Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Καταναλωτικών ΣυνεταιρισμώνΠεριεχόμενα
Προοίμιο
Η ευελιξία του Κώδικα
Η Χρήση του Κώδικα
Επανεξέταση του Κώδικα
Αναφορά ως προς την τήρηση του Κώδικα
1. Μέλη
2. Ευκαιρίες Ψηφοφορίας και η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
3. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Ο ρόλος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Το Μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Ισορροπία και Ανεξαρτησία Διοικητικού Συμβουλίου
7. Συμμετοχή Επαγγελματικών Εξωτερικών Μελών στο Συμβούλιο
8. Ο Πρόεδρος
9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
10. Ο Γραμματέας
11. Εκλογή, Ανανέωση Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και Σχεδιασμός Διαδοχής
12. Ενημέρωση, Πληροφόρηση και Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη
13. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές
14. Αξιολόγηση Επίδοσης Διοικητικού Συμβουλίου
15. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
16. Η Επιτροπή Διερεύνησης
17. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων
18. Η Επιτροπή Ελέγχου
19. Η έκθεση του ελεγκτή στο Διοικητικό Συμβούλιο
20. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Αξιολόγηση συμμόρφωσης
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία Δήλωση της Συνεταιριστικής Ταυτότητας


Προοίμιο
Οι συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες τα μέλη τους, που ιδρύονται σύμφωνα με τη Δήλωση για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί έχουν υπάρξει, εδώ και καιρό, από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλειδί για την επιτυχία του μοντέλου είναι η διακυβέρνηση. Η παραμέληση της διακυβέρνησης αποδυναμώνει το πλαίσιο λογοδοσίας και συνεπάγεται πολλαπλούς κινδύνους για την επιχείρηση και τη στρατηγική της με την πάροδο του χρόνου.

Αντίθετα, η χρηστή διακυβέρνηση υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού στο έργο τής δημιουργίας και διατήρησης μιας ισχυρής και βιώσιμης επιχείρησης που καλύπτει τις ανάγκες των μελών της.

Ο συνεταιριστικός τομέας έχει, συνεπώς, από καιρό αναγνωρίσει την αξία της καλής πρακτικής διακυβέρνησης και είχε πάντοτε ένα πλαίσιο αυτορρύθμισης για τη διακυβέρνηση των καταναλωτικών συνεταιρισμών1 εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία ενημέρωση του πλαισίου αυτού ήταν το 2005, η οποία οδήγησε στη δημοσίευση ενός Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Βέλτιστης Πρακτικής. Ο Κώδικας του 2005 έχει πλέον ενημερωθεί και αναθεωρηθεί μετά από διαβούλευση με τον κλάδο.

Ο Κώδικας αντλεί στοιχεία από τις βέλτιστες πρακτικές από ένα ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που ισχύει για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, αλλά αντικατοπτρίζει τα διακριτά χαρακτηριστικά των καταναλωτικών συνεταιρισμών. Υπάρχουν πολλές περιοχές επικαλύψεων, διότι η χρηστή διακυβέρνηση αναφέρεται, από πολλές απόψεις, στις ίδιες βασικές αρχές. Ωστόσο, σε ένα συνεταιρισμό, το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να οδηγεί τον συνεταιρισμό και ταυτόχρονα να λειτουργεί σύμφωνα με τις Αξίες και τις Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, να ασχολείται ενεργά και να διατηρεί στενές σχέσεις με τα μέλη του και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μελών στις πρακτικές της διακυβέρνησής του.

Η διακυβέρνηση αφορά τον τρόπο που οι συνεταιρισμοί διευθύνονται και ελέγχονται και, συνεπώς, είναι στο επίκεντρο των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Αυτός ο Κώδικας είναι οδηγός για τα βασικά στοιχεία αποτελεσματικής πρακτικής του διοικητικού συμβουλίου. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα διοικητικά συμβούλια κατά την εκτέλεση του ρόλου της διακυβέρνησης και να παρέχει ένα μέτρο της υπευθυνότητας και διασφάλισης στα μέλη.

Η ευελιξία του κώδικα
Αναγνωρίζεται ότι οι διαφορετικοί συνεταιρισμοί μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα με διάφορους τρόπους και ότι «ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους». Οι συνεταιρισμοί, μπορεί να αισθάνονται ότι δεν είναι κατάλληλο για αυτούς να συμμορφώνονται με κάποια διάταξη του Κώδικα λόγω του μεγέθους και του κύκλου εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξηγούν στην ετήσια έκθεσή τους, το ιστορικό της κατάστασης και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το τι έχουν επιλέξει να κάνουν αντ' αυτής.
Η Χρήση του Κώδικα
Ο Κώδικας είναι δομημένος σε τρία επίπεδα. Οι βασικοί κανόνες εκθέτουν συνοπτικά τους βασικούς κανόνες της διακυβέρνησης που ισχύουν για όλους τους συνεταιρισμούς. Κάθε βασικός κανόνας έχει έναν ή περισσότερους υποστηρικτικούς κανόνες. Αυτοί οι υποστηρικτικοί κανόνες απεικονίζουν το τι θα μπορούσε να αποτελέσει καλή συμμόρφωση της διακυβέρνησης με τους βασικούς κανόνες. Οι προϋποθέσεις είναι τα ειδικά σημεία στα οποία όλοι οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να αναφέρονται σε ετήσια βάση.
Επανεξέταση του Κώδικα
Ο Κώδικας θα υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση και αναθεώρηση από την οργάνωση «Συνεταιρισμοί Ηνωμένου Βασιλείου» (Co-operatives UK) υπό το πρίσμα των αλλαγών στη νομοθεσία και στη συνιστώμενη πρακτική.
Αναφορά για την τήρηση του Κώδικα
Ο Κώδικας απαιτεί από τους συνεταιρισμούς να παρέχουν ενημέρωση στις ετήσιες εκθέσεις τους σχετικά με το βαθμό στον οποίο τον έχουν τηρήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Μπορούν να κάνουν οποιεσδήποτε αναφορές θεωρούν σκόπιμο όσον αφορά την προσέγγισή τους για τη διακυβέρνηση και τον Κώδικα. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωστοποιούν αν έχουν ή δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κώδικα και, όπου δεν το έχουν πράξει, να δίδουν μια εξήγηση για τα μέτρα που έχουν λάβει αντ' αυτών. Τέτοιες εξηγήσεις θα πρέπει να:

Αναφέρουν το ιστορικό της κατάστασης
Παρέχουν σαφή αιτιολόγηση για τη θέση που έλαβαν, ειδικά για τον συνεταιρισμό
Αναφέρουν εάν η απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισμένη
Αναφέρουν ποια εναλλακτικά μέτρα έλαβε ο συνεταιρισμός στη θέση των κανόνων που καθορίζονται στον Κώδικα για να μετριασθεί ο τυχόν πρόσθετος κίνδυνος.

