6. Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο παραμένει σε ισχύ το Π.δ. 126/1986 (Α΄ 44), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
7. Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 137 του Δασικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η χωρίς δημοπρασία απόληψη δασικών προϊόντων γίνεται μόνο μέσω δασικών συνεταιρισμών εργασίας και στην περίπτωση αυτή το καταβλητέο στο Δημόσιο τίμημα, εάν τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει για λογαριασμό του ο συνεταιρισμός, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εφόσον, όμως, τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει το Δημόσιο από τον συνεταιρισμό, οι τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών εργασιών συγκομιδής (ρίψη, διαμόρφωση, μετατόπιση και λοιπές εργασίες) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
8. Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του Δασικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Εφόσον πρόκειται για κάλυψη αναγκών, είτε μικροεπαγγελματιών, είτε ατομικής καταναλώσεως των κατοίκων της περιφέρειας του δασαρχείου το τίμημα, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
9. Στο άρθρο 3 του Π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση των χρονολογικά προσδιοριζόμενων προθεσμιών του παρόντος διατάγματος και συγκεκριμένα των προθεσμιών που αφορούν το πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 1, την υποβολή αίτησης της πρωτοβάθμιας ΔΑ.Σ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 2, την απόφαση παραχώρησης εκμετάλλευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την υποβολή δήλωσης της πρωτοβάθμιας ΔΑ.Σ.Ο. περί αποδοχής της απόφασης παραχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, λόγω αδυναμίας έγκαιρης σύνταξης και έγκρισης Διαχειριστικής Μελέτης ή Πίνακα Υλοτομίας, οι ως άνω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της κατά τόπο αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποβαλλομένης ιεραρχικώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση του συνεταιρισμού στο δάσος με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου θα έχει συντελεστεί έως τις 15 Μαΐου του οικείου διαχειριστικού έτους».
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.δ. 126/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Όταν ο Συνεταιρισμός παραδίδει τα προϊόντα της εκμετάλλευσης του δάσους σε δική του μονάδα για πώληση ή περαιτέρω επεξεργασία ή σε συνεταιριστικό εργοστάσιο, στο οποίο ο ίδιος είναι μέτοχος, ο προσδιορισμός των υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και των ΟΤΑ ποσοστών γίνεται με βάση τις αγοραίες τιμές κατά κατηγορία του ισχύοντος πίνακα διατίμησης».
11.α. Προστίθεται εδάφιο η΄ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως ακολούθως:
«η) η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού Μητρώου Δασικών Συναιτεριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών».
β. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.δ.
100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνεργασία με τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις εποπτεύουσες αρχές αυτών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί δασικών συνεταιρισμών, η παροχή σχετικών διευκρινήσεων και η έκδοση σχετικών οδηγιών, η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη οργάνωση της δασικής παραγωγής».
12. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή επί δασικών συνεταιρισμών που εκμεταλλεύονται ιδιόκτητα δάση και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000 ως ίσχυε μέχρι τις 26.4.2016. Οι συνεταιρισμοί αυτοί εξακολουθούν να διέπονται από τον ως άνω νόμο και το καταστατικό τους. Η κατάργηση του ως άνω νόμου με το άρθρο 50 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) δεν ισχύει για τους εν λόγω συνεταιρισμούς.

(Τα λοιπά άρθρα δεν αναφέρονται στους δασικούς συνεταιρισμούς)