Όλοι οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται σε τυχόν αιτήματα από την Co-operatives Europe για την παροχή πληροφοριών σχετικών με την παρακολούθηση του Κώδικα.
Νοέμβριος 2013
1. Μέλη
Βασικός κανόνας
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ανήκουν στα μέλη τους και το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μελών και να ενθαρρύνει τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στη διακυβέρνησή τους.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να αναπτύσσουν δομές και πολιτικές που επιτρέπουν και προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μελών σε ένα επίπεδο κάτω από το διοικητικό συμβούλιο.
Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς την αξία που θα δημιουργούν για τα μέλη τους.
Τα μέλη έχουν σαφώς καθορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις και οφείλουν να θεωρούν το διοικητικό συμβούλιο υπεύθυνο για τις πολιτικές και τις επιδόσεις του συνεταιρισμού τους. Τα μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και η επίδοση είναι σύμφωνες με τους δεδηλωμένους στόχους του συνεταιρισμού και τη Δήλωση για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, η οποία αποτελεί τη βάση όλων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Τα μέλη των επιτροπών περιοχής ή τα περιφερειακά συμβούλια, εάν υπάρχουν, τα οποία εκλέγουν άμεσα το διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες και τους πόρους για να ελέγχουν τη λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου.

Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να προωθούν και να ενθαρρύνουν την πολυμορφία.
Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει τα μέλη σχετικά με το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο ή / και στα περιφερειακά συμβούλια και τις επιτροπές περιοχής και τι αυτό θα συνεπάγεται, και να καθιστούν σαφές ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για υποψηφιότητα εκλογής σε αξίωμα.
 2. Ο γραμματέας θα πρέπει να διατηρεί ένα ακριβές και ενημερωμένο μητρώο μελών.
 3. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει να εντοπίζει ενεργά μέλη και να διατηρεί στενές σχέσεις μαζί τους.
 4. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συντάσσει μια δήλωση που να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την αξία που ο συνεταιρισμός επιδιώκει να δημιουργήσει για τα μέλη και ετησίως να εξετάζει την πρόοδο σε σύγκριση με τη δήλωση αυτή.
 5. Ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου του συνεταιρισμού, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προπαρασκευαστική κατάρτιση είναι διαθέσιμη για τα μέλη που δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο, τα περιφερειακά συμβούλια, και / ή τις επιτροπές περιοχής.
 6. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης γίνονται ευρέως γνωστές.
Κατά την παρακολούθηση της συμμετοχής των μελών, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:
Τον αριθμό μελών που εισέρχονται και αποχωρούν από τον συνεταιρισμό.

Τον αριθμό μελών που μετέχουν στις συνελεύσεις.

Τον αριθμό των επιτροπών των μελών ή / και άλλων ομάδων μελών και τον αριθμό των μελών που παρίστανται.

Την προσέλευση στις εκλογές, για να εξακριβωθεί αν η εκλογική προσέλευση είναι δημογραφικά αντιπροσωπευτική των μελών.

Το βαθμό οικονομικής συμμετοχής των μελών στον συνεταιρισμό.
Τον αριθμό των εργαζομένων που γίνονται μέλη του συνεταιρισμού.

Τη συμμετοχή των μελών στην κατάρτιση και την εκπαίδευση.


Θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των στοιχείων αυτών σε ετήσια βάση.
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει να εφαρμόσει ολοκληρωμένες πολιτικές για την συμμετοχή των μελών, και να διασφαλίσει ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα των μελών γίνονται σαφή και ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός μελών που ενδιαφέρονται να εκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο, όπου είναι δυνατό.
 2. Κατά περίπτωση, τα μέλη των επιτροπών περιοχής ή των περιφερειακών συμβουλίων θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικές με το ρόλο τους, και να μην περιορίζονται, κατ’ ανάγκη, στην περιοχή τους, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
 3. Κατά περίπτωση, τα μέλη των επιτροπών περιοχής ή των περιφερειακών συμβουλίων θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις της εχεμύθειας, αντίστοιχες με εκείνες που ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. Τα μέλη των επιτροπών περιοχής ή των περιφερειακών συμβουλίων θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον κώδικα των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατάλληλα προσαρμοσμένο για το σκοπό αυτό από τον συνεταιρισμό.
 4. Ο συνεταιρισμός δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος ενός ατόμου για λόγους ηλικίας, αναπηρίας, αλλαγής φύλου, φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γάμου ή συμβίωσης, εγκυμοσύνης και μητρότητας ή οποιουδήποτε άλλου θέματος.


2. Ευκαιρίες Ψηφοφορίας και η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Βασικός κανόνας
Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν την Ετήσια Γενική Συνέλευση, και όπου χρειάζεται τις έκτακτες συνελεύσεις, για την επικοινωνία με τα μέλη τους και για να τα ενθαρρύνουν να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και την ενεργό συμμετοχή τους.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να επιδιώκουν να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη να παρίστανται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και στις ενδεχόμενες Ενδιάμεσες Συνελεύσεις.

Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να προωθούν μια ζωντανή δημοκρατία και να εξασφαλίζουν τον ύψιστο βαθμό ψηφοφοριών κατά τις συνελεύσεις και τη συμμετοχή στις εκλογές.

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη, αυστηρή, διαφανής και γενικευμένη διαδικασία ψηφοφορίας. Τα μέλη έχουν την ευθύνη να κάνουν μελετημένη χρήση της ψήφου τους.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η μορφή, η οργάνωση και το περιεχόμενο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και των ενδεχόμενων ενδιάμεσων συνελεύσεων, θα είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων.

Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συνελεύσεις θα πραγματοποιούνται σε χρόνους και σε χώρους βολικούς για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μελών του συνεταιρισμού.
 2. Θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μέλη με ειδικές ανάγκες.
 3. Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να γνωστοποιούν τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, τις Έκτακτες Συνελεύσεις και τις εκλογές των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο, για παράδειγμα, μέσω ταχυδρομείου, αφισών στα καταστήματα, με καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.
 4. Κατάλληλη προειδοποίηση, τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
 5. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει ποιες διαδικασίες είναι κατάλληλες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των μελών στις συνελεύσεις και στις εκλογές, για παράδειγμα, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικές μεθόδους.
 6. Επαρκείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στα μέλη ώστε να μπορέσουν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση και να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές.
 7. Επαρκείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στα μέλη, ώστε να μπορούν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ψήφο τους.
 8. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας προσέλκυσης ψήφων, είναι δίκαιες και διαφανείς και χωρίς απάτη και ανεπίτρεπτες επιρροές.
 9. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θέτει σε εφαρμογή μια δίκαιη και διαφανή μέθοδο καταμέτρησης των ψήφων και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξηγείται στα μέλη.
 10. Τυχόν εκλογές χωρίς ανταγωνιστικές υποψηφιότητες, για θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, περιφερειακά συμβούλια και / ή επιτροπές περιοχής, θα πρέπει να τεκμηριώνονται στην ετήσια έκθεση, μαζί με τυχόν προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο για τη διεύρυνση της συμμετοχής των μελών στη διακυβέρνηση του συνεταιρισμού.
 11. Ένα διοικητικό συμβούλιο που προτείνει συναλλαγές, εξαγορές ή εκποιήσεις, που αφορούν το 25% ή περισσότερο των κεφαλαίων των μελών του συνεταιρισμού, θα πρέπει να το γνωστοποιεί στα μέλη σε μια συμβουλευτική συνάντηση. Οι συνεταιρισμοί μπορεί να επιθυμούν να προχωρούν περαιτέρω και να ζητούν την έγκριση των εν λόγω αποφάσεων από τα μέλη, προς το συμφέρον της δημοκρατικής λογοδοσίας.
 12. Ένα διοικητικό συμβούλιο που εξετάζει μια μεταβίβαση δεσμεύσεων σε άλλον συνεταιρισμό, πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα συμφέροντα των μελών διασφαλίζονται κατά τη διαπραγμάτευση της μεταφοράς των δεσμεύσεων, και θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των μελών όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν συνειδητές επιλογές, ως προς το αν πρέπει ή όχι να εγκρίνουν τη μεταβίβαση.
 13. Ένα διοικητικό συμβούλιο που εξετάζει την αποδοχή μιας μεταβίβασης των δεσμεύσεων ενός άλλου συνεταιρισμού, όπου αυτή η συναλλαγή αφορά ποσό ανώτερο από το 25% των κεφαλαίων των μελών του συνεταιρισμού που εξετάζει την αποδοχή, πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των μελών και θα πρέπει να συμβουλεύεται τα μέλη και να τους παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκφράσουν μια ενημερωμένη προτίμηση ως προς το εάν ή όχι η μεταβίβαση πρέπει να εγκριθεί.


3. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασικός κανόνας
Κάθε συνεταιρισμός θα πρέπει να διευθύνεται από ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι υπόλογο προς τα μέλη του και είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης σύμφωνα με τις Αξίες και τις Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Ο ρόλος του συμβουλίου είναι να ηγείται του συνεταιρισμού. Θα πρέπει να θέτει τους στρατηγικούς στόχους του συνεταιρισμού, να διασφαλίζει ότι οι πόροι είναι διαθέσιμοι για την επίτευξή τους και να ελέγχει τις επιδόσεις της διαχειριστικής ομάδας.
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θέτει τις αξίες, το ήθος και το πολιτιστικό επίπεδο του συνεταιρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις Αξίες και τις Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, η διαχειριστική ομάδα τηρεί τις αξίες, το ήθος και το πολιτιστικό επίπεδο και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τα μέλη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την κοινότητα, είναι κατανοητές και εκπληρώνονται.
Το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η διαχείριση του κινδύνου αντιμετωπίζεται σωστά από τον συνεταιρισμό.
Το διοικητικό συμβούλιο, με τη συμβολή της διαχειριστικής ομάδας, έχει την τελική ευθύνη για τον προσδιορισμό των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός.
Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να καθορίζει τα είδη των κινδύνων που ο συνεταιρισμός είναι διατεθειμένος να αναλάβει.
Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου και του κινδύνου, ή ισοδύναμος αυτού, θα πρέπει να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο για τον εντοπισμό των πιο σοβαρών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο συνεταιρισμός και να συνεργάζονται ώστε να ετοιμασθούν σχέδια για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών.
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η διαχειριστική ομάδα διατηρεί ένα υγιές σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για την προστασία των επενδύσεων των μελών και των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού.
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τον έλεγχο και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τυχόν θυγατρικές ή συναφείς επιχειρήσεις.
Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει αρκετά τακτικά για να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.
 2. Θα πρέπει να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή των θεμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για το διοικητικό συμβούλιο.
 3. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα πρέπει να αναφέρει πως λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο και το είδος των αποφάσεων που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και εκείνων που έχουν εκχωρηθεί στη διαχειριστική ομάδα.
 4. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να αναφέρεται στον αριθμό των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και την ατομική συμμετοχή των μελών τους σε αυτές.
 5. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο συνεταιρισμός διατηρεί ισχυρά και αιτιολογούμενα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου και το πώς έχει γίνει αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Δείτε την ενότητα «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων».
 6. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να βεβαιώνεται, έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις από τη διαχειριστική ομάδα, για την αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών και άλλων κρίσιμων δομικών και λειτουργικών διαδικασιών.
 7. Ο γραμματέας θα πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για ενδεχόμενη νομική δράση κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 8. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει ή να πραγματοποιεί μέρος της συνεδρίασής του, χωρίς την παρουσία του υπευθύνου διαχείρισης.
 9. Σε περίπτωση διάλυσης ενώ είναι θετική η καθαρή θέση, τυχόν πλεόνασμα που προκύπτει θα πρέπει να διανέμεται σύμφωνα με τις Συνεταιριστικές Αρχές.
 10. Ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου του συνεταιρισμού, μπορεί να παρέχει εξαμηνιαίες ενδιάμεσες καταστάσεις των εμπορικών δραστηριοτήτων στα μέλη.
 11. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δαπανά επαρκή χρόνο στην εξέταση των εκθέσεων για τιε επιδόσεις των τυχόν θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
 12. Μια έκθεση των επιδόσεων των θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
4. Ο Ρόλος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασικός κανόνας
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση ότι ο συνεταιρισμός πραγματοποιεί την δέσμευσή του να είναι μια επιτυχημένη συνεταιριστική επιχείρηση, και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του και να προστατεύει την περιουσία των μελών του με τη χρησιμοποίηση ανεξάρτητης και αντικειμενικής κρίσης.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι εξίσου υπεύθυνοι έναντι του νόμου για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να ενεργούν με καλή πίστη προς το συμφέρον του συνεταιρισμού στο σύνολό του. Θα πρέπει να ενεργούν πάντοτε με ακεραιότητα και εντιμότητα. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν ενεργούν έτσι θα πρέπει να απομακρύνονται από το διοικητικό συμβούλιο.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με τρόπους που συνάδουν με τις Αξίες και τις Αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και τις ηθικές αξίες του συνεταιρισμού τους.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε εκτελούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν τη δέσμευση να τηρούν Δήλωση της Συνεταιριστικής Ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας και να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους συνεταιρισμούς σε άλλους τομείς.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων και να γνωρίζουν σαφώς πώς αντιμετωπίζονται.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να υπογράφουν και να συμμορφώνονται με έναν κώδικα δεοντολογίας.


Προϋποθέσεις
 1. Οι διοικητικοί σύμβουλου θα πρέπει να παρίστανται σε επαρκή αριθμό συναντήσεων για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
 2. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να περιλαμβάνει ένα διάγραμμα για τη συμμετοχή κάθε μέλους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών.
 3. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του αντιμετωπίζονται κατάλληλα και σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
 4. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον γραμματέα του συνεταιρισμού για τυχόν διασυνδέσεις που έχουν, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
 5. Ο γραμματέας θα πρέπει να τηρεί μητρώο των συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που να είναι προσβάσιμο για επιθεώρηση από τα μέλη του.
 6. Τα άτομα που συνδέονται στενά με ανταγωνιστές του συνεταιρισμού, ή με προμηθευτές, τα οποία κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου εξαρτώνται σημαντικά από το διανεμόμενο πλεόνασμα βάσει των συναλλαγών, (και σύντροφοι των ανωτέρω), δεν θα πρέπει να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.
 7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώνουν τα μέλη κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο συνεταιρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ενεργή οικονομική μονάδα, με τις απαραίτητες υποστηρικτικές εκτιμήσεις ή ιδιότητες.
 8. Μια επιστολή ανάληψης καθηκόντων θα πρέπει να επιδίδεται, με μια ευρεία ένδειξη του χρόνου που απαιτείται και του έργου και των ευθυνών που αναμένεται να αναληφθούν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 9. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν αρκετό χρόνο για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους με όλες τις δυνάμεις τους.
 10. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι διοικητικοί σύμβουλοι θα πρέπει να καθορίσουν εάν θα χρειαστεί να αποκτήσουν κατάρτιση για το ρόλο τους ώστε να προετοιμαστούν για το ρόλο τους και να τους επιτρέψει να προσφέρουν στρατηγική κατεύθυνση σε μια επιχείρηση που λειτουργεί ως συνεταιρισμός τόσο κατά τις περιόδους ανάπτυξης όσο και κατά τις περιόδους προκλήσεων.
 11. Μετά την ανάληψη καθηκόντων τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να υπογράφουν και να συμμορφώνονται με έναν κώδικα δεοντολογίας.
5. Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους, ώστε να διασφαλίζει την εκπροσώπηση της ποικιλόμορφης σύνθεσης των μελών και να είναι σε θέση να οδηγεί τον συνεταιρισμό στην επίτευξη του στρατηγικού και άλλων στόχων.


Υποστηρικτικός κανόνας

Το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη φύση, την ποικιλία και την κλίμακα του συνεταιρισμού, την πολυπλοκότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η κατάλληλη εκπροσώπηση.

Προϋπόθεση

 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά μέλη, ο μέγιστος αριθμός θα πρέπει να συμφωνηθεί από το διοικητικό συμβούλιο, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού.
6. Ισορροπία και Ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου


Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ενεργεί αντικειμενικά και δίκαια προς το συμφέρον του συνεταιρισμού και των μελών του.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Για να εξασφαλιστεί κάποιος βαθμός ισορροπίας και ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να μην κυριαρχείται από μια ομάδα ατόμων.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η σύνθεσή του είναι αντιπροσωπευτική και αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των μελών του.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει δίκαιη και ίση μεταχείριση των μελών σε όλα τα επίπεδα του συνεταιρισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προωθεί και να ενθαρρύνει την πολυμορφία.
Προϋποθέσεις
 1. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης υπάλληλοι του συνεταιρισμού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% του συνολικού αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 2. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης δεν θα πρέπει να κατέχουν θέση στο διοικητικό συμβούλιο.
 3. Ο συνολικός αριθμός των εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την επιχείρηση τα τελευταία τρία χρόνια και οι σύζυγοί τους / σύντροφοί τους και εξωτερικοί επαγγελματίες (μη-μέλη του συνεταιρισμού) που εντάχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 49% του συνολικού αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 4. Υφιστάμενοι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την επιχείρηση κατά τα τελευταία τρία χρόνια δεν θα πρέπει να κατέχουν τη θέση του προέδρου.
 5. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα πρέπει να προσδιορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο (όπου υπάρχει), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον γραμματέα και τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ελέγχου, κινδύνου, έρευνας και αποδοχών.
 6. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να περιλαμβάνει έναν κατάλογο των εξωτερικών διοικητικών συμβούλων και των μελών της ομάδας διαχείρισης.
 7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να αποζημιώνονται για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος που συνδέεται με την εκπλήρωση του ρόλου τους.
 8. Κάθε διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαμορφώνει μια πολιτική διαφοροποίησης.
 9. Ο συνεταιρισμός δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε ατόμου λόγω ηλικίας, αναπηρίας, αλλαγή φύλου, φυλής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γάμου ή συμβίωσης, εγκυμοσύνης και μητρότητας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
 10. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να είναι προσβάσιμες όσο είναι εφικτό.


7. Συμμετοχή Επαγγελματιών ως Εξωτερικών Διοικητικών Συμβούλων


Βασικός κανόνας
Για να εξασφαλιστεί ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο του σωστά και ότι ενεργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει την ανάγκη και τα οφέλη, του προσεταιρισμού εξωτερικών επαγγελματιών ως μελών του διοικητικού συμβουλίου για να φέρουν κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και ισορροπία.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Αν το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να έχει διαθέσιμη τη δυνατότητα προσθήκης εξωτερικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο, κρίνοντας ότι ο συνεταιρισμός θα ωφεληθεί από αυτό, τα μέλη θα πρέπει να ψηφίσουν σχετικά με την πολιτική αυτή στη γενική συνέλευση.
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει τον προσεταιρισμό εξωτερικών επαγγελματιών ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όταν συμφωνηθεί μια πολιτική για τον προγραμματισμό διαδοχής και για τη διατήρηση κατάλληλης ισορροπίας των δεξιοτήτων και των εμπειριών στο πλαίσιο του συνεταιρισμού και του διοικητικού συμβουλίου.
Η επιτροπή έρευνας υποψηφίων θα πρέπει να προβεί σε συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη για προσεταιρισμό, και να υποδείξει κατάλληλους υποψηφίους για να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Αν δεν υπάρχει επιτροπή έρευνας, ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει αυτό το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να επιθυμεί να εξετάσει τη χρήση εξωτερικών συμβούλων έρευνας και τη διαφήμιση της κενής θέσης.
Προϋποθέσεις
 1. Το όνομα κάθε υποψηφίου εξωτερικού διοικητικού συμβούλου θα πρέπει να υποβληθεί στην επόμενη γενική συνέλευση για επικύρωση από τα μέλη της.
 2. Οι εξωτερικοί επαγγελματίες μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να ορίζονται για συγκεκριμένη θητεία και η συνέχιση της θητείας τους θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και να επιβεβαιώνεται από τα μέλη κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
 3. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας του διοικητικού συμβουλίου, ένας συνεταιρισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες εξωτερικοί διοικητικοί σύμβουλοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 49% του συνολικού αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των αιρετών διοικητικών συμβούλων και των επαγγελματικών εξωτερικών διοικητικών συμβούλων θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι για επιθεώρηση από τα μέλη.
 5. Μια επιστολή ανάληψης καθηκόντων θα πρέπει να επιδίδεται με μια ευρεία ένδειξη της χρονικής διάρκειας στην οποία αναφέρεται και του έργου και των ευθυνών που αναμένονται να αναληφθούν από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 6. Πριν από την ανάληψη καθηκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν αρκετό χρόνο για να ανταποκριθούν στο ρόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 7. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να καθορίζουν εάν θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής κατάρτιση για να τους εξοπλίσει για το ρόλο τους και να τους επιτρέψει να δώσουν στρατηγική κατεύθυνση σε μια επιχείρηση που λειτουργεί ως συνεταιρισμός τόσο κατά τις περιόδους ανάπτυξης όσο και κατά τις περιόδους προκλήσεων.
 8. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να αναλάβουν τη δική τους διεξοδική εξέταση του συνεταιρισμού, ώστε να βεβαιωθούν ότι είναι μια αξιόπιστη οργάνωση, στην οποία αυτοί είναι κατάλληλοι να συνεισφέρουν.

8. Ο Πρόεδρος
Βασικός κανόνας
Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει αποτελεσματικά τις υποθέσεις του συνεταιρισμού και είναι σε εγρήγορση για τις υποχρεώσεις του προς τα μέλη του.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Ο πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση η στρατηγική του συνεταιρισμού είναι σύμφωνη με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές της Δήλωσης για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας στις σχέσεις μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι σίγουρος για την δυνατότητά του να διαφοροποιείται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, όπου είναι απαραίτητο.
Ο πρόεδρος θα πρέπει να ενεργεί ως ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου και γραμματέα. Αυτός ή αυτή θα πρέπει να προωθεί και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις εργασίας μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και θα πρέπει να ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.


Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει, από τα μέλη του, έναν πρόεδρο και τουλάχιστον έναν αντιπρόεδρο. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τις δεξιότητες στην προεδρία, τις ηγετικές ικανότητες, τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την ικανότητα να αμφισβητήσουν τη διαχειριστική ομάδα και τη γνώση της επιχείρησης.
 2. Ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει υπηρετήσει τουλάχιστον μία θητεία του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου πριν αναλάβει αυτόν τον ρόλο.
 3. Η θητεία του προέδρου δεν θα είναι μεγαλύτερη των τριών ετών και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ένα συνολικό μέγιστο υπηρεσίας ως προέδρου 6 ετών. Αυτός ή αυτή δεν θα πρέπει είναι και πάλι επιλέξιμοι για το αξίωμα του προέδρου.
 4. Ο πρόεδρος δεν πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλος ή υπάλληλος ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί εντός των τριών τελευταίων ετών ή σύζυγος / σύντροφός του.
 5. Ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει τακτική επαφή με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον γραμματέα έξω από τον κύκλο του διοικητικού συμβουλίου.
 6. Ο πρόεδρος θα πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικές διασυνδέσεις με τα περιφερειακά συμβούλια και επιτροπές περιοχής (κατά περίπτωση) και οποιωνδήποτε άλλων ομάδων έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις επαφές με τα μέλη.
 7. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για την αφαίρεση του αξιώματος από ένα πρόεδρο με χαμηλές επιδόσεις.


9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασικός κανόνας
Ο διευθύνων σύμβουλος του συνεταιρισμού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού. Αυτός ή αυτή είναι το ανώτερο διαχειριστικό στέλεχος, υπεύθυνο για τη διαχείριση και σε αυτόν αναφέρονται όλα τα μέλη της διαχείρισης.
Υποστηρικτικός κανόνας
Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπόλογος έναντι του διοικητικού συμβουλίου για τον τρόπο που ο συνεταιρισμός λειτουργεί και για τις επιδόσεις του.
Προϋποθέσεις
 1. Ο διορισμός και η παύση του επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας (σ.μ.: Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή) θα πρέπει να είναι θέμα για το διοικητικό συμβούλιο ως σύνολο.
 2. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο διαδοχής του διευθύνοντος συμβούλου. Το διοικητικό συμβούλιο, ή διορισμένη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, συνήθως η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να επανεξετάζει το σχέδιο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
 3. Οι θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του γραμματέα δεν θα πρέπει να αναλαμβάνονται από το ίδιο άτομο.
 4. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου και των άλλων ανώτερων στελεχών, ανάλογα με την περίπτωση, δεν θα πρέπει να παρέχουν περιόδους προειδοποίησης τερματισμού της συνεργασίας άνω του ενός έτους.
 5. Σε περιπτώσεις όπου σε ένα μέλος της διαχειριστικής ομάδας προσφέρεται προειδοποίηση άνω των δώδεκα μηνών, οι λόγοι γι' αυτό πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση.
10. Ο Γραμματέας
Βασικός κανόνας
Ο γραμματέας έχει την ευθύνη για την παροχή συμβουλών στον συνεταιρισμό για όλα τα θέματα διακυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναμένει από τον γραμματέα να δώσει αμερόληπτες συμβουλές και να ενεργεί προς το συμφέρον του συνεταιρισμού και των μελών του.
Υποστηρικτικός κανόνας
Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβουλές του γραμματέα.
Προϋποθέσεις
 1. Ο διορισμός και η απομάκρυνση του γραμματέα θα πρέπει να είναι θέμα για το διοικητικό συμβούλιο ως σύνολο.
 2. Κύρια γραμμή αναφοράς του γραμματέα θα πρέπει να είναι το διοικητικό συμβούλιο και μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, πρώτο σημείο της επαφής θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος.
 3. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου εξυπηρετούνται.


11. Εκλογή, Ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και Σχεδιασμός Διαδοχής
Βασικός κανόνας
Οι διαδικασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τακτική ανανέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα των μελών μπορούν να ασκούνται και ότι το συμβούλιο είναι υπόλογο στα μέλη και είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τη διαχείριση αποτελεσματικά.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για ομαλή διαδοχή για τις τοποθετήσεις στο διοικητικό συμβούλιο και στην εκτελεστική διαχείριση, έτσι ώστε να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία των δεξιοτήτων και εμπειριών στο πλαίσιο του συνεταιρισμού και του διοικητικού συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει μια δυναμική, δραστήρια, διαφανής και δημοκρατική προσέγγιση για την ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει μια ισορροπία των έμπειρων μελών του διοικητικού συμβουλίου και όσων έχουν προσφάτως εκλεγεί, για να εξασφαλίζεται η συνέχεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ισορροπία σε εμπειρία και νέες ιδέες και προοπτικές.
Προϋποθέσεις
 1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη, και σε επανεκλογή στη συνέχεια από τα μέλη, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από τρία χρόνια.
 2. Είτε:
Κανένας σύμβουλος δεν θα πρέπει να υπηρετεί περισσότερες από τρεις συνεχόμενες τριετείς θητείες και θα πρέπει να αποχωρεί για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους πριν να γίνει επιλέξιμος για την εκλογή για μία ακόμη θητεία.
Ή
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει την ισορροπία των έμπειρων και των νεοεκλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται στην ετήσια έκθεση.
 1. Ο συνεταιρισμός δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λόγω της ηλικίας του ή οποιουδήποτε άλλου θέματος.
12. Ενημέρωση, Πληροφόρηση και Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη
Βασικός κανόνας
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να καταρτίζονται πλήρως για τον ρόλο τους και θα πρέπει να ενημερώνονται πάντοτε σωστά, προκειμένου να τους δίδεται η δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

Υποστηρικτικοί κανόνες

Ο στόχος της εισαγωγικής κατάρτισης είναι να εκπαιδεύσει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο, το συντομότερο δυνατό, στο νέο ρόλο. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη στοχεύει στη διασφάλιση ότι το μέλος παραμένει ενήμερο σε όλα τα θέματα που είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Είναι σημαντικό οι διοικητικοί σύμβουλοι να εφοδιάζονται έγκαιρα με όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ανταπόκριση στα καθήκοντά τους, τόσο πριν από μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής και γενικότερα, όπως απαιτείται.

Προϋποθέσεις
 1. Κάθε διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναπτύξει το δικό του ολοκληρωμένο πρόγραμμα τυπικής αρχικής κατάρτισης, που να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του συνεταιρισμού και των επιμέρους μελών του διοικητικού συμβουλίου του και να ολοκληρώνεται από κάθε διοικητικό σύμβουλο.
 2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του το μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να εφοδιάζεται με ένα ενημερωμένο αντίτυπο του εγχειριδίου κανόνων του συνεταιρισμού και του παρόντος Κώδικα και με έγγραφα που να αναφέρονται λεπτομερώς σε θέματα του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και θέματα της συνεταιριστικής επιχείρησης.
 3. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία της συχνής και δομημένης κατάρτισης και θα πρέπει να υπάρχει η απαίτηση όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοι να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις σε συνεχή βάση.
 4. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι διοικητικοί σύμβουλοι λαμβάνουν ακριβείς και σαφείς πληροφορίες τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
 5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εκπληρώνουν πλήρως τα καθήκοντά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
13. Ανεξάρτητες Επαγγελματικές Συμβουλές
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένο και να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και συμβουλές που είναι απαραίτητες για να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο του, να ενεργεί προς το συμφέρον των μελών και την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί περιστασιακά να χρειαστεί να προσφύγει σε ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα του συνεταιρισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ευθύνες του.
Προϋποθέσεις
 1. Σε περίπτωση που ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του, μπορεί να λάβει, με έξοδα του συνεταιρισμού, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές μέσω του γραμματέα, ή του προέδρου, αν το θέμα σχετίζεται άμεσα με τον γραμματέα.
 2. Κάθε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου πρέπει επίσης να εξουσιοδοτείται να λαμβάνει, με έξοδα του συνεταιρισμού, εξωτερική νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.
14. Αξιολόγηση Απόδοσης Διοικητικού Συμβουλίου
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προβαίνει σε επίσημη και αυστηρή ετήσια αξιολόγηση της επίδοσής του καθώς και των επιτροπών του και των επιμέρους μελών του, για να εξασφαλίζει ότι οι ρόλοι μπορούν να διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά. Ο πρόεδρος θα πρέπει να ενεργεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Η ατομική αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα της συμβολής του διοικητικού συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο και την αφοσίωσή του στο ρόλο (συμπεριλαμβανομένης της συμβολής και της συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών). Θα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες κατάρτισης του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου και του συνόλου και να εκτιμά κατά πόσον αυτές έχουν ικανοποιηθεί, και να συμφωνηθεί μια μέθοδος για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων δεξιοτήτων μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του θα πρέπει να διευκολυνθεί από εξωτερικό πάροχο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας που αυτός μπορεί να εισφέρει στη διαδικασία.
Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναφέρει στην ετήσια έκθεση πώς έχουν διεξαχθεί η αξιολόγηση των επιδόσεων του διοικητικού συμβουλίου, των επιτροπών του, και των επιμέρους μελών του και πώς αντιμετωπίζονται τυχόν συνεχιζόμενες επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης.
 2. Αξιολόγηση του προέδρου θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, απόντος του ιδίου, για να αξιολογηθεί η επίδοσή του και σε άλλες τέτοιες ευκαιρίες που κρίνονται κατάλληλες.
15. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συγκροτεί επιτροπές για να επεξεργάζονται εξειδικευμένες πτυχές των αρμοδιοτήτων του, ώστε να εφοδιάζεται με επαρκείς πληροφορίες και να εξασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο ρόλο του.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Τα κριτήρια επιλογής των ατόμων που θα επιλέγονται να υπηρετήσουν στις επιτροπές, θα είναι η εμπειρία και τα προσόντα τους.

Μόνο τα μέλη της επιτροπής, και ο γραμματέας ή υπάλληλος που υπηρετεί στην επιτροπή, έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής. Ωστόσο, άλλα άτομα, όπως ο διευθύνων σύμβουλος, ο επικεφαλής της επιτροπής χρηματοδότησης και ο πρόεδρος μπορεί να κληθούν να παραστούν σε ολόκληρη ή σε μέρος της συνεδρίασης, όπως και όταν χρειάζεται.

Επιτροπές λειτουργούν υπό την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνιών, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να υπερισχύουν έναντι εκείνων της κάθε επιτροπής.
Προϋποθέσεις
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά το έργο, τις δομές, τη σύνθεση και τους όρους εντολής των επιτροπών του.
 2. Τα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει αδικαιολόγητη στήριξη σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
 3. Οι πρόεδροι όλων των επιτροπών του συμβουλίου ή καθορισμένοι αναπληρωτές πρέπει να συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών για το έργο τους και την παραγωγή ετήσιων και ενδιάμεσων εκθέσεών τους. Όταν ένας συνεταιρισμός συγκαλεί την ετήσια γενική συνέλευσή του σε διάφορα σημεία, οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οι καθορισμένοι αναπληρωτές τους, θα πρέπει να συμμετέχουν στην τελική συνέλευση.
 4. Οι επιτροπές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
16. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει μια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων.
Ωστόσο, εάν το διοικητικό συμβούλιο είναι της άποψης ότι, λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και του προφίλ κινδύνου του συνεταιρισμού, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων δεν είναι απαραίτητη, αυτό το τμήμα του Κώδικα, δεν θα ισχύει.


Υποστηρικτικοί κανόνες
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων θα πρέπει να αξιολογεί την εξισορρόπηση δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας στο συμβούλιο. Μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης, θα πρέπει να προετοιμάζει σύσταση προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το προφίλ των ατόμων που θα ήταν αναγκαία για να καλυφθούν τυχόν σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων. Μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο να ενημερώσει τα μέλη για τα διαπιστωνόμενα κενά σε δεξιότητες, και να ενθαρρύνει εκείνους που διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες να θέσουν υποψηφιότητα.
Προϋποθέσεις
 1. Η επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη και ο αριθμός μελών της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 2. Οι διορισμοί στην επιτροπή θα πρέπει να είναι για μια περίοδο έως τριών ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη περιόδους τριών ετών.
 3. Μια ξεχωριστή ενότητα της ετήσιας έκθεσης πρέπει να περιγράφει το έργο της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων, μεταξύ των οποίων (κατά περίπτωση) τη διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το διορισμό των επαγγελματικών εξωτερικών μελών της επιτροπής.
 4. Οι όροι εντολής της επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών.
 5. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων θα πρέπει:
Να καταρτίζει σχέδια διαδοχής για το διοικητικό συμβούλιο και τη διαχειριστική ομάδα.
Να αξιολογεί τακτικά την εξισορρόπηση των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας στο συμβούλιο.
Να ενημερώνει τον γραμματέα για τυχόν ελλείψεις δεξιοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο και να εξασφαλίζει ότι η απαραίτητη κατάρτιση παρέχεται.
Να διαχειρίζεται το πρόγραμμα αναζήτησης για τα επαγγελματικά εξωτερικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν και όταν χρειαστεί, και σύμφωνα με την πολιτική του συνεταιρισμού.
17. Επιτροπή Αποζημιώσεων
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συγκροτεί μια επιτροπή αποζημιώσεων.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι επαρκείς για να προσελκύουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαχειριστικής ομάδας του συνεταιρισμού, του κατάλληλου διαμετρήματος, αλλά δεν πρέπει να είναι υπερβολικές.
Η επιτροπή θα πρέπει να κρίνει το ύψος των αποζημιώσεων και των μισθών σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους και είδους.
Η επιτροπή θα πρέπει να είναι ευαίσθητη ως προς τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας σε άλλες επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων των αποζημιώσεων.
Οι αποζημιώσεις των διαχειριστών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Προϋποθέσεις
 1. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο συνολικός αριθμός των μελών της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 2. Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είναι επίσης σύμβουλος του συνεταιρισμού, ή που έχει σύμβαση με αμοιβή άλλου είδους και όχι ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην επιτροπή αποζημιώσεων.
 3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του συνεταιρισμού ή υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την επιχείρηση τα τελευταία τρία χρόνια, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιτροπή αποζημιώσεων.
 4. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής δεν θα πρέπει να καθορίζει τη δική του αποζημίωση.
 5. Οι ορισμοί στην επιτροπή θα πρέπει να είναι για μια περίοδο έως τριών ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη περιόδους τριών ετών.
 6. Οι όροι εντολής της επιτροπής αποζημιώσεων θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών.
 7. Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η συνεδρίαση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται κοντά στο τέλος του οικονομικού έτους για να προετοιμάσει το έκθεση για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
 8. Η επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το επίπεδο των αποζημιώσεων για κάθε αιρετό και κάθε εξωτερικό επαγγελματικό μέλος του συμβουλίου.
 9. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για την έγκριση των επιπέδων των αποζημιώσεων (fees) για όλα τα αιρετά και εξωτερικά επαγγελματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, βάσει των συστάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 10. Η επιτροπή θα πρέπει να συντάσσει έκθεση κάθε χρόνο, η οποία θα περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων και θα εξηγεί τη συνολική διαδικασία με την οποία καθορίζεται η αποζημίωση.
 11. Η έκθεση της επιτροπής αποζημιώσεων θα πρέπει να υπόκειται σε συμβουλευτική ψηφοφορία από τα μέλη.
 12. Λεπτομέρειες για τα μεμονωμένα πακέτα αποζημιώσεων του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου, των μελών της διαχειριστικής ομάδας, των εξωτερικών επαγγελματικών διοικητικών συμβούλων και τις αμοιβές των αιρετών διοικητικών συμβούλων και τη διαδικασία με την οποία έχουν καθοριστεί, θα πρέπει να περιέχονται στην ετήσια έκθεση.
 13. Η επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να συμφωνήσει με το διοικητικό συμβούλιο την αποζημίωση και τους όρους απασχόλησης του διευθύνοντος συμβούλου, του γραμματέα και των λοιπών μελών της ομάδας διαχείρισης, όπως συμφωνήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο.
 14. Η επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τον σχεδιασμό και να καθορίσει στόχους για συστήματα αμοιβών σχετιζόμενων με τις επιδόσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών, που θα εφαρμόζει ο συνεταιρισμός και θα εγκρίνει τις συνολικές ετήσιες πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων.
 15. Η επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τι δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εισφορών για συντάξεις και λοιπών στοιχείων) θα συνεπαγόταν οι όροι του διορισμού σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύμβασης με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών.
 16. Η επιτροπή θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια πολιτική αποζημίωσης για την απώλεια των αξιωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση μεταβίβασης των υποχρεώσεων. Η πολιτική θα πρέπει να συμφωνηθεί από τα μέλη και θα πρέπει να προβλέπει ότι κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται πρέπει να είναι εύλογη.
 17. Τυχόν αποζημιώσεις για την απώλεια προηγούμενης θέσεως που έχουν γίνει σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας διαχείρισης και οποιεσδήποτε αναντιστοιχίες με τις τρέχουσες συμβάσεις εργασίας τους θα πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως στην ετήσια έκθεση.
 18. Η επιτροπή θα πρέπει να επιβλέπει τις συμβατικές ρυθμίσεις για τη διαχειριστική ομάδα.
 19. Η επιτροπή θα πρέπει να συμφωνήσει μια πολιτική δαπανών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 20. Θα πρέπει να ληφθούν εξωτερικές συμβουλές σχετικά με τις αποζημιώσεις.
18. Η Ελεγκτική Επιτροπή


Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συγκροτεί μια ελεγκτική επιτροπή.
Υποστηρικτικοί κανόνες
Οι ρυθμίσεις για την ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα καθήκοντά της επιτροπής και θα ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου του συνεταιρισμού.

Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κανόνα της απόκτησης αξίας ανάλογης για τα χρήματα που δαπανώνται, για όλες τις δαπάνες της επιχείρησης στο σύνολό της.
Προϋποθέσεις
Σύνθεση
 1. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 2. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τουλάχιστον ένα μέλος της ελεγκτικής επιτροπής έχει πρόσφατη και σχετική χρηματοοικονομική εμπειρία και κατά προτίμηση επαγγελματικά προσόντα λογιστικής.
 3. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού δεν θα πρέπει να είναι μέλος της ελεγκτικής επιτροπής.
 4. Κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είναι επίσης τωρινός υπάλληλος ή εργαζόμενος ο οποίος έχει αποσυρθεί από την επιχείρηση κατά τα τελευταία τρία χρόνια, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην ελεγκτική επιτροπή.
 5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είναι επίσης σύμβουλος του συνεταιρισμού, ή ο οποίος έχει σύμβαση προσφοράς υπηρεσίας με αμοιβή, πλην ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην ελεγκτική επιτροπή.
 6. Διορισμοί στην επιτροπή θα πρέπει να είναι για μια περίοδο έως τριών ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη περιόδους τριών ετών.
 7. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ελεγκτικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται με γραπτούς όρους εντολής.
 8. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναφέρει οποιαδήποτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραβλέψει τις συστάσεις της, στους εξωτερικούς ελεγκτές και στα μέλη.
Οι οικονομικές καταστάσεις
 1. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την αξιοπιστία της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και θα πρέπει να συζητά, να ελέγχει και να θέτει ερωτήματα στη διαχείριση και στον εξωτερικό ελεγκτή.
 2. Η εκτελεστική διαχείριση θα πρέπει να προετοιμάζει ακριβείς οικονομικές καταστάσεις και γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, για λογαριασμό του διοικητικού συμβουλίου.
 3. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη σημαντικές λογιστικές πολιτικές, οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές και οποιεσδήποτε σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις.
 4. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να τηρεί τα συνιστώμενα Συνεταιριστικά Λογιστικά Πρότυπα.
Ο εξωτερικός ελεγκτής
 1. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με το διορισμό του εξωτερικού ελεγκτή και να εγκρίνει τις αμοιβές και τους όρους της εμπλοκής του εξωτερικού ελεγκτή μετά το διορισμό από τα μέλη.
 2. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την αρμοδιότητα και την αποτελεσματικότητα του εξωτερικού ελεγκτή.
 3. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, να συναντά τους εξωτερικούς ελεγκτές, χωρίς την παρουσία των διαχειριστών, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά τους και οποιαδήποτε ζητήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο.
 4. Οι διοριζόμενοι εξωτερικοί ελεγκτές δεν θα πρέπει να παραμένουν υπεύθυνοι για τον έλεγχο του συνεταιρισμού για χρονικό διάστημα άνω των πέντε ετών.
 5. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια πολιτική για την εμπλοκή του εξωτερικού ελεγκτή για την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
 6. Η δαπάνη που καταβάλλεται για τον έλεγχο των επιχειρήσεων για μη ελεγκτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ετήσια έκθεση του συνεταιρισμού.
 7. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει μια πολιτική που έχει συμφωνηθεί, για την εκ νέου αναζήτηση προσφορών προς παροχή εξωτερικού ελέγχου, τουλάχιστον κάθε δέκα χρόνια.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής
 1. Ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου, ο συνεταιρισμός μπορεί να διορίζει έναν εσωτερικό ελεγκτή.
 2. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελεγκτή.
 3. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, να συναντά τους εσωτερικούς ελεγκτές χωρίς το διευθύνοντα σύμβουλο, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά του και όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο.
Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου
 1. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να προβαίνει σε επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του συνεταιριστικού συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου και θα πρέπει να ενημερώνει τα μέλη ότι το έπραξε.
 2. Η επανεξέταση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των επιχειρησιακών και ελέγχων συμμόρφωσης και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.
 3. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαμβάνει αναφορές σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου από τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ή ισοδύναμες, ή από εξωτερικό συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
 4. Όπου δεν υπάρχει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και να προβαίνει σε σύσταση προς το διοικητικό συμβούλιο, και οι λόγοι έλλειψης μιας τέτοιας λειτουργίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση.
 5. Οι πόροι που διατίθενται και η φύση της παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από την ελεγκτική επιτροπή και με βάση το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου του συνεταιρισμού.
 6. Τα θέματα που αφορούν τον διορισμό, την απόλυση ή παραίτηση του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να εξετάζονται από την ελεγκτική επιτροπή, η οποία θα πρέπει να προβαίνει σε συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο.
 7. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου και να εξασφαλίζει ότι ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών έχει άμεση πρόσβαση στην ελεγκτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, χωρίς την παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου.
 8. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να επανεξετάζει τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου και τους κινδύνους που προσδιορίζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εργασία αναθεώρησης του ελέγχου επικεντρώθηκε σε βασικούς κινδύνους του συνεταιρισμού.
Διαδικασία ανάδειξης δυσλειτουργιών
 1. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να επιτρέπει στους εργαζόμενους να εγείρουν ανησυχίες, εμπιστευτικά, για θέματα χρηματοοικονομικής παρουσίασης, χρηματοοικονομικού ελέγχου ή οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων.
 2. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Public Interest Disclosure Act 1998.
 3. Θέματα που εγείρονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να διερευνώνται με έναν συνεπή, αναλογικό και ανεξάρτητο τρόπο και κατάλληλα μέτρα να λαμβάνονται.
 4. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι αυτής της διαδικασίας.
 5. Η ελεγκτική επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η παραπάνω διαδικασία είναι αποτελεσματική και να επανεξετάζει τα βασικά συμπεράσματα και τις δράσεις που προκύπτουν από τις έρευνες που απορρέουν από την καταγγελία δυσλειτουργιών.
 6. Η διαδικασία θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ο συνεταιρισμός ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να εγείρουν ανησυχίες με ειλικρίνεια και καλή πίστη και ότι δεν θα αναληφθεί δράση εναντίον τους επειδή έπραξαν κάτι τέτοιο.
 7. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταστήσει σαφή την πολιτική του για την πειθαρχική μεταχείριση των εργαζομένων που βρέθηκαν να έχουν κάνει κακόβουλους ισχυρισμούς.


19. Έκθεση του Ελεγκτή προς το Διοικητικό Συμβούλιο
Προϋποθέσεις
 1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης του ελεγκτή (που συνήθως αναφέρεται ως Κύρια Σημεία της Έκθεσης Ελέγχου), η οποία περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις του ελεγκτή από τον εξωτερικό έλεγχο. (Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή).
 2. Στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να δίδεται η ευκαιρία να εγείρει ερωτήματα και να ανατροφοδοτεί με τις παρατηρήσεις του τη συζήτηση σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος στην ελεγκτική επιτροπή για να:

Συζητήσει πλήρως την έκθεση του ελεγκτή και την ανταπόκριση της ομάδας διαχείρισης
Εξετάσει διορθωτικές ενέργειες ή αλλαγές στις διαδικασίες που προτείνει η διαχειριστική ομάδα
Παρακολουθήσει την πρόοδο στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.
20. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Βασικός κανόνας
Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζει μια δίκαιη, ισορροπημένη και κατανοητή εκτίμηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής και της απόδοσής του.
Υποστηρικτικός κανόνας
Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συνεκτική εξήγηση της επίδοσης και των προοπτικών του συνεταιρισμού. Περιοχές χαμηλής επίδοσης θα πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια προβολή όπως και οι τομείς επιχειρηματικής επιτυχίας.
Προϋποθέσεις
 1. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να περιλαμβάνει μια δήλωση για το πώς λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής δήλωσης για τις κατηγορίες αποφάσεων που θα λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο και εκείνες που θα ανατεθούν στον διευθύνοντα σύμβουλο.
 2. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το πώς το διοικητικό συμβούλιο έχει εντοπίσει και αντιμετωπίσει τον κίνδυνο.
 3. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια δήλωση συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα.
Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης
Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να υποβάλλουν στην Οργάνωση Co-operatives UK:
Ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, όπως προβλέπεται από την οργάνωση Co-operatives UK, περιγράφοντας την εφαρμογή κάθε μιας από τις διατάξεις

Μια δέσμευση στην ετήσια έκθεση που θα κάνει αυτή η δήλωση διαθέσιμη στα μέλη κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία της διαδικασίας, κάθε χρόνο η ετήσια έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια σελίδα ή τμήμα για τη διακυβέρνηση, όπου να αναφέρεται η ύπαρξη του Κώδικα, περιγράφοντας την τήρηση του Κώδικα από τον συνεταιρισμό, αναφέροντας τους λόγους για οποιεσδήποτε αποφάσεις να μην εφαρμόσει κάποια από τις διατάξεις αυτού του κώδικα.

Η οργάνωση Co-operatives UK διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη συμμετοχή κάθε συνεταιρισμού που επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται σημαντικά, ή δεν εξηγεί ικανοποιητικά τους λόγους για τη μη συμμόρφωση με ουσιώδεις πλευρές του Κώδικα.


Ενημέρωση του Κώδικα
Η οργάνωση Co-operatives UK θα εξασφαλίσει ότι οι κατάλληλες ρυθμίσεις θα καθιερωθούν για την ενημέρωση αυτών των πρότυπων κανόνων, ώστε να αντικατοπτρίζει τον Κώδικα και ότι ο ίδιος ο κώδικας θα αναθεωρείται, όπως και όταν απαιτείται.


Μετάφραση Κ. Παπαγεωργίου

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

ΑΞΙΕΣ
Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακολουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους.

ΑΡΧΕΣ: Οι συνεταιριστικές αρχές αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους.
1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή.
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.
2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών.
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο.
3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών.
Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα, β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.
4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία.
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.
5η Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.
6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών.
Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.
7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα.
Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.


Η Οργάνωση Co-operatives UK
Η οργάνωση Co-operatives UK (συνεταιρισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου) έχει έργο της να προωθεί, να αναπτύσσει και να ενώνει συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έχει ένα μοναδικό ρόλο ως εμπορική ένωση για τους συνεταιρισμούς και οι εκστρατείες της για τη συνεργασία, όπως το Συνεταιριστικό Δεκαπενθήμερο, φέρει σε επαφή όλους εκείνους που διαθέτουν πάθος και ενδιαφέρον για συνεταιριστική δράση.
Κάθε οργάνωση που υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαιότητα μπορεί να ενταχθεί και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες διαδικτυακά για άτομα να συνδεθούν με τις τελευταίες συνεταιριστικές ειδήσεις, τις καινοτομίες και τις εκστρατείες. Όλα τα μέλη επωφελούνται από εξειδικευμένες υπηρεσίες και από την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους συνεταιρισμούς.
www.uk.coop nmarav@pspa.uoa.gr


Co-operatives UK Limited
Holyoake House
Hanover Street
Manchester M60 0AS
Tel: 0161 214 1750
www.uk.coop
Published 2013

1 Για τους σκοπούς του Κώδικα, ο όρος «συνεταιρισμός καταναλωτών» ή καταναλωτικός συνεταιρισμός αναφέρεται σε ένα συνεταιρισμό που ανήκει και ελέγχεται από τα μέλη του, όταν τα μέλη του είναι οι πελάτες του. Με τις δραστηριότητές του να εστιάζονται σε δραστηριότητες παραδοσιακών συνεταιριστικών καταστημάτων λιανικής πώλησης για τρόφιμα, ταξίδια, μέριμνα κηδείας και φαρμακεία.